www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 30.09.2021г. (четвъртък) от 10.30ч. в Заседателната зала в  Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ, ЗА МАНДАТ 2021-2025 ГОДИНА

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ,  ЗА МАНДАТ  2021-2025 ГОДИНА
    
В изпълнение на Решение прието на проведено редовно заседание на Общински съвет – Кочериново на 07.09.2021 г. , въз основа на Докладна записка от Елена Димитрова Бозовайска - Председател на Общински съвет - Кочериново е открита процедура относно: „Избор на нови съдебни заседатели за нуждите на Окръжен съд - Кюстендил, мандат 2021-2025 г.“.

I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.    За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1.1.    е на възраст от 21 до 68 години;
1.2.    има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
1.3.    има завършено най-малко средно образование;
1.4.    не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5.    не страда от психически заболявания.
2.    Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
2.1.    е съдебен заседател в друг съд;
2.2.    е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
2.3.    участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
2.4.    работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.
Съгласно чл.69, ал.1 и ал.2 от ЗСВ мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата, като съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.
3.    Необходими документи:
3.1.    подробна автобиография, подписана от кандидата;    
3.2.    нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3.    медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4.    данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Кочериново може да се обръщат за препоръки;
3.5.    мотивационно писмо;
3.6.    писмено съгласие (Приложение № 2);   
3.7.    декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение № 3);     
3.8.    документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидатът за съдебен заседател е роден преди 16 юли 1973 г.   

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗСВ  обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.
Документите се подават в запечатан плик, в срок до 07.10.2021 г. (включително) кандидатите за съдебни заседатели подават лично или с упълномощено лице в деловодството на Общински съвет – Кочериново, сградата на Общинска администрация Кочериново, пл. „Трети март“ № 1 /партер/ всеки работен ден от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 ч. до 17:00 часа.  

Председател на временна комисия за провеждане на процедура за избор на 1 (един) брой съдебен заседател Симеон Кирилов.

Приложения:
1.    Заявление за кандидатстване в процедурата (Приложение № 1);
2.    Автобиография на кандидата; 
3.    Данни за лицата;
4.    Декларация писмено съгласие (Приложение № 2);
5.    Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал.3 от СЗВ (Приложение № 3);
6.    Заявление за проверка за принадлежност.

Симеон Кирилов(П)

Допълнителен прием за кандидат-курсанти за учебната 2021/2022 г. в НВУ "В. Левски"

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомяваме Ви, че НВУ "В. Левски" е разкрил процедура за допълнителен прием за кандидат-курсанти за учебната 2021/2022 г.

Информация за допълнителния прием кандидати могат да намерят на сайтана НВУ

Информация по всички въпроси за кандидатстване, може да се получи във Военноокръжие-Кюстендил, тел. На окръжието 0885626712.

Информацията да се предоставя на потенциални кандидати.
Срок за подаване на документи до 30.09.2021г

График за уточняване, провеждане на анкета и полско-оперативните геодезически дейности за изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Обява - прием на заявления за набиране и подбор на потребители за изпълнение на дейностите по проект с рег. номер № BG05M9OP001-6.002-0080

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Септември 2021г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Септември 2021г.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново