www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на съобщението може да изтеглите от - ТУК!

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от Борис Киройчев и Петранка Киройчева

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
На 24.10.2022г. община Кочериново ще стартира проект "Топъл обяд в община Кочериново", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“, операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.
Топъл обяд на територията на община Кочериново ще могат да получават 80 лица. Всеки работен ден потребителите на социалната услуга получават супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии по проекта се предоставя и десерт. Стойността на 1 храноден за 1 лице e 3.20 лв. Доставката на храната е по домовете на потребителите. Изготвя се седмично меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Храната се приготвя и доставя по домовете на потребителите в работни дни от избран доставчик – ЕТ „ Чавдар Трайков - НЕВЕН 2000”.
Допустими целеви групи са:
 лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
 лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 скитащи и бездомни лица;
 лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
По проекта "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Кочериново" служители на община Кочериново осъществяват съпътстващи мерки и оказват подкрепа на потребителите чрез индивидуални срещи.
Приемът на документи остава отворен с цел осигуряване възможност на лицата, отговарящи на горепосочените целеви групи и не подали документи към момента, да се възползват от услугата при наличие на свободни места. Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ - Бобошево. Документите за кандидатстване са налични в сградата на община Кочериново /на партера/.

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 27.10.2022г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Райони за сметосъбиране

Е-мейл Печат ПДФ
Заповед РД-01-05-386/17.10.2022г.
Последно променен на Сряда, 19 Октомври 2022 07:11

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 04.10.2022 г с Протокол № 11

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 04.10.2022 г с Протокол № 11

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново