www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 01.03.2022 г. от 10:00 часа в Пленарната зала на Читалището в град Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ
На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 01.03.2022 г. от 10:00 часа в Пленарната зала на Читалището в град Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Кочериново, област Кюстендил за периода 2021-2025 г.”
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.2. Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, УПИ I, кв. 52 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Право на прокарване на „Подземна оптична кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни /интернет/” по пътища – общинска публична собственост извън урбанизираните територии на населените места в землищата на с. Стоб, с. Пороминово и гр. Кочериново /землище на с. Бараково/.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

22.02.2022 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска
Последно променен на Сряда, 23 Февруари 2022 09:16

СЪОБЩЕНИЕ - Уважаеми жители на Община Кочериново, моля да се запознаете със Заповед № РД-01- 37/15.02.2022 г. на д-р Златко Величков, Директор на Регионалната здравна инспекция Кюстендил за въвеждане на временни противоепидемични мерки.

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми жители на Община Кочериново, моля да се запознаете със Заповед № РД-01- 37/15.02.2022 г. на д-р Златко Величков, Директор на Регионалната здравна инспекция Кюстендил за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Кюстендил считано от 18.02.2022 г. до 26.02.2022 г.

От общинска администрация

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост през 2022 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Годишен отчет на кмета на община Кочериново за изпълнение на "Програма за управление на община Кочериново за мандат 2019-2023 г. за 2021 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 24.02.2022г. (четвъртък) от 10.30ч. в Стая № 6 в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Последно променен на Петък, 18 Февруари 2022 09:58

Отчети за измерване на удовлетвореността

Е-мейл Печат ПДФ
Отчет 2021г.
Последно променен на Петък, 18 Февруари 2022 09:46

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново