www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 27.03.2023 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ
На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 27.03.2023 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия „ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ВОДОЕМ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 39116.25.693 ПО КККР НА ГР. КОЧЕРИНОВО”
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Продажба на недвижим имот с площ 100,00 кв. м. /сто кв. м./, придаваем към УПИ VIII-111, кв. 12, представляващ 100/664 ид.ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 3125 от 25.01.2023 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Продажба на недвижим имот с площ 8,00 кв.м. /осем кв.м./, придаваем към УПИ VIII-111, кв. 12, представляващ 8/664 ид. ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 3124 от 25.01.2023 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Отдаване под наем на обособено помещение, находящо се на партера на жилищен блок в гр. Кочериново с обща площ 89.00 кв. м., намиращо се в УПИ I – 1272, кв. 10 по плана на гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Даване на мандат и позиция от Общински съвет - Кочериново във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.6. Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново за 2023 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.7. Приемане на Програма за закрила на детето за 2023 година на Община Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.8. Изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, за изработването на Национална карта на социалните услуги.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ
1.9. Отпускане на еднократна помощ за покриване разходите по погребение.
Докладва: Кмет на община Кочериново.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


23.03.2023 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска
Последно променен на Четвъртък, 30 Март 2023 11:06

Съобщение до Албена Веселинова Баруданова, наследник на Венета Асенова Баруданова във връзка с издадена Заповед № РД-01-05-81/17.02.2023г. на Кмета на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

1. Съобщение до Албена Баруданова - ТУК!
2. Заповед № РД-01-05-81 от 17.02.2023г. - ТУК!

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от - ТУК!

Последно променен на Петък, 24 Март 2023 08:20

Протокол и решения на Общото събрание на Сдружение "Регионално сдружение за управление на отпадъците - Благоевград "

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на документа може да изтеглите от - ТУК!

Съобщение до Тодор Христов Цонев и Ваня Христова Цонева, наследници на Христо Цонев Марулевски във връзка с издадена Заповед № РД-01-05-80/17.02.2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. Съобщение за издадена заповед - ТУК!
2. Заповед № РД-01-05-80/17.02.2023г. - ТУК!

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2023 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от - ТУК!


Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново