www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Заповед № РД-04-166/27.09.2021г. - Споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на г. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед № РД-04-168/27.09.2021г. - Споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Бураново

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед № РД-04-169/27.09.2021г. - Споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Боровец

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед № РД-04-170/27.09.2021г. - Споразумение за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Бараково

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

график Октомври 2021 г._page-0001

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Октомври 2021г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Октомври 2021г.

Консултации СИК избори 14.11.2021

Е-мейл Печат ПДФ

Препис – извлечение от Заповед

№ РД-01-05-367 от 04.10.2021 г. на Кмета на Община Кочериново

На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 година, на ЦИК, чл.91 ал.1 и ал.3 от Изборния Кодекс, Указ № 245 обн. в ДВ бр.77/16.09.2021 г. на Президента на Република България за определяне на 14.11.2021 г. за дата за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на Република България и Решение на НС обн. в ДВ бр.73/3.09.2021 г. за насрочване на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България на 14.11.2021 г.

 

I.ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

  1. Ивайло *** Велков – секретар на община Кочериново
  2. Стоян *** Банчев – директор Дирекция „Специализирана администрация”
  3. Наталия *** Чамишка – технически сътрудник

, която на 08.10.2021 г. (петък) от 10.00 часа да проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции, за състава на Секционните Избирателни  Комисии на община Кочериново за избори за народни представители за Народно събрание на Република България и избори за Президент и Вицепрезидент на Република България, насрочени  на 14.11.2021 година, в Пленарна зала в сградата на Читалище „Пробуда 1919”  в град Кочериново с адрес: Площад „Трети март” №1, при стриктно спазване на всички действащи противоепидемични мерки свързани с Covid19 в Република България от всички участници в консултациите.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

II.НАСРОЧВАМ:

На 08.10.2021 г. (петък) от 10.00 часа консултации с парламентарно представените партии и коалиции, за състава на Секционните Избирателни  Комисии на община Кочериново за изборите за народни представители за Народно събрание на Република България и избори за Президент и Вицепрезидент на Република България, насрочени  на 14.11.2021 година, в Пленарна зала в сградата на Читалище „Пробуда 1919”  в град Кочериново с адрес: Площад „Трети март” №1

В консултациите могат да участват и партии и коалиции, който не са парламентарно представени.

При консултациите участващите партии и коалиции да представят на хартиен и електронен носител:

а) Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- Наименование на партията или коалицията, която прави предложението

- Имената и ЕГН на предложените лица;

- Образование, специалност на предложените лица;

- Длъжността в комисията, за която се предлагат;

- Партия или коалиция, която ги предлага,

- Телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по рано от 02.09.2021 година. С тях се удостоверяват имената на лицето или лицата, представляващи партията или коалицията, както и техните пълномощия.

в) Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и Пълномощно или заверено копие на Пълномощно, подписано от представляващия партията или коалицията .

г) Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.Списъкът да съдържа данните посочени в буква а)

 

III.НАРЕЖДАМ:

  1. За резултатите от проведените консултации да се състави  Протокол, съгласно разпоредбите на разпоредбите на чл.91, ал.6 от ИК, който да се подпише от участниците в тях .
  2. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
  3. Препис от настоящата Заповед да бъде поставена на информационното табло на община Кочериново.
  4. Препис от настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на община Кочериново.
  5. Препис от настоящата Заповед да се изпрати на  e-mail адресите на партиите и коалициите, които имат право да участват в консултациите  и които ЦИК е публикувал:

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Ивайло Велков - секретар на община Кочериново.

Кмет на община

Кочериново:………/П/……….

/ Иван Минков /

Изготвил:……/П/……….

/ Ивайло Велков – секретар /

Съгласувал:……/П/…….

/ Мария Здравкова- юрист /

3 екз.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново