www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 10.10.2023 г. от 17:00 часа в Пленарната зала на на Читалището в гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 10.10.2023 г. от 17:00 часа в  Пленарната зала на на Читалището в гр. Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Отмяна на Решение № 81 от Протокол № 9 от 31.08.2023 г. на ОбС – Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Продажба на недвижим имот, част от бивша улица,  с площ 106,00 кв. м. /сто и шест кв.м./, придаваеми към УПИ II, кв. 87, представляващ 106/618 ид. ч. от същия имот по плана на  гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2843/05.05.2021 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

05.10.2023 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Елена Бозовайска

Списък на кметствата в община Кочериново, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 29.10.2023 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Съгласно  РЕШЕНИЕ   № 011-МИ Гр. Кочериново, 13.09.2023 г. за обявяване на номерата на изборните райони на територията на Община Кочериново, избори за кметове на кметства ще се произвеждат в:

1.    С. Бараково
2.    С. Мурсалево
3.    С. Пороминово
4.    С. Стоб

РЕШЕНИЕ № 011-МИ

Обявление - 29.09.2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед РД-01-05-363/27.09.2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед РД-01-05-364/28.09.2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ГРАФИК - За сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО/твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Кочериново Месец Октомври 2023 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново