www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 06.12.2022 г с Протокол № 13

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЯ

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на съобщенията може да изтеглите от  -  ТУК!
Последно променен на Четвъртък, 22 Декември 2022 08:20

УВЕДОМЛЕНИЕ - за инвестиционно предложение ОТ ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Декември 2022г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване м. Декември - Общинско предприятие " Чистота " гр. Кочериново.

Последно променен на Четвъртък, 01 Декември 2022 07:45

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.12.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.12.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Отдаване под наем на помещение за търговска дейност, находящо се в сградата на „Посетителски и информационен център” на с. Стоб, община Кочериново с обща площ от 20.00 кв. м., намиращи се в парцел УПИ II – 507, кв. 1 по плана на с. Стоб, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Лозя” в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.4. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2023 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.5. Приемане на План за равенство, приобщаване и участие на ромите в община Кочериново за периода 2023-2024 година.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.6. Даване на мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Кюстендил.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.7.Придобиване (одобрение) на инвестициите, направени от ВиК Оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД – гр. Кюстендил за 2020 и 2021 г. в активи публична общинска собственост на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.8. Освобождаване от такса битови отпадъци на СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


29.11.2022 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска
Последно променен на Четвъртък, 01 Декември 2022 07:35

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ОТГЛЕЖДАЩИ ЖИВОТНИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ

Във връзка със Заповед № РД-01-05-420/18.11.2022 г. г. на Кмета на Община Кочериново относно превантивните мерки, който трябва да се спазват, с цел предотвратяване на Пътнотранспортни произшествия, Ви информираме следното:
1. При преминаване на пътищата от републиканската пътна мрежа, животните задължително да бъдат придружавани от пастир;
2. Придружаващите пастири да носят светлоотразителни жилетки;
3. При преминаване на пътищата от републиканската пътна мрежа, местата на преминаване да бъдат обозначени със запалени фенери.
4. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в имоти граничещи с представителни обществени места и сгради, съоръжения и магистрали.
5. Забранява се оставянето на животните без надзор, както и свободното им придвижване /без придружител/ .
6. Забранява се собствениците да възлагат пашуването на селскостопански стада и животни на малолетни и непълнолетни пастири /лица, ненавършили 18 годишна възраст/.
7. Забранява се свободното пускане, без пастир или инсталиран електропастир, на всякакъв вид добитък в полските райони и в урбанизираните територии.
8. Забранява се придвижването на селскостопанските животни по улиците на населените места, освен ако няма друга възможност.
На нарушителите на Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново, съгласно чл. 42 се налага глоба в размер от 50 до 500 лева, а при установено повторно нарушение (Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид) – глоба в размер на 1000 лева.

От общинска администрация:

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново