www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

I.    Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.2,4,5 от ЗМСМА; чл.18, ал.1,2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС; Решение №100 от Протокол №13/ 26.07.2010г. на ОбС – гр. Кочериново; Заповед на кмета на общината №375/12.12.2011г. Обявява публичен търг на обособено помещение с обща площ 59.20 кв.м., намиращо се в двуетажна монолитна сграда за административни потребности /кметство/ в с. Драгодан , община Кочериново, имот пл. №79а, парцел IV,кв. 10 по плана на с. Драгодан, община Кочериново представляващ публична общинска собственост съгл. АПОС № 59/ 20.03.2000г. за срок от 5 /пет/ години.
II.    Началната тръжна цена е 85.52лв. /осемдесет и пет лева и 52ст./ месечно без ДДС.
III.    Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
IV.    Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 8.55 лева.
V.    Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева.
VI.    Поддържането и текущия ремонт на описаното помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
VII.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VIII.    Предложенията за участие в търга се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 12 Декември 2011 18:49

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

I.    Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.2,4,5 от ЗМСМА; чл.18, ал.1,2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС; Решение №101 от Протокол №13/ 26.07.2010г. на ОбС – град Кочериново и Заповед на Кмета на общината №377/12.12.2011г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 78.60 кв.м., намиращо се в двуетажна монолитна сграда на кметство в с. Боровец, община Кочериново, парцел I, кв. 11 по плана на с. Боровец, община Кочериново представляващ публична общинска собственост съгл. АПОС № 11/ 05.11.1997г. за срок от 5 /пет/ години.
II.    Началната тръжна цена е 103.48 лв. /сто и три лева и 48ст./ месечно без ДДС.
III.    Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
IV.    Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена 10.35 лева.
V.    Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева.
VI.    Поддържането и текущия ремонт на описаното помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
VII.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VIII.    Предложенията за участие в търга се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 12 Декември 2011 18:51

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

I.    Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.2,4,5 от ЗМСМА; чл.18, ал.1,2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС; Решение №102 от Протокол №13/ 26.07.2010г. на ОбС – град Кочериново и Заповед на Кмета на общината №376/12.12.2011г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 86.30 кв.м., намиращо се в двуетажна монолитна сграда на кметство в с. Бураново, община Кочериново, парцел II, кв. 14 по плана на с. Бураново, община Кочериново представляващ публична общинска собственост съгл. АПОС № 123/ 08.10.2001г. за срок от 5 /пет/ години.
II.    Началната тръжна цена е 112.25 лв. /сто и дванадесет лева и 25ст./ месечно без ДДС.
III.    Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
IV.    Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 11.23 лева.
V.    Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева.
VI.    Поддържането и текущия ремонт на описаното помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя
VII.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VIII.    Предложенията за участие в търга се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 12 Декември 2011 18:53

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

I.    Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.2,4,5 от ЗМСМА; чл.18, ал.1,2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС; Решение №97 от Протокол №13/ 26.07.2010г. на ОбС – гр. Кочериново; Заповед на кмета на общината №370/08.12.2011г. Обявява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 50.30 кв.м., намиращо се на партер в административна сграда на община Кочериново, имот пл. №1272, парцел I,кв. 10 по плана на гр. Кочериново представляващ публична общинска собственост съгл. АОС № 60/ 14.03.2000г. за срок от 2 /две/ години.
II.    Началната конкурсна цена е 284.60  лева месечно без ДДС.
III.    Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
IV.    Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена 28.46 лева.
V.    Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева.
VI.    Поддържането и текущия ремонт на наетия кабинет, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
VII.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VIII.    Предложенията за участие в търга се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Петък, 09 Декември 2011 16:27

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 18.11.2011г

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                                Препис – Извлечение
                                                                                от Протокол № 2
                                                                                от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                от 18 ноември 2011 година

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново за мандат 2011 – 2015г.
   
    На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ №1 :

1.    Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново, обл.Кюстендил, за мандат 2011 – 2015г.


Секретар ОбС: /п/                                                              Председател на ОбС: /п/
                                  Т. Григорова                                                                                 Румен Янакиев


                                                                                Препис – Извлечение
                                                                                от Протокол № 2
                                                                                от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                                от 18 ноември 2011 година


Относно: Избор на постоянни комисии на Общински съвет – Кочериново за мандат 2011 – 2015г.
   
    Във връзка с чл.21,ал.1,т.1 и чл.48, ал.1,2 от ЗМСМА, ОбС-Кочериново взе следното

    РЕШЕНИЕ №2 :

1.    Утвърждава пет постоянни комисии на Общински съвет гр.Кочериново, обл.Кюстендил, за мандат 2011 – 2015г., в численост и състав, както следва:
 
1.1. „Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, управление и контрол на общинска собственост, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми” –  председател г-жа Даниела Календерска и  членове г-жа Невена Манова и г-жа Галина Ванева.
1.2. „Комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания” – председател г-н Стоян Симеонов и членове г-жа Василка Вонидова   и г-н Райчо Калайджийски.
1.3. „Комисия по териториални и селищно устройство, благоустрояване и комунални дейности” –  председател г-жа Василка Вонидова и членове г-жа Даниела Календерска и г-н Георги Ценев.
1.4. „Комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм” – председател  г-н Георги Ценев и  членове г-жа Невена Манова и г-н Костадин Катин.
1.5. „Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси” – председател г-жа Невена Манова и членове г-н Стоян Симеонов и г-жа Босилка Шилегарска.

Секретар ОбС: /п/                                                          Председател на ОбС: /п/
                                     Т. Григорова                                                                              Румен Янакиев

Последно променен на Понеделник, 12 Декември 2011 15:39

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 02.12.2011г

Е-мейл Печат ПДФ

                                                    Препис – Извлечение
                                                    от Протокол №  3
                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                    от 2 декември 2011 година

Относно: Полагане на клетва от новоизбрани общински съветници и промяна в състава на Постоянните комисии към ОбС – Кочериново.

На основание чл.21, ал.1,т.1 и чл.27,ал.2 и ал.4 от ЗМСМА и чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Кочериново, Общинският съвет прие  следното:

РЕШЕНИЕ № 3

1. Общински съвет - град Кочериново извършва промяна в състава на своя постоянна комисия, както следва:
1.1. Заменя в състава на „Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, управление и контрол на общинска собственост, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми”, г-жа Невена Краева Манова – член, с г-н Живко Крумов Лапачки.

Секретар ОбС: /п/                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                Румен Янакиев                                                    Препис – Извлечение
                                                    от Протокол №  3
                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                    от 2 декември 2011 година

Относно: Прием на деца в ДЗ, отхвърлени на база данни от Списък-образец 2 за учебната 2011/2012г., от филиал с.Стоб, с.Бараково, с.Пороминово и с.Мурсалево, общ.Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

1.    ОбС – Кочериново дава съгласие деца от 2 до 3 годишна възраст да посещават ДЗ в с.Стоб, с.Бараково, с.Пороминово и с.Мурсалево, по реда и при условията за прием на тригодишни деца.
2.    Родителите на двегодишните деца да попълват при встъпване декларация за информирано съгласие с тези условия.

Секретар ОбС: /п/                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                Румен Янакиев                                                    Препис – Извлечение
                                                    от Протокол №  3
                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                    от 2 декември 2011 година

   
Относно: Приемане отчет по изпълнение на бюджета за трето тримесечие и извънбюджетни сметки и фондове на 2011г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.2,4,5 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 и чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011г., ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

1. Утвърждава приемането на отчета за третото тримесечие на  2011 год. по функции и дейности, както следва:
По прихода – 2 445 405.00 лв. Разпределени по §
По разхода –  2 445 405.00 лв. Разпределени по §
2. Приема отчета на извънбюджетните сметки и фондове за третото тримесечие на  2011 год., както следва:
-Социална сметка за приходи от приватизация към общините-чл.10,ал.1 от ЗПСПК- 93.00лв
-Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините-чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК- 1220.00лв.
3.Справка за фактическите разходи на горива и енергия по функции и групи в натурално изражение.

Секретар ОбС: /п/                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                Румен Янакиев                                                    Препис – Извлечение
                                                    от Протокол №  3
                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                    от 2 декември 2011 година

   
Относно: Определяне на заместник делегат на Председателя на ОбС – г-н Р.Янакиев – делегат, за Сдружение на Югозападните общини.                           
Във връзка с постъпило писмо с Вх.№ 47-00163/ 21.11.2011г. и на основание чл.9, ал.1 и ал.2 и чл.21 ал.1, т.15 от ЗМСМА, ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

1.    ОбС гр.Кочериново определя за заместник делегат в Общото събрание на СЮЗО на Р. Янакиев – Председател на ОбС – делегат:

1.1.    Даниела Момчилова Календерска – общински съветник

Секретар ОбС: /п/                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                Румен Янакиев                                                    Препис – Извлечение
                                                    от Протокол №  3
                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                    от 2 декември 2011 година


    Относно: Избор на делегат за Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България.

Във връзка с постъпило в Общински съвет писмо с Вх.№ 9-В/ 10.11.2011г. и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

1.    ОбС гр.Кочериново определя за представител в Общото събрание на НСОРБ:

1.1.    Стоян Янков Симеонов – общински съветник

Секретар ОбС: /п/                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                Румен Янакиев                                                    Препис – Извлечение
                                                    от Протокол №  3
                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                    от 2 декември 2011 година


    Относно: Избор на представител от Общински съвет гр.Кочериново, в Областен съвет за развитие гр.Кюстендил.   

Във връзка с постъпило писмо с Вх.№ 06-00-11/ 16.11.2011г. на Областен управител гр.Кюстендил, на основание чл.18, ал.5 и ал.6 от Закона за регионалното развитие, съгласно чл44, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗРР, ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

1.    ОбС гр.Кочериново избира за постоянен представител в Областен съвет за развитие гр.Кюстендил:

1.1.    Георги Цветанов Ценев – общински съветник

Секретар ОбС: /п/                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                Румен Янакиев                                                    Препис – Извлечение
                                                    от Протокол №  3
                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                    от 2 декември 2011 година

   
Относно: Разпореждане със земи, предоставени на община Кочериново по чл.19 от ЗСПЗЗ.            

На основание Параграф 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 9

Във връзка с изпълнението на § 27,ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ Общински съвет гр. Кочериново дава съгласие да се предоставят имотите, цитирани в докладната записка на Кмета на община Кочериново, на ОСЗ гр.Кочериново, която да постанови решение за възстановяване правото на собственост на:
1.    По писмо изх.№ РД-07-287/06.04.2011г. на наследниците на Костадин Георгиев Лещански на имоти в землището на с.Фролош, общ.Кочериново, м.”Фролош”, с площ 38.819 дка по скица проект № 000087, образувана от имот № 000087 – 6.178 дка и имот № 000096 – 32.641 дка.
2.    По писмо изх.№ РД-05-886/28.10.2010г. на наследниците на Стоян Георгиев Софкин на имоти в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, м.”Селото”, с площ 0.417 дка по скица проект № 087016, образуван от имот № 087002.
3.    По писмо изх.№ РД-05-423/07.07.2010г. на наследниците на Дона Христова Мичкова  на имот в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, м.”Герено”, с площ 2.554 дка по скица проект № 059021, образувана от имоти № 059011 и 059006.
4.    По писмо изх.№ РД-05-548/15.04.2009г. на наследниците на Крум Давидков Шарков  на имот в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, м.”Заградната”, с площ 0.638 дка по скица проект № 031132, образуван от имот № 031131.

Секретар ОбС: /п/                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                Румен Янакиев                                                    Препис – Извлечение
                                                    от Протокол №  3
                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                    от 2 декември 2011 година

   
Относно: Разглеждане на Заявление с Вх.№ 94-Ф-3/ 08.09.2011г. от Фиданка Димитрова Атева за възстановяване на собственост върху земеделски земи.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, съгласно чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

Отхвърля Заявление с Вх.№ 94-Ф-3/ 08.09.2011г.  от Фиданка Димитрова Атева като спор за материално право и извън правомощията на Общински съвет Кочериново. Лицето да потърси правата си по установения законов ред.

Секретар ОбС: /п/                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                Румен Янакиев                                                    Препис – Извлечение
                                                    от Протокол №  3
                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                    от 2 декември 2011 година

   
Относно: Разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 87/ 15.09.2011г. от Иван Минков - за кмет на община Кочериново, относно изменение на плана за регулация на гр.Кочериново на улица с о.т.73-о.т.74, кв.19.

На основание чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 11

1.    ОбС гр.Кочериново дава съгласие да бъде изготвен Подробен устройствен план за изменение на Плана за регулация на гр.Кочериново, кв.19. Ширината на предвидената за изпълнение улица с о.т.73-о.т.74 да се намали от 13.00м на 5.90м.

Секретар ОбС: /п/                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                Румен Янакиев                                                    Препис – Извлечение
                                                    от Протокол №  3
                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                    от 2 декември 2011 година

   
Относно: Избор на състав на Наблюдателна комисия съгласно чл.170 от ЗИНЗС, към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.Бобов дол.   

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, съгласно чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража,  с 11 гласа „ЗА” (Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, К.Катин, Б.Шилегарска), „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 12

1.    Определя състав на Наблюдателната комисия към Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.Бобов дол, както следва:
1.1.    Любка Николова Йорданова-Джонова – председател
1.2.    Костадин Петров Катин – член
1.3.    Галина Димитрова Гаврилова – член
1.4.    Пробационен служител
1.5.    Представител на затвора

Секретар ОбС: /п/                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                Румен Янакиев                                                    Препис – Извлечение
                                                    от Протокол №  3
                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                    от 2 декември 2011 година


    Относно: Допълване на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново, съгласно Докладна записка на Кмет на общ.Кочериново – Иван Симеонов Минков.

На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА,  с 11 гласа „ЗА” (Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, К.Катин, Б.Шилегарска), „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 13

1.    Допълва Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Кочериново, както следва:

    Към чл.3 се създава нова алинея 3: Разрешава отглеждането до два броя кучета /домашни любимци/ и до пет броя ловни кучета.

    Чл.6, ал.2 да се чете:
    /2/ Общинска администрация гр.Кочериново да води регистър, който съдържа следните реквизите:
1.    Номер и дата на регистрацията.
2.    Трите имена и постоянен адрес на собственика.
3.    Адрес, на който пребивава кучето.
4.    Порода, външни белези и име на кучето, съгл. ветеринарно-медецинският му паспорт.
5.    Цел за използване на кучето.
6.    Дата на кастрация на кучето /ако е извършена/, удостоверена със съответния документ.
7.    Отпадане от регистрация и причина за това.
8.    Платена такса – номер на квитанция,  дата.

    Към чл.11 се добавят нови ал.1 и ал.2:
/1/ При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения и да ляга в цялата си дължина.
/2/ Ако движението на кучето е ограничено от клетка или ограден вътрешен двор, размерите на ограденото пространство задължитерно са :
-    За кучета с височина до 50 см – 6 кв.м;
-    За кучета с височина над 50 см – 9 кв.м.
И в двата случая късата страна на ограденото пространство не трябва да е по-малко от две дължини на кучето или два метра.

Секретар ОбС: /п/                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                Румен Янакиев                                                    Препис – Извлечение
                                                    от Протокол №  3
                                                    от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                    от 2 декември 2011 година

   
Относно: Резултати от проверка за изпълнение препоръки по Одитен доклад № 0060100410 от Сметна палата на Р България.   

Въз основа на Одитен доклад № 0060100410 издадено с Разпореждане №019/ 10.03.2011г., с 11 гласа „ЗА” (Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, К.Катин, Б.Шилегарска), „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 14


   
1.    В началото на 2012 г. /на първо заседание на ОбС/ Кмета на община Кочериново да внесе предложение за разглеждане и приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и, в съответствие с изискванията на чл.66а от ЗОС и чл.8 от НПУРОИ.
2.    Кмета на община Кочериново да внесе в ОбС предложение за разработване и въвеждане на контролни механизми, относно процеса по възлагане на обществени поръчки, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.
   

Секретар ОбС: /п/                                            Председател на ОбС: /п/
                                Т. Григорова                                                                Румен Янакиев

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново