www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС , Решение №29 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на Кмета на Община Кочериново №190/ 08.05.2012 г. Обявява публичен търг за отдаване под наем на поземлени имоти №014021,№ 014022,№ 014035,№ 014036,№ 014038,№ 014039,№ 014040,№ 014041,№ 014042,№ 014044,№ 014045,№ 014046 и № 014047,с обща площ 5.180 дка, вид ниви в землището на с. Драгодан,местност ”Воложето”,собственост на Община Кочериново за срок от 5/Пет/ години.:
І. Началната тръжна цена е 78.00лв. /седемдесет и осем лева/ годишно.
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 7.80лв. /седем лева и 80 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 20лв.  /двадесет лeва/
V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.
VІ.Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №41 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №180/03.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя,ПИ №074003 ПО КВС на с.Стоб,общ.Кочериново,местност „Чекуто” с площ 0.609дка./Шестстотин и девет кв.м./,начин на трайно ползване-ливада,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1114/13.05.2011
І. Началната тръжна цена е 1273.00лв. /Хиляда двеста седемдесет и три лв./
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 127.30лв. /Сто двадесет и седем лв. и 30 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №39 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №179/03.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №115048 в землището на с.Бараково,общ.Кочериново,местност „Чалтиците” с площ 0.124дка./Сто двадесет и четири кв.м./,начин на трайно ползване-ливада,категория при неполивни условия V ,собственост на общ.Кочериново съгл.АЧОС  №145/647 от 30.03.2006г.
І. Началната тръжна цена е 520.00лв. /Петстотин и двадесет  лв./ 
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 16.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 52.00лв. /Петдесет и два лв./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №36 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №178/03.05.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №118029 ПО КВС на землище гр.Кочериново,общ.Кочериново,местност „Каракьор” с площ 0.380дка./Триста и осемдесет кв.м./,начин на трайно ползване-ливада,категория при неполивни условия V ,собственост на общ.Кочериново съгл.АЧОС  №1045/02.02.2011
І. Началната тръжна цена е 1764.00лв. /Хиляда седемстотин шестдесет и четири лв./  
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 176.40лв. /Сто седемдесет и шест лв. и 40 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лв./
V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС и Решение №35 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №173/02.05.2012г. Обявява публичен търг на имот №000030 в землището на гр.Кочериново, местност „Точилото” представляващ нива с обща площ 151.385 дка. ,категория VІ, не поливна, частна общинска собственост на община Кочериново съгл. АЧОС № 253/ 01.03.2004г. за срок от 1 /една/ година
І. Началната тръжна цена е 1514.00лв. /Хиляда петстотин и четиринадесет лв./   годишно.
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 151.40лв. /Сто петдесет и един лв. и 40 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50лв.  /Петдесет лева/.
V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.
VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС и Решение №34 от Протокол №3 от 06.03.2012 на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №167/27.04.2012г. Обявява публичен търг на имот №000016 в землището на гр.Кочериново, местност „Точилото” представляващ земеделски земи с обща площ 63,653 дка. ,категория V, не поливна, частна общинска собственост на община Кочериново съгл. АЧОС № 412/ 10.03.2005г. за срок от 1 /една/ година.
І.Началната тръжна цена е 954.80лв. /Деветстотин петдесет и четири лв. и 80ст./  годишно.
ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 95.48лв. /Деветдесет и пет лв. и 48 ст./
ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50лв.  /Петдесет лева/.
V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.
VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново