www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Актуализиран план за действие за общинските концесии на територията на община Кочериново за периода 2021-2027 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Касовите отчети на община Кочериново към 30.09.2021г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
7. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!
8. РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - ТУК!

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Октомври 2021г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Октомври 2021г.

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.11.2021 г. от 10:00 часа в Пленарната зала на Читалището в град Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация
СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.11.2021 г. от 10:00 часа в  Пленарната зала на Читалището в град Кочериново, при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на проектобюджета за 2022 година в частта му за местни дейности и на актуализираната бюджетна прогноза за 2023-2024 година на община Кочериново, област Кюстендил, II-ри етап.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.   
1.2. Изменение и допълнение на  Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.   
1.3. Одобряване на изменение в структурата на общинската администрация.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.   
1.4. Приемане на Анализ на потребностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново.  
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.5. Право на прокарване на „Подземна оптична кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни /интернет/” по пътища – общинска публична собственост извън урбанизираните територии на населените места в землищата на с. Стоб, с. Пороминово и гр.  Кочериново /землище на с. Бараково/.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Одобряване на ПУП-Парцеларен план на техническата инфраструктура от първостепенно общинско значение за обект „Общински път IV клас в местностите „Чапрашлжко” и „Ачкала” в землището на с. Бараково, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

26.10.2021 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Елена Бозовайска

Изготвяне на ОПР 2021-2027 г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. Първа среща на работната група за изготвяне на ОПР 2021-2027 г.
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

2. Предварителна оценка за изготвяне на Общински план за развитие на община Кочериново за периода 2021 – 2027 г.
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

3. Втора среща на работната група за изготвяне на ОПР 2021-2027 г.
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

4. Проект на ОПР

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

5. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ  НА „ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА  РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 2021-2027г.“

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

6. Протокол №4 - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОПР 2021-2027 г.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

7. Окончателен вариант на ОПР Кочериново 2021-2027

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!


Последно променен на Понеделник, 29 Ноември 2021 14:33

Граници на районите на територията на община Кочериново включени в състемата на организираното поддържане на чистотата през 2022.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново