www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Заповед относно определяне на място и адрес на избирателните секции и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед относно определяне на място и адрес на избирателните секции и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г

Заповед на Кмета на Община Кочериново за образуване на 16 (шестнадесет) избирателни секции на територията на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед на Кмета на Община Кочериново за образуване на 16 (шестнадесет) избирателни секции на територията на Община Кочериново

Дневен ред на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми за заседание, което ще се проведе на 20.04.2024г

Е-мейл Печат ПДФ

Дневен ред на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми за заседание, което ще се проведе на 20.04.2024г

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново за предстоящото редовно заседание на 26.04.2024 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ
До 
Г-н / Г-жа ……………………………………
На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация
СВИКВАМ
Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 26.04.2024 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Възраждане – 2001г.“ с. Бараково, община Кочериново през 2023 година;
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание;
1.2. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб, община Кочериново през 2023 година;
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание;
1.3. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1925г.” с. Пороминово, община Кочериново през 2023 година.
 Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание;
1.4. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Пробуда – 1919“ гр. Кочериново, община Кочериново през 2023 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание;
1.5. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Подем – 1928“ с. Бураново, община Кочериново през 2023 година.
 Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание;
1.6. Приемане на Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета 1920“ с. Мурсалево, община Кочериново през 2023 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание;
1.7. Предложение за отмяна на Решение на Общински съвет от 19.03.2024г., с което бе избрано лице, което да изпълнява функциите на Кмет на с. Пороминово, както и приемане на ново Решение на Общински съвет за определяне на друго лице, което да изпълнява тези функции;
Докладва: Председател на ПК по труд и политика, опазване на обществения ред и човешки права, спорт, отдих и туризъм;
1.8. Одобрението на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на план за интегрирано развитие 2021 – 2027г. на община Кочериново за периода 01.2023 – 01.2024г.;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми;
1.9. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 39116.87.3 по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Църниците“, от „Нива“ в „За жилищно строителство“;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
т. 1.10. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 02748.24.224 по КККР на с. Бараково, общ. Кочериново, местност „Полето“, от „Нива“ в „За административна сграда и складова база“;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
т. 1.11. Отдаване под наем на обособено помещение, находящо се на партера на жилищен блок в гр. Кочериново, с обща площ 89.00 кв. м., намиращо се в УПИ-I – 1272, кв. 10 по плана на гр. Кочериново;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
т. 1.12. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 02748.18.303 по КККР на с. Бараково, общ. Кочериново, местност „Муловица“, от „Нива“ в „За жилищно строителство“;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
т. 1.13. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви“ в землището на с. Бураново и с. Крумово, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново;
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности;
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
16.04.2024 г. Председател на ОбС:  ………./п/……….
гр.Кочериново      /Райчо Калайджийски/

Дневен ред на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности за заседание, което ще се проведе на 18.04.2024г

Е-мейл Печат ПДФ

Дневен ред на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности за заседание, което ще се проведе на 18.04.2024г

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново