www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Е-мейл Печат ПДФ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в Община Кочериново”

(Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки  и е одобрена с Решение № ..............2012 г. на кмета на Община Кочериново)

2012г.


ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка

Наименование на поръчката

„Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в Община Кочериново”.

СЪДЪРЖАНИЕ


ЧАСТ І
ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ І
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ ІІ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


ЧАСТ ІІ
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ І
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
РАЗДЕЛ ІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
РАЗДЕЛ ІІІ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАЗДЕЛ ІV
РАБОТЕН ПРОЕКТ


ЧАСТ ІІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ І
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
РАЗДЕЛ ІІ
ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ ІІІ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
РАЗДЕЛ ІV
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.


ЧАСТ ІV
ОБРАЗЦИ
Образец №1 Оферта;
Образец №2 Списък на документите, съдържащи се в офертата;
Образец №3 Техническа оферта;
Образец № 4 Информация за оборота от строителство с предмет сходен с настоящата обществена поръчка;
Образец №5 Списък на основните договори за строителство
Образец №6 Списък на техническото оборудване;
Образец №7 Списък на ръководният екип, който ще участва при изпълнение на поръчката;
Образец №8 Декларация за съгласие за участие от ключов експерт
Образец №9 Професионална автобиография ;
Образец №10 Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на строителството обект на поръчката;
Образец №11 Декларация по чл.47, ал.1.1 и ал.2 т.2 от ЗОП;
Образец №12 Декларация по чл.47, ал.1,т.2 и 3 и ал.2 т.1 и 3 от ЗОП;
Образец №13 Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП;
Образец №14 Декларация за липса на обстоятелствата по чл.93, ал.1, чл.94 и чл. 96 от Регламент  (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент /ЕО, Евратом/ № 1995/2006 на Съвета на ЕС;;
Образец №15 Декларация по чл.56, т.10 от ЗОП;
Образец №16 Декларация за запознаване със строителната площадка и условията за изпълнение на поръчката;
Образец №17 Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;
Образец №18 Банкова гаранция за участие;
Образец №19 Банкова гаранция за изпълнение;
Образец №20 Декларация от членовете на Обединението/консорциума
Образец №21Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка
Образец №22 Ценово предложение;
РАЗДЕЛ V
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Пълния текст на документа може да бъде изтеглен от тук!
Последно променен на Четвъртък, 16 Февруари 2012 23:35

Контакти и Телефонен указател

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново

Адрес: п.к. 2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон: 07053/ 20-11; 21-50

Факс: 07053/ 23-30

Единен телефонен номер за административно обслужване - 07053 3199

Работно време на общинска администрация Кочериново: от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 ч
Местни данъци и такси: 07053/2323


КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Кметство

Кметски наместник

Телефон

Мобилен телефон

Боровец

Драгодан

Велко Христов

Велко Христов

07056/5231

07056/5338

0879130306

0879130306

Крумово

Илинка Маринова

07056/5238

0879130332

Фролош

Цървище

Виолета Райнова

Виолета Райнова

07056/5412

07056/5368

0879130301

0879130301

КМЕТОВЕ  НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Кметство

Кмет

Телефон

Мобилен телефон

Бараково

Стойчо Стойчев

07053/2106

0879130345

 

Пороминово

Кирил Калинков

07053/2290

0879130331

 

Бураново

Благой  Граховски

07056/5376

0879130326

 

Стоб

Георги Ставрев 07058/5212

0879130342

 

Мурсалево

Юри Ковачев

07056/5288

0879130311

 

"Зелен телефон" за сигнали за нарушения, свързани с околната среда и управлението на отпадъците - 07053/21-50
Последно променен на Вторник, 27 Септември 2022 11:57

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.КОЧЕРИНОВО за мандат 2011-2015г

Е-мейл Печат ПДФ

Относно: Създаване на постоянна „Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” към Общински съвет-Кочериново.

Постъпило е писмо с Вх.№ 73-В от 06.02.2012г. от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Р България, създадена през 2011г., във връзка с последните изменения в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (изм.-ДВ, бр.97 от 2010г., в сила от 10.12.2010г.).
Необходимо е към Общински съвет-Кочериново да бъде създадена постоянна комисия от общински съветници, които да предоставят информация и съдействат при наличие на сигнал против общински съветник или кмет на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
По смисъла на чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, постоянната комисия е орган с помощни функции, свързани с изясняване на факти и обстоятелства при конфликт на интереси. Друго задължение на постоянната комисия е да води регистър на декларациите по чл.12, т.1, 2, 3 и 4 от ЗПУКИ и да публикува тези декларации на интернет страницата на съответния орган, при спазване на Закона за защита на личните данни.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал.1 и чл.48, ал.1 и 2 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, съгласно чл.18, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Кочериново за мандат 2011-2015г.,  Общинският съвет трябва да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Общински съвет – Кочериново изменя „Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Кочериново за мандат 2011-2015г.” както следва :
1.1.Към чл.15, ал.1 се добавя т.6 със следния текст: ”Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.”
2. Общински съвет – Кочериново избира състав на постоянната „Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”, както следва :
2.1.Галина Методиева Ванева – председател
2.2.Васил Георгиев Христов – член
2.3.Райчо Николов Калайджийски – член

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка


Наименование на поръчката

“Предоставяне на консултантски услуги по организацията, управлението и отчитането на проекти: Изграждане на „Канализация на село Стоб, община Кочериново - основна част от мрежата, и Изграждане на „Канализационна мрежа на село Мурсалево, община Кочериново - основна част.”


СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ І
ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ І
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ ІІ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ТОМ ІІ
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ І
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
РАЗДЕЛ ІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
РАЗДЕЛ ІІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ТОМ ІІІ
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ І
ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ ІІ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
РАЗДЕЛ ІІІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ТОМ ІV
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТОМ V
ОБРАЗЦИ
*    Образец №1-1 Списък на документите в офертата
*    Образец № 1-1 Заявление за участие
*    Образец № 2 Техническо предложение
*    Образец № 3 Справка за оборота и финансовия резултат
*    Образец № 4 Списък – декларация на екипа, който ще изпълнява поръчката
*    Образец № 5 Автобиография на експертите в екипа
*    Образец №  6 Декларация за съгласие за участие от ключов експерт в екипа
*     Образец № 7 Списък – декларация на основните договори
*    Образец №  8 Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП
*    Образец №  9 Декларация по чл.47, ал.1, т.2,3 и ал.2, т.1, т.3 от ЗОП
*    Образец № 10 Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП
*    Образец № 11 Декларация за познаване на условията на процедурата;
*    Образец № 12 Декларация съгласие за участие на подизпълнител;
*    Образец №  13 Декларация за липса на обстоятелствата по чл.93, ал.1, чл.94  и чл. 96 от Регламент  (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
*    Образец № 14 Декларация от членовете на обединението/ консорциума
*    Образец № 15 Декларация за приемане етичните клаузи на обществената поръчка
*    Образец № 16 Гаранция за участие
*    Образец № 17 Гаранция за изпълнение
*    Образец №18 Ценова оферта

ТОМ VІ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Пълния тест на документа може да изтеглите от тук
Последно променен на Сряда, 15 Февруари 2012 08:30

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител ”Секретар на община”

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

”Секретар на община”

Моля натиснете бутона продължава>, за да видите оригиналния текст на Обявлението.

За да изтеглите Обявлението в текстов формат натиснете тук.

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 03.02.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Полагане на клетва от новоизбран общински съветник и актуализиране състава на постоянна комисия към ОбС – Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.2 и чл.18, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Кочериново,
Общински съвет-Кочериново взе следното:

РЕШЕНИЕ № 1

1. Общински съвет - град Кочериново извършва промяна в състава на своя постоянна комисия, както следва:
1.1. Заменя в състава на „Комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм”, г-н Костадин Петров Катин – член, с г-н Васил Георгиев Христов – член.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Приемане на Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд.

На основание чл. 30, ал.2 от ЗОЗЗ, съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА поименно,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 2

1.    Общински съвет -  гр.Кочериново приема Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от Общински поземлен фонд.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


/Поименно, с 11 гласа „ЗА” Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж. Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска,
„ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Определяне на представител в Общото събрание на съдружниците на „В и К Асоциация на Кюстендилска област”.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.189е, ал.3 от Закона за водите,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 3

1.    Определя за представител на община Кочериново във всички заседания на общото събрание на „В и К Асоциация на Кюстендилска област” заместник-кмета на община Кочериново г-н Васил Кирилов Стамболийски.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


/Поименно, с 11 гласа „ЗА” Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж. Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска,
„ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Приемане на отчет за дейността на РУП гр.Рила през 2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

1.    Приема представения от началника на РУП – гр.Рила „Отчет за дейността на РУП гр.Рила през 2011г.”

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Допълнение към Решение №63 от Протокол №10, от заседание на Общински съвет-Кочериново на 31 май 2010г., относно средства, пренасочени към финансиране на проектно предложение за „Подобряване на образователната инфраструктура в общ.Кочериново”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2  от ЗМСМА, съгласно чл.27, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с писмо от МРРБ с Вх.№ 04-00-6 / 12.01.2012г., относно финансиране на проектно предложение с рег.№ BG161PО001-4.1.03-0054 „Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново” в размер на 657 718, 76 лв.,  от които 559 060, 95 лв. безвъзмездна финансова помощ,
Общински съвет – Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Допълва Решение №63 от Протокол №10, от заседание на Общински съвет-Кочериново на 31 май 2010г., като добавя т.4 със следният текст:
4.Общински съвет гр.Кочериново дава съгласието си община Кочериново да участва във финансирането на проектно предложение с рег.№ BG161PО001-4.1.03-0054 „Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново” със сумата в размер на 138 880, 88 лв., от които 98 657, 81 лв. са задължителните 15% собствен принос от одобрената сума, съгласно т.3 от Решение № 63, и 40 223, 07 лв. – допълнителен собствен финансов принос над задължителните 15%.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев

/Поименно, с 11 гласа „ЗА” Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж. Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска,
„ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година


Относно: Приемане на програма за управление на община Кочериново за мандат   2011 – 2015 г.   

На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Кочериново взе следното:

РЕШЕНИЕ № 6

Приема представената от кмета на общината „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2011-2015г.”.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година


Относно: Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново, за периода 2012 – 2015 г.”.

На основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното: 

РЕШЕНИЕ № 7

1.Общински съвет гр. Кочериново приема „Стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново, за периода 2012 – 2015 г.”.

2.Общински съвет гр. Кочериново може да извършва промени и допълнения в приетата стратегия по предложение на Кмет на общината.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г.”.

На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното: 

РЕШЕНИЕ № 8

1.Общински съвет гр. Кочериново приема „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г.”.
2.Общински съвет гр. Кочериново може да извършва промени и допълнения в приетата Програма по предложение на Кмета на общината.
3.Общински съвет гр. Кочериново добавя точка 13 към Приложение №2 от Програмата със следният текст:
„13. ПИ №039048 в местност „Герено” на землището на с.Стоб, общ.Кочериново, с площ 0.840 дка – ливада V категория.”

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ №039048 по КВС на землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Герено”, с площ 0.840 дка / осемстотин и четиридесет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1031 от 02.12.2010г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и 6 и чл.41, ал.2 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното: 

РЕШЕНИЕ № 9

1.    Общински съвет гр.Кочериново дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляващ имот №039048 по КВС на землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Герено”, с площ 0.840 дка / осемстотин и четиридесет кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия  – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1031 от 02.12.2010г., при условие: Заповед № 268/13.12.2010г. за право на преминаване през поземлен имот с кадастрален № 039048, собственост на община Кочериново, съгласно Акт за частна общинска собственост, до поземлени имоти № 039050 и № 039047, находящи се в м.”Кумитска нива”, землище на с.Стоб, общ.Кочериново.
2.    Общински съвет гр.Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 4 384 лв. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    Общински съвет гр.Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот и да сключи договор.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


/Поименно, с 8 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, „ПРОТИВ” 1: Н. Манова, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2: Б. Шилегарска, В. Христов/                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Предложение за съгласуване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи и парцеларни планове и промяна предназначението на имот № 039048 в землището на с.Стоб.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,   чл.29, ал.1 и ал.4 от ЗОЗЗ  и  чл.129, ал.1    от ЗУТ,  Общински съвет-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

1.    Дава съгласие и одобрява ПУП за промяна предназначението на земеделски земи и парцеларни планове, както следва:
-    ПУП – План застрояване за поземлени имоти № 031033, 039045 и 039057, м. „Кумитска нива”, зем. с.Стоб, общ.Кочериново, промяна предназначението на зем. земя за винарска изба и обсл. звена.
-    Транспортно-комуникационен план за ПИ № 039045 и други ПИ с пътна връзка към Републиканска път ІІІ – 107 „Кочериново – Рила” при км 4 + 900 в дясно от оста по Р.К. „за обществено хранене, паркинг и винарна”, с.Стоб, общ.Кочериново.
-    „Парцеларен план – Външен водопровод”, зем. гр.Кочериново, (ЕКАТТЕ 39116) и зем. с.Стоб (ЕКАТТЕ 69261), общ.Кочериново
-    „Парцеларен план – Електрозахранване”, зем. с.Стоб (ЕКАТТЕ 69261), общ.Кочериново
-    „Парцеларен план – Транспортен достъп”, зем. с.Стоб (ЕКАТТЕ 69261), общ.Кочериново
-     „Парцеларен план за канализационен колектор от ПСОВ” предвидена в имот № 31033 през напоителен канал №89, през имот № 39057, през имот № 39048 – общинска собственост до имот № 39045 въз основа на учредено право на преминаване със Заповед № 268/ 13.12.2010г. на Кмета на община Кочериново.

2.    Общински съвет-Кочериново дава съгласие да бъде променено предназначението на имот № 39048, в местност „Кумитска нива”, землище на с.Стоб, общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост № 1031/02.12.2010г., за „транспортен достъп и паркинг” до имоти № 039047 и №039045 в местност „Кумитска нива”, землище на с.Стоб, въз основа на представения парцеларен план за транспортен достъп и Заповед № 268/ 13.12.2010г. за право на преминаване.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Възстановяване на собственост върху имоти, придобити от общ.Кочериново по чл.19, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.   

На основание параграф 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет град Кочериново взе следното:

РЕШЕНИЕ № 11

Общински съвет град Кочериново дава съгласие да се предоставят следните имоти на ОСЗ гр.Кочериново, която да постанови решение за възстановяване право на собственост. Предоставянето на имотите да стане след изтичане срока на сключените договори за аренда:
1.    По писмо Изх.№ РД 05-1342 / 23.12.2011г. на наследниците на Борис Манов Райнов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Иловицата” с площ 1.004 дка по скица-проект с № 029030, образувано от имот №029004 с.Бураново.
2.    По писмо Изх.№ РД 05-1101 / 02.11.2011г. на наследниците на Димитър Якимов Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Темелаковицата” с площ 1.123 дка по скица-проект с № 029026, образувано от имот №029004 с.Бураново.
3.    По писмо Изх.№ РД 05-1100 / 02.11.2011г. на наследниците на Димитър Якимов Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Падарницата” с площ 0.180 дка по скица-проект с № 029025, образувано от имот №029004 с.Бураново.
4.    По писмо Изх.№ ПО 05-797 / 03.11.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Фильов дол” с площ 1.613 дка по скица-проект с № 029027, образувано от имот №029004 с.Бураново.
5.    По писмо Изх.№ РД 05-1106 / 03.11.2011г. на наследниците на Никола Димитров Джукев на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Лозята” с площ 2.026 дка по скица-проект с № 0310132, образувано от имот №031001 с.Бураново.
6.    По писмо Изх.№ РД 05-1107 / 03.11.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Златарев валог” с площ 3.329 дка по скица-проект с № 029028, образувано от имот №029004 с.Бураново.
7.    По писмо Изх.№ РД 05-1236 / 02.12.2011г. на наследниците на Димитър Георгиев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Валого” с площ 1.689 дка по скица-проект с № 028021, образувано от имот №028002 с.Бураново.
8.    По писмо Изх.№ РД 05-1321 / 20.12.2011г. и писмо Изх.№ РД 05-1343/ 27.12.2011г.  на наследниците на Апостол Иванов Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Иловицата” с площ 0.741 дка по скица-проект с № 029029, образувано от имот №029004 с.Бураново.
9.    По писмо Изх.№ РД 05-912 / 16.09.2011г. на наследниците на Андон Димитров Иванов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Иловицата” с площ 1.465 дка по скица-проект с № 028020, образувано от имот №028002 с.Бураново.
10.    По писмо Изх.№ РД 05-910/16.09.2011г. на наследниците на Никола Владимиров Перудов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Падарницата” с площ 0.968 дка по скица-проект с № 029023, образувано от имот №029004 с.Бураново.
11.    По писмо Изх.№ РД 05-911 /16.09.2011г. на наследниците на Асен Панайотов Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Падарницата” с площ 0.623 дка по скица-проект с № 029024, образувано от имот №029004 с.Бураново.
12.    По писмо Изх.№ РД 05-873 /02.09.2011г. на наследниците на Игнат Атанасов Игнатов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Падарницата” с площ 0.813 дка по скица-проект с № 029020, образувано от имот №029004 с.Бураново.
13.    По писмо Изх.№ РД 05-874 / 02.09.2011г. на наследниците на Стоил Владимиров Перудов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Иловицата” с площ 1.039 дка по скица-проект с № 029021, образувано от имот №029004 с.Бураново.
14.    По писмо Изх.№ РД 05-867 /02.06.2011г. на наследниците на Владимир Годев Ангелов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Иловицата” с площ 0.801 дка по скица-проект с № 031011, образувано от имот №031001 с.Бураново.
15.    По писмо Изх.№ РД 05-869/02.09.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Другерица” с площ 1.685 дка по скица-проект с № 028013, образувано от имот №028002 с.Бураново.
16.    По писмо Изх.№ РД 05-865/02.09.2011г. на наследниците на Георги Костадинов Фильов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Величковица” с площ 0.329 дка по скица-проект с № 028016, образувано от имот №028002 с.Бураново.
17.    По писмо Изх.№ РД 05-870/02.09.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Каратекин” с площ 2.123 дка по скица-проект с № 028011, образувано от имот №028002 с.Бураново.
18.    По писмо Изх.№ РД 05-868/02.09.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Другерица” с площ 0.381 дка по скица-проект с № 028012, образувано от имот №028002 с.Бураново.
19.    По писмо Изх.№ РД 05-871/02.09.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Осоето” с площ 1.392 дка по скица-проект с № 028014, образувано от имот №028002 с.Бураново.
20.    По писмо Изх.№ РД 05-872/02.09.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Фильов рид” с площ 1.160 дка по скица-проект с № 028015, образувано от имот №028002 с.Бураново.
21.    По писмо Изх.№ РД 05-910/16.09.2011г. на наследниците на Никола Владимиров Пеудов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Падарницата” с площ 0.968 дка по скица-проект с № 029023, образувано от имот №029004 с.Бураново.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


/Поименно,  с 10 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” 1: Д. Календерска, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Актуализиране на „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Кочериново”, относно регламентиране на техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили..

На основание чл.21, ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 12
   
Общински съвет гр.Кочериново актуализира „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Кочериново”, както следва:

Към Глава 3 /Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица/, чл.46, се добавя точка 55 с текст:
Техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили – 20 лв.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


/Поименно с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Разглеждане на молби от физически и юридически лица за освобождаване от такса битови отпадъци за 2012г.

На основание чл.21., ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Кочериново и съгласно чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 13

Общински съвет град Кочериново не освобождава физическите и юридическите лица, подали молби за освобождаване от такса битови отпадъци за 2012 г. от заплащане на таксата.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


/Поименно с 10 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Н. Манова/                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Молба от В. Борисов – Председател на РПК „Напред” гр.Кочериново, за финансово подпомагане на РПК.

Във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 14

Общински съвет град Кочериново отказва да отпусне сумата от 2000.00 лв. за закупуване на касови апарати за пунктовете по изваряване на ракия, стопанисвани от РПК „Напред” гр.Кочериново.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Приемане бюджет на община Кочериново за 2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, съгласно чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012г., ПМС №367/ 29.12.2011г. и Наредба на Общински съвет по чл.9а от ЗОБ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 15

    1.Приема бюджета на община Кочериново за 2012г., както следва:

/Поименно,  9 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Р.Калайджийски, Ж.Лапачки, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2: Н.Манова, В. Вонидова/
Общински съвет град Кочериново прие:
1.1. По прихода в размер на 2 797 781.00  лв. / съгласно приложения № 2/ , в т.ч.:
1.1.1.Приходи от държавни трансфери в размер на 1 658 991.00 лв./ съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2012 г./  в т.ч.:
1.1.1.1. Обща допълваща субсидия за  делегирани дейности в размер на 1 564 495.00 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2011 г. в размер на 94 496.00 лв.,разпределен както следва:
- функция « Отбрана и сигурност»        1 200.00 лв.
- функция “Образование”                      90 977.00 лв.
- функция “Социално осигуряване”        2 319.00 лв.                                
                                              ОБЩО:       94 496.00 лв.
1.1.2. Приходи за  местни дейности в размер на  1 138 790.00 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на      90 871.00 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  486 219.00 лв.
1.1.2.3. Получен трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 37 200.00 лв.
1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 335 500.00 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 189 000.00 лв., в т.ч.:
- за  асфалтиране на път – с.Стоб – с.Пороминово – кв. «Завода»

/Поименно,  8 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Ж.Лапачки, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3: Н.Манова, В. Вонидова, Р. Калайджийски/
Общински съвет град Кочериново прие:
2.1. По разходите в размер на 2 797 781.00 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи – приложение № 3
2.1.1. Държавни дейности в размер на 1 658 991.00 лв., от тях:
2.1.1.1. От държавни трансфери –           1 658 991.00 лв.
2.1.2. За местни дейности в размер на 1 138 790.00 лв.
2.1.3. Инвестиционна програма за   327 881.00 лв., съгласно приложен поименен списък  Приложение № 9.
2.1.4.Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депо за битови отпадъци и почистване на териториите, предназначени за обществено ползване, съгласно Приложение.

/Поименно,  с 9 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов,  „ПРОТИВ” 2: Г.Ценев, Б.Шилегарска,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
3. Приема разчета за  целеви разходи, както следва :
3.1. Помощи за погребения – 3 500.00 лв.,
       в т.ч. ДСХ- гр.Кочериново 500.00 лв.
3.2.Помощи по решение на ОбС на крайно нуждаещи се хора –  5 000.00 лв. съгласно Приложение № 8.

/Поименно,  с 7 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, В.Вонидова, Б.Шилегарска, В.Христов,  „ПРОТИВ” 1: Н.Манова,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3: Ж.Лапачки, Г.Ванева, Р.Калайджийски/
Общински съвет град Кочериново прие:
4. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и  фондове – чл.5 от ПМС 367/29.12.2011 г. по  приложение № 10 към §33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012г. – Приложение № 6

/Поименно,  с 10 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска,     „ПРОТИВ” няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Н.Манова/
Общински съвет град Кочериново прие:
5. Приемане следните лимити за разходи:
5.1.Средствата за  социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерства и ведомства, в общините и други бюджетни предприятия се определят в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения, съгл. чл.32, ал.2 от ПМС № 367/29.12.2011 г.
5.2. Представителни разходи в размер на 3 500.00 лв., съгласно Приложение №8.
5.3. Разходи от общоградски характер в размер на 9 000.00 лв.

/Поименно,  с 9 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, Б.Шилегарска,     „ПРОТИВ” няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2: Д.Календерска, В.Христов/
Общински съвет град Кочериново прие:
6. Упълномощава Общинския съвет да утвърди поименен списък на педагогическия персонал  в направление «Образование», които имат право на пътни разходи в размер до 85% - по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до месторабота-та в друго населено място и обратно, и до 100 % от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт в рамките на целевите субсидии за превоз на учители – чл.67, ал.1,2 и 3 от ПМС № 367/29.12.2011г. за изпълнението на държавния бюджет – представени към Приложение №5.

/Поименно, с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
7. Упълномощава Общинския съвет да утвърди поименен списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи – съгласно чл.29, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 и 3  от ПМС №367/29.12.2011 г. за изпълнението на ДБ на РБ. Държавните органи и другите бюджетни организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, когато са изпълнени условията, описани в Приложение №5,  в размер до 85 % от действително извършените разходи.

/Поименно, с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
8.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 60 648.00 лв. – Читалища на територията на Общината.
8.1. Упълномощава кмета на Общината да договори условията за ползване на средствата – предстои заповед на кмета на община Кочериново.

/Поименно, с 9 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2: С.Симеонов, Н.Манова/
Общински съвет град Кочериново прие:
9. Приема бюджет “Спорт” за 2012 г.съгл. Приложение № 4

/Поименно, с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
10. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

/Поименно, с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
11. При приемане на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение общинския съвет може, доколкото със закон не е определено друго да оправомощи Кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета да: /чл.27, ал.1 от ЗОБ/
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.

/Поименно, с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
12. Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет, по предложение на кмета на общината.
12.1. Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетните кредити със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен.
12.2. Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи – чл. 28 , ал. 1 от ЗОБ.

/Поименно, с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
13. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.ІV.2012г. конкретни мерки за изпълнение на приети от Общинския съвет бюджет:
     - да актуализира общинския  бюджет във връзка с постъпили средства от дарения.
- да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти.

/Поименно, с 9 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2: Н.Манова,  В.Христов/
Общински съвет град Кочериново прие:
14. Към края на 2011г. община Кочериново има просрочени задължения в размер на  184 776.00 лв., съответно за вода, външни услуги.
Същите ще бъдат разплатени през 2012 г.от собствени средства и субсидия от ЦБ.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев

Последно променен на Сряда, 15 Февруари 2012 07:55

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново