www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Препис-извлечение от Протокол № 12 от заседание на Общински съвет град Кочериново на 16 септември 2011 година

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.7,ал.5 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Кочериново, област Кюстендилска за мандат 2007 – 2011 година и чл.27,ал.2,3 от ЗМСМА със 7 гласа «за, «против» - няма, «въздържали се» - няма , Общинският съвет прие  следното:

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 83

Общински съвет – гр. Кочериново приема заседанието на общинския съвет на 16.09.2011 г. от 10.30 ч. да се проведе в пленарната зала на Читалище „Пробуда”, гр. Кочериново.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 29 от ЗМСМА,със 7 гласа „за ,“против” – няма , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 84

1. Общински съвет -  гр. Кочериново определя Гергана Димитрова Бараковска да води протокола на заседанието на Общински съвет – гр. Кочериново на 16.09.2011г. поради излизане в отпуск на Таня Кирилова Чолакова / служител, обслужващ работата на Общинския съвет/.

На основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл. 11,ал. 1,т.2 и чл. 11,ал.3 от Наредба № 7 от 2000 год./изм. ДВ бр.75 от 2010 г./ за определяне броя на учениците в паралелките и групите  в училищата, детските градини обслужващите звена,и във връзка с чл.27,ал.4,5 от ЗМСМА  със 7 гласа „за /г-н Стоян Банчев, г-н Стойчо Стойчев, г-н Стоян Кърков, г-н Спиридон Качански, г-н Борислав Радков, г-н Георги Радков, г-жа Невена Манова/, “против” – няма , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното

Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е :
№ 85

1. Общински съвет гр. Кочериново разрешава и утвърждава съществуването на  две самостоятелни паралелки в  V клас на СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново за учебната 2011/2012 година както следва: V а клас – 16 ученика ; V б клас – 16 ученика.
2. Общински съвет гр. Кочериново дава съгласие  община Кочериново да осигури допълнителни средства  за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти за съответната дейност в размер на 580 лева.

На основание чл. 104 от ИК и чл. 42,ал.6,9 от ЗМСМА, чл. 39,ал. 2 от ЗМСМА, със 7 гласа „за “, „против” – няма , “въздържали се” – няма, Общинския съвет прие следното

Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е :
№ 86

1. За периода от регистрация в ОИК като кандидат в местните избори и излизането му в отпуск до изтичане на мандата  Кметът на общината да определи заместник-кмета, който да го замества съгласно законовите изисквания.
2. Заместник-кметът, определен да замества кмета на общината, със заповед да определи заместниците на кметовете в с. Стоб, с. Мурсалево и с. Пороминово след регистрацията им в ОИК до изтичане на мандата.
3. За времето от изтичане на мандата на  настоящия кмет на община и кметове на кметства до полагане на клетва от новоизбраните кметове на местните избори през 2011 г.:
3.1. Възлага на Даниела Костадинова Кирова задълженията на временно изпълняващ длъжността кмет на община Кочериново.
3.2. Възлага на Кънчо Димитров Лангов задълженията на временно изпълняващ длъжността кмет на село Мурсалево.
3.3. Възлага на Стефан Валентинов Стоянов задълженията на временно изпълняващ длъжността кмет на село Пороминово.
3.4.Възлага на Мила Стефанова Горова задълженията на временно изпълняващ длъжността кмет на село Стоб.

Вярно с оригинала:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
                                 /Г. Бараковска/                                                               /СТОЯН БАНЧЕВ/

ЗАПОВЕД № 251/07,10,2011

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.144 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 53, ал.З от ИК

ОПРЕДЕЛЯМ

Обявявам 08.10.2011г. /събота/ за работен ден на служителите от общинска администрация град Кочериново, както следва:

1.    Николина Цветанова Ичева - ст. спец. АПОН и ЛС
2.    Таня Кирилова Чолакова - деловодител

Общинските служители да се явят на работа в община Кочериново на. от 08.30 на 08.10.2011г до 17.00 часа на 08.10.2011г.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Препис-извлечение от Протокол № 11 от заседание на Общински съвет град Кочериново на 07 септември 2011 година

Е-мейл Печат ПДФ

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
   
1. Разглеждане на постъпила докладна записка от общинския съветник Селвалдо Цветанов Тущов относно предложение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на община и на кметства.
Докладва : Председателя на Общинския съвет

На основание чл.7,ал.5 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Кочериново, област Кюстендилска за мандат 2007 – 2011 година и чл.27,ал.2,3 от ЗМСМА с 11 гласа «за, «против» - няма, «въздържали се» - няма , Общинският съвет прие  следното:

Р Е Ш Е Н И Е:
№ 82

Общински съвет – гр. Кочериново приема заседанието на общинския съвет на 07.09.2011 г. от 10.30 ч. да се проведе в пленарната зала на Читалище „Пробуда”, гр. Кочериново

На основание чл.42,ал.6 и ал.4 /изречение второ и изречение трето/ от ЗМСМА  и във връзка с чл.27,ал.2 от ЗМСМА и чл. 42, ал.9 от ЗМСМА с 5 гласа „за”, 5 гласа «против» , «въздържали се» - няма,  Общинският съвет  не взе решение по предложената докладна записка с направената корекция по точка първа от дневния ред.

Вярно с оригинала:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
                                 / Т. Чолакова /                                                                /СТОЯН БАНЧЕВ/

Последно променен на Неделя, 09 Октомври 2011 18:27

ЗАПОВЕД № 227 /15.09.2011

Е-мейл Печат ПДФ

На основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 128 от ИК за избори на Президент и Вицепрезидент на Републиката и за Общински съветници и кметове

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.Предизборната кампания да започне 23 септември 2011 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва 24 часа преди него.
2.Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места като: Общинските автобусни спирки.
3.Агитационните материали се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

ЗАБРАНЯВАМ :

1. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по малко от 50м от входа на сградата, в която е изборното помещение през изборния ден и до края на гласуването;
2. Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
3. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
4. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред, до края на изборния ред;
5. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;
6. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
7. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателски организации;
Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден

Заповед № 205/26.08.2011г.

Е-мейл Печат ПДФ

Област Кюстендил

гр. Кочериново, пл. "Трети март" №1

тел. 07053/2150, факс: 07053/2330

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ЗАПОВЕД

№ 205/26.08.2011г.

На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.54, ал. 3 и §5, т. 3 от ДР на Изборен кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ:

Местата за обявяване на избирателните списъци по населени места, на територията на община Кочериново, както следва:
1.    За I-ва секция град Кочериново, намираща се в СОУ „Христо Ботев“- на партерен етаж в сградата на Общинска администрация
2.    За Н-pa секция град Кочериново, намираща се в СОУ „Христо Ботев"- на партерен етаж в сградата на Общинска администрация
3.    За Ш-та секция град Кочериново, намираща се в СОУ „Христо Ботев"- на партерен етаж в сградата на Общинска администрация
4.    За IV - та секция град Кочериново, кв. Завода, намираща се в Бивш културен дом - в Бивш културен дом
5.    За V - та секция село Бараково, Клуб на инвалида в Кметството - в сградата на Кметство с. Бараково 1-ви етаж
6.    За VI - та секция село Стоб, намираща се в Ресторант /Клуб на пенсионера и хората с увреждания/ на център с. Стоб - в Ресторант /Клуб на пенсионера и хората с увреждания/ център
7.    За VII -ма секция с.Стоб, намираща се в ДГ „Васил Демиревски" - ДГ „Васил Демиревски"
8.    За VIII -ма секция с.Пороминово, намираща се в читалището- в смесен магазин Василка Калинкова, намиращ се на центъра на с.Пороминово.
9.    За IX -та секция с.Мурсалево, намираща се в читалището - в смесен магазин на центъра на с.Мурсалево
10.    За X -та секция с.Крумово, намираща се в кметството- смесен магазин на КООП в центъра
11.    За XI-та секция с.Бураново, намираща се в кметството- смесен магазин на КООП в центъра
12.    За XII-та секция с.Боровец, намираща се в кметството- в кметството на първия етаж.
13.    XIII-та секция с.Драгодан, намираща се в читалището- в смесен магазин Велко Везенков на центъра.
14 XIV-та секция с.Цървшце, намираща се в кметството- в кметството на първия етаж.
15. XV-та секция с.Фролош, намираща се в кметството- в кметството на първия етаж.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНАТА: ИВАН МИНКОВ

Последно променен на Неделя, 28 Август 2011 20:10

ЗАПОВЕД № 192/16.08.2011

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО-ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Гр.Кочериново 2640, пл." Трети март тел.: 07053 / 21-50,факс: 07053 / 20-11, 20-40: e-mail& obst Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ЗАПОВЕД

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА , Решение № 19-ПВР/МИ/ 11.07.2011г. на ЦИК и чл.71, ал.2, 3 от Изборен кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ

Избирателни секции на територията на Община Кочериново за провеждане на избори за общински съветници и за кметове на община и кметства и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23.10.2011г. / неделя/

I секция - гр.Кочериново се състои от адреси :

00062 УЛ.БРАТЯ КОСТОВИ

002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020

00206 УЛ.СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

076, 078, 080, 082, 084, 086, 087, 088, 089, 090, 092, 094, 096, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 135

00215 УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

001, 002, 003, 004, 005, 007

00312 УЛ.ИВАН ВАЗОВ

002, 004, 005, 008, 009, 010, 011, 013, 014, 016, 016A, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 030, 032, 034, 036, 038, 040, 042

00326 УЛ.ИСКЪР

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 015, 017, 018, 019, 022, 024, 026, 028, 032, 034, 036

00343 УЛ.КАЛИН

001, 002, 006, 007, 009, 015

00494 УЛ.М.ПРЕОБРАЖЕНСКИ

001, 003, 005, 007

00521 УЛ.ОБОРИЩЕ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

00552 УЛ.ПЕНЬО ПЕНЕВ

001, 002, 004

00638 УЛ.СРЕДНА ГОРА

002, 003, 004, 005, 007, 008, 009

00641 УЛ.СВИЛ EH РУСЕВ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008A, 014

00775 УЛ.ХРИСТО СОКОЛА

001, 002, 003, 004, 005, 006

00828 УЛ.ЧАЙКА

002, 004

00833 УЛ.ЧАПАЕВ

001, 002, 003, 004, 005, 006

00850 МАХАЛА ШАРКОВА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 011А, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 047, 052, 053, 056, 057, 058, 059, 060, 065, 067, 068, 070

00943 УЛ.ЖП ГАРА

001, 003

00936 УЛ.ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

001, 003

II секция - гр.Кочериново се състои от адреси:

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

00059 УЛ.БРАТЯ ПАНДУРСКИ

002, 004, 006, 008, 010, 012, 014, 016, 018, 020

00076 УЛ.БРЕЗА

002, 004, 006, 008, 010, 014, 016, 018, 020, 022 024, 026

00134 УЛ.БУЗЛУДЖА

001, 002, 003 , 003А, 004

00196 УЛ.В.ВРЕТЕНАРСКИ

001, 004, 004А, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 012А, 013, 019, 021, 022, 024, 025, 026, 030, 032, 034

00223 УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011

00240 УЛ.ДУНАВ

002, 004, 006, 007, 008, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 027, 028

00254 УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

001, 002, 004, 005, 005А, 006, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 , 016, 017, 018, 019, 019А, 020, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 034, 036, 037, 040, 042, 044, 046

00330 УЛ.КОМСОМОЛСКА

001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 010

00357 УЛ.КАМЧИЯ

002, 006, 008

00360 УЛ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

001, 003, 005

00429 УЛ.ЛЕВСКИ

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 025

00456 УЛ.МАЛЧИКА

001, 001A, 003, 005, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023

00504 УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ

002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 028, 029, 030, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 047, 048, 049, 050, 052, 053, 054, 055, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 085, 086

00571 УЛ.ПУШКИН

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009

00655 УЛ.СПОРТИСТ

001, 003, 005

00847 УЛ.ШИПКА

001, 002, 003, 004, 006, 007, 009, 011, 012, 013, 015, 019, 021, 023, 024

00881 УЛ.ЯВОРОВ

001, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 014, 016, 018

00905 УЛ.БРЯНСКИ ЛЕС

004, 006, 008, 010, 012, 014, 018, 022

00919 УЛ.СУРАЖ

001, 003, 005, 007, 009, 011, 013

Пълния списък може да се издегли от тук!
Последно променен на Неделя, 28 Август 2011 20:53

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново