www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Изготвяне на идеен проект за ПСОВ за кандидатстване по проект Интегриран воден цикъл, гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Изготвяне на идеен проект за ПСОВ за кандидатстване по проект Интегриран воден цикъл, гр. Кочериново

Моля изтеглете документацията от следните файлове:

1. Публична покана - ТУК!

2. Указания - ТУК!

3. Договор - ТУК!

Последно променен на Четвъртък, 12 Юли 2012 11:50

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС и Решение №118 от Протокол №8 от 01.06.2012г. на Общински съвет-Кочериново

и Заповед на Кмета на Община Кочериново № ОС-06-335/05.07.2012г.

Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 57.10 кв.м., намиращо се в двуетажна монолитна сграда за административни потребности /кметство/ в с.Драгодан, община Кочериново, етаж І, имот пл.№79а, парцел ІV, кв.10 по плана на с.Драгодан,  АПОС №59/20.03.2000г. , Т12 с Решение №25, т.2 от Протокол №3/28.02.2000г. първи етаж се преобразува в частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години.

Началната тръжна цена е 82.08лв. /осемдесет и два лева и осем ст. / месечно без ДДС. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Депозита за участие в търга е в размер на 15 лв. /петнадесет лева/

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50лв.  /петдесет лева /

Подържането и основния ремонт на описаното помещение, както и разходите за ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.

Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал. 2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №101 от Протокол №7 от 04.05.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-339/06.07.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя представляваща, ПИ №080032 по КБС в землище на с.Мурсалево, общ.Кочериново,местност „До гробищата” с площ 6.688дка. ,начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-пета ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1129/06.03.2012г.

Началната тръжна цена е 5192лв. /пет хиляди сто деветдесет и два лева/.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Определям депозит за участие в търга в размер на 550лв. /петстотин и петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/.

Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №65 от Протокол №5 от 06.04.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината № ОС-06-342/09.07.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя,представляваща имот пл. №024134 в землището на с.Бараково,общ.Кочериново,местност „Полето” с площ 1.465 дка./един декар четиристотин шестдесет и пет кв.м./,начин на трайно ползване-нива,категория при неполивни условия  ІV ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №86/588 от 02.02.2006г.

І. Началната тръжна цена е 2059.00лв. /две хиляди петдесет и девет лева/

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева /

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ

Е-мейл Печат ПДФ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ,
СЪХРАНЯВАНИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Пълния текст може да изтеглите от ТУК!
Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:48

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 19.07.2012г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

 

 

 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново