www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

1. Община Кочериново на основание чл.44, ал. 2,чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1,2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС; и Решение № 38 от Протокол № 3 от 06.03.2012 г. на Общински съвет - Кочериново и Заповед на кмета на Общината № 129/11.04.2012г. обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на 2.917 дка. земеделска земя ПИ №081016, м.“Прокаро“ , по КВС на с.Стоб, начин на трайно ползване – ливада , категория на земята при неполивни условия – четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1013 от 30.04.2010г., при условие: Магистрален електропровод 110 kv на 20м от двете страни до крайните проводници или на 24м от оста на електропровода не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостъблена растителност.
2. Началната тръжна цена е в размер на 5827,00 лв./пет хиляди осемстотин двадесет и седем лева/.
3. Търгът ще се проведе на 15-я ден от датата на публикуване на обявата от 15:00 часа в сградата на Общинска администрация – гр.Кочериново.
4. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от първоначалната тръжна цена 582,70 лв./петстотин осемдесет и два лева и 70 стотинки/.
5. Тръжна документация може да се закупи в стая №6 на общинска администрация срещу сумата от 100,00 лева.
6. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, до крайния срок за подаване на предложенията в Община Кочериново.
7. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 на общинска администрация до 17:00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.
8. Ако не постъпи предложение в срок, обявен в т.7, повторен търг ще се проведе седмия ден от датата за първоначален търг.

За повече информация: тел. 07053/ 29 – 24.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
„ДИРЕКТОР" НА ОДЗ „АЛЕН МАК" ГРАД КОЧЕРИНОВО И ЦДГ „РАДОСТ" СЕЛО БАРАКОВО


I.    Кратко описание на длъжността ио длъжностна характеристика

Директорът на детската градина планира,организира,ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието,учебно- възпитателния процес и цялостната админис тративно-управленска и финансова дейност в детската градина.

II.    Кандидатите участващи в конкурса трябва да отговарят на следните условия: Е Да са български граждани
2. Да отговарят на изискванията на чл. 40,ал.4 от ЗНП
2.1. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпленис
2.2. Да не са лишени от право да упражняват професията си
2.3. Да не страдат от заболявания г: отклонения които застрашават живота и здравето на децата
3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188,т.З от Кодекса па труда,освен ако наказанието е заличено .
4. Да не е прекратен трудовия му договор като директор на основание чл.328.ал.1 ,т.5 от КТ през последната година преди подаване на документите от кандидата.
5. Да имат завършено висше образование    и образователно квалификационна степен "бакалавър" или „магистър" , професионална квалификация „детски учител" и/или „детски и начален учител" и специалност „Предучилищна педагогика" или „Предучилищна и начална педагогика"
6. Да имат 3 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19 ,ал.1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите

III.Необходими документи за участие в конкурса :
1.    Заявление за участие в конкурса/по образец/
2.    Документ за самоличност /копие/
3.    Професионална биография /CV7/
4.    Документи за завършена степен и специалност на висшето образование и професионална квалификация/коп и е/
5.    Документи за научно звание или научна степен,за професионално- квалификационни степени,ако кандидатът притежава такива /копие/
6.    Копие от трудова и/или служебна книжка,осигурителна книжка или друг документ,удостоверяваш, трудов стаж
7.    Свидетелство за съдимост
8.    Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор" на детска градина
9.    Удостоверение,че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
10.    Проектопрограма    за развитие на детската градина за период от 3 години - 2 екземпляра
11.    Копие от други документи,доказващи допълнителни компетентности,които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.

IV. Начин на провеждане на конкурса :
1.    Защита на проектопрограма за развитие на съответната детска градина период от 3 години
2.    Събеседване    по нормативната уредба в системата на образованието

V.Cpoк за подаване на документите :
Едномесечен срок от публикуване на обявлението - 09.05.2012 г.

VI. Място на подаване на документите :
Стая № 8 в сградата на Общинска администрация гр. Кочериново адрес : гр. Кочериново, пл. „Трети март" № 1 Телефон за справки 07053/2073 Обявата за конкурса се публикува във вестник „Вяра" и интернет страницата на община Кочериново - www.ob-kocherinovo.bg
Съобщения във връзк? с конкурса се появяват на таблото за обяви и съобщения на първи етаж на сградата на община Кочериново. Дата на публикуване 09.04.2012 г.

Последно променен на Понеделник, 09 Април 2012 18:35

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

От протокол от 04.04.2012 г., на комисия, назначена със Заповед № 58/13.02.20102 г. и Заповед № 92/15.03.2012 г. на кмета на община Кочериново за оценяване защитата на представените от допуснатите кандидати за длъжността „Секретар на община" към общинска администрация гр. Кочериново концепции на тема: „Организация и контрол върху административните дейности на община Кочериново. Ефективност на връзките и взаимодействията между отделните структурни звена на общинската администрация".

Общия резултат на кандидатите като сбор от оценката от изготвяне на концепцията и от защитата на концепцията е следния:
Любен Милев - 4,00 + 4,00 = 8,00
Ивайло Велков - 4,20 + 4,80 = 9,00
На основание чл. 30, ал. 7 от НПКДС комисията допуска до участие в интервю:
1. Ивайло Велков - с оценка 9,00
2. Любен Милев - с оценка 8,00
Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 06.04.2012 г. от 15,30 часа в стая № 10 в общинска администрация Кочериново.

Председател на комисията:
                                                   Марияна Узунова

Последно променен на Сряда, 04 Април 2012 13:23

ДНЕВЕН РЕД: редовно заседание, което ще се проведе на 06.04.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.04.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Приемане на нова структура и численост на общинска администрация-Кочериново, за делегирани от държавата дейности.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.2.    Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност в общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.3.    Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2011 – 31.12.2011 г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.4.    Приемане на Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.5.    Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ООС/
1.6.    Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в населените места на общ.Кочериново, обл.Кюстендил.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСП/
1.7.    Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012г. на осн. чл.3, ал.1 от Правилник за прилагане на ЗЗД.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.8.    Изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.9.    Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, придаваем съгласно влязла в сила заповед за изменение на ПУП към урегулирани поземлени имоти, находящи се в Стопански двор, гр.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.10.    Продължаване на срока на договор за наем на открита площ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.11.    Приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Кочериново за 2011г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.12.    Приемане на отчета по бюджета за края на 2011г. и извънбюджетните сметки и фондове на 2011г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.13.    Освобождаване от такса битови отпадъци на ЕТ „Милена Ризова”.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ
1.14.    Предложения за отпускане на финансова помощ на ученици от ХІІ клас.
Докладва: Председател на ПК по ЗОКВ
1.15.    Определяне на пазарна цена въз основа на пазарна оценка от лицензиран оценител за ІІІ и ІV етаж от бивша сграда на АПК, намираща се в имот пл.№1299, парцел І, кв.7а по плана на гр.Кочериново, с площ от 884/1014 ид.части във връзка с взето решение за продажба №129 от Протокол №12/22.10.2009г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.16.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №015028 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Кадънката”, с площ 5.321 дкр /пет хил.триста двадесет и един кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1117 от 04.08.2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.17.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011012 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 0.802 дкр /осемстотин и два кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №962 от 24.03.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.18.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011032 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 0.635 дкр /шестотин тридесет и пет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №964 от 24.03.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.19.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011011 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 0.141 дкр /сто четиридесет и един кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №965 от 24.03.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.20.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №011029 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Мизиница”, с площ 1.059 дка /хиляди петдесет и девет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №963 от 24.03.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.21.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №024134 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 1.465 дка /хиляда четиристотин шестдесет и пет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №86/588 от 02.02.2006г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.22.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №024135 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 2.036 дка /две хиляди тридесет и шест кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №87/589 от 02.02.2006г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.23.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №002185 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.112 дка /две хиляди сто и дванадесет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1055 от 30.03.2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.24.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №026005 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Кисела круша”, с площ 2.133 дка /две хиляди сто тридесет и три кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1054 от 30.03.2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.25.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003127 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 1.599 дка /хиляда петстотин деветдесет и девет кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1027 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.26.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003131 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.684 дка /две хиляди шестстотин осемдесет и четири кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1029 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.27.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003126 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 4.056 дка /четири хил.петдесет и шест кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1026 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.28.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №003129 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Бурановско поле”, с площ 2.393 дкр /две хиляди триста деветдесет и три кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1028 от 16.08.2010г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
2.    Молби от граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП
3.    Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

30.03.2012г.                        Председател на ОбС:
                                                                                    Румен Симеонов Янакиев

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От протокол от 28.03.2012 г., на комисия, назначена със Заповед № 58/13.02.20102 г. и Заповед № 92/15.03.2012 г. на кмета на община Кочериново за оценяване на представените от допуснатите кандидати за длъжността „Секретар на община" към общинска администрация гр. Кочериново концепции на тема: „Организация и контрол върху административните дейности на община Кочериново. Ефективност на връзките и взаимодействията между отделните структурни звена на общинската администрация".

В срока, определен от комисията в деловодството на община Кочериново са постъпили 3 бр. концепции, както следва:
1. вх. № 94-Л-6/22.03.2012 г. - концепция, изготвена от Любен Илиев Милев;
2. вх. № 94-И-15/26.03.2012 г. - концепция, изготвена от Ивайло Велков;
3. вх. № 94-В-21/26.03.2012 г. - концепция, изготвена от Владислав Евгениев Терзийски;

На основание чл. 30, ал. 3 и ал. 4 от НПКДС комисията допуска до защита на представените концепции:
1. Ивайло Велков - с оценка 4,20
2. Любен Милев - с оценка 4,00
и не допуска до защита на представената концепция:
1. Владислав Терзийски - поради получена оценка по-ниска от 4, а именно - 3,20.

Председател на комисията:
                                                  Марияна Узунова

Последно променен на Четвъртък, 29 Март 2012 20:39

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 26.04.2012г. от 10.00ч. в стая № 6 в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново