www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Кметът на община Кочериново уведомява местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции, партия НДСВ и коалиция „Синя коалиция”, че на 16.04.2014 година от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново ще се проведат консултации за съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България. В консултациите могат участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени и нямат свои членове в Европейския парламент.

При консултациите представителите на участващите партии и коалиции да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.03.2014 г.; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на общината се спазва Решение №97-ЕП от 08.04.2014 год. и Приложение / Методология/ към същото Решение.

От общинска администрация

„Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”

Е-мейл Печат ПДФ

Бенефициент Община Кочериново

От м. април 2014 г. стартират изнесените обучения за целевата група по Проект № А12-22-160/21.05.2013 г. „Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Въз основа на сключен договор с външен изпълнител – Обединение „Обучения Кочериново 2013”, ще бъдат проведени 4 обучения в ключови компетентности за целевата група по проекта – 14 служителя на Община Кочериново. В следващите 2 месеца служителите на община Кочериново ще повишават знанията и уменията си в областта на екипната и лична ефективност и ефективното лидерство.
Символичен старт на изпълнението на дейността се даде с провеждане на начална пресконференция, на която екипът на фирма „Електра Консулт” ЕООД – изпълнител на дейностите за информация и публичност по проекта и Екипът за изпълнение на проекта към Община Кочериново запозна служителите на Общинска администрация Кочериново с дейностите по проекта и обученията, през които ще преминат служителите, очакваните резултати и индикатори за изпълнение. 
Специализираните курсове ще спомогнат за повишаване на инициативността, мотивацията и удовлетвореността на служителите, целейки постигане на по-високи професионални резултати и кариерно развитие.
Провеждането на тези обучения ще допринесе  за постигане на целта на настоящата процедура – „повишаване ефективността на служителите на администрацията на общината, чрез придобиване на нови умения и чрез подобряване на тяхната квалификация и повишаване ефективността, чрез придобиване на нови компетенции”. Като крайна цел се очаква да бъде подобрена професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

Проектът е на стойност 89 899.70 лв. осигурени по ОПАК чрез съфинансиране от Европейския социален фонд. Неговото изпълнение е част от реализирането на стратегическата цел на Оперативната програма за „подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено административно обслужване на граждани и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”.

Оригиналния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ЗАПОВЕД

Е-мейл Печат ПДФ

Петнадесет избирателни секции на територията на Община Кочериново за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република Бчлгария, насрочени на 25 май 2014г.
Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ЗАПОВЕД

Е-мейл Печат ПДФ

за определяне местонахождението на избирабелните секции на територията на община Кочериново.
Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл. 37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 40 от Протокол №4/ 07.03.2014г. на ОбС -Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-88/27.03.2014г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години общо на земеделски имоти / пасища, мери, / в землището на с. Бураново, община Кочериново с обща площ 67.872 дка. Началната тръжна цена е в размер на 407.23 лв. /четиристотин и седем лева и двадесет и трит стотинки/ годишен наем. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /. Наемателят е длъжен да ползва имотите само по предназначение и да ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:29

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС, Решение № 39 от Протокол №4/ 07.03.2014г. на ОбС -Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-87/27.03.2014г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години общо на земеделски имоти / лозя/ в землището на с. Бураново, община Кочериново с обща площ 114,248 дка. Началната тръжна цена е в размер на 4569.92 лв. /четири хиляди петстотин шестдесет и девет лева и деветдесет и две стотинки/ годишен наем. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 1000 лева / хиляда лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /. Наемателят е длъжен да ползва имотите само по предназначение и да ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:29

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново