www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

РЕШЕНИЕ №ПО-01-31/11.03.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

РЕШЕНИЕ №ПО-01-31/11.03.2013г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Е-мейл Печат ПДФ

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС!

Заповед за определяне местонахождението на избирателните секции на територията на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед за определяне местонахождението на избирателните секции на територията на Община Кочериново!

Решения на ОбС - Кочериново взети на 01.03.2013г. с Протокол №4

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на 01.03.2013г. с Протокол №4

Последно променен на Вторник, 12 Март 2013 19:58

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

 

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,т.8 от ЗОС, Решение № 13 от Протокол №3 от 01.02.2013г. на ОбС и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-95/05.03.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имот, ПИ №044001, представляващ овощна градина, в землището на с. Мурсалево, община Кочериново, местност „Фенеркови ниви” с площ 28,353 / двадесет и осем декара и триста петдесет и три квадратни метра/, категория на земята при неполивни условия –V, собственост на Община Кочериново съгласно АЧОС №1349/07.11.2012г. Началната тръжна цена е 850,59 лв./осемстотин и петдесет лева и петдесет и девет стотинки/, годишен наем. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Определям депозит за участие в търга в размер на 450 лв. / четиристотин и петдесет лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 лв. /тридесет и пет лева /. Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:33

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

 

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1, ал.2 и ал. 7 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и 7 от ЗОС; чл.3 ал.4, чл.18 ал.1 , чл.20 ал.1 и.2 от НПУРОИ, Решение №16 от Протокол №3 от 01.02.2013г. на Общински съвет и Заповед №ОС-06-93/01.03.2013г. на кмета на община Кочериново. Обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, обособено помещение / зъболекарски кабинет и част от чакалня / с обща площ 25.70 кв.м./ двадесет и пет квадратни метра и седемдесет квадратни сантиметра / намиращо се в имот с пл.№544, парцел І , кв.11 по плана на гр. Кочериново, представляващ частна общинска собственост съгл.АОС №791/10.06.2008г. за срок от 5 /пет/ години.

В конкурса могат да участват само лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имота. Началната конкурсна цена е 42.15 лв. /четиридесет и два лева и петнадесет стотинки./, без ДДС месечно. Наемателят на кабинета заплаща и допълнително за оборудването 18.20лв. /осемнадесет лева и двадесет стотинки/ месечно. Помещението се използва от наемателя само за зъболекарски кабинет. Използването му за друго не се допуска. Конкурсът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Определям депозит за участие в конкурса в размер на 100 лв./сто лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:32

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново