www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 19.12.2011г.

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                               Препис – Извлечение
                                                                               от Протокол № 5
                                                                               от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                               от 19 декември 2011 година

Относно: Издаване на запис на заповед от община  Кочериново  в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 10/313/00043 от 22.07.2011г. и Анекс № І /19.12.2011г.  по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект: “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение”, сключен между община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансовото  плащане по цитирания по-горе договор и анекс.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; и чл.11от  Наредба № 32 от 12 септември 2008г. изм. ДВ. бр.99 от 16 декември 2011г.  за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по мярка “Насърчаване на туристическите дейности”от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., изм. ДВ. бр.99 от 16 декември 2011г. за Проект: “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение”, чл.56, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията  и във връзка с Договор № 10/313/00043 от 22.07.2011г. и Анекс № І от 19.12.2011г., сключен между община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 17

1.  Упълномощава  кмета  на  община Кочериново - Иван Симеонов Минков  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  73 502.88 лв. (седемдесет и три хиляди петстотин и два лв. и осемдесет и  осем ст.) за обезпечаване на 110 % от  авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ            №10/313/00043 от 22.07.2011г. по мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности»  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд  за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за Проект: “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение”, сключен между община Кочериново и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. Сумата представлява 110% от 30 процентното авансово плащане.
2. Възлага на кмета на Община Кочериново да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №  10/313/00043 от 22.07.2011г. и Анекс № І /19.12.2011г.  и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет гр. Кочериново, проведено на 19.12.2011г. ,  Протокол № 5 , т.1 от дневния ред по доклад № 19-ДЗ / 19.12.2011г. при кворум от 11 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 11 гласа „ЗА” (Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж. Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, К.Катин, Б.Шилегарска),  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет гр.Кочериново.

Секретар ОбС:                                                                                  Председател на ОбС:
                          Т. Григорова                                                                                                 Румен Янакиев

Последно променен на Неделя, 25 Декември 2011 18:02

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 13.12.2011г.

Е-мейл Печат ПДФ

                                               Препис – Извлечение
                                               от Протокол № 4
                                               от заседание на ОбС – община Кочериново
                                               от 13 декември 2011 година

Относно: Отмяна и ново обсъждане на Решение №1 / 18.11.2011г. от Протокол №2 на ОбС – Кочериново /Правилник за организация и дейност на Общински съвет/.

На основание чл.45, ал.1 и ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 15

1. Общински съвет - град Кочериново отменя и връща за ново обсъждане Решение №1 / 18.11.2011г. от Протокол №2.

Секретар ОбС: /п/                                                                  Председател на ОбС: /п/
                                 Т. Григорова                                                                                        Румен Янакиев


                                               Препис – Извлечение
                                               от Протокол № 4
                                               от заседание на ОбС – община Кочериново
                                               от 13 декември 2011 година

Относно: Създаване временна комисия по изработване на Правилник за организацията и дейността на ОбС – Кочериново, за мандат 2011-2015 година.

На основание чл.21, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА, ОбС-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 16

    Създава временна комисия по изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр.Кочериново, неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация, в състав:
1.    Даниела Момчилова Календерска – председател
2.    Василка Стоименова Вонидова – член
3.    Галина Методиева Ванева - член

Секретар ОбС: /п/                                                                  Председател на ОбС: /п/
                                 Т. Григорова                                                                                        Румен Янакиев

Последно променен на Петък, 16 Декември 2011 15:13

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

I.    Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.2,4  и 5 от ЗМСМА; чл.18, ал.1,2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС; Решение №68 от Протокол №9/ 11.07.2010г. на ОбС – гр. Кочериново; Заповед на кмета на общината №378/12.12.2011г. Обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение намиращо се на партера в сградата на общинска администрация/ имот пл.№1272 по плана на град Кочериново/ с площ 15кв.м.  за срок от 5 /пет/ години.
II.    Началната конкурсна цена е 49.20 лв. /четиридесет и девет и  20ст./ месечно без ДДС.
III.    Конкурсът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
IV.    Отдаваното помещение да се ползва от наемателя като ателие за рисуване, използването му за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на договора.
V.    Определям депозит за участие в конкурса в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 4.92 лева.
VI.    Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева.
VII.    Поддържането и текущия ремонт на описаното помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
VIII.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
IX.    Предложенията за участие в конкурса се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 12 Декември 2011 18:56

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

I.    Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.2,4,5 от ЗМСМА; чл.18, ал.1,2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС; Решение №100 от Протокол №13/ 26.07.2010г. на ОбС – гр. Кочериново; Заповед на кмета на общината №375/12.12.2011г. Обявява публичен търг на обособено помещение с обща площ 59.20 кв.м., намиращо се в двуетажна монолитна сграда за административни потребности /кметство/ в с. Драгодан , община Кочериново, имот пл. №79а, парцел IV,кв. 10 по плана на с. Драгодан, община Кочериново представляващ публична общинска собственост съгл. АПОС № 59/ 20.03.2000г. за срок от 5 /пет/ години.
II.    Началната тръжна цена е 85.52лв. /осемдесет и пет лева и 52ст./ месечно без ДДС.
III.    Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
IV.    Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 8.55 лева.
V.    Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева.
VI.    Поддържането и текущия ремонт на описаното помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
VII.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VIII.    Предложенията за участие в търга се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 12 Декември 2011 18:49

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

I.    Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.2,4,5 от ЗМСМА; чл.18, ал.1,2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС; Решение №101 от Протокол №13/ 26.07.2010г. на ОбС – град Кочериново и Заповед на Кмета на общината №377/12.12.2011г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 78.60 кв.м., намиращо се в двуетажна монолитна сграда на кметство в с. Боровец, община Кочериново, парцел I, кв. 11 по плана на с. Боровец, община Кочериново представляващ публична общинска собственост съгл. АПОС № 11/ 05.11.1997г. за срок от 5 /пет/ години.
II.    Началната тръжна цена е 103.48 лв. /сто и три лева и 48ст./ месечно без ДДС.
III.    Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
IV.    Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната тръжна цена 10.35 лева.
V.    Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева.
VI.    Поддържането и текущия ремонт на описаното помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
VII.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VIII.    Предложенията за участие в търга се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 12 Декември 2011 18:51

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

I.    Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.2,4,5 от ЗМСМА; чл.18, ал.1,2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС; Решение №102 от Протокол №13/ 26.07.2010г. на ОбС – град Кочериново и Заповед на Кмета на общината №376/12.12.2011г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ 86.30 кв.м., намиращо се в двуетажна монолитна сграда на кметство в с. Бураново, община Кочериново, парцел II, кв. 14 по плана на с. Бураново, община Кочериново представляващ публична общинска собственост съгл. АПОС № 123/ 08.10.2001г. за срок от 5 /пет/ години.
II.    Началната тръжна цена е 112.25 лв. /сто и дванадесет лева и 25ст./ месечно без ДДС.
III.    Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
IV.    Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 11.23 лева.
V.    Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева.
VI.    Поддържането и текущия ремонт на описаното помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя
VII.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VIII.    Предложенията за участие в търга се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 12 Декември 2011 18:53

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново