www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 03.02.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Полагане на клетва от новоизбран общински съветник и актуализиране състава на постоянна комисия към ОбС – Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.2 и чл.18, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Кочериново,
Общински съвет-Кочериново взе следното:

РЕШЕНИЕ № 1

1. Общински съвет - град Кочериново извършва промяна в състава на своя постоянна комисия, както следва:
1.1. Заменя в състава на „Комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм”, г-н Костадин Петров Катин – член, с г-н Васил Георгиев Христов – член.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Приемане на Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд.

На основание чл. 30, ал.2 от ЗОЗЗ, съгласно чл.27, ал.5 от ЗМСМА поименно,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 2

1.    Общински съвет -  гр.Кочериново приема Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от Общински поземлен фонд.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


/Поименно, с 11 гласа „ЗА” Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж. Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска,
„ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Определяне на представител в Общото събрание на съдружниците на „В и К Асоциация на Кюстендилска област”.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.189е, ал.3 от Закона за водите,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 3

1.    Определя за представител на община Кочериново във всички заседания на общото събрание на „В и К Асоциация на Кюстендилска област” заместник-кмета на община Кочериново г-н Васил Кирилов Стамболийски.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


/Поименно, с 11 гласа „ЗА” Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж. Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска,
„ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Приемане на отчет за дейността на РУП гр.Рила през 2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

1.    Приема представения от началника на РУП – гр.Рила „Отчет за дейността на РУП гр.Рила през 2011г.”

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Допълнение към Решение №63 от Протокол №10, от заседание на Общински съвет-Кочериново на 31 май 2010г., относно средства, пренасочени към финансиране на проектно предложение за „Подобряване на образователната инфраструктура в общ.Кочериново”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2  от ЗМСМА, съгласно чл.27, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с писмо от МРРБ с Вх.№ 04-00-6 / 12.01.2012г., относно финансиране на проектно предложение с рег.№ BG161PО001-4.1.03-0054 „Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново” в размер на 657 718, 76 лв.,  от които 559 060, 95 лв. безвъзмездна финансова помощ,
Общински съвет – Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Допълва Решение №63 от Протокол №10, от заседание на Общински съвет-Кочериново на 31 май 2010г., като добавя т.4 със следният текст:
4.Общински съвет гр.Кочериново дава съгласието си община Кочериново да участва във финансирането на проектно предложение с рег.№ BG161PО001-4.1.03-0054 „Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново” със сумата в размер на 138 880, 88 лв., от които 98 657, 81 лв. са задължителните 15% собствен принос от одобрената сума, съгласно т.3 от Решение № 63, и 40 223, 07 лв. – допълнителен собствен финансов принос над задължителните 15%.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев

/Поименно, с 11 гласа „ЗА” Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж. Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска,
„ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година


Относно: Приемане на програма за управление на община Кочериново за мандат   2011 – 2015 г.   

На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Кочериново взе следното:

РЕШЕНИЕ № 6

Приема представената от кмета на общината „Програма за управление на община Кочериново за мандат 2011-2015г.”.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година


Относно: Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново, за периода 2012 – 2015 г.”.

На основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното: 

РЕШЕНИЕ № 7

1.Общински съвет гр. Кочериново приема „Стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново, за периода 2012 – 2015 г.”.

2.Общински съвет гр. Кочериново може да извършва промени и допълнения в приетата стратегия по предложение на Кмет на общината.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г.”.

На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното: 

РЕШЕНИЕ № 8

1.Общински съвет гр. Кочериново приема „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г.”.
2.Общински съвет гр. Кочериново може да извършва промени и допълнения в приетата Програма по предложение на Кмета на общината.
3.Общински съвет гр. Кочериново добавя точка 13 към Приложение №2 от Програмата със следният текст:
„13. ПИ №039048 в местност „Герено” на землището на с.Стоб, общ.Кочериново, с площ 0.840 дка – ливада V категория.”

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ №039048 по КВС на землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Герено”, с площ 0.840 дка / осемстотин и четиридесет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1031 от 02.12.2010г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и 2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и 6 и чл.41, ал.2 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното: 

РЕШЕНИЕ № 9

1.    Общински съвет гр.Кочериново дава съгласие за продажба чрез публичен търг на земеделска земя, представляващ имот №039048 по КВС на землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Герено”, с площ 0.840 дка / осемстотин и четиридесет кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия  – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1031 от 02.12.2010г., при условие: Заповед № 268/13.12.2010г. за право на преминаване през поземлен имот с кадастрален № 039048, собственост на община Кочериново, съгласно Акт за частна общинска собственост, до поземлени имоти № 039050 и № 039047, находящи се в м.”Кумитска нива”, землище на с.Стоб, общ.Кочериново.
2.    Общински съвет гр.Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 4 384 лв. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    Общински съвет гр.Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот и да сключи договор.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


/Поименно, с 8 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, „ПРОТИВ” 1: Н. Манова, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2: Б. Шилегарска, В. Христов/                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Предложение за съгласуване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи и парцеларни планове и промяна предназначението на имот № 039048 в землището на с.Стоб.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,   чл.29, ал.1 и ал.4 от ЗОЗЗ  и  чл.129, ал.1    от ЗУТ,  Общински съвет-Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 10

1.    Дава съгласие и одобрява ПУП за промяна предназначението на земеделски земи и парцеларни планове, както следва:
-    ПУП – План застрояване за поземлени имоти № 031033, 039045 и 039057, м. „Кумитска нива”, зем. с.Стоб, общ.Кочериново, промяна предназначението на зем. земя за винарска изба и обсл. звена.
-    Транспортно-комуникационен план за ПИ № 039045 и други ПИ с пътна връзка към Републиканска път ІІІ – 107 „Кочериново – Рила” при км 4 + 900 в дясно от оста по Р.К. „за обществено хранене, паркинг и винарна”, с.Стоб, общ.Кочериново.
-    „Парцеларен план – Външен водопровод”, зем. гр.Кочериново, (ЕКАТТЕ 39116) и зем. с.Стоб (ЕКАТТЕ 69261), общ.Кочериново
-    „Парцеларен план – Електрозахранване”, зем. с.Стоб (ЕКАТТЕ 69261), общ.Кочериново
-    „Парцеларен план – Транспортен достъп”, зем. с.Стоб (ЕКАТТЕ 69261), общ.Кочериново
-     „Парцеларен план за канализационен колектор от ПСОВ” предвидена в имот № 31033 през напоителен канал №89, през имот № 39057, през имот № 39048 – общинска собственост до имот № 39045 въз основа на учредено право на преминаване със Заповед № 268/ 13.12.2010г. на Кмета на община Кочериново.

2.    Общински съвет-Кочериново дава съгласие да бъде променено предназначението на имот № 39048, в местност „Кумитска нива”, землище на с.Стоб, общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост № 1031/02.12.2010г., за „транспортен достъп и паркинг” до имоти № 039047 и №039045 в местност „Кумитска нива”, землище на с.Стоб, въз основа на представения парцеларен план за транспортен достъп и Заповед № 268/ 13.12.2010г. за право на преминаване.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Възстановяване на собственост върху имоти, придобити от общ.Кочериново по чл.19, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.   

На основание параграф 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.27, ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет град Кочериново взе следното:

РЕШЕНИЕ № 11

Общински съвет град Кочериново дава съгласие да се предоставят следните имоти на ОСЗ гр.Кочериново, която да постанови решение за възстановяване право на собственост. Предоставянето на имотите да стане след изтичане срока на сключените договори за аренда:
1.    По писмо Изх.№ РД 05-1342 / 23.12.2011г. на наследниците на Борис Манов Райнов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Иловицата” с площ 1.004 дка по скица-проект с № 029030, образувано от имот №029004 с.Бураново.
2.    По писмо Изх.№ РД 05-1101 / 02.11.2011г. на наследниците на Димитър Якимов Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Темелаковицата” с площ 1.123 дка по скица-проект с № 029026, образувано от имот №029004 с.Бураново.
3.    По писмо Изх.№ РД 05-1100 / 02.11.2011г. на наследниците на Димитър Якимов Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Падарницата” с площ 0.180 дка по скица-проект с № 029025, образувано от имот №029004 с.Бураново.
4.    По писмо Изх.№ ПО 05-797 / 03.11.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Фильов дол” с площ 1.613 дка по скица-проект с № 029027, образувано от имот №029004 с.Бураново.
5.    По писмо Изх.№ РД 05-1106 / 03.11.2011г. на наследниците на Никола Димитров Джукев на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Лозята” с площ 2.026 дка по скица-проект с № 0310132, образувано от имот №031001 с.Бураново.
6.    По писмо Изх.№ РД 05-1107 / 03.11.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Златарев валог” с площ 3.329 дка по скица-проект с № 029028, образувано от имот №029004 с.Бураново.
7.    По писмо Изх.№ РД 05-1236 / 02.12.2011г. на наследниците на Димитър Георгиев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Валого” с площ 1.689 дка по скица-проект с № 028021, образувано от имот №028002 с.Бураново.
8.    По писмо Изх.№ РД 05-1321 / 20.12.2011г. и писмо Изх.№ РД 05-1343/ 27.12.2011г.  на наследниците на Апостол Иванов Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Иловицата” с площ 0.741 дка по скица-проект с № 029029, образувано от имот №029004 с.Бураново.
9.    По писмо Изх.№ РД 05-912 / 16.09.2011г. на наследниците на Андон Димитров Иванов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Иловицата” с площ 1.465 дка по скица-проект с № 028020, образувано от имот №028002 с.Бураново.
10.    По писмо Изх.№ РД 05-910/16.09.2011г. на наследниците на Никола Владимиров Перудов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Падарницата” с площ 0.968 дка по скица-проект с № 029023, образувано от имот №029004 с.Бураново.
11.    По писмо Изх.№ РД 05-911 /16.09.2011г. на наследниците на Асен Панайотов Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Падарницата” с площ 0.623 дка по скица-проект с № 029024, образувано от имот №029004 с.Бураново.
12.    По писмо Изх.№ РД 05-873 /02.09.2011г. на наследниците на Игнат Атанасов Игнатов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Падарницата” с площ 0.813 дка по скица-проект с № 029020, образувано от имот №029004 с.Бураново.
13.    По писмо Изх.№ РД 05-874 / 02.09.2011г. на наследниците на Стоил Владимиров Перудов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Иловицата” с площ 1.039 дка по скица-проект с № 029021, образувано от имот №029004 с.Бураново.
14.    По писмо Изх.№ РД 05-867 /02.06.2011г. на наследниците на Владимир Годев Ангелов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Иловицата” с площ 0.801 дка по скица-проект с № 031011, образувано от имот №031001 с.Бураново.
15.    По писмо Изх.№ РД 05-869/02.09.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Другерица” с площ 1.685 дка по скица-проект с № 028013, образувано от имот №028002 с.Бураново.
16.    По писмо Изх.№ РД 05-865/02.09.2011г. на наследниците на Георги Костадинов Фильов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Величковица” с площ 0.329 дка по скица-проект с № 028016, образувано от имот №028002 с.Бураново.
17.    По писмо Изх.№ РД 05-870/02.09.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Каратекин” с площ 2.123 дка по скица-проект с № 028011, образувано от имот №028002 с.Бураново.
18.    По писмо Изх.№ РД 05-868/02.09.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Другерица” с площ 0.381 дка по скица-проект с № 028012, образувано от имот №028002 с.Бураново.
19.    По писмо Изх.№ РД 05-871/02.09.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Осоето” с площ 1.392 дка по скица-проект с № 028014, образувано от имот №028002 с.Бураново.
20.    По писмо Изх.№ РД 05-872/02.09.2011г. на наследниците на Иван Васев Граховски на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Фильов рид” с площ 1.160 дка по скица-проект с № 028015, образувано от имот №028002 с.Бураново.
21.    По писмо Изх.№ РД 05-910/16.09.2011г. на наследниците на Никола Владимиров Пеудов на имот в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, м. „Падарницата” с площ 0.968 дка по скица-проект с № 029023, образувано от имот №029004 с.Бураново.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


/Поименно,  с 10 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В. Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” 1: Д. Календерска, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Актуализиране на „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Кочериново”, относно регламентиране на техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили..

На основание чл.21, ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 12
   
Общински съвет гр.Кочериново актуализира „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Кочериново”, както следва:

Към Глава 3 /Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица/, чл.46, се добавя точка 55 с текст:
Техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили – 20 лв.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


/Поименно с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Разглеждане на молби от физически и юридически лица за освобождаване от такса битови отпадъци за 2012г.

На основание чл.21., ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Кочериново и съгласно чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 13

Общински съвет град Кочериново не освобождава физическите и юридическите лица, подали молби за освобождаване от такса битови отпадъци за 2012 г. от заплащане на таксата.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев


/Поименно с 10 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Н. Манова/                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Молба от В. Борисов – Председател на РПК „Напред” гр.Кочериново, за финансово подпомагане на РПК.

Във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 14

Общински съвет град Кочериново отказва да отпусне сумата от 2000.00 лв. за закупуване на касови апарати за пунктовете по изваряване на ракия, стопанисвани от РПК „Напред” гр.Кочериново.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев                                                                   Препис – Извлечение
                                                                   от Протокол № 1
                                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                                   от 03 февруари 2012 година

Относно: Приемане бюджет на община Кочериново за 2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, съгласно чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012г., ПМС №367/ 29.12.2011г. и Наредба на Общински съвет по чл.9а от ЗОБ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното:

РЕШЕНИЕ № 15

    1.Приема бюджета на община Кочериново за 2012г., както следва:

/Поименно,  9 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Р.Калайджийски, Ж.Лапачки, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2: Н.Манова, В. Вонидова/
Общински съвет град Кочериново прие:
1.1. По прихода в размер на 2 797 781.00  лв. / съгласно приложения № 2/ , в т.ч.:
1.1.1.Приходи от държавни трансфери в размер на 1 658 991.00 лв./ съгласно чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2012 г./  в т.ч.:
1.1.1.1. Обща допълваща субсидия за  делегирани дейности в размер на 1 564 495.00 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2011 г. в размер на 94 496.00 лв.,разпределен както следва:
- функция « Отбрана и сигурност»        1 200.00 лв.
- функция “Образование”                      90 977.00 лв.
- функция “Социално осигуряване”        2 319.00 лв.                                
                                              ОБЩО:       94 496.00 лв.
1.1.2. Приходи за  местни дейности в размер на  1 138 790.00 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на      90 871.00 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  486 219.00 лв.
1.1.2.3. Получен трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 37 200.00 лв.
1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 335 500.00 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 189 000.00 лв., в т.ч.:
- за  асфалтиране на път – с.Стоб – с.Пороминово – кв. «Завода»

/Поименно,  8 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Ж.Лапачки, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3: Н.Манова, В. Вонидова, Р. Калайджийски/
Общински съвет град Кочериново прие:
2.1. По разходите в размер на 2 797 781.00 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи – приложение № 3
2.1.1. Държавни дейности в размер на 1 658 991.00 лв., от тях:
2.1.1.1. От държавни трансфери –           1 658 991.00 лв.
2.1.2. За местни дейности в размер на 1 138 790.00 лв.
2.1.3. Инвестиционна програма за   327 881.00 лв., съгласно приложен поименен списък  Приложение № 9.
2.1.4.Приема план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депо за битови отпадъци и почистване на териториите, предназначени за обществено ползване, съгласно Приложение.

/Поименно,  с 9 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов,  „ПРОТИВ” 2: Г.Ценев, Б.Шилегарска,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
3. Приема разчета за  целеви разходи, както следва :
3.1. Помощи за погребения – 3 500.00 лв.,
       в т.ч. ДСХ- гр.Кочериново 500.00 лв.
3.2.Помощи по решение на ОбС на крайно нуждаещи се хора –  5 000.00 лв. съгласно Приложение № 8.

/Поименно,  с 7 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, В.Вонидова, Б.Шилегарска, В.Христов,  „ПРОТИВ” 1: Н.Манова,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 3: Ж.Лапачки, Г.Ванева, Р.Калайджийски/
Общински съвет град Кочериново прие:
4. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и  фондове – чл.5 от ПМС 367/29.12.2011 г. по  приложение № 10 към §33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012г. – Приложение № 6

/Поименно,  с 10 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска,     „ПРОТИВ” няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1: Н.Манова/
Общински съвет град Кочериново прие:
5. Приемане следните лимити за разходи:
5.1.Средствата за  социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерства и ведомства, в общините и други бюджетни предприятия се определят в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения, съгл. чл.32, ал.2 от ПМС № 367/29.12.2011 г.
5.2. Представителни разходи в размер на 3 500.00 лв., съгласно Приложение №8.
5.3. Разходи от общоградски характер в размер на 9 000.00 лв.

/Поименно,  с 9 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, Б.Шилегарска,     „ПРОТИВ” няма,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2: Д.Календерска, В.Христов/
Общински съвет град Кочериново прие:
6. Упълномощава Общинския съвет да утвърди поименен списък на педагогическия персонал  в направление «Образование», които имат право на пътни разходи в размер до 85% - по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до месторабота-та в друго населено място и обратно, и до 100 % от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт в рамките на целевите субсидии за превоз на учители – чл.67, ал.1,2 и 3 от ПМС № 367/29.12.2011г. за изпълнението на държавния бюджет – представени към Приложение №5.

/Поименно, с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
7. Упълномощава Общинския съвет да утвърди поименен списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи – съгласно чл.29, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 и 3  от ПМС №367/29.12.2011 г. за изпълнението на ДБ на РБ. Държавните органи и другите бюджетни организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, когато са изпълнени условията, описани в Приложение №5,  в размер до 85 % от действително извършените разходи.

/Поименно, с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
8.Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 60 648.00 лв. – Читалища на територията на Общината.
8.1. Упълномощава кмета на Общината да договори условията за ползване на средствата – предстои заповед на кмета на община Кочериново.

/Поименно, с 9 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2: С.Симеонов, Н.Манова/
Общински съвет град Кочериново прие:
9. Приема бюджет “Спорт” за 2012 г.съгл. Приложение № 4

/Поименно, с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
10. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

/Поименно, с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
11. При приемане на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение общинския съвет може, доколкото със закон не е определено друго да оправомощи Кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета да: /чл.27, ал.1 от ЗОБ/
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.

/Поименно, с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
12. Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет, по предложение на кмета на общината.
12.1. Кметът на общината като първостепенен разпоредител с бюджетните кредити със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен.
12.2. Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи – чл. 28 , ал. 1 от ЗОБ.

/Поименно, с 11 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, Н.Манова, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, В.Христов, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/
Общински съвет град Кочериново прие:
13. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15.ІV.2012г. конкретни мерки за изпълнение на приети от Общинския съвет бюджет:
     - да актуализира общинския  бюджет във връзка с постъпили средства от дарения.
- да кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти.

/Поименно, с 9 гласа „ЗА”: Р.Янакиев, Д.Календерска, С.Симеонов, Г.Ценев, В.Вонидова, Ж.Лапачки, Р.Калайджийски, Г.Ванева, Б.Шилегарска, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 2: Н.Манова,  В.Христов/
Общински съвет град Кочериново прие:
14. Към края на 2011г. община Кочериново има просрочени задължения в размер на  184 776.00 лв., съответно за вода, външни услуги.
Същите ще бъдат разплатени през 2012 г.от собствени средства и субсидия от ЦБ.

Секретар ОбС:                                                         Председател на ОбС:
                                 Т. Григорова                                                                 Румен Янакиев

Последно променен на Сряда, 15 Февруари 2012 07:55

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

I. Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.2,4,5 от ЗМСМА; чл.18, ал.1,2 и 3 от НПУРОИ и във връзка с чл.14, ал.7 и 8 от ЗОС; Решение №100 от Протокол №18/ 01.10.2010г. на ОбС – гр. Кочериново; Заповед на кмета на общината № 41/ 30.01.2012г. Обявява публичен търг на обособено помещение с обща площ 59.20 кв.м., намиращо се в двуетажна монолитна сграда за административни потребности /кметство/ в с. Драгодан , община Кочериново, имот пл. №79а, парцел IV,кв. 10 по плана на с. Драгодан, община Кочериново представляващ публична общинска собственост съгл. АПОС № 59/ 20.03.2000г. за срок от 5 /пет/ години.
II. Началната тръжна цена е 85.52лв. /осемдесет и пет лева и 52ст./ месечно без ДДС.
III. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
IV.    Определям депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 8.55 лева.
V. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева.
VI. Поддържането и текущия ремонт на описаното помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
VII. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
VIII. Предложенията за участие в търга се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

I. Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.18, ал.1,2 и 3 и чл.20,ал.1 и 2 от НПУРОИ и във връзка с чл.14, ал.1,2,7 и 8 от ЗОС; Решение №77 от Протокол №13/ 26.07.2010г и Заповед № 43/ 30.01.2012г. Обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение лекарски кабинет и чакалня с обща площ 32 кв.м., намиращо се в Здравен дом, изграден в УПИ I-373, кв. 2 по плана на с. Стоб, община Кочериново представляващ публична общинска собственост съгл. АОС № 22/ 15.05.2008г. за срок от 2 /две/ години.
II. Началната конкурсна цена е 10.50  лева месечно без ДДС.
III. Конкурсът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
IV. Определям депозит за участие в конкурса в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 1.05 лева.
V. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева.
VI.    Наемателят на кабинета заплаща за оборудването 18,20 лева на месец съгласно решение №77/ 26.07.2010г.
VII. Отдаваното помещение да се използва от наемателя само за лекарски кабинет. Използването му за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на договора.
VIII. Поддържането и текущия ремонт на наетия кабинет, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
IX.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
X. Предложенията за участие в конкурса се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Дневен ред на редовно заседание на ОБС-Кочериново, което ще се проведе на 03.2.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

На 03.02.2012г. (петък) от 13.00 часа, Общински съвет гр.Кочериново провежда  редовно заседание в заседателната зала на общината, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Полагане на клетва от новоизбрани общински съветници.
2.    Приемане на Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд.               
3.    Докладни записки, относно:
3.1.    Определяне на представител в Общото събрание на съдружниците на „В и К Асоциация на Кюстендилска област”.           
3.2.    Приемане на отчет за дейността на РУП гр.Рила през 2011 г.           
3.3.    Допълнение към Решение №63 от Протокол №10, от заседание на Общински съвет-Кочериново на 31 май 2010г., относно средства, пренасочени към финансиране на проектно предложение за „Подобряване на образователната инфраструктура в общ.Кочериново”.
3.4.    Приемане на програма за управление на община Кочериново за мандат   2011 – 2015 г.
3.5.    Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново, за периода 2012 – 2015 г.”.                       
3.6.    Приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г.”.                           
3.7.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №039048 по КВС на землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Герено”, с площ 0.840 дка / осемстотин и четиридесет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1031 от 02.12.2010г.       
3.8.    Предложение за съгласуване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи и парцеларни планове и промяна предназначението на имот № 039048 в землището на с.Стоб.   
3.9.    Възстановяване на собственост върху имоти, придобити от общ.Кочериново по чл.19, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.           
3.10.    Актуализиране на „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ.Кочериново”, относно регламентиране на техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили.           
3.11.    Разглеждане на молби от физически и юридически лица за освобождаване от такса битови отпадъци за 2012г..                           
4.    Молба от В. Борисов – Председател на РПК „Напред” гр.Кочериново, за финансово подпомагане на РПК.
5.    Приемане бюджет на община Кочериново за 2012 г.                       
6.    Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

ОбС

Последно променен на Понеделник, 30 Януари 2012 15:53

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА МАНДАТ 2011 – 2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми господа общински съветници
Уважаеми граждани на община Кочериново

       Управленският мандат 2011 г. – 2015 г. ще се реализира, ръководейки се от  следните принципи:
-    съответствие с  цялостното развитие на Република България и в зависимост от нормативните  и финансови взаимоотношения централна-местна власт;
-    съобразно европейските стратегии и програми, съвпадащи с периода 2011-2015 г.;
-    отчитайки въведените добри  практики в административното управление от другите общини;
-    отчитайки добрите релевантни практики в европейските страни;
-    запазвайки досегашните и ефективни дейности на общината;
-    коригиране на допуснати слабости.

ЦЕЛ : Приемайки основната цел е необходимо да се отчете, че освен нови моменти, тя ще продължи някой от заложените параметри от програма 2007-2011 г., като ще работи за тяхното доразвиване и изпълнение. В този аспект основната цел може да се формулира по следния начин:

“Повишаване качеството на живот в община Кочериново и достигане на средно европейско ниво по залегналите в програмата дейности чрез последователна и градивна политика в интерес на гражданите”.

Характерните особености в нашата община, които не са предмет на настоящата програма, но които оказват пряко или косвено негативно въздействие върху развитието на общината са следните:
- демографски недобра характеристика и влошена възрастова структура на населението;
- повсеместно застаряване и тенденция към обезлюдяване в някои от селата;
- исторически и географски наложило се разделение в икономическото развитие на селата на запад и на изток от река Струма;
- силна конкуренция на близък областен център в лицето на Благоевград относно възможността за предоставяне на работа, образование, здравеопазване, правене на бизнес;
- не навсякъде изградена канализационна мрежа с пречиствателни станции.
Особености в нашата община, които оказват пряко или косвено позитивно въздействие върху развитието са следните:
-    наличие на земеделски фонд за развитие на селското стопанство;
-    наличие на природни дадености за развитие на различни видове туризъм;
-    наличие на горски фонд, който при доброто му усвояване може да създаде по-добри перспективи пред различни видове дейности;
-    преминаващи през територията на общината важни пътни и комуникационни трасета;
-    възможността големите центрове да “изнасят” част от бизнеса си в общината поради по-благоприятни условия като цени на недвижими имоти, цени на наеми, по-евтина работна ръка, ниски транспортни разходи.
-   
В този аспект основната цел  може да бъде постигната чрез упорита работа по следните приоритети:

1.    Стимулиране и развитие на съвременната икономика в нейните основни отрасли – производство, преработка, търговия и услуги;
2.    Реализиране на местна политика съобразно изискванията на Европейския съюз за постигане на значително по-добра жизнена среда чрез поддържане в добро състояние на  съществуващата инфраструктура и разширяване на наличната;
3.    Преследване на европейските стандарти  по отношение на третирането на битовите отпадъци и канализационни води, за да може гражданите да живеят и работят в чиста природа и екологосъобразна среда;
4.    Създаване на добри условия за реализация на жителите в общината;
5.    Поддържане на добри стандарти в сферата на образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности;
6.    Подобряване на административния капацитет и компетентностите на общинската администрация;
7.    Насърчаване участието на гражданите във вземането на важни решения и създаване на трайни практики за прозрачност и отчетност пред гражданското общество. Диалог с гражданите и разширяване на възможността им за участието  в процеса на изработване на решения.
8.    Запазване на цялостната икономическа и финансова стабилност на общината
9.    Устойчиво и балансирано развитие на всички селища в общината

Основната цел и залегналите приоритети на програмата ще бъдат реализирани чрез следните основни дейности:
 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

І. Подобряване на инфраструктурата и благоустрояването в населените места
І.1. Изграждане на канализационни мрежи както следва:
А. Канализационна мрежа в с. Мурсалево по спечелен проект и осигурено финансиране – “Канализационна мрежа на с. Мурсалево – основна част” по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" от ПРСР
Б.  Канализационна мрежа в с. Стоб по спечелен проект и осигурено финансиране – “Канализация на с. Стоб - основна част от мрежата” по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" от ПРСР.
В.Реализация на канализационна мрежа в гр. Кочериново по  проект на т.н. Воден цикъл - гр. Кочериново.
Г. Реализация за канализационна мрежа в с. Пороминово. Проектът е изготвен и с него ще бъде кандидатствано след реализиране на проектите в с. Стоб и с. Мурсалево. 
Очакваните резултати от реализацията на планираните канализационни мрежи или част от тях са свързани със запазване на екологичното равновесие и защита на природата чрез подобряване състоянието на отпадните води.
І.2. Подобряване на инфраструктурата както следва
А. Подобряване на инфраструктурата в с. Стоб и с. Мурсалево чрез спечелен проект и осигурено финансиране – “ Рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с. Стоб и с. Мурсалево, общ. Кочериново” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" .
І.3. Благоустрояване на инфраструктурата по отношение на хора в неравностойно положение.
А. По спечелен проект и осигурено финансиране “Изграждане на екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение” - мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.
 І.4. Подобряване на водоснабдителната инфраструктура
А. Чрез реализация на спечелен проект и осигурено финансиране – “Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново” по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката на селските райони" от ПРСР. Ще се реализира подобряване на водоснабдителната инфраструктура в селата Бараково, Мурсалево- Боровец, Крумово, Драгодан, Бураново.
Б. Изграждане на резервоар за питейна вода в с. Пороминово.
В. Изграждане и реконструкция на водоснабдителна инфраструктура в гр. Кочериново по  проект на т.н. Воден цикъл - гр. Кочериново.
І.5. Подобряване третирането на битови отпадъци
А. Предстои изграждането на Регионално депо за отпадъци с център Благоевград, което ще обслужва общините Благоевград, Кочериново, Рила, Бобошево и Симитли. Реализацията на проекта ще осигури закриването на сега действащото сметище и ще създаде подходящи условия за рекултивация.
І.6. Подобряване състоянието на отпадните води
А. Изграждане на пречиствателна станция по  проект на т.н. Воден цикъл - гр. Кочериново.
Б. Изграждане на локална пречиствателна станция в с. Мурсалево.
І.7. Други дейности по подобряване на инфраструктурата и благоустрояването в населените места
1.Осигуряване на средства за хигиенизиране на населените места и цело-годишно извозване на битовите отпадъци;
2.Поддържане на общинската пътна инфраструктура в добро състояние;
3. Асфалтиране годишно по 1.5-2 км. общинска пътна мрежа;
4.Добро поддържане на пътищата на територията на общината при зимни условия;
5.Осигуряване на улично осветление съобразно сезонен режим ;
6.Осигуряване на инвестиции за обновление и развитие на обществените места, централните площадни пространства в отделните селища, зелените площи и парковете, детските площадки;
7.Стартиране на процедури за разширяване на съществуващите или изграждане на нови гробищни паркове на територията на общината съгласно изискванията на нормативните документи. В същото време поддържане на съществуващите в добро състояние;
8. Ремонт на сградата на Общинска администрация - Кочериново с цел подобряване на енергийната ефективност.

ІІ. Стабилност на местните финанси
Основна цел на тази дейност е да се поддържа икономическа и финансова стабилност на общината. На фона на кризисните явления в световната икономика тази задача се оказва от първостепенно значение.Тя ще се реализира чрез:
1. поддържане на балансиран бюджет
2. генериране на допълнителни приходи съгласно възможностите на наличната собственост и възможностите за предоставяне на услуги
3. ефективно управление на общинските финанси и общинската собственост
4. разумно планиране и изразходване по приоритети на бюджетните средства
5. максимално усвояване на средствата от европейските фондове
6. недопускане на извършването на разходи, които не се изплащат в срок, за да не се генерира задлъжнялост. Редовно изплащане на текущи разходи.
7. редовно изплащане на трудовите възнаграждения във всички сфери и области, свързани с общинския бюджет и предоставяните за тази цел средства от републиканския бюджет

ІІІ. Осигуряване на условия за ефективно развитие на образованието, читалищната дейност, културата, спорта и туризма.
Въпреки промените в нормативната база, съгласно които училищата преминаха на делегирани бюджети, а читалищата са самостоятелни юридически субекти, общината ще се ангажира с подпомагането на основните дейности по образованието и културата съгласно финансовите възможности.
1. Поддържане на ефективен учебен процес в  училища на територията на общината чрез навременно осигуряване на средствата по делегираните бюджети.
2. Поддържане на ефективни грижи за децата в детските заведения на територията на общината чрез навременно осигуряване на средства за отопление; на хранителни продукти, отговарящи на българските държавни стандарти;
3. Осигуряване на транспорт за учениците съгласно нормативните изисквания.
4. Реализация на мерки по енергийна ефективност в СОУ “Хр. Ботев” – гр. Кочериново чрез спечелен проект по ОПРР – “ Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново” – мярка “Покрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общини”. Финансирането по проекта е осигурено, но е  необходимо допълнително съфинансиране от община Кочери-ново.
5. С оглед променящите се социално - икономическите характеристики на общината и изискванията на нормативната уредба след извършената оптими-зация на училищната мрежа е необходимо да се прецени целесъобразността от  оптимизиране на детските заведения.
 6. Осигуряване на културно-развлекателни мероприятия за всички селища, свързани с традиционните събори и християнските празници.
7. Поддържане на добрата практика за съвместно реализиране с читалищата на мероприятия по честване на исторически дати, национални и международни събития и годишнини.
8. Подпомагане на организирани прояви на художествената самодейност, на провеждането на фолклорни или тематични прояви и събития, свързани с местните традиции.
9. Финансова подкрепа за общински спортни мероприятия.

ІV. Подобряване качеството на предлаганите социални услуги
1. Подпомагане на социално слаби лица; лица в затруднено материално поло-жение; лица,пострадали от бедствия и аварии и инвалиди, съобразно финан-совите възможности на общината чрез средства заложени в бюджета и съгласно решения на Общинския съвет.
2. Повишаване качеството на услугите предлагани от Дом за стари хора “Св. Иван Рилски”. Търсене на възможност за оптимизиране на съществуващата база.
3. Подкрепа за действащите в общината клубове на пенсионера и инвалида.
4.Активно участие във всички действащи Национални програми, насочени към осигуряване на заетост социално слаби, безработни, лица пред пенсионна възраст, хора с увреждания, млади хора с висше образование;
5. Съдействие на общопрактикуващите лекари в тяхната дейност чрез осигуряване на подходящи помещения на достъпни цени съгласно действащата нормативна уредба в общината.

V. Подпомагане ефективното опазване на обществения ред
    Въпреки че задачите от това естество са основно в приоритетите на МВР, в рамките на дадените законови правомощия ще бъде направено възможното за:
- Подпомагане органите на РУП с цел по-добро присъствие в населените места с по-висока битова престъпност;
- Сътрудничество, диалог и координация с МВР и правораздавателните органи на местно, областно и национално ниво с цел ранно противодействие на престъпността;
- Насърчаване на активната дейност от страна на Местните комисии по Безопасност на движението и Обществен ред и сигурност.
- Превантивна дейност сред младежите и рисковите групи относно разпространение и употреба на наркотични вещества, хулигански прояви, детска престъпност чрез активна работа на МКБППМН;,
- Поддържане на добра координация с органите на Пожарна безопасност и защита на населението с цел предотвратяване на пожари и бързото ликвидиране на последствията от тях, както и от наводнения и други бедствия.
Насърчаване на активното сътрудничество с цел превенция на природните рискове.

VІ. Подобряване на административния капацитет, междуинституционалната комуникация и връзките с гражданското общество.
1.В съответствие с изискванията на европейското и българско законодателс-тво ще се налагат принципите на пълна нетърпимост към явления, уронващи престижа на местната власт като корупция, самоуправство, административен произвол, неизпълнение на служебните задължения.
2.Запазване на добрите взаимоотношения между общинската адми-нистрация и общинския съвет чрез практиките на :
-     зачитане самостоятелността на властите и техния суверенитет
-    екипен принцип
-    взаимно обсъждане на проблемите
-    избягване на взаимно съдебно оспорване на решения между кмет и общински съвет и предотвратяване на конфликтни ситуации
-    единодействие между двата изборни органа в лицето на кмет и об-щински съвет
-    надпартийност и професионализъм
3. Разширяване на гражданското участие в управлението
4. Въвеждане и отстояване принципите на прозрачност в дейността на общината, чрез публикуване на необходимата информация в местните медии и регионални ежедневници, информационните табла във всяко кметство и сайта на Общината.
 
Програмата ще бъде реализирана чрез съвместни действия и в единодействие на кметския екип, общинския съвет, гражданските организации и държавните органи.    

Настоящата програма се представя от кмета на общината пред Общинския съвет на основание Чл.44 ал.5 от ЗМСМА.

       26.01.2012 г                                                                Кмет на община Кочериново
                                                                                                                                             / Иван Минков/

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

    Общинска администрация – град Кочериново Ви уведомява, че на 31.01. 2012 год. от 17.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация  ще се проведе  обсъждане на “ Бюджет 2012”.
    На 03.02.2012 г./петък / от 13.00 часа ще се проведе Сесия на Общински съвет град Кочериново.
    Желаещите да участват в обсъждането на “Бюджет 2012” да заповядат в заседателната зала на град Кочериново
    

24.01.2012 г.                                                                                                От Общинска администрация
                                                                                                                     гр.Кочериново

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново