www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Редовно заседание на Общински съвет – Кочериново, което ще се проведе на 06.12.2013г

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.12.2013г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Приемане отчета на изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2013г. и извънбюджетните сметки и фондове на 2013г..
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.2.    Приемане на Програма за превенция и противодействие на корупцията в община Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.3.    Приемане на Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.4.    Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност през 2014г. в гр.Кочериново, с.Бараково, с.Пороминово и с.Стоб, община Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ЗОКВ/
1.5.    Приемане на решение за безвъзмездно предоставяне на общински поземлени имоти, които се засягат от строителството на автомагистрала „Струма” лот 2, участък Дупница – Благоевград от км 322 + 000 до км 359 + 483.52.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.6.    Отдаване под наем на обособена помещение с обща площ 50.30 кв.м., намиращо се на партера на административна сграда на община Кочериново, имот пл.№ 1272, парцел І, кв.10, по плана на гр.Кочериново, представляващо публична общинска собственост /кафе-аператив Кристал/.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/   
2.    Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООР
3.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

29.11.2013г.                        Председател на ОбС:
Румен Симеонов Янакиев

Последно променен на Петък, 29 Ноември 2013 13:24

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

 

П О К А Н А

Публично обсъждане на проекта за Бюджет 2014 год.

на Община Кочериново

На основание чл. 84, ал.1 и ал.2 от ЗПФ и чл. 29, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане , изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Кметът на община Кочериново Иван Минков кани жителите на общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на община Кочериново за 2014 година. Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност, затова Ви каним да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета на община Кочериново за 2014 година.

Обсъждането ще се проведе на 29.11.2013 година от 16.00 часа в заседателната зала на община Кочериново

От общинска администрация

 

Последно променен на Четвъртък, 21 Ноември 2013 13:00

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ
Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) С тази наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и се уточняват функциите на общинската администрация и общинския съвет по отношение спазването на централните законови и подзаконови нормативни актове регламентиращи бюджетния процес в община Кочериново.
(2) Наредбата е разработена в съответствие с изискванията и разпоредбите на Закона за публичните финанси. /Обн. ДВ, бр.15 от 15 Февруари 2013г./. С нея се регламентира и управлението на извънбюджетните средства на общината.
(3) Бюджетният процес се управлява от общинския съвет, кметовете и общинската администрация, в съответствие със законовите разпоредби и спазването на принципите на:
1. отчетност и отговорност – бюджетните средства се управляват по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджети;
2. икономичност - придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на общината при спазване на изискванията за качество на ресурсите;
3. ефикасност - постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на общината;
4. ефективност - степента на постигане целите на общината при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността й;
5. прозрачност - създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация;
6. устойчивост - поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на общината или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;
7. всеобхватност - управлението се осъществява чрез бюджета и сметките на бюджетните разпоредители, включени в Сборния бюджет на община Кочериново;
8. законосъобразност - спазване на приложимото законодателство.
(4) Оперативното управление на бюджета се осъществява от дирекциите и счетоводството на общината.

Пълния текст на документа може да изтеглите от ТУК!
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО - документа може да изтеглите от ТУК!
Последно променен на Сряда, 20 Ноември 2013 21:54

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

І. Корупцията  като проблем на съвременните демократични общества.
Думата корупция има латински произход /corrumpo/ и буквално означава развалям, развращавам, подкупвам. В този аспект тя се третира като злоупотребата на длъжностни лица с обществена служба за лично облагодетелстване. Злоупотребата с власт може да ескалира от дребни подкупи до цялостно деформиране на политическия модел, когато се стига до “разваляне” и сриване на смисъла на понятия ред, законност, държавност, човешки права, парламентаризъм. 
Тя се развива от персонални прояви на отделен индивид /служител/ до стил на работа на определени икономически, политически, административни и съдебни кръгове. В крайна сметка корупцията може да блокира правилното функциониране на държавните институции и изобщо развитието на държавата.
По тази причина корупцията е една от сериозните заплахи за основните принципи и ценности на съвременното демократично общество. Нейното разпространение е повсеместно, включително и при старите демокрации, като тя се е превърнала в своеобразен социокултурен феномен. Корупцията създава предпоставки за изопачаване разбиранията за политическите системи, като често нейните негативни прояви се прехвърлят механично върху ценностите на демокрацията от англосаксонски тип. От тази гледна точка е повече от необходимо администрациите да бъдат приведени в състояние, което да създаде модерен европейски облик на обществено-политическия живот. Това става по пътя на въвеждане на ефикасни правни и институционални механизми за нейното ограничаване и насърчаване на гражданското общество за нетърпимост към съответните и прояви.

Пълния текст на програмата може да изтеглите от ТУК!

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА - Относно: Приемане на Програма за превенция и противодействие на корупцията в община Кочериново - Файла може да бъде изтеглен от ТУК!

Последно променен на Сряда, 20 Ноември 2013 21:36

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 26.11.2013г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №108 т.2 от Протокол №13 от 05.09.2013г. на Общински съвет- Кочериново във връзка с предстоящо изготвяне на Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново

№ РД-01-05-518/13.11.2013г. обявява публично оповестен конкурс за изработване на проекти на символи на община Кочериново в следните раздели:

a) Знаме на община Кочериново

b) Герб на община Кочериново

c) Почетен знак на община Кочериново

d) Почетна значка на община Кочериново

e) Почетна грамота на община Кочериново

f) Символичен ключ на община Кочериново

В конкурса могат да участват всички юридически и физически лица навършили 18 години към датата на провеждане на конкурса. Конкурсът е анонимен. Всеки участник в конкурса има право да представи до три варианта на предложения по обособената позиция по която участва. Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс. Същите не подлежат на връщане. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на предложения от него проект. Всички проекти за символи на община Кочериново участвали в конкурса стават собственост на община Кочериново след приключването на конкурса. Участниците с проекти класирани на първо място ще бъдат наградени с награда в размер на 200 лв.

/двеста лева/ за всеки един от разделите в които са спечелили. Конкурсната документация се получава безплатно в стая № 6 на общинска администрация. Конкурсът ще се проведе в 11.00 часа на 31 / тридесет и първия / ден от дата на публикуване на обявата в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Предложения за участие в конкурса се приемат в Информационен център / партер / на общинска администрация до 17.00 часа на 30-ия / тридесетия / ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:30

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново