www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Кметът на община Кочериново уведомява инициативния комитет по чл.10,ал.1,т.5 от ЗПУГДВМС, местните ръководства на парламентарно представените партии и партия „НДСВ”, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена, че на 12.12.2012 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново ще се проведат консултации за съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на националния референдум на 27.01.2013 г.

Последно променен на Понеделник, 10 Декември 2012 11:18

Публична Покана - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ гр. Кочериново», по следната обособена позиция: Позиция І – „Доставка на плодове и зеленчуци”

Е-мейл Печат ПДФ
BG - гр. Кочериново
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дом за стари хора гара Кочериново, гр.Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил.  Тел.: 07053/2077, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 07053/ 23-30
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ob-kocherinovo.bg/.
Адрес на профила на купувача: http://www.ob-kocherinovo.bg/.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предмет на процедурата: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ гр. Кочериново», по следната обособена позиция: Позиция І – „Доставка на  плодове и зеленчуци”;

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:39

Дневен ред за предстоящо заседание на Общински съвет - Кочериново на 07.12.2012г

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.12.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Приемане на отчета на бюджет за трето тримесечие на 2012 г. и извънбюджетни сметки и фондове на 2012 г. на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/   
1.2.    Продължаване срока на договора за наем на общински недвижим имот - помещение.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.3.    Освобождаване от заплащане такса смет от СОУ „Христо Ботев” гр.Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ
1.4.    Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2013г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ЗОКВ/
1.5.    Съгласие на ОбС за сключване на договор за отстъпване право на строеж в имот с идентификатор 69261.501.26 по КК на село Стоб, собственост на Любчо Методиев Новачки, за изграждане на паркинг и благоустрояване по проект „Реконструкция на площадно пространство с прилежащ паркинг в с.Стоб”, с възложител общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.6.    Даване съгласие за ПУП – Парцеларен план за:
1.Трасе на водопроводно отклонение за ПИ №147002 местност „Ридо”, землище на гр.Кочериново.
2.Трасе на външно ел. захранване за     ПИ №147002 местност „Ридо”, землище на гр.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.7.    Даване съгласие за ПУП – Парцеларен план за трасе на присъединителен кабелен електропровод 20 kV, до МВЕЦ „Крашевица” ТП 20 kV, землище на гр.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/   
1.8.    Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ гр.Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.9.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 016047 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Чапрашлъко”, с площ 12.965 дка /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №121/623 от 09.02.2006г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.10.    Изменение в Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ/.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.11.    Даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Общински съвет - Кочериново.
Докладва: Председател на ОбС
1.12.    Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
Докладва: Председател на ВК
1.13.    Изменение на Решение №12 от 26.01.2009г. на Общински съвет – Кочериново.
Докладва: Председател на ВК
2.    Молби за помощи.
Докладва: Председател на ПК по ТСП
3.    Сигнал на граждани от село Драгодан.
Докладва: Председател на ПК по ООС
4.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

30.11.2012г.            Председател на ОбС:
                                                                   Румен Симеонов Янакиев

Последно променен на Понеделник, 03 Декември 2012 12:01

Инвестиционно предложение от "МИЛАНОФ" ЕООД - София, за изземване на наносни отложения от руслото на р. Струма до ниво съобразено с твърдия годишен отток в количество до 5000 кубични метра и в рамките на динамичните запаси.

Е-мейл Печат ПДФ

Инвестиционно предложение от "МИЛАНОФ" ЕООД - София, за изземване на наносни отложения от руслото на р. Струма до ниво съобразено с твърдия годишен отток в количество до 5000 кубични метра и в рамките на динамичните запаси.

Документите може да изтеглите от ТУК!

Н А Р Е Д Б А за управление на горските територии на община гр.Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Н А Р Е Д Б А за управление на горските територии на община гр.Кочериново може да изтеглите от ТУК!

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А - Относно Приемане на структура и Наредба за управление на горските територии, собственост на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

До Общински съвет
Гр. Кочериново
Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А
от Иван Минков – кмет на община Кочериново

Относно:  Приемане на структура и Наредба за управление на горските територии, собственост на община Кочериново.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,

Община Кочериново притежава собственост върху горски територии на площ от 520 хектара, възстановена с Решение № 2 СР/06.08.2008г. на Общинска служба „Земеделие”.
Съобразявайки се с изискванията на чл.13 (1) от Закона за горите, през настоящата година бе изготвен горско-стопански план на общинските гори на общината, утвърден със Заповед № РД-05-528/12.11.2012г. на Директора на РДГ Кюстендил.
Имайки в предвид, че община Кочериново разполага с гори, които трябва да се управляват, съгласно действащият Закон за горите, с цел по-добро организиране на дейностите в тези територии и на основание чл.181, ал. 1, т.1 „а” и ал. 6 от Закона за горите, общината трябва да организира управлението на същата.
В предвид цитираното по-горе и на основание изискванията на действащият закон за горите, предлагам общински съвет Кочериново да вземе следните Решения:
Р Е Ш Е Н И Я
1.    Общински съвет Кочериново на основание чл.181, ал.1, т. 1 „а” от Закона за горите – приема управлението на горски територии, общинска собственост да се осъществява от структурно звено  в администрацията на общината.Звеното да се състои от специалист-инженер по горско стопанство.
2.    Общински съвет Кочериново на основание чл.181, ал. 6 от Закона за горите  - приема Наредба за управление   на горските територии на община Кочериново.

Приложение: Наредба за управление   на горските територии на община Кочериново.

С уважение:
                       /Иван Минков/
Кмет на община Кочериново

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново