www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС и Решение № 28 от Протокол №4 от 01.03.2013г. на ОбС и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-135/29.03.2013г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години общо на долуописаните имоти в землището на с.Мурсалево, община Кочериново, с обща площ 38.400 дка. /тридесет и осем декара и четиристотин квадратни метра/; имот №010002 по КВС на землище с.Мурсалево, местност „ДАБО” с площ 3.252 дка. /три дка. двеста петдесет и два кв. м./, начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – ЧЕТВЪРТА, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1385/13.02.2013г., имот №010038 по КВС на землище с.Мурсалево, местност „ДАБО” с площ 0.326 дка. / триста двадесет и шест кв. м./, начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – ЧЕТВЪРТА, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1386/13.02-2013г., имот №073004 по КВС на землище гр.Кочериново, местност „БРЕЖЕТО” с площ 5.742 дка. / пет дка. седемстотин четиридесет и два кв. м./ , начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – СЕДМА, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1387/13.02.2013г., имот №073007 по КВС на землище гр.Кочериново, местност „БРЕЖЕТО” с площ 10.309 дка. / десет дка. триста и девет кв. м./ , начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – СЕДМА, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1388/13.02.2013г., имот №073006 по КВС на землище гр.Кочериново, местност „БРЕЖЕТО” с площ 18.771 дка. / осемнадесет дка. седемстотин седемдесет и един кв. м./, начин на трайно ползване –НИВА категория на земята при неполивни условия – СЕДМА, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 1389/13.02.2013г.

Началната тръжна цена е в размер на 401.89лв../четиристотин и един лева и осемдесет и девет стотинки/ годишен наем.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново.

Депозита за участие в търга е в размер на 250лв./ двеста и петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 лв. /тридесет и пет лева /.

Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:32

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС; чл.18 ал.1 и.2 от НПУРОИ и Решение №23 от Протокол №4 от 01.03.2013г на ОбС и Заповед №ОС-06-138/29.03.2013г. на кмета на община Кочериново обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на девет броя обособени помещения и коридор съгласно приложена схема, с обща площ 110.00 кв.м./сто и десет квадратни метра / намиращи се в имот: Здравен дом в с.Стоб: УПИ I-373, кв.2 по плана на с.Стоб общ. Кочериново, собственост на община Кочериново съгл.АОС №22/15.05.1998г. за срок от 10/десет/ години.

В конкурса могат да участват само лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имота /дентални услуги/. Началната конкурсна цена е 36.08 лв. /тридесет и шест лева и 08ст./ , без ДДС месечно. Помещенията се използват от наемателя само за дентални услуги. Използването им за друго не се допуска и е основание за прекратяване на договора. Конкурсът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация гр. Кочериново. Депозита за участие в конкурса е в размер на 100 лв./сто лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон са за сметка на наемателя. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на помещенията може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:32

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 25.04.2013 г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Дневен ред за предстоящо редовно заседание на ОбС - Кочериново на 05.04.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 05.04.2013г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Приемане отчета за изпълнение на бюджета за 2012 година и извънбюджетните сметки и фондове на 2012 год.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.2.    Приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Кочериново за 2012 год.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.3.    Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.4.    Приемане на отчети на кметове и кметски наместници за 2012 година.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.5.    Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност в общ.Кочериново за 2012 година.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ЗОКВ/
1.6.    Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие за 2012г. на общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.7.    Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.8.    Изменение на цените за отдаване под наем на пасища и мери.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.9.    Изменения на решения №31, 32, 33, 34, 35 и 36 от 01.03.2013г. на Общински съвет - Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.10.    Отдаване под наем на 3 броя помещения с обща площ 37.00 кв.м, намиращи се в УПИ ІІ – 509 имот пл. № 509 кв.13 по плана на с.Стоб, представляващ частна общинска собственост съгл. АОС №481/03.10.2005г .
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.11.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на общ.Кочериново в землището на гр.Кочериново м-т „Точилото”, с площ 151.386 дка.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.12.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на общ.Кочериново в землището на гр.Кочериново м-т „Точилото”, с площ 63.653 дка.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.13.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на общ.Кочериново в землището на гр.Кочериново м-т „Крашевица”, с обща площ 45.136 дка.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.14.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на общ.Кочериново в землището на с.Бураново, с площ 38.605 дка.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.15.    Отдаване под наем на земеделска земя, представляваща пасище – мера, с обща площ 84.506 дка, в землището на с.Боровец, собственост на общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.16.    Съгласуване на транспортна схема за обслужване на имот 051031 – урбанизиране територия за „производство на строителни материали – варов център”, в землището на гр.Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.17.    Одобряване на ПУП – Парцеларен план, за трасе на ел.провод до имот 49360.56.7 до „Цех за производство на фурнири и ламели” в имот 49360.0.291 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.18.    Допускане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя ПИ 000955 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „До кантона”, от „пасище-мера” в „Рибовъдно стопанство”.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
2.    Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООР
3.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

29.03.2013г.        Председател на ОбС:
                                                                  Румен Симеонов Янакиев


Секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

Е-мейл Печат ПДФ

Секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

Покана за публично обсъждане на Отчета на Бюджет 2012г. на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕРИНОВО

 

                   П О К А Н А

Публично обсъждане на Отчета на Бюджет 2012 год. на Община Кочериново 

На основание чл. 30, ал. 4 от ЗОБ и чл. 56, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Кметът на община Кочериново Иван Минков кани жителите на общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2012  ГОДИНА.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на Отчета на бюджет 2012 година на община Кочериново . Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност, затова Ви каним да участвате в общественото обсъждане на Отчета на бюджет 2012 година на община Кочериново .

Обсъждането ще се проведе на 26.03.2013 година от 16.00 часа в заседателната зала на община Кочериново

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново