www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Е-мейл Печат ПДФ

НАРЕДБА


ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ,

КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ
ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО
НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

(по чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделската земя – ЗОЗЗ)

Дневен Ред на заседание на Общински Съвет Кочериново за 06.03.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.03.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Полагане на клетва от новоизбран общински съветник и актуализиране състава на постоянните комисии към ОбС-Кочериново.
Докладва: Председател на ОИК
2.    Докладни записки, относно:
2.1.    Приемане на „Информация за дейността на РСПБЗН гр.Рила през 2011г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на общ.Кочериново”.
Докладва: Кмет на общината
2.2.    Актуализиране на състава на „Обществен съвет при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване на обществен контрол върху тяхното осъществяване”.
Докладва: Кмет на общината
2.3.    Определяне на представител и заместник-представител на общ.Кочериново в „Асоциация общински гори.
Докладва: Кмет на общината
2.4.    Обявяване за частна общински собственост на недвижим имот, част от улица, придаваем съгласно влязла в сила заповед за изменение на ПУП към урегулирани поземлени имоти, находящи се в Стопански двор, гр.Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново
2.5.    Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2011г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново
2.6.    Освобождаване на СОУ „Христо Ботев” гр.Кочериново от такса смет.
Докладва: Председател на ОбС
2.7.    Създаване на постоянна „Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” към ОбС-Кочериново.
Докладва: Председател на ОбС
2.8.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 5,180 дка в землището на с.Драгодан, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.9.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 6,100 дка в землището на с.Мурсалево, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.10.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 18,297 дка в землището на с.Бараково, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.11.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 23,494 дка в землището на с.Цървище, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.12.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 2,610 дка в землището на с.Боровец, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.13.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 63,653 дка в землището на гр.Кочериново, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.14.    Отдаване под наем на земеделски земи с обща площ 151,385 дка в землището на гр.Кочериново, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината
2.15.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 118029 по КВС на землище гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Каракьор” с площ от 0,380 дка /триста и осемдесет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1045 / 02.02.2011г.
Докладва: Кмет на общината
2.16.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 080002 по КВС на землище с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Лилячето” с площ от 7,987 дка /седем хиляди деветстотин осемдесет и седем кв.м./, начин на тр.ползване – нива, категория на земята при не поливни условия – седма, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС № 491 / 20.10.2005г.
Докладва: Кмет на общината
2.17.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ №081016 по КВС на землище с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Прокаро” с площ от 2,917 дка /две хиляди деветстотин и седемнадесет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1013 / 30.04.2010г.
Докладва: Кмет на общината   
2.18.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 115048 по КВС на землище с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Чалтиците” с площ от 0,124 дка /две хиляди деветстотин и седемнадесет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №145 / 30.03.2006г.
Докладва: Кмет на общината   
2.19.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 074006 по КВС на землище с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Чекуто” с площ от 0,030 дка /тридесет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС № 1115 / 13.05.2011г.
Докладва: Кмет на общината   
2.20.    Продажба чрез публичен търг на зем.земя, ПИ № 074003 по КВС на землище с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Чекуто” с площ от 0,609 дка /шестотин и девет кв.м./, начин на тр.ползване – ливада, категория на земята при не поливни условия – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС № 1114 / 13.05.2011г.
Докладва: Кмет на общината   
2.21.    Продажба чрез публичен търг на част от сграда (ІІІ ет.), пл. № 1299 парцел І кв.7а гр.Кочериново, общ.Кочериново, с обща площ на имота  1014 кв.м. /хиляда и четиринадесет кв.м./, собственост на общ.Кочериново съгл. АЧОС № 1119 / 16.02.2012г.
Докладва: Кмет на общината
2.22.    Продажба чрез публичен търг на част от сграда (ІV ет.), пл. № 1299 парцел І кв.7а гр.Кочериново, общ.Кочериново, с обща площ на имота  1014 кв.м. /хиляда и четиринадесет кв.м./, собственост на общ.Кочериново съгл. АЧОС № 1119 / 16.02.2012г.
Докладва: Кмет на общината

3.    Молби от граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП

4.    Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

28.02.2012г.            Председател на ОбС:
                                                                      Румен Симеонов Янакиев


Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 22.02.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 22.02.2012г.

Последно променен на Сряда, 29 Февруари 2012 22:02

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Е-мейл Печат ПДФ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в Община Кочериново”

(Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки  и е одобрена с Решение № ..............2012 г. на кмета на Община Кочериново)

2012г.


ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка

Наименование на поръчката

„Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в Община Кочериново”.

СЪДЪРЖАНИЕ


ЧАСТ І
ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ І
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ ІІ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


ЧАСТ ІІ
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ І
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
РАЗДЕЛ ІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
РАЗДЕЛ ІІІ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАЗДЕЛ ІV
РАБОТЕН ПРОЕКТ


ЧАСТ ІІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ І
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
РАЗДЕЛ ІІ
ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ ІІІ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
РАЗДЕЛ ІV
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.


ЧАСТ ІV
ОБРАЗЦИ
Образец №1 Оферта;
Образец №2 Списък на документите, съдържащи се в офертата;
Образец №3 Техническа оферта;
Образец № 4 Информация за оборота от строителство с предмет сходен с настоящата обществена поръчка;
Образец №5 Списък на основните договори за строителство
Образец №6 Списък на техническото оборудване;
Образец №7 Списък на ръководният екип, който ще участва при изпълнение на поръчката;
Образец №8 Декларация за съгласие за участие от ключов експерт
Образец №9 Професионална автобиография ;
Образец №10 Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на строителството обект на поръчката;
Образец №11 Декларация по чл.47, ал.1.1 и ал.2 т.2 от ЗОП;
Образец №12 Декларация по чл.47, ал.1,т.2 и 3 и ал.2 т.1 и 3 от ЗОП;
Образец №13 Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП;
Образец №14 Декларация за липса на обстоятелствата по чл.93, ал.1, чл.94 и чл. 96 от Регламент  (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент /ЕО, Евратом/ № 1995/2006 на Съвета на ЕС;;
Образец №15 Декларация по чл.56, т.10 от ЗОП;
Образец №16 Декларация за запознаване със строителната площадка и условията за изпълнение на поръчката;
Образец №17 Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;
Образец №18 Банкова гаранция за участие;
Образец №19 Банкова гаранция за изпълнение;
Образец №20 Декларация от членовете на Обединението/консорциума
Образец №21Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка
Образец №22 Ценово предложение;
РАЗДЕЛ V
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Пълния текст на документа може да бъде изтеглен от тук!
Последно променен на Четвъртък, 16 Февруари 2012 23:35

Контакти и Телефонен указател

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново

Адрес: п.к. 2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон: 07053/ 20-11; 21-50

Факс: 07053/ 23-30

Единен телефонен номер за административно обслужване - 07053 3199

Работно време на общинска администрация Кочериново: от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 ч
Местни данъци и такси: 07053/2323


КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Кметство

Кметски наместник

Телефон

Мобилен телефон

Боровец

Драгодан

Велко Христов

Велко Христов

07056/5231

07056/5338

0879130306

0879130306

Крумово

Илинка Маринова

07056/5238

0879130332

Фролош

Цървище

Виолета Райнова

Виолета Райнова

07056/5412

07056/5368

0879130301

0879130301

КМЕТОВЕ  НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Кметство

Кмет

Телефон

Мобилен телефон

Бараково

Стойчо Стойчев

07053/2106

0879130345

 

Пороминово

Кирил Калинков

07053/2290

0879130331

 

Бураново

Благой  Граховски

07056/5376

0879130326

 

Стоб

Георги Ставрев 07058/5212

0879130342

 

Мурсалево

Юри Ковачев

07056/5288

0879130311

 

"Зелен телефон" за сигнали за нарушения, свързани с околната среда и управлението на отпадъците - 07053/21-50
Последно променен на Вторник, 27 Септември 2022 11:57

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.КОЧЕРИНОВО за мандат 2011-2015г

Е-мейл Печат ПДФ

Относно: Създаване на постоянна „Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” към Общински съвет-Кочериново.

Постъпило е писмо с Вх.№ 73-В от 06.02.2012г. от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Р България, създадена през 2011г., във връзка с последните изменения в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (изм.-ДВ, бр.97 от 2010г., в сила от 10.12.2010г.).
Необходимо е към Общински съвет-Кочериново да бъде създадена постоянна комисия от общински съветници, които да предоставят информация и съдействат при наличие на сигнал против общински съветник или кмет на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
По смисъла на чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, постоянната комисия е орган с помощни функции, свързани с изясняване на факти и обстоятелства при конфликт на интереси. Друго задължение на постоянната комисия е да води регистър на декларациите по чл.12, т.1, 2, 3 и 4 от ЗПУКИ и да публикува тези декларации на интернет страницата на съответния орган, при спазване на Закона за защита на личните данни.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал.1 и чл.48, ал.1 и 2 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, съгласно чл.18, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Кочериново за мандат 2011-2015г.,  Общинският съвет трябва да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Общински съвет – Кочериново изменя „Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Кочериново за мандат 2011-2015г.” както следва :
1.1.Към чл.15, ал.1 се добавя т.6 със следния текст: ”Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.”
2. Общински съвет – Кочериново избира състав на постоянната „Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”, както следва :
2.1.Галина Методиева Ванева – председател
2.2.Васил Георгиев Христов – член
2.3.Райчо Николов Калайджийски – член

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново