www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

До парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалициите , които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени

До
Политическа партия "ГЕРБ"
"Коалиция за България"
Политическа партия "ДПС"
Политическа партия "Атака"
"Синята коалиция"
Политическа партия "НДСВ"


СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

За провеждане на консултации за определяне състава на ОИК за произвеждане на избори за Президент и вицепрезидент на РБългария, общински съветници и кметове на
23.10.2011 г.

На 05.08.2011 г., от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Кочериново,

СВИКВАМ

Консултации с общинските ръководства на политически партии и коалиции от партии за определяне състава на ОИК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент, общински съветници и кметове на 23.10.2011г.

Участниците в консултациите следва да представят:

а)    писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага
б)    заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;
в)    пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;
г)    копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплом) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на чл.16(2) от Изборния кодекс.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО - ИВАН МИНКОВ

Последно променен на Понеделник, 01 Август 2011 17:42

Селскостопанска характеристика на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново разполага с около 90 000 дка земеделска земя. В общия земеделски фонд 55% са обработваеми земи, а 47% от тях са поливни площи. Това създава реални предпоставки за развитие на предприемачество в областа на разстеневъдството. Благоприятни преспективи за развитие създава и горския фонд – дивечовъдни дейности, гъбопроизводство, билкосъбиране, дървопроизводство. На територията на общината са разположени трайни насъждения от череши и ябълки. Традиций има в тютюнопроизводството, като регистрираните тютюнопроизводители намаляват и към 2008г. са около 40. Налични са частни стопанства, но тяхната материално-техническа осигуреност е ниска.

Последно променен на Събота, 03 Септември 2011 18:21

Икономическа характеристика на Община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Икономическия анализ на община Кочериново показва следното.

Силни страни :
- Наличие на значителен дял земеделски земи, благоприятни за разстеневъдство и  животновъдство.
- Наличие на горски масиви, благоприятни за високоплонинско животновъдство и  дървопреработване.
- Добре развита шивашка промишленост в района
- Атрактивни природни дадености
- Добри транспортни и комуникационни връзки

Последно променен на Неделя, 15 Май 2011 21:21

Инфраструктора на територията на Община Качериново

Е-мейл Печат ПДФ

През територията на общината преминава международната жп линия София-Кулата-Атина. Налична е жп гара Кочериново и с. Мурсалево. Основен автомобилен път е Е-79, който е в отлично състояние. През общината преминава единствения автомобилен път за Рилския манастир, който също е в много добро състояние. Селещните и междуселищните пътни връзки за съставните села на общината са в относително добро състояние, като по голяма част от тях са асфалтирани. Съобщиталната инфраструктора е добра, като телефонизирани са град Кочериново, с. Пороминово, с. Мурсалево, с. Стоб, с. Бараково. Достъпна е и услугата ИНТЕРНЕТ. Всички населени места са електрифицирани, налично улично осветление. Проблемите с водоснабдяването са решени с изграждането на нов водопровод, като е необходимо да се реконструира вътрешната мрежа. Канализационната мрежа е изградена в гр. Кочериново и с. Бараково.

Последно променен на Неделя, 15 Май 2011 21:22

Възможности за привличане на инвестиции в Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Според проучване на GLOBAL RATINGS преспективата за развитие на Общината е стабилна. Дългосрочният кредитен рейтинг за местна и чужда валута е ВВ, а краткосрочния А-1. Общината има добри нива на ликвидност. С оглед сравнително добре развитата инфраструктора и наличието на демогравски потенциал възможностите за привличане на инвестиций са добри.

Последно променен на Неделя, 15 Май 2011 21:21

Социална характеристика на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ
Според последното преброяване от 2011г. броя на населението е 5 158 бр. По голяма част от него е съсредоточена в гр. Кочериново и големите селища – Бараково, Мурсалево, Пороминово и Стоб.По малък демогравски потенциал имат селищата на запад от р. Струма – Боровец, Бураново, Драгодан, Крумово, Фролош, Цървище.

Общини

Население към 01.03.2001 г.

Население към 01.02.2011 г.

общо

мъже

жени

общо

мъже

жени

Кюстендил

162 534

79 371

83 163

135 664

66 324

69 340

Бобов дол

11 755

6 011

5 744

8 953

4 696

4 257

Бобошево

3 695

1 717

1 978

2 828

1 348

1 480

Дупница

51 471

25 089

26 382

44 615

21 672

22 943

Кочериново

6 607

3 155

3 452

5 158

2 461

2 697

Кюстендил

70 573

34 330

36 243

60 333

29 249

31 084

Невестино

4 466

2 151

2 315

2 771

1 385

1 386

Рила

3 844

1 886

1 958

2 859

1 407

1 452

Сапарева баня

8 981

4 479

4 502

7 540

3 792

3 748

Трекляно

1 142

553

589

607

314

293

Последно променен на Неделя, 15 Май 2011 21:20

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново