www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново от редовно заседание на 07.05.2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново от редовно заседание на 07.05.2014 г.

Постигнатите резултати от проведени обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”

Е-мейл Печат ПДФ

На вниманието на всички заинтересовани граждани и организации, Ви информираме за напредъка и постигнатите резултати от проведени обучения по проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
Община Кочериново е бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет” със сключен договор № А12-22-160/21.05.2013 г.„Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”.
Дейностите заложени за изпълнение по проекта са:   
•    Обучение в Института по публична администрация. 
•    Обучение за работа със специфични групи граждани.
•    Обучение на служители в ключови компетентности.
•    Дейности за информация и публичност.
Информираме, Ви че успешно приключи изпълнението на дейността „Обучение за работа със специфични групи граждани”. Обучението на общинските служители се проведе в х-л „Четирилистна детелина” в гр. Банско в периода от 31.03.2014 г. до 04.04.2014 г. В него взеха участие 14 служители на ръководни и експертни позиции към община Кочериново. Самото обучение протече без затруднения и всичките 14 служители получиха сертификат за успешно преминато обучение за работа със специфични групи граждани.
Също така съобщаваме, че в края на месец април стартираха обученията включени към дейността за „Обучение на служители в ключови компетентност”. Първото от общо три обучения се проведе в периода 28.04.2014 г. до 30.04.2014 г. Общо 14 служители на общинска администрация Кочериново преминаха обучение на тема „Лична ефективност”.
Уведомяваме, Ви че в рамките на тази дейност - „Обучение за служители в ключови компетентности” предстоят още две обучения по теми „Екипна ефективност” и „Ефективно лидерство” планирани за  периода 08.05.2014 г. – 13.05.2014 г.
Надяваме, се че предстоящите събития, както и изпълнението на целия проект, освен повишаване квалификацията на общинските служители, ще допринесе и за оптимизация на качеството на предлаганите услуги от нашата община на местното население!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Инвестиционно предожение за "Модернизация на железопътната линия Радомир-Кулата"
Пълния текст на съобщението може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред за заседание на ОбС - Кочериново на 07.05.2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.05.2014г. от 18.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Отдаване под наем на земеделска земя, представляваща пасище, мера в землището на с. Бураново, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 024026 в землището на с. Драгодан, общ. Кочериново, местност „Ленището” с площ от 0.343 дка /нула дка триста четиридесет и три кв. м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Десета, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1707 от 12.03.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Одобряване на схема за разполагане на музейна експозиция на открито към музей на индустриалеца „Иван Балабанов” – „Стационарни експонати от теснопътен локомотив” в тротоар на улица 201-200-199 по плана на гр. Кочериново /квартали 87,85,86/
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Допускане на процедура по изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот 016072 земл. с. Бараково за изграждане на „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника по Заявление № РД-01-24-179/24.04.2014 г. от „Гълъбови Транс” ЕООД Благоевград
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Одобряване на схема за разполагане на временен обект „Открита спортна площадка” в площадното пространство на с. Бараково, УПИ 1, кв. 109 по плана на с. Бараково.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Ползване на отпуск от Председателя на ОбС – Кочериново.
Докладва: Председател на ОбС – Кочериново
2.Молби на граждани.
3.Изказвания, питания и предложения на граждани.
                           
29.04.2014 г.                        Председател на ОбС 
гр.Кочериново                            Василка Вонидова

Последно променен на Сряда, 30 Април 2014 08:59

Заповед за определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на заповедта може да изтеглите от ТУК!

Заповед за регламентиране на местата за поставяне на агитационни материали.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на заповедта може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново