www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публична покана с предмет: Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по прокти на Община Кочериново, одобрени за финансиране от ПРСР 2007-2013 през 2013г. по следните обособени позиции:

Е-мейл Печат ПДФ

Поради допусната техническа грешка, моля фирмите изтеглили Указанията за участие и Образците преди 12.03.2014 г. да ги изтеглят повторно.

Документация за участие в публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по проекти на Община Кочериново, одобрени за финансиране от ПРСР 2007-2013 със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор за „Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово“;
Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор за обекти „Изграждане на модулна ПСОВ с довеждаща инфраструктура и заустване, с. Стоб, Община Кочериново“ и „Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води от село Мурсалево, Община Кочериново“;
Обособена позиция 3: Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на противопожарна кула, с. Пастра, Община Рила, поземлен имот с идентификатор № 55539.151.41“;

Нужни документи за изтегляне:

1. Публична покана - ТУК!

2. Указания за участие - ТУК!

3. Методика - ТУК!

4. Технически спецификации - ТУК!

5. Образци - ТУК!

Последно променен на Петък, 14 Март 2014 07:52

Публична покана с предмет: „Консултации по изготвяне на документации и управление на проекти на Община Кочериново ,одобрени за финансиране от ПРСР 2007-2013 през 2013 г . с две обособени позици."

Е-мейл Печат ПДФ

Документация за публична покана с предмет: „Консултации по изготвяне на документации и управление на проекти на Община Кочериново ,одобрени за финансиране от ПРСР 2007-2013 през 2013 г . с две обособени позици : Обособена позиция 1 ,, Консултантски услуги по управление на проект „ Строително -монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово" и Обособена позиция 2: „Консултантски услуги по изготвяне на документации и управление на проекти „Изграждане на модулна ПСОВ с довеждаща инфраструктура и заустване , с . Стоб ,Община Кочериново " и „Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води от село Мурсалево , Община Кочериново ". Изпълнителят ще извърши дейности по цялостно управление и отчитане на изпълението на проектите , предмет на публичната покана .

Документи за сваляне:

1. Публична покана - ТУК!

2. Указания за участие - ТУК!

3. Образци - ТУК!

Последно променен на Понеделник, 10 Март 2014 22:10

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово по четери обособени позиции"

Е-мейл Печат ПДФ

Файла с пълния текст на решението може да изтеглите от ТУК!

Файла с пълния текст на решението за промяна може да изтеглите от ТУК!

Файла с пълния текст на обявлението може да изтеглите от ТУК!

Файла с техническите спецификации може да изтеглите от ТУК!

Файла с образците може да изтеглите от ТУК!


Последно променен на Сряда, 16 Април 2014 20:11

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 25.03.2014г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия и Решение № 17от 07 февруари 2014 г. на Общински съвет Кочериново

В срок от 28.02.2014 г. до 28.03.2014 г.

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

Последно променен на Петък, 28 Февруари 2014 22:43

Дневен ред за редовно заседание на ОбС - 07.03.2014г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

Последно променен на Петък, 28 Февруари 2014 22:34

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново