www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал. 2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №122 от Протокол №8 от 01.06.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-310/29.06.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №000710 в землището на с.Крумово, общ.Кочериново,местност „Парговица” с площ 0,709 дка. ,начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-шеста ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1024/22.06.2010г

Началната тръжна цена е 465 лв. /четиристотин шестдесет и пет лева/

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Определям депозит за участие в търга в размер на 50лв. / петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/.

Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал. 2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №123 от Протокол №8 от 01.06.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-311/29.06.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №000658 в землището на с.Крумово, общ.Кочериново,местност „Парговица” с площ 0,620 дка. ,начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-шеста ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1022/22.06.2010г.

Началната тръжна цена е 418 лв. /четиристотин и осемнадесет лева/

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Определям депозит за участие в търга в размер на 50лв. / петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/.

Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Дневен ред за редовно заседание на ОбС-Кочериново, което ще се състои на 06.07.2012 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 06.07.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Актуализация на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, общ.Кочериново, обл.Кюстендил.
Докладва: Председател на ОбС
1.2.    Закриване на ЦДГ „Митко Палаузов” с.Мурсалево, общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ЗОКВ/
1.3.    Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност в с.Бураново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ЗОКВ/
1.4.    Кандидатстване на общ.Кочериново за директно предоставяне на безвъзмездна помощ, процедура номер: BG161PO005/11/1.12/02/25, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” за „Подобряване и развитие инфраструктурата за питейна и отпадъчни води” в агломерации между 2 000 и 10 000 Е.Ж.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.5.    Становище на ОбС относно инвестиционно предложение „АМ – Струма” 1 от 2 „Дупница – Благоевград” – изместване на участъци от проектното трасе – писмо с Вх. № РД-01-23-158/ 19.06.2012г. от Агенция „Пътна инфраструктура” МРРБ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.6.    Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение /кабинет/ с обща площ 14.25 кв.м от втори етаж на административна сграда на общ.Кочериново в УПИ І-1272, 599, кв.10 по плана на гр.Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл.АПОС № 244/ 01.07.2003г., на Дирекция „Бюро по труда” – Дупница, филиал Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.7.    Предоставяне за безвъзмездно управление на три стаи - № 4, 5 и 6 с обща площ 93.06 кв.м от втори етаж на административна сграда на общ.Кочериново в УПИ І-1272, 599, кв.10 по плана на гр.Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгл.АПОС № 244/ 01.07.2003г., на Областна Дирекция „Земеделие” – Кюстендил.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.8.    Продължаване срока на договора за наем на земеделска земя.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.9.    Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново и Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.10.    Изменение в Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.11.    Освобождаване от такса битови отпадъци на „Трансбул” ООД гр.София, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, чл.17 ал.4.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ
1.12.    Определяне на пълномощията на кметските наместници.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.13.    Установяване наличие на конфликт на интереси, относно Управител на НЧ „Пробуда – 1919г.” гр.Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ПУКИ
1.14.    Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ гр.Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.15.    Установяване право на собственост върху промишлен водопровод /сервитут/, започващ от долен изравнител на ВЕЦ „Рила” гр.Рила, преминаващ през гр.Рила, с.Стоб, с.Пороминово и завършващ в имот № 02748.502.1 в с.Бараково, закупен от „ВЕЦ СТОБИ” ЕООД, гр.Благоевград.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ
1.16.    Даване на разрешение за извършване на ремонтни дейности по проект „Ремонт на православен храм” гр.Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ
1.17.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.18.    Отдаване под наем на земеделска земя, представляваща пасище-мера / пасище с храсти, с обща площ 859.236 дка в землището на с.Пороминово, со бственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.19.    Продажба на недвижим имот, с площ 16 кв.м. /шестнадесет кв.м./, придаваем към УПИ XLІV – 1412 по плана на Стопански двор на гр.Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1264 от 21.05.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.20.    Продажба на недвижим имот, с площ 236 кв.м. /двеста тридесет и шест кв.м./, придаваем към УПИ XLІV – 1412 по плана на Стопански двор на гр.Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1265 от 21.05.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.21.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 024172 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 0.166 дка /сто шейсет и шест кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №695 от 26.01.2007г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.22.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 008028 в землището на с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Парговица”, с площ 54.141 дка /петдесет и четири хил. сто четиридесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1288 от 04.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/

2.    Молби за помощи.
Докладва: Председател на ПК по ТСП

3.    Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

29.06.2012г.        Председател на ОбС:
                                                                    Румен Симеонов Янакиев

ИЗВЕСТИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

  

 

  Препис – извлечение от Заповед №ОС-06-302/27.06.2012г. на Кмета на Община Кочериново

 

 

 

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НПУРОИ и Протокол №ОС-08-1/27.06.2012г. на комисия  назначена със Заповед № ОС-06-245/05.06.2012 г. на кмета на община Кочериново

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

Срока за подаване на оферти за публично оповестения конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на зъболекарски кабинет и чакалня с обща площ 22.80 кв.м. намиращо се в Здравен дом в с.Стоб , УПИ І-373 , кв.2 по плана на с.Стоб , община Кочериново АОС №22/15.05.1998г. , за срок от 5 /пет/ години , да бъде удължен с 15 дни.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на назначената комисия, лицето закупило конкурсна документация и заинтересованите лица.

 

 

 

 

 

 

ИВ                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА

                                                        КОЧЕРИНОВО: ИВАН МИНКОВ

Последно променен на Сряда, 27 Юни 2012 12:47

Решения на ОбС - Кочериново от Протокол №8, взети на редовно заседание на 01.06.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново от Протокол №8, взети на редовно заседание на 01.06.2012г.

Последно променен на Събота, 23 Юни 2012 08:40

Организация на Общински съвет – Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Организация на Общински съвет – Кочериново

Постоянни комисии към Общински съвет град Кочериново

1. Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми – с председател Василка Стоименова Вонидова .
2. Комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания – с председател Даниела Костадинова Миланова.
3. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности – с председател Георги Благовестов Бучински.
4. Комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм – с председател Георги Цветанов Ценев.
5. Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси – с председател Слави Драганов Христов.
6. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – с председател Николай Любомиров Гълъбов.

Последно променен на Сряда, 16 Декември 2015 09:29

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново