www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

Община Кочериново на основание: На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл. 37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение № 35 от Протокол №4 от 01.03.2013г.и Решение № 48, т.5 от Протокол №5 от 05.04.2013г на ОбС -Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-222/15.05.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:

1. Долуописаният имот в землището на с. Бураново, община Кочериново с обща площ 19.824 дка.: имот №000205, местност „ПАРГОВИЦА” с площ 19,824 дка /деветнадесет дка осемстотин двадесет и четири кв. м./ , начин на трайно ползване – Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия – Шеста

2. Общо на долуописаните имоти в землището на с. Мурсалево, община Кочериново с обща площ 194.833 дка.: имот №000124, местност „ПЕЧИНОВА ДЪБРАВА” с площ 28.789 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия – десета, имот №000168, местност „ЛАНГОВА ДЪБРАВА” с площ 40.924 дка, начин на трайно ползване – пасище храсти, категория на земята при неполивни условия – осма, имот №000139, местност „ПЕЧИНОВА ДЪБРАВА” с площ 67.893 дка, начин на трайно ползване – пасище храсти, категория на земята при неполивни условия – седма, имот №000129, местност „ПЕЧИНОВА ДЪБРАВА” с площ 57.227 дка, начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята при неполивни условия – десета,

По т.1 и т.2 от обявата може да се участва заедно или поотделно

Началната тръжна цена по т.1 е в размер на 118.94 лв. / сто и осемнадесет лева и деветдесет и четири стотинки / годишен наем, по т.2 е в размер на 1169.00 лв./ хиляда сто шестдесет и девет лева / годишен наем.

Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 12.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Депозитите за участие в публичния търг са както следва:

  • по т.1 в размер на 100 лв. / сто лева/
  • по т.2 в размер на 500 лв. / петстотин лева/

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /.

Наемателят е длъжен да ползва имотите само по предназначение и да ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние.

Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:32

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС и Решение № 53 от Протокол №5 от 05.04.2013г. на ОбС и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-221/15.05.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на долуописаният имот : Имот № 000192, АЧОС №1402/11.02.2013г. – по КВС на землище с.Бураново, местност „КИСЕЛА КРУША” с площ 38.605 дка / тридесет и осем дка шестстотин и пет кв. м./ , начин на трайно ползване –НИВА категория на земята при неполивни условия – Шеста.

Началната тръжна цена е 308.84лв./ триста и осем лева и осемдесет и четири стотинки/ годишен наем. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 150 лв. / сто и петдесет лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35 лв. /петдесет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:32

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 17.05.2013 г. (петък) от 11.00 часа в СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново ще се състои официално откриване на спортна площадка.

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 07.05.2013г. с Протокол №8.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на 07.05.2013г. с Протокол №8.

Последно променен на Понеделник, 13 Май 2013 19:21

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Общинска администрация гр.Кочериново уведомява местните ръководства на парламентарно представените политически сили и местното ръководство на НДСВ, че на 11 май 2013 година / събота/ от 16.30 часа в заседателна зала на община Кочериново в присъствието на представител на РИК Кюстендил ще се осъществи предаването на изборните книжа, материали и бюлетини на петнадесетте СИК на територията на община Кочериново. Присъствието на председателите на СИК е задължително! При желание може да осигурите и втори член с оглед на обема на изборните книжа, материали, бюлетини и копирна техника!

В 18.00 часа на 11 май 2013 година / събота/ ще започне предаването под охрана на помещенията на СИК за целта на което е необходимо да осигурите минимум 4 члена за секциите от по 7 члена и минимум 5 члена за секциите от по 9 члена за да могат да се запечатат помещенията.

За неделя 12 май 2013 година ще бъде осигурено извозване на членове на СИК на община Кочериново. Желаещите да се явят в 06.00 пред сградата на община Кочериново /пл. Трети март №1/

За повече информация:

Тел: 0879 130 315

Секретар на община Кочериново

Ивайло Велков

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 28.05.2013 г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново