www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС, Решение № 38 от Протокол №4/ 07.03.2014г. на ОбС -Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-86/27.03.2014г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години общо на земеделски имоти / овощни градини / в землището на с. Боровец, община Кочериново с обща площ 126.539 дка. Началната тръжна цена е в размер на 5061.56 лв. /пет хиляди шестдесет и един лев и петдесет и шест стотинки / годишен наем. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в публичния търг е в размер на 1000 лева / хиляда лева /. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /. Наемателят е длъжен да ползва имотите само по предназначение и да ги поддържа в добро земеделско и екологично състояние. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:29

Обявление за обществена поръчка

Е-мейл Печат ПДФ

Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води на територията на Община Кочериново с две обособени позиции.
Обособена позиция 1 "Доставка и монтаж на модулна ПСОВ и изграждане на довеждаща инфраструктура и заустване в с. Стоб, Община Кочериново".
Обособена позиция 2 "Доставка и монтаж на пречиствателно съоражение за отпадъчни води от с. Мурсалево, Община Кочериново"
Обявлението за обществената поръчка може да изтеглите от ТУК!
Решението за обществената поръчка може да изтеглите от ТУК!

Техническа спецификация по обособена позиция 1 - ТУК!

Техническа спецификация по обособена позиция 2 - ТУК!

Образци за участие в процедурата може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 16 Април 2014 20:19

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-4/09.01.2014г. от Кмета на община Кочериново за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране и строителство на: "Канализационна система - с. Стоб"
Пълния текст на съобщението може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред за редовно заседание на ОбС Кочериново - 04.04.2014

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.04.2014г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1.Приемане на общинска програма  за закрила на детето.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.2. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2013 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.3. Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, с площ 72.00 кв. м. /седемдесет и два кв.м./, придаваем към УПИ VI-558,кв.31, представляващ 72/544 ид. ч. от същия имот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, съгласно влязла в сила заповед за одобряване на кадастрален и регулационен план на с. Стоб, общ. Кочериново
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Продажба на недвижим имот с площ 138.00 кв. м. /сто тридесет и осем кв. м./, придаваем към УПИ VII-555,557, представляващ 138/753 ид. ч. от същия имот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1575 от 29.01.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.6. Откриване на процедура и предоставяне право на община Кочериново за провеждане на процедура, публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, намираща се в имот №009002 в землището на Драгодан.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.7. Предоставяне право на община Кочериново за провеждане на процедура, публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, намираща се в парцел IX кв. 38 на гр. Кочериново, публична общинска собственост Акт № 8 от 20.10.1997 година.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.8. Изменение на Решение №43/07.03.2014 г. от Протокол №4
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.9.Повторно разглеждане на Докладна записка Вх. № 28-ДЗ /30.01.2014 г. от Кмет на община Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.10.Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 000095 в землището на с. Фролош, общ. Кочериново, местност „Купандолски валог” с площ от 2.270 дка /два дка двеста и седемдесет квадратни метра/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Десета, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1571 от 15.01.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.11.Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 019009 в землището на с. Фролош, общ. Кочериново, местност „Валога” с площ от 1.463 дка /един дка четиристотин шестдесет и три кв. м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Десета, собственост на община Кочериново съгласно АОС №1573 от 15.01.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.12 Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 019006 в землището на с. Фролош, общ. Кочериново, местност „Валога” с площ от 1.119 дка /един дка сто и деветнадесет кв. м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Десета, собственост на община Кочериново, съгласно АОС № 1572 от 15.01.2014 г..
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм.
1.13. Отдаване под наем на земеделска земя, представляващи нива и ливада в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.14. Съгласуване на транспортна схема за движение на тежкотоварни автомобили и използване на временен път на територията на община Кочериново за нуждите на строителство и изграждане на мост над р. Рилска във връзка с Автомагистрала „Струма” – ЛОТ 2, участък Дупница – Благоевград от км 322+000 до км 359+483,52
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2.Молби на граждани.
3.Изказвания, питания и предложения на граждани.
                           
28.03.2014 г.                        Зам. председател на ОбС 
гр.Кочериново                            Райчо Калайджийски

ОТЧЕТ

Е-мейл Печат ПДФ

за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
Пълния текст на отчета може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Петък, 28 Март 2014 20:47

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми жители и гости, Община Кочериново има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция по проект:
„Повишаване  квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”
Пресконференцията ще се проведе на  27.03.2014 г. / четвъртък/ от 10.30  часа в Конферентната зала на  Общинска администрация град Кочериново /втори етаж - стая № 17), гр. Кочериново, пл. „Трети март” № 1.

Пълния текст на поканата може да изтеглите от ТУК!

Проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” - може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Вторник, 25 Март 2014 18:45

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново