www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1и2 от НПУРОИ , чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №129 от Протокол №12 от 22.10.2009г и Решение №59 от Протокол №5 от 06.04.2012г. на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №ОС-06-242/05.06.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на Общински недвижим имот, пл. №1229,парцел І, кв.7а по плана на гр.Кочериново ,с площ от 884/1014 ид.части,ведно с построената в него през 1969г. бивша сграда на АПК-Кочериново със ЗП.=286 кв.м. и РЗП=1001 кв.м.,собственост на община Кочериново съгл.АОС №1/503 от 27.12.2005г,а именно четвърти етаж с РЗП 151.00 кв.м. и тераса РП 135 кв.м.. находящ се в имот пл.№1299,парцел І, кв. 7а по плана на гр.Кочериново за продажба на които Общинският съвет е дал съгласие с т.2 от Решение №129/Протокол №12 от 22.10.2009г. и Решение №59 от Протокол №5 от 06.04.2012г.

І. Началната тръжна цена е 80183 лв./осемдесет хиляди сто осемдесет и три лева/

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 8500 лв./осем хиляди и петстотин лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация:

 тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 12 Юни 2012 05:54

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44 ал.2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1и2 от НПУРОИ , чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №129 от Протокол №12 от 22.10.2009г и Решение №59 от Протокол №5 от 06.04.2012г. на Общински съвет-Кочериново; Заповед на кмета на общината №ОС-06-243/05.06.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на Общински недвижим имот, пл. №1229,парцел І, кв.7а по плана на гр.Кочериново ,с площ от 884/1014 ид.части,ведно с построената в него през 1969г. бивша сграда на АПК-Кочериново със ЗП.=286 кв.м. и РЗП=1001 кв.м.,собственост на община Кочериново съгл.АОС №1/503 от 27.12.2005г,а именно трети етаж с РЗП 286 кв.м. находящ се в имот пл.№1299,парцел І, кв. 7а по плана на гр.Кочериново за продажба на които Общинският съвет е дал съгласие с т.2 от Решение №129/Протокол №12 от 22.10.2009 и Решение №59 от Протокол №5 от 06.04.2012г.  

І. Началната тръжна цена е 109768 лв./сто и девет хиляди седемстотин шестдесет и осем лева/

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 11000 лв./единадесет хиляди лева/

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 12 Юни 2012 05:51

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1 ,т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА  , чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.3 ал.4 , чл.20 ал.1 и ал.2 от НПУРОИ  ,  Решение №126 от Протокол №21 от 30.12.2010г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-244/05.06.2012г. Обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, помещение лекарски кабинет и 1/3 част от чакалня с обща площ 18.10 кв.м. намиращо се в Здравен дом в с.Мурсалево , парцел ІV-590 , кв.56 по плана на с.Мурсалево община Кочериново , представляващ публична общинска собственост съгл.АОС №5/25.07.1997г. за срок от 2 /две/ години .
В конкурса могат да участват само лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имота. Началната конкурсна цена е 5.97 лв. /пет лева и 97ст./ , без ДДС месечно въз основа на Решение №80/20.05.2008г. за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ не жилищни помещения т.VІІ и т. ХІ.1.  от Заповед №246/23.11.2010г. Наемателят на кабинета заплаща за оборудването 18.20лв. /осемнадесет лева и 20ст./ месечно съгласно Решение №80/20.05.2008г., изм. с Решение №77 от 26.07.2010г. Помещението се използва от наемателя само за лекарски кабинет. Използването му  за друго не се допуска Конкурсът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Определям депозит за участие в конкурса в размер на 30 лв./тридесет лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в стая №6 на общинска администрация до 17.00 часа на 14-тия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1 ,т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА  , чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.3 ал.4 , чл.20 ал.1 и ал.2 от НПУРОИ  ,Решение №80 от Протокол №10 от 15.08.2011г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-246/05.06.2012г. Обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, помещение с обща площ 30.00 кв.м. , намиращо се трети етаж на Кметство с.Мурсалево , УПИ VІ-665 , кв.62 по плана на с.Мурсалево , община Кочериново , представляващ публична общинска собственост съгл. АОС №89/27.11.2000г. за срок от пет години. В конкурса могат да участват само лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имота.
Началната конкурсна цена е 73.50 лв. /седемдесет и три лева и 50ст./ , без ДДС месечно въз основа на Решение №80/20.05.2008г. за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ не жилищни помещения т.1А от Заповед№246/23.11.2010г. Помещението се използва от наемателя само за разполагане на АТЦ. Използването му  за друго не се допуска Конкурсът ще се проведе на 31-вия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Определям депозит за участие в конкурса в размер на 90 лв./деветдесет лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в стая №6 на общинска администрация до 17.00 часа на 30-тия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я В А

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.1 ,т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА  , чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.3 ал.4 , чл.20 ал.1 и ал.2 от НПУРОИ  ,  Решение №69 от Протокол №9 от 11.07.2011г. на Общински съвет-община Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-245/05.06.2012г. Обявява публично оповестени конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на зъболекарски кабинет и чакалня с обща площ 22.80 кв.м. намиращо се в Здравен дом в с.Стоб , УПИ І-373 , кв.2 по плана на с.Стоб , община Кочериново АОС №22/15.05.1998г. , за срок от 5 /пет/ години. В конкурса могат да участват само лица , чиято основна дейност съответства на предназначението на имота. Началната конкурсна цена е 7.52 лв. /седем лева и 52ст./ , без ДДС месечно въз основа на Решение №80/20.05.2008г. за определяне на базисни наемни цени на 1 кв.м. площ не жилищни помещения т.VІІ и т. ХІ.1.  от Заповед №246/23.11.2010г. Наемателят на кабинета заплаща за оборудването 18.20лв. /осемнадесет лева и 20ст./ месечно съгласно Решение №80/20.05.2008г., изм. с Решение №77 от 26.07.2010г. Помещението се използва от наемателя само за лекарски кабинет . Използването му  за друго не се допуска Конкурсът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 15.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Определям депозит за участие в конкурса в размер на 30 лв./тридесет лева/. Поддържането и текущия ремонт на имота, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в конкурса се подават в стая №6 на общинска администрация до 17.00 часа на 14-тия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново