www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново от Протокол №8, взети на редовно заседание на 01.06.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново от Протокол №8, взети на редовно заседание на 01.06.2012г.

Последно променен на Събота, 23 Юни 2012 08:40

Организация на Общински съвет – Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Организация на Общински съвет – Кочериново

Постоянни комисии към Общински съвет град Кочериново

1. Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми – с председател Василка Стоименова Вонидова .
2. Комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания – с председател Даниела Костадинова Миланова.
3. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности – с председател Георги Благовестов Бучински.
4. Комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм – с председател Георги Цветанов Ценев.
5. Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси – с председател Слави Драганов Христов.
6. Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – с председател Николай Любомиров Гълъбов.

Последно променен на Сряда, 16 Декември 2015 09:29

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Е-мейл Печат ПДФ

                                                                                        ДО

                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                        ГРАД КОЧЕРИНОВО

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

От Иван Минков – Кмет на община Кочериново

 

   ОТНОСНО: Изменение в Наредба за  придобиване, управление и разпореждане

с общинско имущество.

 

   ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество нормативно е регламентиран варианта, когато на повторно проведен търг се яви само един кандидат, а именно :

Чл.51, ал.4  Когато на публичния търг, провеждан повторно, в случая на предходната алинея се яви само един кандидат той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната тръжна цена.

В същото време по отношение на процедурите по публично оповестен конкурс подобно регламентиране липсва, а е предвиден варианта за насрочване на нов публично оповестен конкурс както следва:

Чл. 72 Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът  за подаване на предложенията за участие в публично оповестения конкурс може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета. Ако и след този срок не постъпи друго предложение, кметът на общината назначава нов публично оповестен конкурс.

В практиката на община Кочериново по управление на собствеността до момента публично оповестени конкурси се организират предимно когато се отдава под наем или се извършва разпореждане с имоти и помещения, предвидени за определени цели и за които се залагат специфични изисквания. В този аспект кръгът на кандидатите е ограничен и в част от случаите се налага провеждане на поредни процедури, на които се явява само един кандидат. Това е свързано единствено с административни  разходи на общината, без процедурите да приключват със сключване на договор. С оглед гореизложеното, считам за целесъобразно да бъде променен текста на чл. 72 както следва:

“Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът  за подаване на предложенията за участие в публично оповестения конкурс може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета. Ако и след този срок не постъпи друго предложение, за спечелил се обявява единствения кандидат по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната конкурсна цена и при условие, че отговаря на всички условия, посочени в публично оповестения конкурс”.

Освен това е целесъобразно в Наредбата да се предвиди текст, съгласно който при установяване на нарушения в процедурите по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, при несъответствия между документи за собственост, лицензирана оценка и фактическото състояние на имота или при наличие на нарушения, свързани с нормативната уредба регламентираща разпореждането с имоти и вещи общинска собственост,  кметът на общината да има право със заповед да прекратява тръжната или конкурсната процедура, но не по-късно от сключването на договор.

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 79 от АПК  , предлагам общинският съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ

 

Общински съвет – Кочериново изменя и допълва Наредба за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество както следва:

1.                        Член 72 се изменя и следва да се чете:

“Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът  за подаване на предложенията за участие в публично оповестения конкурс може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета. Ако и след този срок не постъпи друго предложение, за спечелил се обявява единствения кандидат по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната конкурсна цена и при условие, че отговаря на всички условия, посочени в публично оповестения конкурс”.

2.                        Допълва се нов член 77а, със следния текст:

“При установяване на нарушения в процедурите по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, при несъответствия между документи за собственост, лицензирана оценка и фактическото състояние на имота или при наличие на нарушения, свързани с нормативната уредба регламентираща разпореждането с имоти и вещи общинска собственост,  кметът на общината да има право със заповед да прекратява тръжната или конкурсната процедура, но не по-късно от сключването на договор.”

 

ВНАСЯ:                                                                                     Кмет на община   Кочериново: Иван Минков

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал. 2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС , Решение №94 от Протокол №7 от 04.05.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-282/18.06.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, представляваща имот, ПИ №105019 по КБС в землище на с.Стоб, общ.Кочериново,местност „Кадънката” с площ 0.792 дка. ,начин на трайно ползване-ливада, категория на земята при неполивни условия-четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл.АЧОС  №1008/30.04.2010г.

Началната тръжна цена е 2382лв. /две хиляди триста осемдесет и два лева/.

Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

Определям депозит за участие в търга в размер на 250лв. /двеста и петдесет лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация за сумата от 100.00лв.  /Сто лева/.

Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Е-мейл Печат ПДФ

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД КОЧЕРИНОВО

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

От г-н Иван Минков

Кмет на община Кочериново

 

 

         Относно:  Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново и Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Кочериново

 

 

                     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

         Във връзка с прилагане на Наредба № 14 за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и Постановление № 207 на Министерски съвет от 16.09.2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл.71е от Закона за управление на отпадъците  е необходимо ежемесечно община Кочериново да извършва отчисления на сметката на РИОСВ  - Благоевград, както следва:

         - по чл.71а от Закона за управление на отпадъците  – в размер на 3.83 лв./тон депониран отпадък

         - по чл.71е от Закона за управление на отпадъците – в размер на 18 лв./тон депониран отпадък за 2012 г.

         Съгласно чл. 46, т.48 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията

 

на община Кочериново Общински съвет град Кочериново е определил, че  цената за транспортиран отпадък в депото на куб.м.  е  3.50 лв.

         Във връзка с на настъпилите промени в нормативната уредба за управление на отпадъците е необходимо таксата за транспортиран в депото отпадък да бъде 25.33 лв./тон.

         С оглед на  гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7, чл.21, ал.2, чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА и чл.79 от АПК и във връзка с Наредба № 14 за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и Постановление № 207 на Министерски съвет от 16.09.2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл.71е от Закона за управление на отпадъците  предлагам Общински съвет град Кочериново да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

         1. На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.21, ал.2, чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА и чл.79 от АПК и във връзка с Наредба № 14 за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и Постановление № 207 на Министерски съвет от 16.09.2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл.71е от Закона за управление на отпадъците

 

Общински съвет град Кочериново

 

 

Р Е Ш И :

 

 

         1.  Изменя чл.46, т.48 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, която следва да се чете:

  „Транспортиран отпадък в депото - 25.33 лв./тон”

 

         2. Отпада Приложение 1 от Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Кочериново и се въвежда § 5 със следния текст: „ Таксата за транспортиран отпадък в общинско депо за неопасни отпадъци- Кочериново е в размер на  25.33 лв./тон”.

 

 

 

                                                       В Н А С Я:        

                                                                    КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

                                                                    ИВАН МИНКОВ

 

Последно променен на Сряда, 20 Юни 2012 09:25

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВА

на 

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/,

СЕДАЛИЩЕ ГР. СОФИЯ 1606, БУЛ. "МАКЕДОНИЯ" № 3

За следното инвестиционно предложение:

АМ „Струма" Лот 2 „Дупница - Благоевград" - Изместване на участъци от проектното трасе

Предмет на инвестиционното предложение е изместване на участъци от одобрения от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) вариант за трасе на АМ „Струма" Лот 2 „Дупница - Благоевград".

Целта е да бъдат избегнати проблемни участъци по трасето на Лот 2 на АМ „Струма" и то да бъде оптимизирано.

С реализирането на инвестиционното предложение ще се решат следните проблеми:

-    избягване на преминаване на трасето по дъното на съществуващо

дере;

-   отдалечаване на трасето от съществуващ газопровод и избягване на

косото му пресичане с ж.п. линията „Дупница - Бобов дол";

-   отдалечаване от коритото на р. Джерман;

-   отдалечаване от защитени зони по Натура 2000.

Уведомлението на АПИ за инвестиционното предложение е предоставено на разположение на общината/кметството.

Телефон за контакти: 02 / 9173 295

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново