www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

    Общинска администрация – град Кочериново Ви уведомява, че на 31.01. 2012 год. от 17.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация  ще се проведе  обсъждане на “ Бюджет 2012”.
    На 03.02.2012 г./петък / от 13.00 часа ще се проведе Сесия на Общински съвет град Кочериново.
    Желаещите да участват в обсъждането на “Бюджет 2012” да заповядат в заседателната зала на град Кочериново
    

24.01.2012 г.                                                                                                От Общинска администрация
                                                                                                                     гр.Кочериново

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2012 г.

Е-мейл Печат ПДФ

РЕПУБЛИКА   БЪЛГАРИЯ
О Б Щ И Н А      К О Ч Е Р И Н О В О
КЮСТЕНДИЛСКА   ОБЛАСТ
2640, гр. Кочериново, пл. 3 - ти март № 1
тел. +359 7053 2150,2011 факс +359 7053 2330


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО  И  РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ  2012 г.

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество е регламентирано със Закона за общинска собственост.
Конкретните правомощия  на кмета на общината, по придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество са регламентирани с Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Съгласно разпоредбите на чл.11, ал.1 от ЗОС, имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

Общинската собственост е публична и частна.

Имотите публична общинска собственост се групират в три групи:
- имоти, предназначени да обслужват функционирането на органите на местното самоуправление и местната администрация;
- имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
- имоти и вещи, определени със закон;

Публична общинска собственост са:
- местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи;
- сградите с административно, здравно, образователно, културно и спортно предназначение;
- мрежите и съоръженията от техническата, транспортната съобщителна и инженерно-защитна системи в частта обслужваща територията на съответната община;
-  водни обекти и водностопански съоръжения и системи;
-  общински гори, мери и пасища;

Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на общината, включително и плодовете от вещите –публична общинска собственост, представляват частна общинска собственост.

Частна общинска собственост са:
-    общински сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти;
-    общински жилища, ателиета и гаражи;
-    общински земеделски земи;
Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез:
-    продажба,
-    замяна,
-    дарение,
-    делба,
-    възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права,
-    апортиране в капитала на търговски дружества,
-    по друг начин, определен в закон.
Обектите – публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се придобиват по давност.

ІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

1. Обхват

Настоящата програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост е за 2012 година.

Предмет на  програмата са имоти – публична и частна общинска собственост.

С имотите и вещите – публична общинска собственост, които са извън обхвата на плана не могат да се извършват разпоредителни действия. Програмата подлежи на текущо актуализиране през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет на основание чл.8, ал.9  от ЗОС. Актуализациите и  промените в програмата се обявяват на интернет страницата на общината и на другите определени за целта места както при приемане на Стратегията съгласно изискванията на ЗОС.
 
2. Структура на програмата

Характерът и спецификата от отделните видове собственост предполагат конкретните политики, цели и задачи за всеки от тях да бъдат изведени самостоятелно.
Формулирането на плана при управлението на всеки вид собственост трябва да се основава на:
1. Идентифициране на обема собственост;
2. Анализ на състоянието към момента.
3. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост.
4. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажбаи за предоставяне на концесия.

ІІІ. ПРИНЦИПИ  И ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ  УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО  С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Основните  цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с проекта за бюджет за 2012 г. и  Стратегическия план и приоритетите на Общинския план за развитие на Община Кочериново за периода 2007 – 2013 година.

1. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост

-   Законосъобразност;
-   Приоритетност на обществения интерес;
-   Публичност;
-   Целесъобразност;
-   Състезателност при  разпореждането.

2. Основни цели

1. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.
2.  Опазване и подобряване на екологичната среда.
3. Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост.
4. Изпълнение на плана за собствените приходи през 2012 г.

ІV.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Собствени приходи през 2012 г. - 350 000 лв.
В т.ч.:
    а/. от наеми - 22 000 лв.
    б/. от продажби - 100 000 лв.
    в/. от концесии - 7 000  лв.
    г/. други - 221 000  лв.
в т.ч.
- от имуществени данъци - 83 000 лв.
- от неданъчни приходи - 138 000 лв.

V. ВИДОВЕ ИМОТИ,  КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА И ХАРАКЕТРИСТИКИ
Приложение № 1

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем през 2012 г.
1.Стадион гр. Кочериново- Заводско селище  - В момента няма възможност за ефективно стопанисване от общината по отношение на основното му предназначение и е целесъобразно предоставянето му под наем.
2.Застроен УПИ ІІ-303, кв. 29 по плана на град Кочериново с  площ от 11 796  кв.м., ведно с построената в него масивна сграда на три етажа със ЗП=280 кв.м., АЧОС № 945 от 19.06.2009 г. - бивше общежитие . Сградата не се стопанисва ефективно от 2007 г. и е необходимо по-доброто и управление в съответствие с определените в нормативните документи изисквания.
3. Застроен УПИ VІ-301, кв. 31 по плана на град Кочериново с  площ от 3950  кв.м., АЧОС № 954 от 21.01.2010 г., ведно с: Масивна сграда на два етажа, построена през 1982 год. /топлофикация към бивше селскостопанско училище/ с ЗП – 132 кв.м. и масивна сграда на три етажа с ЗП – 441кв.м., построена през 1969 год./ бивше селскостопанско училище/. Сградата също не се стопанисва ефективно от  2007 г. и е необходимо по-доброто и управление в съответствие с определените в нормативните документи изисквания. Общината осигурява охрана и частично поддържане на сградата, но това не е достатъчно за добро управление, поддържане и осигуряване на приход. Интерес към наемане на сградата е проявяван от различни частни образователни институции, но липсва реален резултат.
4. Помещение /дрогерия/, намиращо се в УПИ ІІ 507,кв.1 /Посетителски информационен център/ по плана на с. Стоб. Отделно обособено помещение в посетителския център, имащо необходимите документи за фукционира като дрогерия.   
5.Помещение /лекарски кабинет/ в УПИ І-373,кв.2 по плана на с.Стоб, 32 кв.м.
6. Помещение /зъболекарски кабинет/ в УПИ І-373,кв.2 по плана на с.Стоб, 22.80 кв.м.
7. Помещение /лекарски кабинет и 1/3 част от чакалня/ в УПИ ІV-590, кв.56 по плана на с.Мурсалево, 18.10 кв.м.
8. Помещение /за търговски цели/ в УПИ 79а, парцелІV, кв.10 по плана на с.Драгодан, 52,90 кв.м.
9. Помещение /АТЦ/ в УПИ VІ-665,кв.62 по плана на с.Мурсалево, 30  кв.м.
10. Помещение / за търговска дейност / в УПИ І-1272,кв.10 по плана на гр. Кочериново, административна сграда на общината, 50,30 кв.м.
11. Помещение / за производствена дейност - ателие / в УПИ І-1272,кв.10 по плана на гр. Кочериново, административна сграда на общината, 15 кв.м.
12. Помещение /гараж/ в УПИ-ІV-590,кв.56,отреден за Здравен дом,с. Мурсалево, АПОС № 5/25.07.1997г. Обособено помещение до основната сграда, ползвано като гараж.
13. Помещение / за търговска дейност / в УПИ І-1272, кв.10 по плана на гр. Кочериново, административна сграда на общината. Помещението е ползвано до 2012 г. от ЕТ “Спътник - Стоян Арнаудов”, но договорът е прекратен по негова молба.
14. Открита площ за търговски услуги – 25 кв.м. пред помещение / за търговска дейност / в УПИ І-1272, кв.10 по плана на гр. Кочериново, административна сграда на общината - бивш наемател ЕТ “Спътник - Стоян Арнаудов”.
15. Открита площ за търговски услуги – 16 кв.м. пред помещение / за търговска дейност / в УПИ І-1272, кв.10 по плана на гр. Кочериново, административна сграда на общината- наемател ЕТ “ Цветелина Радойчева-ЦВЕТИ”.
16. Открита площ за търговски услуги от 16 кв.м. с о.т. 61-25-62-98, кв.2 по плана на гр. Кочериново – договор до 25.03.2012 г. - /Азалия-2009 ЕООД/
17. Открита площ за търговски услуги от 7 кв.м. с о.т. 62-62а-97-98-99, кв.7 по плана на гр. Кочериново – договор до 02.04.2012 г. - /ЕТ Бояна 2000-Димитър Арнаудов/
18. ПИ № 023019, овощна градина, 23,494 дка, с. Цървище
19. ПИ № 000019, нива, 56,432 дка, с. Цървище
20. ПИ № 000160, нива, 9,560 дка, с. Цървище
21. ПИ № 018010, нива, 62,278 дка, с. Цървище
22. ПИ № 018030, нива, 3,697 дка, с. Цървище
23. ПИ № 023028, овощна градина, 1,802  дка, с. Цървище
24. ПИ № 023030, овощна градина, 1,117 дка, с. Цървище
25.Земеделски земи /нива/ в землището на с. Мурсалево в дка. – ПИ № 016065 (1,016 ), 016093 (1,706 ), 080009 (4,988 , 080031 (2,553 ), 080032 (6,688), 011008 (1,082), 011020 (0,282  ) ,011080 (2,100), 011089 (0,972), 011109 (1,658), 014041 (1,456), 014051 (0,977), 014089 (1,536), 014087 (1,273)
26.Земеделски земи /нива/ в землището на с. Драгодан в дка. – 014021 (0,968), 014035 (0,469),  014022 (0,878), 014036 (0,199), 014032 (0,482), 014038 (0,835), 014039 (0,282), 014040 (0,368), 014041 (0,359), 014042 (0,324), 014044 (0,182),014045 (0,088), 014046 (0,122), 014047 (0,105), 013011 (5,303), 013013 (0,953), 013015 (1,678), 000141 (1,097), 004040 (1,352), 004039 (1,909), 004038 (0,878), 004037 (1,089), 004036 (2,185), 004035 (2,260), 004020 (0,329), 004009 (0,601), 004010 (2,276), 004017 (1,190)
27.Земеделски земи /нива/ в землището на с. Боровец в дка.- 008008 (0,948), 008009 (0,934), 008031 (0,909), 008045 (0,731)
28. Всички земеделски земи, представляващи маломерни имоти под 10 дка., във всички землища на територията на общината, неуказани изрично в стратегията, могат да се отдават под наем съгласно Решение №107,т.1 от Протокол № 19/29 ноември  2010 година     

Приложение № 2

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба през 2012 г.

1. Имот № 113, парцел ІІІ, кв.9, по плана на село Бураново, едноетажна масивна сграда /кино/ със ЗП=153 кв.м.
2. Сграда /бивша поща/, масивна конструкция, един етаж, застроена площ 56 кв.м, година на построяване – 1932 г.; УПИ І-599, кв.10, гр. Кочериново
3. Недвижим имот "Бивша сграда на АПК-гр.Кочериново" със ЗП=286 кв.м. – трети етаж (МС) и четвърти етаж (1/2МС), находящ се в УПИ І-1299, кв.7А по плана на гр.Кочериново;
4. ПИ № 074006, зем.земя, по КВС на землище с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Чекуто“ с площ от 0.30 кв.м.
5. ПИ № 074003,зем.земя,по КВС на землище с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Чекуто“ с площ от 0.609 кв.м.
6. ПИ № 038004 зем . земя с. Фролош
7. ПИ № 00948 с площ – Ридо-Поповото землище на с. Бараково.
8. ПИ №118029  в местност „Каракьор“ – ливада V категория, с площ 0.380 дка. В землището на гр.Кочериново
9. ПИ №147014  в местност „Ридо“ с площ 1.331 дка.в землището на гр.Кочериново.
10. ПИ № 054070 зем. земя, по КВС на землище с. Мурсалево, общ. Кочериново, местност „Любеница“ с площ от 2.043 дка.- след изтичане срока за наем или прекратяването му.
11. ПИ  №190, намиращ се в землището на с. Пороминово, 32.817 дка.
12. обособено помещение част от ІІ-ри етаж състоящо се от 150.90 кв.м. реална площ и част от мазе с площ 81.96 кв.м. със съответните идеални части от общата част, находящи се в бивша административна сграда на община Кочериново, УПИ І-599, кв. 10 по плана на град Кочериново, община Кочериново, АОС № 1030 от 12.10.2010 г.

Приложение № 3

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне на концесия.

1. Стадион гр. Кочериново – за отдаване на концесия
2. Водоем извън регулацията на гр.Кочериново с площ - 11,934 кв.м., м."Джанговица", АОС № 37/01.09.1999 г. за публична общинска собственост” – за отдаване на концесия.

Приложение № 4

Предоставяне на имоти от общината съгласно § 27 ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ
   
Към месец януари, 2012 г. подлежат на предоставяне съгласно вече получени писма от ОСЗ-Кочериново:
1.  10,271 дка.  по скица-проект с № 001070,образувано от имот № 000364 с. Фролош
2.  1,089 дка.  по скица-проект с № 001067,образувано от имот № 000230 с. Фролош
3.  2,081 дка.  по скица-проект с № 001055,образувано от имот № 000514 с. Фролош
4. 18,552 дка.  по скица-проект с № 001054,образувано от имот № 000433 с. Фролош
5. 1.832 дка.  по скица-проект с № 001056,образувано от имот № 0005141 с. Фролош
6. 0.425 дка.  по скица-проект с № 000859, с. Бараково
7. 0.845 дка.  по скица-проект с № 099054,образувано от имот № 099031 и № 099032 и № 099033  гр. Кочериново
8. 0.675 дка.  по скица-проект с № 000081,образувано от имот № 000034 и №000030  с. Бураново
9. 0.141 дка.  по скица-проект с № 091010,образувано от имот № 091001  с. Стоб
10. 0.141 дка.  по скица-проект с № 000164,образувано от имот № 000097  с. Драгодан
11. 0.549 дка.  по скица-проект с № 000163,образувано от имот № 000097  с. Драгодан
12. 0.898 дка.  по скица-проект с № 058042,образувано от имот № 058008 и имот № 058014  с. Стоб
13. 1.536 дка.  по скица-проект с № 000082,образувано от имот № 000030 и имот № 000034  с. Бураново
14. 0.388 дка.  по скица-проект с № 048015,образувано от имот № 048013  с. Бураново
15. 10.179 дка.  по скица-проект с № 082043,образувано от имот № 082035  с. Пороминово
16. 5,415 дка. по скица проект 059021, образувано от имот № 0059011 и № 059006 с. Стоб
17. От ОСЗ Кочериново са предоставени писма за възстановяване на имоти в землището на с. Бураново, който в същото време са отдадени под аренда за срок от четери години до 28.05.2013 г. съгласно изискванията на ЗСПЗЗ, а именно:
- 1,004 дка.  по скица-проект с № 029030,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 1,123 дка.  по скица-проект с № 029026,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 0.180 дка.  по скица-проект с № 029025,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 1,613 дка.  по скица-проект с № 029027,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 2,026 дка.  по скица-проект с № 031012,образувано от имот № 031001  с. Бураново
- 3,329 дка.  по скица-проект с № 029028,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 0.1,689 дка.  по скица-проект с № 028021,образувано от имот № 028002  с. Бураново
- 0.741 дка.  по скица-проект с № 029029,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 1,465 дка.  по скица-проект с № 028020,образувано от имот № 028002 с. Бураново
- 0.968 дка.  по скица-проект с № 029023,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 0,623 дка.  по скица-проект с № 029024,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 0.813 дка.  по скица-проект с № 029020,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 1.039 дка.  по скица-проект с № 029021,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 0.801 дка.  по скица-проект с № 031011,образувано от имот № 031001  с. Бураново
- 1,685 дка.  по скица-проект с № 028013,образувано от имот № 028002  с. Бураново
- 0.329 дка.  по скица-проект с № 028016,образувано от имот № 028002 с. Бураново
- 2,123 дка.  по скица-проект с № 028011,образувано от имот № 028002  с. Бураново
- 0.381дка.  по скица-проект с № 028012,образувано от имот № 028002  с. Бураново
- 1,392 дка.  по скица-проект с № 028014,образувано от имот № 028002  с. Бураново
- 1,160 дка.  по скица-проект с № 028015,образувано от имот № 028002  с. Бураново
- 5.589 дка. по скица-проект с № 0002403,образувано от имот № 000231  с. Бураново
- 0.968 дка.  по скица-проект с № 029023,образувано от имот № 029004  с. Бураново
Приложение № 4 е отворено, като ще се допълва съгласно получените документи от компетентните органи.

Приложение № 5

Отдаване на мери и пасища за ползване през 2012 г.
1. За 2012 г. са предвидени за отдаване:

по ред

Населено място

ЕКАТТЕ

Площ на мерите и пасищата /дка/

1

Кочериново

39116

369,727

2

Бараково

02748

318,299

3

Стоб

69261

1,580,601

4

Пороминово

57830

1,453,296

5

Мурсалево

49360

330,374

6

Крумово

39997

2,759,287

7

Бураново

07065

1,678,989

8

Боровец

05565

42,988

9

Драгодан

23323

0

10

Цървище

78625

5,860,167

11

Фролош

761

10,666,085

Приложение № 6

Имоти, които общината има намерение да придобие през 2012 г.
1. ПИ № 001011 по КВС на с. Бараково /нива/ от 11,301 дка, собственост на ДПФ, в момента заета от разширило се сметище за битови неопасни отпадъци, общинска собственост.

Приложение № 7

Имоти, които общината има намерение да отчужди през 2012 г.
Към настоящия етап не се предвиждат имоти за отчуждаване

Приложение № 8

Имоти, които могат да бъдат обект на замяна през 2012 г.
Към настоящия етап не се предвиждат имоти за замяна.

Приложение № 9
Имоти за  предоставяне на търговски дружества през 2012 г.

Имоти за предоставяне - Към настоящия етап не се предвиждат имоти за предоставяне на търговски дружества.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
О Б Щ И Н А    К О Ч Е Р И Н О В О
КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ
2640, гр. Кочериново, пл. 3 - ти март № 1
тел. +359 7053 2150,2011 факс +359 7053 2330


С   Т   Р   А   Т   Е   Г   И   Я

ЗА  УПРАВЛЕНИЕТО  НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
ЗА ПЕРИОДА  2012 – 2015 г.

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Конституцията на Република България от 1991 г. за пръв път раздели общодържавната собственост на държавна, общинска и частна собственост.
Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество е регламентирано основно със Закона за общинска собственост (ЗОС), приет през 1996 г., посл. изм. ДВ. бр.19 от 8 март 2011г. Отделни текстове, касаещи разпореждането и управлението се визират и от ЗМСМА, ЗСПЗЗ и други закони.
Конкретните правомощия  на кмета на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и Общинският съвет по придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество са регламентирани с Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския съвет – Кочериново Решение №  133 от Протокол № 15 / 07.10.2008г, последно актуализирана на 26.04.2011 г., която заменя съществуващата Наредба от 2005 г. Честите изменения в ЗОС и другите закони, регламентиращи управлението и разпореждането с общинска собственост налагат и съответните промени в Наредбата.                                                             
Съгласно разпоредбите на чл.11, ал.1 от ЗОС, имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

Общинската собственост е публична и частна.
Имотите публична общинска собственост се групират в три групи:
-  имоти, предназначени да обслужват функционирането на органите на местното самоуправление и местната администрация;
-  имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;
-  имоти и вещи, определени със закон;

Публична общинска собственост са:
- местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи;
- сградите с административно, здравно, образователно, културно и спортно предназначение;
- мрежите и съоръженията от техническата, транспортната съобщителна и инженерно-защитна системи в частта обслужваща територията на съответната община;
-  водни обекти и водностопански съоръжения и системи;
-  общински гори, мери и пасища;

Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на общината, включително и плодовете от вещите –публична общинска собственост, представляват частна общинска собственост.
Частна общинска собственост са:
-    общински сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти;
-    общински жилища, ателиета и гаражи;
-    общински земеделски земи;
Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез:
-    продажба,
-    замяна,
-    дарение,
-    делба,
-    възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права,
-    апортиране в капитала на търговски дружества,
-    по друг начин, определен в закон.

Обектите – публична общинска собственост не могат да се отчуждават и да се придобиват по давност.
Възможна е  промяна на правния режим на общинската собственост чрез  преобразуването й от обект - публична общинска собственост в обект - частна общинска собственост и обратно.
Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да задоволяват обществени потребности след решение на Общинския съвет с две трети от общия брой на съветниците се обявяват за частна общинска собственост по реда на ЗОС.
Имотите публична и частна общинска собственост подлежат на актуване.
За временни постройки, обществени паркинги, зелени площи, местни пътища, улици, площади и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са публична общинска собственост актове не се съставят.
След съставянето на всеки акт за общинска собственост, данните и обстоятелствата, констатирани в него, се вписват в зависимост от характера на собствеността в главния регистър за публичната общинска собственост или в главния регистър за частната общинска собственост.Актовете подлежат на вписване по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.   
Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях.
   
ІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА

1. Обхват

Настоящата Стратегия за управление на общинска собственост обхваща периода 2012 – 2015 година и по-нататък за кратко ще се нарича Стратегията. Тя е разработена в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 8 от ЗОС.

Предмет на  стратегията са застроените и незастроени имоти – частна общинска собственост. Обхванати са имоти публична общинска собственост, части от които се отдават под наем съгласно ЗОС. Стратегията обхваща и неурегулирани поземлени имоти – земеделски земи. В стратегията са обхванати и обекти, отдадени на концесия или подлежащи на концесиониране.
Общината не разполага с имоти, представляващи общински жилищен фонд и по тази причина те не са обект на разглеждане.

Стратегията не  разглежда:
-  собствеността, включена в капитала на търговски дружества;
- сградите – публична общинска собственост, представляващи детски заведения, училища, читалища, музеи и културни институти,  които са предоставени на организации и юридически лица по силата на специални закони.
- имотите и вещите – публична общинска собственост, предназначени да обслужват функционирането на органите на местното самоуправление и местната администрация ;
- имотите,  предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение ( улици, площади, пазари и други обществени територии).
С имотите и вещите – публична общинска собственост, които са извън обхвата на стратегията не могат да се извършват разпоредителни действия.
Стратегията подлежи при необходимост на текущо актуализиране. Актуализирането може да става с конкретно решение на Общинския съвет за актуализиране или като част от друго решение, в което е включена точка за актуализиране.
Актуализациите и  промените в Стратегията се обявяват на интернет страницата на общината и на другите определени за целта места както при приемане на Стратегията съгласно изискванията на ЗОС.

2. Структура на стратегията

Характерът и спецификата от отделните видове собственост предполагат конкретните политики, цели и задачи за всеки от тях да бъдат изведени самостоятелно.
Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост трябва да се основава на:
1.    Идентифициране на обема собственост;
2.  Анализ на състоянието към момента, включително:
-    рискове и слаби страни при управлението;
-    плюсове и възможности за развитие на потенциала.
3. Политики и конкретни задачи

ІІІ. ПРИНЦИПИ  И ОСНОВНИ ЦЕЛИ ПРИ  УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО  С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Основните  цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с Главната стратегическа цел и приоритетите на Общинския план за развитие на Община Кочериново за периода 2007 – 2013 година, както и с необходимостта от ефективно управление с цел устойчиво развитие на общината.
Трябва да се има предвид и факта, че общинската собственост е постоянен, самостоятелен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските разходи, свързани с различни дейности.

1. Принципи при управление и разпореждане с общинската собственост

-   Законосъобразност;
-   Приоритетност на обществения интерес;
-   Реализиране на местни приходи
-   Публичност и прозрачност;
-   Целесъобразност;
-   Състезателност при  разпореждането.

2. Основни цели

1. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.
2.  Опазване и подобряване на екологичната среда.
3. Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост.

ІV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ
Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и частна, в Община Кочериново има съставени 177 акта за публична общинска собственост и 908 акта за частна общинска собственост. Преобразувани от публична в частна общинска собственост по реда на ЗОС общо са 21 бр. За голяма част от поземлените имоти, предоставени за временно стопанисване на общината по реда на ЗСПЗЗ актове не са съставяни.

С влизане в сила на Закона за общинската собственост на 01.06.1996 година стартира процесът на идентификация на общинската собственост, който продължава и в момента. 
През изминалите  години от влизането в сила на ЗОС не е извършена работа по пълното идентифициране на общинската собственост поради ограничения административен и финансов ресурс. Проучване и актуване на имоти се е извършвало предимно при наличие на инициатива за разпореждане с конкретен терен или сграда или когато е било необходимо наличието на документ, удостоверяващ вида собственост – кандидатстване по програми, реализация на проекти и др.
Имотите, които са в територията на града са малки, разпокъсани,  често обременени със съсобственост, преминаващи комуникации или някакви частични ограничения. От гледна точка на възможностите за застрояване почти липсват терени със сериозен  инвестиционен потенциал.
По-големи имоти има в землищата на селата западно от р. Струма, но там проблемите са следните:
-    повече от имотите са пасища и мери, които са публична общинска собственост и с тях не може да се извършват разпоредителни сделки
-    демографския потенциал, техническата изграденост и инфраструктура не са достатъчно развити, за да се инвестират средства.    
Ограничения в управлението поставя и фактът, че не за всички имоти има действащи планове за регулация. Върху имоти без подробни устройствени планове не може по закон да се учредява право на строеж.
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:
Рискове и слаби страни

- неприключил  и бавен процес на идентификация и актуване на общински имоти;
- недостатъчен кадрови и организационно–технически ресурс;
- риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане;
- риск от прекомерно намаляване на общинската собственост и недостиг на терени за осъществяване функциите на общината.
- риск от неефективно използване на част от публичната общинска собственост. Например с оглед обществения интерес приходите от отдадените под наем лекарски и зъболекарски кабинети, разположени в бившите здравни домове и здравни служби, са нищожно малки.
- риск от неефективно използване на сгради на бивши и нефункциониращи образователни, здравни, културни, кооперативни или др. организации поради не намиране на най-правилното решение за управлението им или липса на такова.
- риск от липсата на общински жилищен фонд, в резултат на което общината не може да съдейства на нейни крайно нуждаещи се граждани.
- риск от неефективно управление на сградите общинска собственост, намиращи се в селата, където инвестиционния интерес е по-малък.
 
Плюсове и възможности

- оптимизиране процеса на управление;
- увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и  актуване на нови имоти, както и актуване на тези, които до момента не са актувани.
- повишен инвестиционен интерес към терени в общината, възможност за реализиране на високи приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции;
-  максимално развитие потенциала на всеки имот чрез информационна кампания
Направеният анализ предполага реализирането на следните:
Политики и задачи

-    да продължи с ускорени темпове  процесът на идентификация на общинските терени;
-    да се разработи и прилага методика за изследване потенциала на всеки по-значим терен;
-    да се прилага практиката чрез публично-частно партньорство да се реализират крупни проекти върху общински терени;
-    да се управлява общинската собственост в интерес на населението в общината и в изпълнение на стратегията и общинския план за развитие, под общото ръководство и контрол на Общински съвет;
-    да се увеличи кадровия и административен потенциал, включително чрез привличане на консултанти и фирми, както и чрез обучение на служители.
-    Да се кандидатства по европейски програми относно възможността за инвестиране в разширения на съществуващи сгради, подобрения на инфраструктурата, въвеждане на мерки за енергийна ефективност.
-    Да се използва възможно най-ефективно общинския горски фонд, наличието на който предполага не само директни доходи, но и възможност за реализиране на инвестиции.
-    Последователно и неотложно прилагане в практиката по управление и разпореждане с общинската собственост на пълна прозрачност по обявяване и провеждане на процедурите при отдаване под наем или продажба на общинска собственост.

ІV. ИМОТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ
Приложение № 1;

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем или които са отдадени под наем в разглеждания период.
А. За отдаване под наем, не отдадени до момента
1.    Стадион гр. Кочериново- Заводско селище
2.    Стадион с. Стоб, след ТКЗС-страна Запад, до главна улица срещу осова точка 4 по кадастрален план на RODON
3.  Застроен УПИ ІІ-303, кв. 29 по плана на град Кочериново с  площ от 11 796  кв.м., ведно с построената в него масивна сграда на три етажа със ЗП=280 кв.м., АЧОС № 945 от 19.06.2009 г. - бивше общежитие
4.  Застроен УПИ VІ-301, кв. 31 по плана на град Кочериново с  площ от 3950  кв.м., АЧОС № 954 от 21.01.2010 г., ведно с: Масивна сграда на два етажа, построена през 1982 год. /топлофикация към бивше селскостопанско училище/ с ЗП – 132 кв.м. и масивна сграда на три етажа с ЗП – 441кв.м., построена през 1969 год./ бивше селскостопанско училище/
5. Помещение /дрогерия/, намиращо се в УПИ ІІ 507,кв.1 /Посетителски информационен център/ по плана на с. Стоб.   
6. ПИ № 023019, овощна градина, 23,494 дка, с. Цървище
7. ПИ № 000019, нива, 56,432 дка, с. Цървище
8. ПИ № 000160, нива, 9,560 дка, с. Цървище
9. ПИ № 018010, нива, 62,278 дка, с. Цървище
10. ПИ № 018030, нива, 3,697 дка, с. Цървище
11. ПИ № 023028, овощна градина, 1,802  дка, с. Цървище
12. ПИ № 023030, овощна градина, 1,117 дка, с. Цървище
13.Земеделски земи /нива/ в землището на с. Мурсалево в дка. – ПИ № 016065 (1,016 ), 016093 (1,706 ), 080009 (4,988 , 080031 (2,553 ), 080032 (6,688), 011008 (1,082), 011020 (0,282  ) ,011080 (2,100), 011089 (0,972), 011109 (1,658), 014041 (1,456), 014051 (0,977), 014089 (1,536), 014087 (1,273)
14.Земеделски земи /нива/ в землището на с. Драгодан в дка. – 014021 (0,968), 014035 (0,469),  014022 (0,878), 014036 (0,199), 014032 (0,482), 014038 (0,835), 014039 (0,282), 014040 (0,368), 014041 (0,359), 014042 (0,324), 014044 (0,182),014045 (0,088), 014046 (0,122), 014047 (0,105), 013011 (5,303), 013013 (0,953), 013015 (1,678), 000141 (1,097), 004040 (1,352), 004039 (1,909), 004038 (0,878), 004037 (1,089), 004036 (2,185), 004035 (2,260), 004020 (0,329), 004009 (0,601), 004010 (2,276), 004017 (1,190)
15.Земеделски земи /нива/ в землището на с. Боровец в дка.- 008008 (0,948), 008009 (0,934), 008031 (0,909), 008045 (0,731)
16. Всички земеделски земи, представляващи маломерни имоти под 10 дка., във всички землища на територията на общината, неуказани изрично в стратегията, могат да се отдават под наем съгласно Решение №107,т.1 от Протокол № 19/29 ноември  2010 година
17. Помещение /гараж/ в УПИ-ІV-590,кв.56,отреден за Здравен дом,с. Мурсалево, АПОС № 5/25.07.1997г.
18. Помещение / за търговска дейност / в УПИ І-1272, кв.10 по плана на гр. Кочериново, административна сграда на общината – бивш наемател ЕТ “Спътник”


Б. За отдаване под наем, за които е почната процедура през 2011 г.
1. Помещение /лекарски кабинет/ в УПИ І-373,кв.2 по плана на с.Стоб, 32 кв.м.
2. Помещение /зъболекарски кабинет/ в УПИ І-373,кв.2 по плана на с.Стоб, 22.80 кв.м.
3. Помещение /лекарски кабинет и 1/3 част от чакалня/ в УПИ ІV-590,кв.56 по плана на с.Мурсалево, 18.10 кв.м.
4. Помещение /за търговски цели/ в УПИ 79а, парцелІV, кв.10 по плана на с.Драгодан, 52,90 кв.м.
5. Помещение /АТЦ/ в УПИ VІ-665,кв.62 по плана на с.Мурсалево, 30  кв.м.
6. Помещение / за търговска дейност / в УПИ І-1272,кв.10 по плана на гр. Кочериново, административна сграда на общината, 50,30 кв.м.
7. Помещение / за производствена дейност - ателие / в УПИ І-1272,кв.10 по плана на гр. Кочериново, административна сграда на общината, 15 кв.м.

В. Отдадени под наем или на които изтича срока на наем през периода и следва да бъдат наново отдадени 
1. Помещение /зъболекарски кабинет и ? чакалня/ в УПИ І-544, кв.11 по плана на Кочериново, етаж 2,  25.70 кв.м.  – отдаден до 03.01.2013 г.
2. Открита площ за търговски услуги от 16 кв.м. с о.т. 61-25-62-98, кв.2 по плана на гр. Кочериново – до 25.03.2012 г. - /Азалия-2009 ЕООД/
3. Помещение / за битови услуги/ в имот пл. № 1272 по плана на гр. Кочериново /партер на административна сграда на община Кочериново,  35.80 кв.м.  – отдаден до 01.09.2016 г.
4. Открита площ за търговски услуги от 7 кв.м. с о.т. 62-62а-97-98-99, кв.7 по плана на гр. Кочериново – до 02.04.2012 г. - /ЕТ Бояна 2000-Димитър Арнаудов/
5. Помещение /лекарски кабинет,манипулационна и ? чакалня/ в УПИ І-544, кв.11 по плана на Кочериново, етаж 2, 35.30 кв.м.  – отдаден до месец януари, 2022 г.
6. Помещение /лекарски кабинет,манипулационна и чакалня/ в УПИ І-544, кв.11 по плана на Кочериново, етаж 1 - 40 кв.м.  – отдаден до месец януари, 2022 г.
7. Помещение /за търговска дейност/  парцел І, кв.11 по плана на с. Боровец 78,60 кв.м.  – отдаден до 16.01.2017 г.
8. Помещение /за търговска дейност/  парцел ІІ, кв.14 по плана на с. Бураново 86,30 кв.м.  – отдаден до 16.01.2017 г.
9. ПИ № 000037, 000127, 002043, 003003, 003007, 003056, 003058, 003059, 003067, 022012, 023002, 023004, 023020 с обща площ 67,532 дка. в землището на с. Боровец /овощна градина/ - отдадени под наем до месец април, 2014 г. След изтичане на договорения период следва да бъдат отново отдадени под наем.
10. Всички земеделски земи, представляващи маломерни имоти под 10 дка., във всички землища на територията на общината, неуказани изрично в стратегията, могат да се отдават под наем съгласно Решение №107,т.1 от Протокол № 19/29 ноември  2010 година след изтичане на договорения срок в периода 2012-2015 г.

Приложение № 2;

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба.
1. Имот № 113, парцел ІІІ, кв.9, по плана на село Бураново, едноетажна масивна сграда /кино/ със ЗП=153 кв.м.
2. Сграда /бивша поща/, масивна конструкция, един етаж, застроена площ 56 кв.м, година на построяване – 1932 г.; УПИ І-599, кв.10, гр. Кочериново
3. Недвижим имот "Бивша сграда на АПК-гр.Кочериново" със ЗП=286 кв.м. – трети етаж (МС) и четвърти етаж (1/2МС), находящ се в УПИ І-1299, кв.7А по плана на гр.Кочериново;
4. ПИ № 074006, зем.земя, по КВС на землище с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Чекуто“ с площ от 0.30 кв.м.
5. ПИ № 074003,зем.земя,по КВС на землище с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Чекуто“ с площ от 0.609 кв.м.
6. ПИ № 038004 зем . земя с. Фролош
7. ПИ № 00948 с площ – Ридо-Поповото землище на с. Бараково.
8. ПИ №118029  в местност „Каракьор“ – ливада V категория, с площ 0.380 дка. В землището на гр.Кочериново
9. ПИ №147014  в местност „Ридо“ с площ 1.331 дка.в землището на гр.Кочериново.
10. ПИ № 054070 зем. земя, по КВС на землище с. Мурсалево, общ. Кочериново, местност „Любеница“ с площ от 2.043 дка.- след изтичане срока за наем или прекратяването му.
11. ПИ  №190, намиращ се в землището на с. Пороминово, 32.817 дка.
12. обособено помещение част от ІІ-ри етаж състоящо се от 150.90 кв.м. реална площ и част от мазе с площ 81.96 кв.м. със съответните идеални части от общата част, находящи се в бивша административна сграда на община Кочериново, УПИ І-599, кв. 10 по плана на град Кочериново, община Кочериново, АОС № 1030 от 12.10.2010 г.


Приложение № 3;

Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне на концесия или които са отдадени на концесия в разглеждания период.
1. Стадион с. Мурсалево – отдаден на концесия
2. Стадион гр. Кочериново – за отдаване на концесия
3. Водоем извън регулацията на гр.Кочериново с площ - 11,934 кв.м., м."Джанговица", АОС № 37/01.09.1999 г. за публична общинска собственост” – за отдаване на концесия.

Приложение № 4

Предоставяне на имоти от общината съгласно § 27 ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ
Съгласно § 27 ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ общината ще предоставя имоти от  общински поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:
1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници – съгласно решението на ОСЗ Кочериново.
2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост – съгласно решение на съответния съд
3. обезщетяване на собствениците – според решение на съответния съд или на Общинския съвет съгласно действащата нормативна уредба.
Приложение № 4 е отворено, като ще се допълва съгласно получените документи от компетентните органи.
Към месец януари, 2012 г. подлежат на предоставяне съгласно вече получени писма от ОСЗ-Кочериново:
1.  10,271 дка.  по скица-проект с № 001070,образувано от имот № 000364 с. Фролош
2.  1,089 дка.  по скица-проект с № 001067,образувано от имот № 000230 с. Фролош
3.  2,081 дка.  по скица-проект с № 001055,образувано от имот № 000514 с. Фролош
4. 18,552 дка.  по скица-проект с № 001054,образувано от имот № 000433 с. Фролош
5. 1.832 дка.  по скица-проект с № 001056,образувано от имот № 0005141 с. Фролош
6. 0.425 дка.  по скица-проект с № 000859, с. Бараково
7. 0.845 дка.  по скица-проект с № 099054,образувано от имот № 099031 и № 099032 и № 099033  гр. Кочериново
8. 0.675 дка.  по скица-проект с № 000081,образувано от имот № 000034 и №000030  с. Бураново
9. 0.141 дка.  по скица-проект с № 091010,образувано от имот № 091001  с. Стоб
10. 0.141 дка.  по скица-проект с № 000164,образувано от имот № 000097  с. Драгодан
11. 0.549 дка.  по скица-проект с № 000163,образувано от имот № 000097  с. Драгодан
12. 0.898 дка.  по скица-проект с № 058042,образувано от имот № 058008 и имот № 058014  с. Стоб
13. 1.536 дка.  по скица-проект с № 000082,образувано от имот № 000030 и имот № 000034  с. Бураново
14. 0.388 дка.  по скица-проект с № 048015,образувано от имот № 048013  с. Бураново
15. 10.179 дка.  по скица-проект с № 082043,образувано от имот № 082035  с. Пороминово
16. 5,415 дка. по скица проект 059021, образувано от имот № 0059011 и № 059006 с. Стоб
17. От ОСЗ Кочериново са предоставени писма за възстановяване на имоти в землището на с. Бураново, който в същото време са отдадени под аренда за срок от четери години до 28.05.2013 г. съгласно изискванията на ЗСПЗЗ, а именно:
- 1,004 дка.  по скица-проект с № 029030,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 1,123 дка.  по скица-проект с № 029026,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 0.180 дка.  по скица-проект с № 029025,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 1,613 дка.  по скица-проект с № 029027,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 2,026 дка.  по скица-проект с № 031012,образувано от имот № 031001  с. Бураново
- 3,329 дка.  по скица-проект с № 029028,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 0.1,689 дка.  по скица-проект с № 028021,образувано от имот № 028002  с. Бураново
- 0.741 дка.  по скица-проект с № 029029,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 1,465 дка.  по скица-проект с № 028020,образувано от имот № 028002 с. Бураново
- 0.968 дка.  по скица-проект с № 029023,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 0,623 дка.  по скица-проект с № 029024,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 0.813 дка.  по скица-проект с № 029020,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 1.039 дка.  по скица-проект с № 029021,образувано от имот № 029004  с. Бураново
- 0.801 дка.  по скица-проект с № 031011,образувано от имот № 031001  с. Бураново
- 1,685 дка.  по скица-проект с № 028013,образувано от имот № 028002  с. Бураново
- 0.329 дка.  по скица-проект с № 028016,образувано от имот № 028002 с. Бураново
- 2,123 дка.  по скица-проект с № 028011,образувано от имот № 028002  с. Бураново
- 0.381дка.  по скица-проект с № 028012,образувано от имот № 028002  с. Бураново
- 1,392 дка.  по скица-проект с № 028014,образувано от имот № 028002  с. Бураново
- 1,160 дка.  по скица-проект с № 028015,образувано от имот № 028002  с. Бураново
- 5.589 дка. по скица-проект с № 0002403,образувано от имот № 000231  с. Бураново
- 0.968 дка.  по скица-проект с № 029023,образувано от имот № 029004  с. Бураново

Приложение № 5

Отдаване на мери и пасища за ползване
1. В периода 2012-2015 г. мери и пасища за общо и индивидуално ползване ще се отдават с ежегодно приемане на решение на Общинския съвет. За 2012 г. са предвидени за отдаване:

по ред

Населено място

ЕКАТТЕ

Площ на мерите и пасищата /дка/

1

Кочериново

39116

369,727

2

Бараково

02748

318,299

3

Стоб

69261

1,580,601

4

Пороминово

57830

1,453,296

5

Мурсалево

49360

330,374

6

Крумово

39997

2,759,287

7

Бураново

07065

1,678,989

8

Боровец

05565

42,988

9

Драгодан

23323

0

10

Цървище

78625

5,860,167

11

Фролош

761

10,666,085

2.Отдадени под наем за индивидуално ползване в перида 2010 - 2013 г. са имот № 051001, 000002, 000435, 000514 с обща площ 601,34 дка в землището на с. Фролош. След изтичане на договорения период ще бъдат предложени за отдаване под наем.

Приложение № 6
Имоти, които общината има намерение да придобие
1. ПИ № 001011 по КВС на с. Бараково /нива/ от 11,301 дка, собственост на ДПФ, в момента заета от разширило се сметище за битови неопасни отпадъци, общинска собственост.

Приложение № 7

Имоти, които общината има намерение да отчужди
Към настоящия етап не се предвиждат имоти за отчуждаване

Приложение № 8

Имоти, които могат да бъдат обект на замяна
Към настоящия етап не се предвиждат имоти за замяна.

Приложение № 9
Имоти, предоставени за ползване на търговски дружества или които да бъдат предоставени.

1.Предоставен имот на “Спортела ООД” – Поземлен имот по АОС № 473 в размер на 155,487 дка. в землището на с. Пороминово и „Сграда за битово и търговско обслужване на населението” УПИ 83 по плана на с.Пороминово с площ от 298,03 кв.м.
2.Имоти за предоставяне - Към настоящия етап не се предвиждат имоти за предоставяне на търговски дружества.

Списък на детските градини на територията на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

1.ДГ „Ален мак”
Адрес: гр. Кочериново, бул. „Н. Вапцаров” № 25,
Статут – общинска с градински групи в гр. Кочериново и с. Бараково
Тел. 07053/2221

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


 

Последно променен на Сряда, 25 Април 2018 07:33

Списък на училищата на територията на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

1. СУ „Христо Ботев”

Адрес: гр. Кочериново п. код 2640, бул „Св. Иван Рилски” № 113, година на основаване – 1856г., Статут – общинско, общообразователно от 1-ви до 12-ти  клас, средищно.

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

тел./факс 07053/2236
сайт: www.soukocherinovo.com


 

 

Последно променен на Сряда, 25 Април 2018 07:34

ОБЯВА ЗА ТЪРГ

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

I.    Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА; чл.18, ал.1,2,3 и 4 от НПУРОИ и във връзка с чл.14, ал. 7 и 8 от ЗОС; Решение №80 от Протокол №10/ 15.08.2011г. Обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с обща площ 30.00 кв.м., намиращо се на трети етаж на кметство с. Мурсалево, УПИ VI – 665, кв.62 по плана на село Мурсалево, община Кочериново, представляващ публична общинска собственост съгласно АОС №89/ 27.11.2000г. за срок от 5 /пет/ години чрез публично оповестен конкурс за производствена дейност.
II.    Началната конкурсна цена е 73,50 лева месечно без ДДС.
III.    Конкурсът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.
IV.    Определям депозит за участие в конкурса в размер на 10% от първоначалната конкурсна цена 7,35 лева.
V.    Конкурсната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 /петдесет/ лева.
VI.    Отдаваното помещение да се ползва от наемателя само за разполагане на АТЦ. Използването му за друго предназначение не се допуска и е основание за прекратяване на договора.
VII.    Поддържането и текущия ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел.енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя.
VIII.    Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.
IX.    Предложенията за участие в конкурса се подават в стая №6 на общинска администрация до 15.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Понеделник, 16 Януари 2012 08:02

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново