www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС, Решение №49 от Протокол №5 от 05.04.2013г на ОбС Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-299/19.06.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем общо на три броя помещения с обща площ 37.00 кв.м., намиращи се в УУПИ II-509, кв.13 по плана на с.Стоб, представляващ частна общинска собственост съгласно АЧОС №481/03.10.2005г. , за срок от 5 /пет/ години. Началната тръжна цена е 137.27 лв. /сто тридесет и седем лева, двадесет и седем стотинки / месечно без ДДС. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/. Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /. Поддържането и основния ремонт на описаните помещения, както и разходите за ел. енергия, отопление, вода и телефон се заплащат от наемателя. Оглед на помещенията може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:31

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС, Решение № 51 от Протокол №5 от 05.04.2013г. на ОбС Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-298/19.06.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на долуописаният имот с площ 63.653 дка :

-Имот № 000016, АЧОС №412/10.03.2005г. – по КВС на землище гр.Кочериново, местност „Точилото” с площ 63.653 дка / шестдесет и три дка шестстотин петдесет и три кв. м./ , начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – пета. Началната тръжна цена е 954.79 лв./ деветстотин петдесет и четири лева, седемдесет и девет стотинки/ годишен наем. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 500 лв. / петстотин лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:31

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,ал.8 от ЗОС, Решение № 50 от Протокол №5 от 05.04.2013г на ОбС Кочериново и Заповед на кмета на община Кочериново №ОС-06-297/19.06.2013г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на долуописаният имот с площ 151.386 дка :

Имот № 000030, АЧОС №253/01.03.2004г. – по КВС на землище гр.Кочериново, местност „Точилото” с площ 151.386 дка / сто петдесет и един дка триста осемдесет и шест кв. м./ , начин на трайно ползване –НИВА, категория на земята при неполивни условия – Шеста. Началната тръжна цена е 1513.86 лв./ хиляда петстотин и тринадесет лева и осемдесет и шест стотинки/ годишен наем. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 800 лв. / осемстотин лева/.

Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева /. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Информационен център /партер/ на общинска администрация гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:31

Изработване на инвестиционен проект с обект "Ревитализация и саниране на сградата на Културен дом /читалище/ гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на инвестиционен проект с обект "Ревитализация и саниране на сградата на Културен дом /читалище/  гр. Кочериново, община Кочериново", „Изработване на инвестиционен проект с обект "Ревитализация на градско площадно пространство - площад „Трети март”- гр. Кочериново - община Кочериново", "„Изработване на инвестиционен проект с обект "Ревитализация на площадно пространство – с. Пороминово, община Кочериново“, „Изработване на инвестиционен проект с обект "Ревитализация и саниране сградата на читалището с.Пороминово, община Кочериново“

Моля изтеглете нужните документи от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 30.07.2013 г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Провеждане на обучения за допълнителни компетентности на служители в Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
на обществена поръчка с предмет:

„Провеждане на обучения за допълнителни компетентности на служители в Община Кочериново, бенефициент по ОП „Административен капацитет” по две обособени позиции“ по проект А12-22-160 от 21.05.2013 г. „Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

Моля изтеглете документите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново