www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет - Кочериново, което ще се проведе на 03.08.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 03.08.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Отчет за изпълнение на решенията на ОбС през първо полугодие на 2012г..
Докладва: Кмет на общината
1.2.    Приемане на Програма на община Кочериново за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ООС/
1.3.    Приемане изменение на обща структура и численост на общинска администрация-Кочериново, за делегирани от държавата дейности.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.4.    Намаляване с 1/2 на такса битови отпадъци на „Ламкор – 2” ООД гр.Благоевград.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ
1.5.    Даване съгласие за изработване на ПУП – ПП на общински съсобствен урбанизиран имот №000181 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, за обособяване на два урегулирани поземлени имоти и улица за достъп.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.6.    Даване съгласие и одобряване на ПУП – ПР за трасе на ел.провод до имот 49360.56.7 до „Цех за производство на фурнири и ламели” в имот 49360.0.291 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.7.    Даване съгласие за изменение на ПУП – ПР на УПИ І, кв.88 по плана на кв.Завода, гр.Кочериново, общ. Кочериново, за прокарване на нова улица до имот пл.№1158.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.8.    Даване съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІІІ-644, кв.31 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново и образуване на ново УПИ ІV-644 с отреждане за МВЕЦ.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ
1.9.    Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ гр.Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.10.    Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ гр.Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.11.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 044004 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Ридо”, с площ 11.870дка /единадесет хиляди осемстотин и седемдесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – десета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1291 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.12.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028004 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.612 дка /шестстотин и дванадесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1295 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.13.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028005 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.520дка /хиляда петстотин и двадесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1296 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.14.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028006 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 2.194 дка /две хил. сто деветдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1297 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.15.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028003 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.481 дка /четиристотин осемдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1294 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.16.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028016 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 4.137 дка /четири хил. сто тридесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1253 от 15.05.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.17.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028015 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.286 дка /хиляда двеста осемдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1254 от 15.05.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.18.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028014 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.349 дка /хиляда триста четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1305 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.19.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028013 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.454 дка /четиристотин петдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1304 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.20.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028012 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 2.838 дка /две хиляди осемстотин тридесет и осем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1303 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.21.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028011 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.249 дка /хиляда двеста четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1302 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.22.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028010 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 1.480 дка /хиляда четиристотин и осемдесет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1301 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.23.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028009 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.892 дка /осемстотин деветдесет и  два кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1300 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.24.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028008 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.651 дка /шестстотин петдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1299 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.25.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028007 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.949 дка /деветстотин четиридесет и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1298 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.26.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028002 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.500 дка /петстотин кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1293 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.27.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 028001 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро”, с площ 0.957 дка /деветстотин петдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1292 от 13.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.28.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 024154 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Полето”, с площ 0.709 дка /седемстотин и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1309 от 09.07.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
2.    Молби за помощи.
Докладва: Председател на ПК по ТСП
3.    Изказвания,питания,становища и предложения на граждани.

27.07.2012г.                        Председател на ОбС:
                                                                                   Румен Симеонов Янакиев

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС и Решение №146 т.2 от Протокол №9 от 06.07.2012 на Общински съвет-Кочериново и Заповед на Кмета на Община Кочериново № ОС-06-377/25.07.2012г.Обявява публичен търг за отдаване под наем общо на земеделска земя, представляваща имот №032005 по КВС на землище с.Бураново, местност „Калев рид” с площ 41.410 дка, начин на трайно ползване- нива, категория на земята при неполивни условия-шеста и земеделска земя, представляваща имот №000067 по КВС на землище с.Бураново, местност „Пенчовица” с площ 16.961дка начин на трайно ползване- нива, категория на земята при неполивни условия-шеста за срок от 5/Пет/ години.

 Началната тръжна цена е 467.00лв. /четиристотин шестдесет и седем лeва / годишно.

Търгът ще се проведе на 30-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 50лв. /петдесет лева/.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50лв.  /петдесет лева /.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на двадесет и деветия ден от датата на публикацията.

За повече информация тел: 07053/29-24

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 28.08.2012г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала

(стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Решения на ОбС-Кочериново от редовно заседание на 06.07.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС-Кочериново от редовно заседание на 06.07.2012г.

Последно променен на Сряда, 18 Юли 2012 08:10

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.27,ал.1 и 2 от НПУРОИ,чл.24а, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.14,ал.1 и 8 от ЗОС , Решение №79 от Протокол №7 от 04.05.2012 на Общински съвет-Кочериново.

и Заповед на Кмета на Община Кочериново № ОС-06-352/13.07.2012г. Обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя, представляваща имот №000120 по КВС на землище с.Бураново, общ.Кочериново, местност „Лъката”, с площ 26.643 /двадесет и шест дка шестстотин четиридесет и три кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №997/14.04.2010г.за срок от пет години.

І Началната тръжна цена е 213.15лв.. /двеста и тринадесет лева и 15 ст./ годишно.

ІІ.Търгът ще се проведе на 16-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 35лв.  /тридесет и пет лева/

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

За повече информация тел: 07053/29-24

 

Последно променен на Вторник, 17 Юли 2012 06:51

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

 

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

 ВИ УВЕДОМЯВА ЧЕ

ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

НА гр.КОЧЕРИНОВО

Е ПОД

ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

 

Последно променен на Петък, 13 Юли 2012 05:52

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново