www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 от НПУРОИ, чл.37п, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1,8 от ЗОС , чл.18, т.1 от Наредба за стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на община Кочериново и Решение №147 от Протокол №9 от 06.07.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед на кмета на общината №ОС-06-444/28.08.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имоти пасище – мера /пасище с храсти / с обща площ 859,236 дка. в землището на с.Пороминово, местност „Чуката” , собственост на община Кочериново.

І. Началната тръжна цена е 4296,18 лв. /четири хиляди двеста деветдесет и шест лева и осемнадесет стотинки/ годишно.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 430лв. / четиристотин и тридесет лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 50лв. /Петдесет лева/.

V.Имота следва да се използва само по предназначение с грижата на добър стопанин.

VІ.Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІІ.Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За повече информация:

тел: 07053/29-24

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 27.09.2012г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

ПОКАНА

 

 

            Относно: Провеждане на публично обсъждане

 

 

                        УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            Съгласно насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, приоритетна ос 3: ,,Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2: ,,Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 ,,Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациитеІІ”, Община Кочериново отправя  покана за обществено обсъждане на „Концепция за устойчиво развитие на регионален туристически продукт Благоевград, Симитли, Кочериново” за определяне обхвата, избора на обекти, както и самите проектни решения, които да залегнат при изработване на техническия/работен проект, с който Община  Кочериново в партньорство с община Симитли и община Благоевград /в качеството си на водещ партньор/ да кандидатстват по гореописаната схема.


               Общественото обсъждане ще се проведе на 10.09.2012 г. (понеделник)         от 9.30 часа в заседателната зала на общинска администрация град Кочериново.


           
Допустими дейности за финансиране по гореописаната схема са:

 

·        Дейност     1:   Разработване на туристически пакети;

·        Дейност 2: Рекламна дейност – подготовка и разпространение на информационни материали за туристическия район и туристически продукт (маркетинг и промотиране на продукта);

·        Дейност   3:  Участие в регионални,национални и международни туристически борси, изложения и панаири;

·        Дейност   4: Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;

·        Дейност 5: Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти;

·        Дейност 6: Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги.

                        

                                                                      От Общинска                      

                                                                      администрация Кочериново

                                                                                               

Дневен ред на заседание на ОбС - Кочериново, което ще се проведе на 10.09.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 10.09.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Ново обсъждане и отмяна на Решение №158/ 03.08.2012г. от Протокол №10, съгласно писмо от Областен управител на област Кюстендил
Докладва: Председател на ОбС
1.2.    Становище по бизнес-план на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.Кюстендил, за периода 2012 – 2016 г.
Докладва: Председател на ПК по ООС
1.3.    Приемане на отчета на бюджет за второ тримесечие на 2012 г. и извънбюджетни сметки и фондове на 2012 г. на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.4.    Осигуряване на финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.5.    Дейности по проект „Изграждане на център за социално подпомагане, предоставящ административни услуги, услуги за бизнеса и здравни съвети за населението на с.Бараково, общ.Кочериново” на сдружение „Заедно за успех”, с.Бараково.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.6.    Приемане на отчет и информация за дейността на дружество с ограничена отговорност с общинско участие „Спортела” ООД.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.7.    Извършване на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.8.    Освобождаване от такса битови отпадъци на Валери Емилов Крашевски  гр.Кочериново, общ.Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ
1.9.    Изменение и допълнение на наредба за опазване на обществения ред в населените места в общ.Кочериново, обл.Кюстендил.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСП/   
1.10.    Създаване на доброволно формирование към община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСП/
1.11.    Съгласие за изработване на Парцеларен план за обект АМ „Струма” Лот 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483,52.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.12.    Даване съгласие за изменение на ПУП – ПР на УПИ Х, кв.31 по плана на с.Стоб, общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.13.    Съгласие за изменение на ПУП – ПР на УПИ І кв.7а по плана на гр.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.14.    Даване съгласие за ПУП – ПП за трасе на ел.провод до имот 49360.56.7 до „Цех за производство на фурнири и ламели” в имот 49360.0.291 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.15.    Изменение на Решение № 143 от Протокол № 9 / 06.07.2012 г., относно предоставяне на земи от ОПФ на ОСЗ гр.Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.16.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 009064 в землището на с.Боровец, общ.Кочериново, местност „Боровечка гладница”, с площ 0.356 дка /триста петдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1275 от 22.05.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.17.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 009098 в землището на с.Боровец, общ.Кочериново, местност „Боровечка гладница”, с площ 2.486 дка /две хиляди четиристотин осемдесет и шест кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1274 от 22.05.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.18.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 016047 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Чапрашлъко”, с площ 12.965 дка /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №121/623 от 09.02.2006 г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.19.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 027014 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Калугерка”, с площ 0.409 дка /четиристотин и девет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1307 от 02.07.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.20.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 017020 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Кадънката”, с площ 0.087 дка /осемдесет и седем кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1021 от 15.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.21.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 017012 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Кадънката”, с площ 0.354 дка /триста петдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1020 от 15.06.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.22.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 114016 в землището на гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Цръквището”, с площ 1.005 дка /хиляда и пет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №959 от 22.03.2010г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.23.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 114015 в землището на гр.Кочериново, общ.Кочериново, местност „Цръквището”, с площ 1.085 дка /хиляда осемдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1250 от 15.05.2012г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
2.    Молби за помощи.
Докладва: Председател на ПК по ТСП
3.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

31.08.2012г.                        Председател на ОбС:
Румен Симеонов Янакиев

Последно променен на Понеделник, 03 Септември 2012 09:03

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал..2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №150 от Протокол №9 от 06.07.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-430/23.08.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №024172 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново,местност „Полето” с площ 0,166 дка. ,начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №695/26.01.2007г.

 І.Началната тръжна цена е 395 лв. /триста деветдесет и пет лева /.

 ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 50лв. / петдесет лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл44 ал..2 от ЗМСМА,чл.35,ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл.35,ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №162 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-428/23.08.2012г. Обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №044004 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново,местност „Ридо” с площ 11,870 дка. ,начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-десета ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1291/13.06.2010г.

І.Началната тръжна цена е 8344 лв. /осем хиляди триста четиридесет и четири лева/. ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ.Определям депозит за участие в търга в размер на 850лв. / осемстотин и петдесет лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново