www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 22.02.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 22.02.2012г.

Последно променен на Сряда, 29 Февруари 2012 22:02

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Е-мейл Печат ПДФ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в Община Кочериново”

(Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки  и е одобрена с Решение № ..............2012 г. на кмета на Община Кочериново)

2012г.


ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка

Наименование на поръчката

„Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в Община Кочериново”.

СЪДЪРЖАНИЕ


ЧАСТ І
ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ І
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ ІІ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


ЧАСТ ІІ
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ І
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
РАЗДЕЛ ІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
РАЗДЕЛ ІІІ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
РАЗДЕЛ ІV
РАБОТЕН ПРОЕКТ


ЧАСТ ІІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ І
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
РАЗДЕЛ ІІ
ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ ІІІ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
РАЗДЕЛ ІV
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.


ЧАСТ ІV
ОБРАЗЦИ
Образец №1 Оферта;
Образец №2 Списък на документите, съдържащи се в офертата;
Образец №3 Техническа оферта;
Образец № 4 Информация за оборота от строителство с предмет сходен с настоящата обществена поръчка;
Образец №5 Списък на основните договори за строителство
Образец №6 Списък на техническото оборудване;
Образец №7 Списък на ръководният екип, който ще участва при изпълнение на поръчката;
Образец №8 Декларация за съгласие за участие от ключов експерт
Образец №9 Професионална автобиография ;
Образец №10 Списък на екипа, който ще участва в изпълнението на строителството обект на поръчката;
Образец №11 Декларация по чл.47, ал.1.1 и ал.2 т.2 от ЗОП;
Образец №12 Декларация по чл.47, ал.1,т.2 и 3 и ал.2 т.1 и 3 от ЗОП;
Образец №13 Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП;
Образец №14 Декларация за липса на обстоятелствата по чл.93, ал.1, чл.94 и чл. 96 от Регламент  (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент /ЕО, Евратом/ № 1995/2006 на Съвета на ЕС;;
Образец №15 Декларация по чл.56, т.10 от ЗОП;
Образец №16 Декларация за запознаване със строителната площадка и условията за изпълнение на поръчката;
Образец №17 Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;
Образец №18 Банкова гаранция за участие;
Образец №19 Банкова гаранция за изпълнение;
Образец №20 Декларация от членовете на Обединението/консорциума
Образец №21Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка
Образец №22 Ценово предложение;
РАЗДЕЛ V
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Пълния текст на документа може да бъде изтеглен от тук!
Последно променен на Четвъртък, 16 Февруари 2012 23:35

Контакти и Телефонен указател

Е-мейл Печат ПДФ

Община Кочериново

Адрес: п.к. 2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон: 07053/ 20-11; 21-50

Факс: 07053/ 23-30

Център за административно обслужване и деловодство - 07053/2323

Работно време на общинска администрация Кочериново: от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 ч
Местни данъци и такси: 07053/2323


КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Кметство

Кметски наместник

Телефон

Мобилен телефон

Боровец

Драгодан

Велко Христов

Велко Христов

07056/5231

07056/5338

0879130306

0879130306

Крумово

Илинка Маринова

07056/5238

0879130332

Фролош

Цървище

Виолета Райнова

Виолета Райнова

07056/5412

07056/5368

0879130301

0879130301

КМЕТОВЕ  НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Кметство

Кмет

Телефон

Мобилен телефон

Бараково

Стойчо Стойчев

07053/2106

0879130345

 

Пороминово

Кирил Калинков

07053/2290

0879130331

 

Бураново

Благой  Граховски

07056/5376

0879130326

 

Стоб

Георги Ставрев 07058/5212

0879130342

 

Мурсалево

Робертино  Киров

07056/5288

0879130311

 

"Зелен телефон" за сигнали за нарушения, свързани с околната среда и управлението на отпадъците - 07053/21-50
Последно променен на Неделя, 15 Ноември 2020 17:24

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.КОЧЕРИНОВО за мандат 2011-2015г

Е-мейл Печат ПДФ

Относно: Създаване на постоянна „Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” към Общински съвет-Кочериново.

Постъпило е писмо с Вх.№ 73-В от 06.02.2012г. от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Р България, създадена през 2011г., във връзка с последните изменения в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (изм.-ДВ, бр.97 от 2010г., в сила от 10.12.2010г.).
Необходимо е към Общински съвет-Кочериново да бъде създадена постоянна комисия от общински съветници, които да предоставят информация и съдействат при наличие на сигнал против общински съветник или кмет на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
По смисъла на чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, постоянната комисия е орган с помощни функции, свързани с изясняване на факти и обстоятелства при конфликт на интереси. Друго задължение на постоянната комисия е да води регистър на декларациите по чл.12, т.1, 2, 3 и 4 от ЗПУКИ и да публикува тези декларации на интернет страницата на съответния орган, при спазване на Закона за защита на личните данни.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал.1 и чл.48, ал.1 и 2 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, съгласно чл.18, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Кочериново за мандат 2011-2015г.,  Общинският съвет трябва да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Общински съвет – Кочериново изменя „Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Кочериново за мандат 2011-2015г.” както следва :
1.1.Към чл.15, ал.1 се добавя т.6 със следния текст: ”Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.”
2. Общински съвет – Кочериново избира състав на постоянната „Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”, както следва :
2.1.Галина Методиева Ванева – председател
2.2.Васил Георгиев Христов – член
2.3.Райчо Николов Калайджийски – член

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител ”Секретар на община”

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

”Секретар на община”

Моля натиснете бутона продължава>, за да видите оригиналния текст на Обявлението.

За да изтеглите Обявлението в текстов формат натиснете тук.

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка


Наименование на поръчката

“Предоставяне на консултантски услуги по организацията, управлението и отчитането на проекти: Изграждане на „Канализация на село Стоб, община Кочериново - основна част от мрежата, и Изграждане на „Канализационна мрежа на село Мурсалево, община Кочериново - основна част.”


СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ І
ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ І
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
РАЗДЕЛ ІІ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ТОМ ІІ
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ І
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
РАЗДЕЛ ІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
РАЗДЕЛ ІІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ТОМ ІІІ
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ І
ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
РАЗДЕЛ ІІ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
РАЗДЕЛ ІІІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ТОМ ІV
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТОМ V
ОБРАЗЦИ
*    Образец №1-1 Списък на документите в офертата
*    Образец № 1-1 Заявление за участие
*    Образец № 2 Техническо предложение
*    Образец № 3 Справка за оборота и финансовия резултат
*    Образец № 4 Списък – декларация на екипа, който ще изпълнява поръчката
*    Образец № 5 Автобиография на експертите в екипа
*    Образец №  6 Декларация за съгласие за участие от ключов експерт в екипа
*     Образец № 7 Списък – декларация на основните договори
*    Образец №  8 Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП
*    Образец №  9 Декларация по чл.47, ал.1, т.2,3 и ал.2, т.1, т.3 от ЗОП
*    Образец № 10 Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП
*    Образец № 11 Декларация за познаване на условията на процедурата;
*    Образец № 12 Декларация съгласие за участие на подизпълнител;
*    Образец №  13 Декларация за липса на обстоятелствата по чл.93, ал.1, чл.94  и чл. 96 от Регламент  (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
*    Образец № 14 Декларация от членовете на обединението/ консорциума
*    Образец № 15 Декларация за приемане етичните клаузи на обществената поръчка
*    Образец № 16 Гаранция за участие
*    Образец № 17 Гаранция за изпълнение
*    Образец №18 Ценова оферта

ТОМ VІ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Пълния тест на документа може да изтеглите от тук
Последно променен на Сряда, 15 Февруари 2012 08:30

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново