www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Oбществена поръчка - „Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Кочериново”

Е-мейл Печат ПДФ

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Кочериново” в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.

Документация за участие и образци може да изтеглите от ТУК!
Публичната покана може да изтеглите от ТУК!
Писмо от РИОСВ Благоевград може да изтеглите от ТУК!
Писмо от Министерството на Културата може да изтеглите от ТУК!
Задание ОУПО Кочериново може да изтеглите от ТУК!
Баланс на територията може да изтеглите от ТУК!
Опорен план може да изтеглите от ТУК!

Утвърдена документация - ТУК!

Разяснениея във връзка с постъпили запитвания 18.11.2014 - ТУК!

Протокол от 25.11.2014 г.  - ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:37

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ гр. Кочериново"

Е-мейл Печат ПДФ

Пълната спецификация и нужните документи може да изтеглите от ТУК!


Протокол за резултатите от работата по постъпили оферти ,чрез ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ гр. Кочериново. - ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:38

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 07.11.2014 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.11.2014г. от 10.00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 072008 в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, местност „Ясено” с площ от 1.490 дка /един дка четиристотин и деветдесет кв. м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1600 от 06.02.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 072021 в землището на с. Стоб, община Кочериново, местност „Ясено” с площ от 1.643 дка /един дка шестстотин четиридесет и три кв. м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1604 от 06.02.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на  ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 072022 в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, местност „Ясено” с площ от 1.074 дка /един дка седемдесет и четири кв. м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1605 от 06.02.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 072024 в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, местност „Ясено” с площ от 1.150 дка /един дка сто и петдесет кв. м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1606 от 06.02.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
1.5. Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 072028 в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, местност „Ясено” с площ от 2.848 дка /два дка осемстотин четиридесет и осем  кв. м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1607 от 06.02.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
1.6. Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 072035 в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, местност „Ясено” с площ от 4.102 дка /четири дка сто и два кв. м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1608 от 06.02.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
1.7. Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 072039 в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, местност „Ясено” с площ от 5.780 дка /пет дка седемстотин и осемдесет кв. м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1609 от 06.02.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
1.8. Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 072040 в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, местност „Ясено” с площ от 1.436 дка /един дка четиристотин тридесет и шест кв. м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1610 от 06.02.2014 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
1.9. Продажба чрез публичен търг на зем. земя, ПИ № 072043 в землището на с. Стоб, общ. Кочериново, местност „Ясено” с площ от 1.302 дка /един дка триста и два кв. м./, начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 1323 от 18.09.2012 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
1.10.Допускане на ПУП за изменение на плана за дворищна регулация за УПИ V, кв. 7 по плана на с. Пороминово отреден по ЗРП „Магазин”, за образуване на два самостоятелни УПИ V – 81 с площ 926 кв. м. с предназначение „За озеленяване” и УПИ VI-383  с площ 478 кв. м. „За Магазин”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
1.11. Изразяване на съгласие по чл. 25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за промяна предназначението на част от общински имот 000473 „пасище с храсти” земл. с. Крумово за изграждане на резервоар за питейно водоснабдяване, и учредяване на сервитути в имоти - земеделски земи, общинска собственост, за изграждане на питеен водопровод за обект „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново” подобект „Мурсалево – Боровец” и „Боровец – Крумово”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
1.12. Одобряване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 054020, м. „Драките” в землището на с. Стоб, община Кочериново от „Ливада” за „Жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
1.13. Заявяване на интерес от Община Кочериново за включване като пълноправен член на Агенция за регионално развитие на Рила, сдружение регистрирано по ЗЮЛНЦ в обществена полза
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.14. Изразяване на подкрепа за включването на община Кочериново в инициативата на Агенция за регионално развитие на Рила за създаване на геопарк на територията на Рила.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.15. Учредяване право на ползване върху – поляна, собственост на община Кочериново в м. „Баба Рада”, граничеща с: отдел 1100 „з” и „л” и горски път, съгласно Горскостопански план на община Кочериново за разполагане на пчелин.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
1.16. Одобряване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 054021, м. „Драките” в землището на с. Стоб, община Кочериново от „Ливада” за „Център за спорт и отдих”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
1.17. Допускане на процедура по изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 026003, м. „Лаго” в землището на с. Пороминово от „Нива за „Нискоетажно жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности
1.18. Даване на съгласие за ползване на платен годишен отпуск от председателя на Общински съвет Кочериново
Докладва: Председател на  Общински съвет.
2.Молби на граждани.
3.Изказвания, питания и предложения на граждани.

31.10.2014 г.                        Председател на ОбС 
гр.Кочериново                            Райчо Калайджийски

Последно променен на Неделя, 02 Ноември 2014 09:08

Процедура по договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване - с. Стоб, О

Е-мейл Печат ПДФ

ПОКАНА


За участие в процедура по договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване — с.Стоб, Община Кочериново "

Поканата може да изтеглите от ТУК!

Решението може да изтеглите от ТУК!

Доклад във връзка със заповед №РД-01-05 511/06.11.2014г. от 06.11.2014 г. на кмета на Община Кочериново за назначаване на комисия за провеждане на процедура за договаряне без обявление с предмет: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Модулна пречиствателна станция за отвеждане на води с довеждаща инфраструктура и заустване - с.Стоб, Община Кочериново" . Пълния текст на доклада може да изтеглите от ТУК!

Решение за изпълнение - ТУК!

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:39

Процедура по договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води, с. Мурсалево, Община Кочериново"

Е-мейл Печат ПДФ

ПОКАНА


За участие в процедура по договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на пречиствателно съоръхсение за отпадни води, с.Мурсалево, Община Кочериново "

Поканата може да изтеглите от ТУК!

Решението може да изтеглите от ТУК!

Доклад за резултатите от проведено договаряне от Комисията, назначена със Заповед № РД-01-05-512/06.11.2014 г на кмета на Община Кочериново, в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект "Изграждане на пречиствателно съорчжение за отпадни води, с. Мурсалево, Община Кочериново". - ТУК!

Решение за изпълнение - ТУК!

Решения за прекратяване - ТУК!


Последно променен на Сряда, 08 Април 2015 13:44

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 25.11.2014 г. (вторник) от 10.00 ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново