www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решенията на ОбС от извънредно заседание на 26.07.2013 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решенията на ОбС от извънредно заседание на 26.07.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ!

Е-мейл Печат ПДФ

Относно: Публично обявяване по заявление от Управителя на "Бистрица" ООД гр. Благоевград, за изменение разрешително за водовземане.

Дневен ред за редовно заседание на ОбС-Кочериново на 02.08.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.08.2013г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Връщане за ново обсъждане на Решение № 83 от Протокол № 10 /05.07.2013г.
Докладва: Председател на ОбС
1.2.    Връщане за ново обсъждане на Решение № 84 от Протокол № 10 /05.07.2013г.
Докладва: Председател на ОбС
1.3.    Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2013г. до 30.06.2013г.
Докладва: Председател на ОбС
1.4.    Отчет за изпълнение решенията на общинския съвет през първото полугодие на 2013г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.5.    Отдаване под наем на земеделска земя, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.6.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 113007 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „До кантона”, с площ 0.261 дка /двеста шестдесет и един кв.м./, начин на трайно ползване – ливада, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №129/631 от 09.02.2006г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.7.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 025001 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Воденицата”, с площ 6.710 дка /шест хил. седемстотин и десет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №143/645 от 20.03.2006г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.8.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 005020 в землището на с.Мурсалево, общ.Кочериново, местност „Муровад”, с площ 9.332 дка /девет хил. триста тридесет и два кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №767 от 22.05.2007г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.9.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 016062 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Чапрашлажко”, с площ 0.604 дка /шестстотин и четири кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №123/625 от 09.02.2006г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.10.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 016047 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Чапрашлъко”, с площ 12.965 дка /дванадесет хил. деветстотин шестдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №121/623 от 09.02.2006г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.11.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 026046 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Лаго”, с площ 3.123 дка /три хил. сто двадесет и три кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №1134от 06.03.2013г.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
2.    Молби на граждани.                                                Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООР
3.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

26.07.2013г.            Председател на ОбС:
                                            Румен Симеонов Янакиев

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ


 

П О К А Н А

Във връзка със създаването на Обществен консултативен съвет към Областния управител на Област Кюстендил , областният управител Иван Каракашки отправя покана към граждански сдружения, инициативни комитети и неправителствени организации, регистрирани и развиващи своята дейност на територията на Област Кюстендил да излъчат свой представител за включването му в състава на съвета.

Организациите е необходимо да представят в деловодството на Областна администрация Кюстендил, улица „Демокрация“ 44, поименен списък, телефон и имейл на лицето, излъчено от съответната организация чрез Решение от управителния съвет.

Срокът за излъчването на представители от гражданските организации е 10 август 2013 година.

След обобщението на упълномощените представители от гражданските организации, съставът на Обществения консултативен съвет ще бъде утвърден от Областният управител.

Иван Каракашки

Областен управител Кюстендил

 

Последно променен на Четвъртък, 25 Юли 2013 07:39

Дневен ред за извънредно заседание на ОбС - Кочериново на 26.07.2013

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.8  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 26.07.2013г. от 17.30 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Решение за разработване на „Общински план за развитие на община Кочериново 2014-2020г.”
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.2.    Издаване на Запис на заповед от общ.Кочериново в полза на Министерство на регионалното развитие, управляващ орган на ОП „Регионално развитие” – ГД „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаващо авансовото плащане по Договор № BG161PO0001/4.1-03/2010/067 от 10.04.2012г. по ОП „Регионално развитие 2007-2013г.”, приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO0001/4.1-03/2010, „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”, сключен между община Кочериново и Министерство на регионалното развитие, управляващ орган на ОПРР.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.3.    Допускане на процедура по изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя на част от ПИ 056021 по КВС землище с.Мурсалево, местност „Деве Богаз” за изграждане на Модулна ПСОВ на с.Мурсалево и Парцеларни планове за довеждаща инфраструктура до площадка на ПОСВ и до заустване в р.Струма, във връзка с Разрешение № 1 / 06.01.2008г. на Кмета за изработване на ПУП за промяна предназначението на ПИ 056021 от „нива” в „ПОСВ с.Мурсалево” и одобрения парцеларен план за АМ „Струма”.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/
1.4.    Допускане на процедура по изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя, част от ПИ 000167 по КВС, землище с.Стоб, местност „Драките”, за изграждане на Модулна ПСОВ на с.Стоб и Парцеларни планове за довеждаща инфраструктура до площадката на ПСОВ и до заустване на р.Рилска.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСУ/

24.07.2013г.        Председател на ОбС:
                                                  Румен Симеонов Янакиев

Документация за извършване на дейности по асфалтиране на част от уличната мрежа на територията на Община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ
Документацията може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново