www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 163 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-498/14.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028004 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 0.612 дка. /шестстотин и дванадесет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1295/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 449.00 лв. /четиристотин четиридесет и девет лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 50 лв. / петдесет  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение № 166 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-499/14.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028003 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 0.481 дка. /четиристотин осемдесет и един квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1294/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 351.00 лв. /триста петдесет и един лева /.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 16.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 40 лв. / четиридесет  лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение №177 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-500/14.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028002 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 0.500 дка. /петстотин квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1293/13.06.2012 година .

І. Началната тръжна цена е 367.00 лв. /триста шестдесет и седем лева/.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 13.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 40 лв. / четиридесет  лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

О Б Я ВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я ВА

 

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал. 1 и 6 от ЗОС и Решение №178 от Протокол №10 от 03.08.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед № ОС-06-501/14.09.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №028001 в землището на с.Стоб, общ.Кочериново, местност „Габеро” с площ 0.957 дка. /деветстотин петдесет и седем квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта, собственост на общ.Кочериново съгл.АОС  №1292/13.06.2012 година.

І. Началната тръжна цена е 705.00 лв. /седемстотин и пет лева/.

ІІ.Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 75 лв. / седемдесет и пет  лева/.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

                                                                             За повече информация тел: 07053/29-24

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с появил се недостиг на кръв и кръвни продукти от кръвни групи А и 0, Министерството на здравеопазването и Националният център за трансфузионна хематология и Министерски съвет отравят призив за кръводарители с тези кръвни групи. Кръв и кръвни продукти в момента не достигат в лечебни заведения в гр. София и в Западна България. Причината за намаляване на наличностите от двете кръвни групи е провежданото лечение на пациенти с тежки хематологични заболявания, както и извършването на големи хирургични интервенции в редица здравни заведения.

Всички, които желаят да дарят кръв могат да направят това на следните места:

1.      МБАЛ „Д-р Никола Василиев” град Кюстендил:

·        Всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа.

·        Събота и неделя от 09.00 до 14.00 часа.

2.      МБАЛ „Св. Иван Рилски” – общинска болница град Дупница

·        Всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа

·        Събота и неделя от 09.00 до 14.00 часа

От Националния кръвен център за трансфузионна хематология напомнят на кръводарителите, че минималният срок между две кръводарявания е най-малко 60 дни. Кръводарителите трябва да са здрави, отпочинали. При посещение на кръвните центрове те трябва да представят документ за самоличност.

При желание на кръводарители от населени места от област Кюстендил може да бъде подсигурен изнесен медицински екип при осигурена група от минимум 5 лица и осигурено помещение за кръводаряване.

За контакти МБАЛ „Д-р Никола Василев” град Кюстендил  +359/78550241

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Е-мейл Печат ПДФ
Благодарствено писмо до Община Кочериново!
Последно променен на Понеделник, 17 Септември 2012 06:30

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново