www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на Общински съвет - Кочериново от Протокол № 14, взети на заседание на 02.11.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново от Протокол № 14, взети на заседание на 02.11.2012г.

Последно променен на Петък, 09 Ноември 2012 15:00

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 22.11.2012г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Последно променен на Сряда, 03 Август 2016 10:41

Дневен ред на ОбС-Кочериново за редовно заседание на 02.11.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.11.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Закриване на ЦДГ „Митко Палаузов” с.Мурсалево.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ЗОКВ/
1.2.    Промяна състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.3.    Кандидатстване на община Кочериново по ОП „Административен капацитет 2007-2013г.”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „компететна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/ 12/ 2.2-07.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.4.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново, с.Стоб.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.5.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново, с.Пороминово.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.6.    Отдаване под наем на земеделски земи, собственост на община Кочериново, с.Цървище.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.7.    Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи пасище мера/пасище с храсти с обща площ 156.255 дка, в землището на с.Цървище и с.Фролош, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
2.    Молби за помощи.
Докладва: Председател на ПК по ТСП
3.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

26.10.2012г.                        Председател на ОбС:
                                                                  Румен Симеонов Янакиев

Публична Покана - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ гр. Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

BG - гр. Кочериново
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дом за стари хора гара Кочериново, гр.Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил.  Тел.: 07053/2077, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 07053/ 2330

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ob-kocherinovo.bg/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предмет на процедурата: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ гр. Кочериново», по следните обособени позиции: Позиция І – „Доставка на месо и месни хранителни продукти”; Позиция ІІ – „Доставка на пакетирани хранителни продукти”; Позиция ІІІ – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”; Позиция ІV –  „Доставка на хранителни продукти от краве мляко”; Позиция V –   „Доставка на хляб”; Позиция VІ – „Доставка на плодове и зеленчуци”; Позиция VІІ – „Доставка на кокоши яйца”; Позиция VІІІ – „Доставка на мляко”.

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:39

Публична Покана - Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

BG - гр. Кочериново
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кочериново, пл. Трети март №1, За: Наталия Граховска, Р. България 2640, гр. Кочериново, Тел.: 07053/ 2924, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 07053/ 23-30

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ob-kocherinovo.bg/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Извършване на зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на община Кочериново в състояние за нормално движение на всички ППС през експлоатационен сезон 2012-2013 г.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
63712200, 90620000, 90630000
Описание:
Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:40

Решения на Общински съвет - Кочериново от Протокол №13, взети на редовно заседание на 05.10.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново от Протокол №13, взети на редовно заседание на 05.10.2012г.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново