www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред за предстоящо заседание на Общински съвет - Кочериново на 07.12.2012г

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 и чл.30, ал.3, т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.12.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Приемане на отчета на бюджет за трето тримесечие на 2012 г. и извънбюджетни сметки и фондове на 2012 г. на община Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/   
1.2.    Продължаване срока на договора за наем на общински недвижим имот - помещение.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ОФДТ/
1.3.    Освобождаване от заплащане такса смет от СОУ „Христо Ботев” гр.Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ
1.4.    Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2013г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ЗОКВ/
1.5.    Съгласие на ОбС за сключване на договор за отстъпване право на строеж в имот с идентификатор 69261.501.26 по КК на село Стоб, собственост на Любчо Методиев Новачки, за изграждане на паркинг и благоустрояване по проект „Реконструкция на площадно пространство с прилежащ паркинг в с.Стоб”, с възложител общ.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.6.    Даване съгласие за ПУП – Парцеларен план за:
1.Трасе на водопроводно отклонение за ПИ №147002 местност „Ридо”, землище на гр.Кочериново.
2.Трасе на външно ел. захранване за     ПИ №147002 местност „Ридо”, землище на гр.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.7.    Даване съгласие за ПУП – Парцеларен план за трасе на присъединителен кабелен електропровод 20 kV, до МВЕЦ „Крашевица” ТП 20 kV, землище на гр.Кочериново.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/   
1.8.    Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ гр.Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.9.    Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, ПИ № 016047 в землището на с.Бараково, общ.Кочериново, местност „Чапрашлъко”, с площ 12.965 дка /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и пет кв.м./, начин на трайно ползване – нива, категория – пета, собственост на общ.Кочериново съгл. АОС №121/623 от 09.02.2006г.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.10.    Изменение в Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ/.
Докладва: Кмет на общината /ПК по ТСУ/
1.11.    Даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Общински съвет - Кочериново.
Докладва: Председател на ОбС
1.12.    Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
Докладва: Председател на ВК
1.13.    Изменение на Решение №12 от 26.01.2009г. на Общински съвет – Кочериново.
Докладва: Председател на ВК
2.    Молби за помощи.
Докладва: Председател на ПК по ТСП
3.    Сигнал на граждани от село Драгодан.
Докладва: Председател на ПК по ООС
4.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

30.11.2012г.            Председател на ОбС:
                                                                   Румен Симеонов Янакиев

Последно променен на Понеделник, 03 Декември 2012 12:01

Инвестиционно предложение от "МИЛАНОФ" ЕООД - София, за изземване на наносни отложения от руслото на р. Струма до ниво съобразено с твърдия годишен отток в количество до 5000 кубични метра и в рамките на динамичните запаси.

Е-мейл Печат ПДФ

Инвестиционно предложение от "МИЛАНОФ" ЕООД - София, за изземване на наносни отложения от руслото на р. Струма до ниво съобразено с твърдия годишен отток в количество до 5000 кубични метра и в рамките на динамичните запаси.

Документите може да изтеглите от ТУК!

Н А Р Е Д Б А за управление на горските територии на община гр.Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Н А Р Е Д Б А за управление на горските територии на община гр.Кочериново може да изтеглите от ТУК!

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А - Относно Приемане на структура и Наредба за управление на горските територии, собственост на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

До Общински съвет
Гр. Кочериново
Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А
от Иван Минков – кмет на община Кочериново

Относно:  Приемане на структура и Наредба за управление на горските територии, собственост на община Кочериново.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,

Община Кочериново притежава собственост върху горски територии на площ от 520 хектара, възстановена с Решение № 2 СР/06.08.2008г. на Общинска служба „Земеделие”.
Съобразявайки се с изискванията на чл.13 (1) от Закона за горите, през настоящата година бе изготвен горско-стопански план на общинските гори на общината, утвърден със Заповед № РД-05-528/12.11.2012г. на Директора на РДГ Кюстендил.
Имайки в предвид, че община Кочериново разполага с гори, които трябва да се управляват, съгласно действащият Закон за горите, с цел по-добро организиране на дейностите в тези територии и на основание чл.181, ал. 1, т.1 „а” и ал. 6 от Закона за горите, общината трябва да организира управлението на същата.
В предвид цитираното по-горе и на основание изискванията на действащият закон за горите, предлагам общински съвет Кочериново да вземе следните Решения:
Р Е Ш Е Н И Я
1.    Общински съвет Кочериново на основание чл.181, ал.1, т. 1 „а” от Закона за горите – приема управлението на горски територии, общинска собственост да се осъществява от структурно звено  в администрацията на общината.Звеното да се състои от специалист-инженер по горско стопанство.
2.    Общински съвет Кочериново на основание чл.181, ал. 6 от Закона за горите  - приема Наредба за управление   на горските територии на община Кочериново.

Приложение: Наредба за управление   на горските територии на община Кочериново.

С уважение:
                       /Иван Минков/
Кмет на община Кочериново

Препис – извлечения от Заповеи на Кмета на Община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

Препис – извлечения от Заповеи на Кмета на Община Кочериново!

1. Препис – извлечение от Заповед № ОС-06-684/28.11.2012г. на Кмета на Община Кочериново - може да изтеглите от ТУК!

2. Препис – извлечение от Заповед № ОС-06-672/26.11.2012г. на Кмета на Община Кочериново - може да изтеглите от ТУК!

3. Препис – извлечение от Заповед № ОС-06-683/28.11.2012г. на Кмета на Община Кочериново - може да изтеглите от ТУК!

4. Препис – извлечение от Заповед № ОС-06-682/28.11.2012г. на Кмета на Община Кочериново - може да изтеглите от ТУК!

5. Препис – извлечение от Заповед № ОС-06-685/28.11.2012г. на Кмета на Община Кочериново - може да изтеглите от ТУК!


Последно променен на Четвъртък, 29 Ноември 2012 07:53

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О  Б  Я  В  А

 

Община Кочериново на основание: чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и 2 от НПУРОИ , чл. 35, ал.1 и 6 от ЗОС и Решение №200 от Протокол №12 от 10.09.2012г. на Общински съвет-Кочериново и Заповед №ОС-06-672/26.11.2012г., обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя, ПИ №027014 в землището на с.Пороминово, общ.Кочериново, местност „Калугерка” с площ 0,409 дка. /четиристотин и девет квадратни метра/, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта ,собственост на общ.Кочериново съгл. АОС  №1307/02.07.2012 година.

І.  Началната тръжна цена е 547.00 лв. /петстотин четиридесет и седем лева/.

ІІ. Търгът ще се проведе на 15-тия ден от дата на публикуване на обявата от 9.30 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново.

ІІІ. Депозита за участие в търга е в размер на 60 лв. / шестдесет  лева /.

ІV.Тръжната документация може да се закупи в стая № 6 на общинска администрация срещу сумата от 100 лв.  /сто лева /.

V. Оглед на обекта може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново.

VІ. Предложенията за участие в търга се подават в стая №14 /Деловодство/ на общинска администрация до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

 

   За повече информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново