www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред за предстоящи заседания на Общински съвет - Кочериново: Извънредно заседание на 27.12.2012г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.1 и ал.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 27.12.2012г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Актуализация на инвестиционна програма на община Кочериново за 2012г.
Докладва: Кмет на общината

21.12.2012г.            Председател на ОбС:
                                                                      Румен Симеонов Янакиев

Последно променен на Четвъртък, 27 Декември 2012 11:41

Дневен ред за предстоящи заседания на Общински съвет - Кочериново: Редовно заседание на 04.01.2013г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.01.2013г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Докладни записки, относно:
1.1.    Приемане на структура и Наредба за управление на горските територии, собственост на община Кочериново.   
Докладва: Кмет на общината /ПК по ООС/
1.2.    Присъединяване на община Кочериново към Декларация за достъп до спорт.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ТСП/
1.3.    Даряване на бензин за нуждите на „Участък полиция” при РПУ гр.Рила и РСПБЗН гр.Рила.
Докладва: Кмет на общ.Кочериново /ПК по ОФДТ/
1.4.    Разглеждане на молби от физически и юридически лица за освобождаване от такса битови отпадъци за 2012г.
Докладва: ПК по ОФДТ

2.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

21.12.2012г.            Председател на ОбС:
                                                                      Румен Симеонов Янакиев

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 07.12.2012г./ Протокол №15

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на Общински съвет - Кочериново от заседание на 07.12.2012г./ Протокол №15

Последно променен на Събота, 15 Декември 2012 12:12

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

CЪOБЩEHИE (OБЯBЛEHИE)

0бщuнa Koчepиново нa ocнoвaниe чл. 128, aл. 1 oт 3YT cъo6щавa, чe e разработен подробен устройствен план — парцелен план /ПУП-ПП/ зa o6eкт: AM „Cтpyмa" Лoт 2 „Дупница-Благоевград" от км 322+000 до км 359+483.52, зa землищата нa rp. Кочериново, с.Бараково, с.Мурсалево, с.Боровец и с.Драгодан

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок от един месец след обнародването в държавен вестник заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в община Кочериново и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

KMET HA ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО:

Г-н ИВАН МИНКОВ /П/

Последно променен на Четвъртък, 13 Декември 2012 14:51

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Кметът на община Кочериново уведомява инициативния комитет по чл.10,ал.1,т.5 от ЗПУГДВМС, местните ръководства на парламентарно представените партии и партия „НДСВ”, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена, че на 12.12.2012 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново ще се проведат консултации за съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на националния референдум на 27.01.2013 г.

Последно променен на Понеделник, 10 Декември 2012 11:18

Публична Покана - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ гр. Кочериново», по следната обособена позиция: Позиция І – „Доставка на плодове и зеленчуци”

Е-мейл Печат ПДФ
BG - гр. Кочериново
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дом за стари хора гара Кочериново, гр.Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил.  Тел.: 07053/2077, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 07053/ 23-30
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ob-kocherinovo.bg/.
Адрес на профила на купувача: http://www.ob-kocherinovo.bg/.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предмет на процедурата: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ гр. Кочериново», по следната обособена позиция: Позиция І – „Доставка на  плодове и зеленчуци”;

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:39

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново