www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание при ОбС гр. Кочериново за заседание, което ще се проведе на 20.04.2024г

Е-мейл Печат ПДФ
Г-н/Г-жа ……………………………………
 На основание разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация
СВИКВАМ
 Постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание при ОбС гр. Кочериново на заседание, което ще се проведе на 20.04.2024 г. от 14.30 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Доклади на читалищата за осъществените читалищни дейности в ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО за 2023г. : 
1.2 Народно читалище „Възраждане – 2001г.“ с. Бараково, община Кочериново през 2023 година;
1.3 Народно читалище „Самообразование – 1914 г.” с. Стоб, община Кочериново през 2023 година;
1.4 Народно читалище „Просвета – 1925г.” с. Пороминово, община Кочериново през 2023 година.
1.5 Народно читалище „Пробуда – 1919“ гр. Кочериново, община Кочериново през 2023 година.
1.6 Народно читалище „Подем – 1928“ с. Бураново, община Кочериново през 2023 година.
1.7 Народно читалище „Просвета 1920“ с. Мурсалево, община Кочериново през 2023 година.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
               
Председател на ПК по ЗОКВ :..............  
гр.Кочериново Даниела Миланова 

Докладни записки от Председателя на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности

Е-мейл Печат ПДФ

Дневен ред на ПК по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм при ОбС гр. Кочериново за заседание, което ще се проведе на 20.04.2024 г

Е-мейл Печат ПДФ
До 
Г-н/Г-жа ……………………………………
На основание разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация
СВИКВАМ
Постоянната комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм при ОбС гр. Кочериново на заседание, което ще се проведе на 20.04.2024 г. от 10.00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Молби на граждани
2. Отмяна на Решение № 54 от 19.03.2024 г. на Общински съвет Кочериново
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

18.04.2024 г.           Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ:..............  
гр.Кочериново Галина Ванева

Протокол от заседание на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности, проведено на 18.04.2024г.

Е-мейл Печат ПДФ

Протокол от заседание на ПК по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности, проведено на 18.04.2024г.

Световен ден на земята - 22.04.2024 г

Е-мейл Печат ПДФ

Световен ден на земята - 22.04.2024 г

Заповед относно определяне на място и адрес на избирателните секции и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед относно определяне на място и адрес на избирателните секции и местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново