www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 16.11.2021 г. от 17:00 часа в Пленарната зала на Читалището в град Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 16.11.2021 г. от 17:00 часа в  Пленарната зала на Читалището в град Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на решение за удължаване на срока за възстановяване на поет временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.2. Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2021 г.  
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

09.11.2021 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Елена Бозовайска

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Е-мейл Печат ПДФ

Линк с обучително видео за работа с машина за гласуване, предназначено за членове на СИК, е достъпен на следния адрес:
Обучително видео за членове на СИК - Избори 14.11.2021 г.

https://www.youtube.com/watch?v=3_d4rIBJmpw

Ръководство във файл с PDF-формат, за работа с машина за гласуване, предназначено за членове на СИК, се намира на

https://rik10.cik.bg/pvrns2021

СЪОБЩЕНИЕ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК, КАКТО И В СЕКЦИИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, СЕКЦИИТЕ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК, КАКТО И В СЕКЦИИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, СЕКЦИИТЕ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Обучението ще се проведе онлайн, като линкът за достъп ще бъде публикуван на сайта на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, а именно: rik10.cik.bg в рубрика съобщения по дни, часове и общини изброени по долу;
09.11.2021г. (Вторник) от 19:30 часа
- за Община Бобов дол
- за Община Бобошево
- за Община Кочериново
- за Община Невестино
- за Община Трекляно
10.11.2021г. (Сряда) от 19:30 часа
- за Община Кюстендил
- за Община Дупница
- за Община Рила
- за Община Сапарева баня
Обучението ще се проведе, чрез онлайн платформата с програмен продукт Microsoft Teams.

Заповед № РД-07-78/03.11.2021г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълния текст на документа може да бъде изтеглен от ТУК!

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Актуализиран план за действие за общинските концесии на територията на община Кочериново за периода 2021-2027 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново