www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

  • ПДФ

                                                                                        ДО

                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                        ГРАД КОЧЕРИНОВО

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

От Иван Минков – Кмет на община Кочериново

 

   ОТНОСНО: Изменение в Наредба за  придобиване, управление и разпореждане

с общинско имущество.

 

   ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество нормативно е регламентиран варианта, когато на повторно проведен търг се яви само един кандидат, а именно :

Чл.51, ал.4  Когато на публичния търг, провеждан повторно, в случая на предходната алинея се яви само един кандидат той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната тръжна цена.

В същото време по отношение на процедурите по публично оповестен конкурс подобно регламентиране липсва, а е предвиден варианта за насрочване на нов публично оповестен конкурс както следва:

Чл. 72 Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът  за подаване на предложенията за участие в публично оповестения конкурс може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета. Ако и след този срок не постъпи друго предложение, кметът на общината назначава нов публично оповестен конкурс.

В практиката на община Кочериново по управление на собствеността до момента публично оповестени конкурси се организират предимно когато се отдава под наем или се извършва разпореждане с имоти и помещения, предвидени за определени цели и за които се залагат специфични изисквания. В този аспект кръгът на кандидатите е ограничен и в част от случаите се налага провеждане на поредни процедури, на които се явява само един кандидат. Това е свързано единствено с административни  разходи на общината, без процедурите да приключват със сключване на договор. С оглед гореизложеното, считам за целесъобразно да бъде променен текста на чл. 72 както следва:

“Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът  за подаване на предложенията за участие в публично оповестения конкурс може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета. Ако и след този срок не постъпи друго предложение, за спечелил се обявява единствения кандидат по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната конкурсна цена и при условие, че отговаря на всички условия, посочени в публично оповестения конкурс”.

Освен това е целесъобразно в Наредбата да се предвиди текст, съгласно който при установяване на нарушения в процедурите по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, при несъответствия между документи за собственост, лицензирана оценка и фактическото състояние на имота или при наличие на нарушения, свързани с нормативната уредба регламентираща разпореждането с имоти и вещи общинска собственост,  кметът на общината да има право със заповед да прекратява тръжната или конкурсната процедура, но не по-късно от сключването на договор.

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 79 от АПК  , предлагам общинският съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ

 

Общински съвет – Кочериново изменя и допълва Наредба за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество както следва:

1.                        Член 72 се изменя и следва да се чете:

“Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът  за подаване на предложенията за участие в публично оповестения конкурс може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета. Ако и след този срок не постъпи друго предложение, за спечелил се обявява единствения кандидат по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната конкурсна цена и при условие, че отговаря на всички условия, посочени в публично оповестения конкурс”.

2.                        Допълва се нов член 77а, със следния текст:

“При установяване на нарушения в процедурите по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, при несъответствия между документи за собственост, лицензирана оценка и фактическото състояние на имота или при наличие на нарушения, свързани с нормативната уредба регламентираща разпореждането с имоти и вещи общинска собственост,  кметът на общината да има право със заповед да прекратява тръжната или конкурсната процедура, но не по-късно от сключването на договор.”

 

ВНАСЯ:                                                                                     Кмет на община   Кочериново: Иван Минков

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново