www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 29.12.2021 г с Протокол № 15

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 29.12.2021 г с Протокол № 15

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 декември 2021 година

Относно: Актуализация на инвестиционна програма на община Кочериново за 2021 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 27, ал. 2 и 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, както и във връзка с чл. 124, ал. 3 от ЗПФ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 100

1.ОбС – гр. Кочериново актуализира инвестиционната програма на община Кочериново за 2021 година съгласно Приложение № 1.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 6 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ванева, Д. Миланова, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 4 гласа: С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков/


Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 декември 2021 година

Относно: Одобрение на Споразумение за сътрудничество между Община Дупница, Община Рила, Община Кочериново и Община Бобошево.  

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.59 и чл.61,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 101

1.Общински съвет - Кочериново одобрява Споразумение за сътрудничество между Община Дупница, Община Рила, Община Кочериново и Община Бобошево, съгласно Приложение №1.
2.Упълномощава Кмета на Община Кочериново да подпише одобреното в т.1 от настоящото решение Споразумение за сътрудничество.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 декември 2021 година

Относно: Продажба на поземлен имот № 686 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 380 кв. м. /триста и осемдесет кв. м/, който имот е актуван съгласно Акт № 2946 от 25.10.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 102

1.    Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2019-2023г. /Приложение № 2, точка 1/ и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2021г. /Приложение № 2, точка 1/ с поземлен имот № 686 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 380 кв.м /триста и осемдесет кв.м/, който имот е актуван съгласно Акт № 2946 от 25.10.2021г. за частна общинска собственост, за продажба чрез публичен търг.
2.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на поземлен имот № 686 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 380 кв.м /триста и осемдесет кв.м/, който имот е актуван съгласно Акт № 2946 от 25.10.2021г. за частна общинска собственост, чрез публичен търг..
3.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 5457 лв. /пет хиляди четиристотин петдесет и седем лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
4.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ванева, Д. Миланова, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 декември 2021 година

Относно: Продажба на недвижим имот УПИ XII-672, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 297 кв. м. /двеста деветдесет и седем кв. м./, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 2945 от 25.10.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,
 Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 103

1.    Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2019-2023г. /Приложение № 2, точка 1/ и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2021г. /Приложение № 2, точка 1/ с недвижим имот УПИ XII-672, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 297 кв.м /двеста деветдесет и седем кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 2945 от 25.10.2021г. за частна общинска собственост, за продажба чрез публичен търг.
2.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот УПИ XII-672, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 297 кв.м /двеста деветдесет и седем кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 2945 от 25.10.2021г. за частна общинска собственост, чрез публичен търг..
3.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 4566 лв. /четири хиляди петстотин шестдесет и шест лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
4.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 10 гласа Е. Бозовайска, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 декември 2021 година

Относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2022 г.

На основание чл. 26а,ал. 2 от  Закона за народните читалища и във връзка  с  чл. 21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и подадени от НЧ „Пробуда -1919” гр. Кочериново, НЧ”Възраждане -2001”с.Бараково, НЧ”Просвета-1925” с.Пороминово,НЧ”Самообразование 1914” с. Стоб, НЧ „Подем-1928”с. Бураново, НЧ „ Просвета-1920” с.Мурсалево, предложения за дейността им за 2022 година,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 104

1.Общински съвет гр. Кочериново приема Годишна  програма за развитие на читалищната дейност  в  община Кочериново за  2022 г.,съгласно приложените   предложения за дейността на читалищата :

1.1. Предложение  за  дейността  на НЧ „Пробуда -1919” гр. Кочериново
1.2. Предложение  за  дейността  на „НЧ”Възраждане -2001”с.Бараково         
1.3. Предложение  за  дейността на НЧ”Просвета-1925” с.Пороминово
1.4. Предложение  за  дейността на  НЧ”Самообразование 1914” с. Стоб
1.5. Предложение  за  дейността на НЧ „Подем-1928”с. Бураново
1.6. Предложение  за  дейността на НЧ” Просвета-1920” с.Мурсалево

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


    

Препис – Извлечение
от Протокол № 15
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 29 декември 2021 година

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

На основание чл.21, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 11, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 105

Общински съвет - Кочериново приема Отчета за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново