www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на Общински съвет гр. Кочериново от 19 март 2024 година

  • ПДФ
Р Е Ш Е Н И Е № 52
на Общински съвет гр. Кочериново
от 19 март 2024 година
За приемане бюджета на община Кочериново за 2024г.;
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и 5 и във връзка с чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ /Закона за публичните финанси/ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024г. и ПМС № 13/29.01.2024 година за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2024 година, както и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кочериново,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД КОЧЕРИНОВО
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на община Кочериново за 2024г., както следва:
1.1 По приходи в размер на 8 380 612.00 лв. /съгласно приложения № 1/, в т.ч.:
1.1.1. Приходи от държавни трансфери в размер на 6 055 052.00 лв./ съгласно чл. 54 от ЗДБРБ за 2024 г./  
в т.ч.
1.1.1.1. Обща допълваща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 967 707.00 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 1 087 345.00 лв., разпределен както следва:
- функция „Отбрана и сигурност“                    650 903.00 лв.
- функция „Образование”                                171 098.00 лв.
- функция „Здравеопазване”       53 931 .00 лв.                 
- функция „Социално осигуряване”                211 413.00 лв.
                                                       ОБЩО:    1 087 345.00 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 325 560.00 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на        346 150.00 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на    988 900.00 лв.
1.1.2.3. Получен трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 110 900.00 лв.
1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 767 400.00 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 911 800.00 лв.
1.1.2.6. Други целеви разходи за мества дейност в размер на 59 200.00 лв.
1.1.2.7. Временени безлихвени заеми /-/ 1 176 235.00.лв.
1.1.2.8. Преходен остатък от 2023 година в размер на 448 519.00 лв.
1.1.2.9. Трансфер между бюджети – предоставени трансфери /-/131 074.00 лв. за отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на  отпадъците.                    
2.1. По разходите в размер на 8 380 612.00 лв., разпределени по функции, групи и дейности –/ приложение № 2/ 
2.1.1. Държавни дейности в размер на              6 055 052.00 лв., от тях:
2.1.1.1. От държавни трансфери -                      6 055 052.00 лв.
2.1.2. За местни дейности в размер на –            2 325 560.00 лв. 
2.1.2.1 Дофинансиране                                        172 830.00 лв.
3. Инвестиционна програма за 1 283 417.00 лв., включваща източниците на финансиране съгласно приложен поименен списък - Приложение № 3.
4. Приема План-сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и почистване на териториите, предназначени за обществено ползване- Приложение № 4
5.  Приема разчета за целеви разходи, както следва:
5.1. Помощи за погребения –                                                            2 000.00 лв.
5.2. Помощи по реш. на ОбС на крайно нуждаещи се хора – 7 000.00 лв.                                                            Приложение № 5        
6. Утвърждава разходите за заплати през 2024 година, без звената от системата на образованието /СУ „Христо Ботев“/, които прилагат делегиран бюджет-Приложения № 6 и 7
7. Приема следните лимити за разходи:
7.1.Средства за  социално-битово и културно обслужване на персонала в  общините   до 3 % от утвърдените разходи за основна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения.
7.2 Представителни разходи в размер до 7 200.00 лв.- Приложение №5
- за Кмета на общината до 4 800.00 лв.
- за Общински съвет      до 2 400.00 лв.
7.3. Разходи от общински характер в размер на 35 000.00 лв.- приложение № 5
8. Утвърждава разчета за субсидии на читалищата в размер на 184 184.00 лв. 
 8.1. Упълномощава Кмета на Общината да разпредели субсидията между читалищата на територията на общината.
 
 9. Приема средствата за “Спорт” за 2024 г. - Приложение № 8
10.  Одобрява:
10.1. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината на стойност   2 643 000.00 лв.   ;
10.2. Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината на стойност 3 965 000.00 лв.;
10.3. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през  годината в размер  на 100 000.00лв.;
10.4.  Размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година в размер на 150 000.00 лв. съгласно План-график за разплащане на просрочените задължения – Приложение №9
10.5. Община Кочериново не възнамерява да поема нов общински дълг през 2024 година.
10.6. Максималният размер на общинския дълг в края на годината за 887 000.00 лв.
11. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци:
11.1. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности, да предлага
конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи /или трайно намаляване на бюджетните разходи/
11.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 
12. Оправомощава Кмета на общината, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета да извършва компенсирани промени:   
 12.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 
12.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
13. Определя второстепенните разпоредители с бюджет и приема бюджетите им заедно с общинския бюджет. 
13.1. Възлага на Кмета на общината като първостепенен разпоредител с бюджет да определи правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от втора степен.  
13.2. Упълномощава Кмета на общината да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната  дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи. 
14. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз -  Приложение № 10
15. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30.ІV.2024 г.
конкретни мерки за изпълнение на приетия бюджет
16. Одобрява актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 година.
Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет гр. Кочериново, проведено на 19.03.2024 г., Протокол № 8, точка 1.1. от дневния ред, по Писмо с вх. № РД-01-34-26/12.03.2024г. и Докладна записка с № РД-01-03-16/16.02.2024г. и е подпечатано с официалния печат на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: …………./п/……………
         РАЙЧО КАЛАЙДЖИЙСКИ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 53
на Общински съвет гр. Кочериново
от 19 март 2024 година
За съгласие за включване на община Кочериново в Сдружение с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ - "Места инициативна група „Невестино-Кюстендил“, която ще обхваща територията на селата от община Кюстендил /без строителните граници на гр. Кюстендил/, цялата община Невестино, цялата община Трекляно, цялата община Бобошево, цялата община Кочериново и цялата община Рила за публично - частно партьорство - участие в общото събрание на местна инициативна група – Невестино- Кюстендил, за  финансиране по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от СПРЗСР 2023 – 2027 г. и подготовката и разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, и съгласно чл. 12, ал.1, т.2 - т.6  от Наредба №22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД КОЧЕРИНОВО
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Кочериново да депозира молба за приемане като член в Сдружение  „МИГ Невестино – Кюстендил“, като упълномощава Кмета на общината да депозира писмена молба до Управителния съвет на МИГ Невестино – Кюстендил, в която да декларира, че е запознат и приема разпоредбите на устава на Сдружението. 
2. Във връзка с т.1 дава съгласие Даниела Миланова – общински съветник в Общински съвет гр. Кочериново, а при нейно отсъствие да бъде замествана от Гергана Нешева – Ст. експерт „Европейски проекти и програми“ към Община Кочериново, да представлява Общината в общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Невестино-Кюстендил на 25.03.2024 г., в с. Невестино като гласува, както следва: 
a. По т.1 от дневния ред на ОС: „за“ 
b. По т.2 от дневния ред на ОС: „за“ 
c. По т.3 от дневния ред на ОС: „за“
d. По т.4 от дневния ред на ОС :“за“.
3. Дава съгласие във върховния управителен орган на сдружението - в Управителния съвет на Сдружението да бъде избран като представител на публичния сектор - от страна на община Кочериново – лицето Даниела Миланова – общински съветник в Общински съвет гр. Кочериново.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.
Настоящото решение е прието с гласуване на извънредно заседание на Общински съвет гр. Кочериново, проведено на 19.03.2024 г., Протокол № 8, точка 1.2. от дневния ред, по Докладна записка с № РД-01-03-36/15.03.2024г. и е подпечатано с официалния печат на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: …………./п/……………
         РАЙЧО КАЛАЙДЖИЙСКИ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 54
на Общински съвет гр. Кочериново
от 19 март 2024 година
За избор на временно изпълняващ длъжността – Кмет на с. Пороминово;
На основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА във връзка с Решение №165-МИ/14.03.2024г. на ОИК – Кочериново
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД КОЧЕРИНОВО
Р Е Ш И:
         1. Избира за временно изпълняващ длъжността – Кмет на с. Пороминово г-жа Маня Дойчинова /Мартинш/.
Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет гр. Кочериново, проведено на 19.03.2024 г., Протокол № 8, точка 1.3. от дневния ред и е подпечатано с официалния печат на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: …………./п/……………
         РАЙЧО КАЛАЙДЖИЙСКИ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Р Е Ш Е Н И Е № 55
на Общински съвет гр. Кочериново
от 19 март 2024 година
За избор на член на Постоянна комисия за Противодействие на корупцията;
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 48, ал. 1 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 16 и чл. 18 във връзка с чл. 15 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, Община Кочериново и взаимодействието му с общинска администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД КОЧЕРИНОВО
Р Е Ш И:
Изменяме свое Решение № 5, Протокол 2 от проведено на 24.11.2023г., заседание на ОбС Кочериново, в т. 6, и утвърждава в поименния състав на Постоянна комисия за противодействие на корупцията и на мястото на подалият оставка член на Постоянната комисия г-н Георги Бучински, за член на Постоянната комисия за противодействие на корупцията – г-жа Даниела Миланова.
Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет гр. Кочериново, проведено на 19.03.2024 г., Протокол № 8, точка 1.4. от дневния ред, по Докладна записка № РД-02-06-34/15.03.2024г. и е подпечатано с официалния печат на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: …………./п/……………
         РАЙЧО КАЛАЙДЖИЙСКИ

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново