www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 07.09.2022 г с Протокол № 10

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 07.09.2022 г с Протокол № 10

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 август 2022 година

Относно: Отмяна на Решение № 55 от Протокол № 8 от заседание на ОбС – община Кочериново от 05 юли 2022 г.

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 21, ал.2, т. 23  от ЗМСМА,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 78

1.Общински съвет гр. Кочериново, отменя Решение № 55 от Протокол № 8 от заседание на ОбС – община Кочериново, от 05 Юли 2022 г.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 август 2022 година

Относно: Отмяна на Решение № 76 от Протокол № 9 от 02.08.2022 г. на ОбС Кочериново.

На основание чл. 33, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 79

1. Общински съвет гр. Кочериново, отменя Решение № 76 от Протокол № 9 от заседание на ОбС – община Кочериново от 02.08.2022 г., поради допусната техническа грешка в мотивите и основанията за приемането му.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 август 2022 година

Относно: Продажба на недвижим имот УПИ II-303, кв. 29 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново с площ от 12306 кв.м., с отреждане „За комплексно обществено обслужване”, ведно с построените в него триетажна масивна сграда със застроена площ 295 кв.м., година на построяване 1937 г. и едноетажна масивна сграда със застроена площ 17 кв.м., година на построяване 1937 г., който имот е актуван съгласно Акт № 2356 от 27.07.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 80

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ II-303, кв. 29 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново с площ от 12306 кв.м, с отреждане „За комплексно обществено обслужване”, ведно с построените в него триетажна масивна сграда със застроена площ 295 кв.м, година на построяване 1937г. и едноетажна масивна сграда със застроена площ 17 кв.м, година на построяване 1937г., който имот е актуван съгласно Акт № 2356 от 27.07.2018г. за частна общинска собственост, чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна стойност въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 459600 лв. /четиристотин петдесет и девет хиляди и шестстотин лева/. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.1 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, К. Везенков, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 август 2022 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП- изменение на ПРЗ на УПИ VI-301 кв. 31 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново, обл. Кюстендил за разделянето му на три нови: УПИ VI-301 с предназначение „За комплексно обществено обслужване”, УПИ XVIII-301,1434 и УПИ XIX-301 с предназначение „За жилищно строителство”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 125 и чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 81

ОбС гр. Кочериново дава съгласие за изработване на изменение на ПУП – ПРЗ  на УПИ VІ-301 кв.31 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново, обл. Кюстендил за разделянето му на три нови: УПИ VI-301 с предназначение "За комплексно обществено обслужване", УПИ XVIII-301,1434 и УПИ XIX-301 с предназначение "За жилищно строителство" и одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 6 гласа,  „ПРОТИВ” 4 гласа,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 август 2022 година

Относно: Приемане отчета за изпълнението на бюджета към полугодието на 2022 година на община Кочериново, област Кюстендил.

На основание чл. 21, ал.1 т.6, чл.27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 2 от ЗПФ /Закона за публичните финанси/ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година,  Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 82

1.Утвърждава приемането на Отчета по бюджета  към полугодието  на  2022 година по функции и дейности, както следва:

- По прихода  - 3 236 022.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно    Приложение 1 -  Приходи „Местна дейност“ и Приложение 1.1 Приходи „Държавна дейност“

- По разхода – 3 236 022.00 лв., разпределени по § /параграфи/, съгласно Приложение № 2 – Разходи „Местна  дейност” ;    Разходи „Държавна  дейност” и Разходи „ Дофинансиране на Държавни Дейности”

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 6 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, К. Везенков, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 4 гласа: С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков/Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 август 2022 година

Относно: Продажба на недвижим имот УПИ I, кв. 52 по плана на с. Мурсалево, общ.  Кочериново с площ от 6403 кв. м. /шест хиляди четиристотин и три кв. м/, с отреждане „За битови услуги” ведно с двуетажна масивна сграда – сграда на бивша детска градина с отпаднало предназначение и застроена площ 230 кв. м.  

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 83

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот УПИ I, кв. 52 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 6403 кв.м /шест хиляди четиристотин и три кв.м/, с отреждане „За битови услуги”, ведно с двуетажна масивна сграда - Сграда на бивша детска градина с отпаднало предназначеие и застроена площ 230 кв.м, който имот е актуван съгласно Акт № 2982 от 30.03.2022г. за частна общинска собственост и и Акт за поправка № 3007 от 24.06.2022г., чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна стойност въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 151400 лв. /сто петдесет и една хиляди и четиристотин лева/ без ДДС. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, К. Везенков, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 август 2022 година

Относно: Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, с площ 8,00 кв. м., придаваем към УПИ VIII-111, кв. 12 представляващ 8/664 ид. ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново.

Във връзка с изложеното и на основание чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.9, ал.2 и ал. 4 от НПРУОИ,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 84

1.    Обявява за частна общинска собственост имот с площ от 8,00 кв.м придаващ се по регулация към УПИ VIII-111, кв. 12 от улица с о.т. 85 и о.т. 86 по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, съгласно Заповед № 1746/03.06.1987г. за действащата улична регулация, поради това, че е престанал да има предназначението на публична общинска собственост.
2.    Възлага на Кмета на община Кочериново изготвянето на Акт за частна общинска собственост на посочения в т.1 имот.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 август 2022 година

Относно: Отдаване под наем на обособено помещение за /поставяне на апаратура за интернет услуги/, находящо се на партера на Административната сграда на община Кочериново с площ от 15.00 кв. м., намиращо се  се в парцел УПИ I -1272, кв. 10 по плана на гр. Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8   и чл. 27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА;  чл. 18, ал.1, 2 и 3  от НПУРОИ и във връзка с чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 85

1. ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем на обособено помещение с обща площ от 15.00 кв.м , намиращо се в  Административната сграда на община Кочериново, партер,  имот  № 1272, парцел І, кв. 10 по плана на гр. Кочериново, представляващо публична  общинска собственост съгласно АОС № 60/14.03.2000 г., което да се  отдаде  за срок от 5 /пет / години чрез публично-оповестен конкурс  за „Поставяне на Апаратура за интернет услуги”.

2. ОбС – гр. Кочериново определя начална тръжна цена съгласно т. ІI/ за услуги в размер на 1.50 лв. за един месец без ДДС за един квадратен метър площ / от Решение № 55 от 03.04.2015 г. на ОбС гр. Кочериново и Заповед на Кмета № РД-01-05-246/19.05.2015 г.  за определяне на базисни наемни цени за един месец в лева без ДДС  , както следва:
Основно помещение – 15.00.кв.м. – 22.50 лв. без ДДС – месечно!

3. Поддържането и текущият ремонт на наетото помещение, както и разходите по ел. енергия, отопление , вода и застраховка    се заплащат от Наемателя.

4. В Договора на Наемателя да се предвиди възможност за актуализация или индексиране на наемната цена

5.ОбС – гр. Кочериново възлага на Кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаното в т.1 помещение чрез публично-оповестен конкурс  и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, К. Везенков, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 август 2022 година

Относно: Регистриране на Булстат с разширение на Направление „Образование”.         

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 5 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 86

1.Общински съвет град Кочериново дава съгласие за регистриране на Булстат с разширение на Направление „Образование”, като /поделение/ Второстепенен разпоредител с бюджетни средства в Община Кочериново.
-    Наименование: Направление „Образование” гр. Кочериново;
-    Седалище и адрес на управление: обл. Кюстендил, общ. Кочериново, гр. Кочериново, пл. „Трети Март” № 1, ПК 2640
-    Адрес за кореспонденция: обл. Кюстендил, общ. Кочериново, гр. Кочериново, пл. „Трети Март” № 1, ПК 2640
-    Представляващ Иван Симеонов Минков – Кмет на Община Кочериново.
-    Регистриране на Булстат с разширение.
2.Упълномощава Кмета на община Кочериново или упълномощено от него лице да извърши регистрацията в Агенцията по вписванията град Кюстендил.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 август 2022 година

Относно: Утвърждаване съществуването на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици в паралелка в СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново  за учебната 2022/2023 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 256, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 11, чл. 294, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 8 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование /НФИСПУО/, по мотивирано искане на Директора на СУ „Христо Ботев”, град Кочериново вх. № ОБ-02-41/24.08.222 г., с приложено към него становище на Началника на Регионално управление на образованието – Кюстендил, изх. № СТ-15/24.08.2022 г.,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 87

1.    Разрешава в СУ „Христо Ботев”, град Кочериново да се допуснат изключения от нормативно определения минимален брой на учениците в паралелките, с не по-малко от 10 ученици, за учебната 2022/2023 година в следните паралелки:
VIII клас – с 12 ученици
X клас – с 17 ученици

2.    Дава съгласие да се предостави на СУ „Христо Ботев”, град Кочериново допълнително финансиране за обезпечаване на учебния процес в паралелките по т. 1 за учебната 2022/2023 година.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа,  „ПРОТИВ” няма,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 август 2022 година

Относно: Молби на граждани

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с ФО № 1/16.01.2020 г. на Министерство на финансите и относно Указания по съставяне и изпълнение на бюджетите на общините, във връзка с постъпили молби за отпускане на еднократна финансова помощ с източник на финансиране имуществени данъци, такси, неданъчни и други общински приходи,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 88

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
    
1.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново отпуска 400 лева еднократна помощ на Славчо Весков Славев, гр. Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново