www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 03.05.2022 г с Протокол № 4

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 03.05.2022 г с Протокол № 4

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 май 2022 година

Относно: Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Овощни градини” в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.1 и 2 от НПУРОИ, чл. 14, ал. 1 и  ал. 8 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Решение № 34 от 07.03.2014 г. на общински съвет град Кочериново, чл. 45, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност,   
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 33

1. Общински съвет – гр. Кочериново дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 10 /десет/ стопански години /2022/2032 – от 01.10.2022 г. до 30.09.2032 г./ общо на долуописаните имоти в землището на гр.Кочериново, общ. Кочериново с обща площ  25 481 кв.м, а именно:

1.1. Имот № 39116.148.75, АЧОС № 2980/01.03.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 798, Акт № 165, том 3 от 16.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Нивнико” с площ 162 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Четвърта /стар номер 148075/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-339206-30.03.2022 година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                        - 39116.148.76; 39116.148.72; 39116.149.394; 39116.148.74;              
1.2. Имот № 39116.148.49, АЧОС № 2979/01.03.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 799, Акт № 166, том 3 от 16.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Нивнико” с площ 2 149 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Четвърта /стар номер 148049/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-339205-30.03.2022 година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                             - 39116.148.51; 39116.148.103; 39116.148.72; 39116.148.48; 39116.148.93; 39116.148.175;
1.3. Имот № 39116.148.48, АЧОС № 2978/01.03.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 800, Акт № 167, том 3 от 16.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Нивнико” с площ 2 809 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Четвърта /стар номер 148048/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-339204-30.03.2022  година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                - 39116.148.49; 39116.148.72; 39116.148.47; 39116.148.62; 39116.148.46; 39116.148.93;
1.4. Имот № 39116.148.47, АЧОС № 2977/01.03.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 801, Акт № 168, том 3 от 16.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Нивнико” с площ 948 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Четвърта /стар номер 148047/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-339203-30.03.2022  година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                  - 39116.148.48; 39116.148.72; 39116.148.45; 39116.148.62;
1.5. Имот № 39116.148.45, АЧОС № 2976/01.03.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 802, Акт № 169, том 3 от 16.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Нивнико” с площ 1 848 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Четвърта /стар номер 148045/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-339202-30.03.2022  година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                        - 39116.148.62; 39116.148.47; 39116.148.72; 39116.148.44; 39116.148.88;
1.6. Имот № 39116.148.44, АЧОС № 2975/01.03.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 718, Акт № 104, том 3 от 10.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Нивнико” с площ 1 765 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Четвърта /стар номер 148044/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-339201-30.03.2022  година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                   - 39116.148.45; 39116.148.72; 39116.148.43; 39116.149.394; 39116.148.89; 39116.148.88;
1.7. Имот № 39116.148.43, АЧОС № 2974/01.03.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 715, Акт № 101, том 3 от 10.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Нивнико” с площ 2 735 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Четвърта /стар номер 148043/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-339200-30.03.2022  година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                    - 39116.148.44; 39116.148.72; 39116.148.37; 39116.149.394; 39116.148.39; 39116.148.40; 39116.148.89;
1.8. Имот № 39116.148.17, АЧОС № 2973/01.03.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 716, Акт № 102, том 3 от 10.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Нивнико” с площ 3 118 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Четвърта /стар номер 148017/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-339197-30.03.2022  година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                   - 39116.148.18; 39116.148.32; 39116.149.394; 39116.148.34; 39116.148.16; 39116.148.15; 39116.148.20; 39116.148.19;
1.9. Имот № 39116.148.16, АЧОС № 2972/01.03.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 717, Акт № 103, том 3 от 10.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Нивнико” с площ 666 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Четвърта /стар номер 148016/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-339196-30.03.2022 година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                 - 39116.148.20; 39116.149.394; 39116.148.17; 39116.148.5; 39116.148.6; 39116.148.15;
1.10. Имот № 39116.148.6, АЧОС № 2971/24.02.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 618, Акт № 21, том 3 от 02.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Дабравата” с площ 2 984 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Четвърта /стар номер 148006/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-268020-15.03.2022 година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                 - 39116.148.8; 39116.148.15; 39116.148.16; 39116.148.5; 39116.150.166; 39116.148.4; 39116.148.7;
1.11. Имот № 39116.148.4, АЧОС № 2970/24.02.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 617, Акт № 20, том 3 от 02.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Дабравата” с площ 1 118 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Четвърта /стар номер 148004/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-268019-15.02.2022 година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                 - 39116.148.10; 39116.148.7; 39116.148.6; 39116.150.166; 39116.148.3;
1.12. Имот № 39116.148.3, АЧОС № 2969/24.02.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 616, Акт № 19, том 3 от 02.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Дабравата” с площ 1 562 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Четвърта /стар номер 148003/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-268018-15.03.2022 година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                 - 39116.148.11; 39116.148.10; 39116.148.4; 39116.150.166; 39116.148.2;
1.13. Имот № 39116.146.12, АЧОС № 2968/24.02.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 615, Акт № 18, том 3 от 02.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Ридо” с площ  511 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Шеста /стар номер 146012/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-268017-15.03.2022 година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                            - 39116.146.13; 39116.160.340; 39116.146.11; 39116.146.422;
1.14. Имот № 39116.146.11, АЧОС № 2967/24.02.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 614, Акт № 17, том 3 от 02.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Ридо” с площ  429 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Шеста /стар номер 146011/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-268016-15.03.2022 година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                    - 39116.146.12; 39116.160.340; 39116.146.10; 39116.146.422;
1.15. Имот № 39116.145.44, АЧОС № 2962/24.02.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 602, Акт № 5, том 3 от 02.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Валого” с площ  570 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Шеста /стар номер 145044/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-268010-15.03.2022 година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                    - 39116.145.45; 39116.146.422; 39116.145.42; 39116.38.423;
1.16. Имот № 39116.145.45, АЧОС № 2963/24.02.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 603, Акт № 6, том 3 от 02.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Валого” с площ  830 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Шеста /стар номер 145045/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-268011-15.03.2022 година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                   - 39116.145.46; 39116.146.422; 39116.145.44; 39116.38.423;
1.17. Имот № 39116.145.46, АЧОС № 2964/24.02.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 604, Акт № 7, том 3 от 02.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Валого” с площ  671 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Шеста /стар номер 145046/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-268013-15.03.2022 година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                    - 39116.145.47; 39116.146.422; 39116.145.45; 39116.38.423;
1.18. Имот № 39116.146.6, АЧОС № 2966/24.02.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 606, Акт № 9, том 3 от 02.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Ридо” с площ  161 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Шеста /стар номер 146006/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-268015-15.03.2022  година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                       - 39116.146.8; 39116.146.5; 39116.146.4; 39116.146.422;
1.19. Имот № 39116.146.2, АЧОС № 2965/24.02.2022 г., СВ гр. Дупница – рег. № 605, Акт № 8, том 3 от 02.03.2022 г., по КККР на землище гр.Кочериново, местност „Ридо” с площ  445 кв.м, начин на трайно ползване – „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия – Шеста /стар номер 146002/, при граници и съседи на имота съгласно скица с изх.№ 15-268014-15.03.2022 година на АГКК гр.Кюстендил:  –  за отдаване под наем.                                                                                      - 39116.146.422; 39116.146.4; 39116.146.3; 39116.160.340; 39116.146.1;

2. Общински съвет – гр. Кочериново възлага на кмета на общината да извърши процедура по отдаване под наем на описаните в т.1 недвижими имоти чрез публичен търг и сключване на договор.                                                                 3. Наемът на описаните в т.1 имоти годишно е не по-малко от  1 274,05 лв., освободен от ДДС, съгласно чл.45, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, което е и начална тръжна цена.                                                             4. Ако по време на договора за наем има възстановяване на имоти на бивши собственици, за имотите предмет на настоящото решение да бъде сключен Анекс към договора за изключване на възстановената част.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 май 2022 година

Относно: Ползване на част от имот с идентификатор 69261.501.37 по КККР на с. Стоб, общ. Кочериново за паркиране на автомобили на служители на информационния център и на посетители на еко-пътеката за Стобските пирамиди.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 34

1.    На „Югозападно Държавно Предприятие“ ДП ТП „Държавно Горско Стопанство Рилски манастир“, представлявано от инж. Георги Кабзималски се разрешава ползването площ от 15,00 кв.м, която ще се използва за паркиране на автомобили на служители на информационния център в южната част от имот с идентификатор 69261.501.37 по КККР на с.Стоб, общ.Кочериново – частна общинска собственост, съгласно приложената схема.
2.    На основание чл. 18, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново се определя такса от 150 лв. на месец за срок от шест месеца за времето от 15 май 2022г. до 15 ноември 2022г.
3.    Възлага на Кмета на община Кочериново да издаде заповед за предоставяне за ползване на посочената в т.1 част от имот.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 7 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков,  „ПРОТИВ” 3 гласа: С. Горов,  Е. Радков, В. Давидков,   „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма, „НЕ  ГЛАСУВАЛ” 1 – С. Кирилов /Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 май 2022 година

Относно: Продажба на недвижим имот УПИ I, кв. 52 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 6403 кв.м. /шест хиляди четиристотин и три кв.м/, с отреждане „За битови услуги”, ведно с двуетажна масивна сграда с предназначение – За битови услуги и застроена площ 230 кв.м., който имот е актуван съгласно Акт № 2982 от 30.03.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и ал.2 от НПУРОИ и чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 35

1.    ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба чрез публичен търг на недвижим имот УПИ I, кв. 52 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 6403 кв.м /шест хиляди четиристотин и три кв.м/, с отреждане „За битови услуги”, ведно с двуетажна масивна сграда с предназначение – За битови услуги и застроена площ 230 кв.м, който имот е актуван съгласно Акт № 2982 от 30.03.2022г. за частна общинска собственост, ведно с метална конструкция с размери 18/15 м и метална цистерна за гориво в бетонов саркофаг, чрез публичен търг.
2.    Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна стойност въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 151400 лв. /сто петдесет и една хиляди и четиристотин лева/ без ДДС. Началната тръжна цена е равна на пазарната оценка.
3.    ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Е. Бозовайска, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков, Г. Ценев, С. Горов, Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 май 2022 година

Относно: Допълване на приетия с решение № 4 от Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Кочериново от 31.01.2022 г. План за интегрирано развитие на община Кочериново за периода 2021-2027 г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 36

1.1    Общински съвет – Кочериново дава съгласието си да бъде допълнен  Плана за интегрирано развитие на община Кочериново  за периода 2021-2027 г.  в частта му  на Приоритет 2: Преодоляване на социалните различия, чрез приоритетно  териториално развитие  и подобряване на инфраструктурата, Мярка 2:   Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство, Дейност 3: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и съществуващите общински пътища, съоръжения и принадлежности  към тях в община Кочериново, с проектното предложение „Основен ремонт на общински път KNL 3087/KNL 1086/Стоб – Пороминово KNL 1084“.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 май 2022 година

Относно: Отдаване под наем на водоем с обем 16000 куб.м., (язовир) ведно с прилежаща земя – 7852 дка, изграден в ПИ № 02748.1.684, землище на с. Бараково, община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, §12, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби  към закона за изменение и допълване на Закона за водите (ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2013 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 58 ОТ 2015 Г.), чл. 14, ал. 7 и чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и чл.18, ал.1,2 и 3 от „Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”, както и чл. 20,т.2 и чл. 21 от Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията,     
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 37

1.    Общински съвет – Кочериново Актуализира  „План за действие на общинските концесии на територията на община Кочериново за периода 2021-2027, като от план аизключва проект ”Поземлен имот с идентификатор 02748.1.684 по КККР на с. Бараково, предвиден за отдаване на концесия през 2022 г.
2.    Общински съвет Кочериново актуализира Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2019-2023 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска  собственост през 2022 г. с ”Поземлен имот с идентификатор 02748.1.684 по КККР на с. Бараково – за отдаване под наем.
3.    Общински съвет – Кочериново дава съгласие за отдаване под наем за срок от десет години на”Поземленимот с идентификатор 02748.1.684 по КККР на с. Бараково-  „Водоем с обем 16000 куб.м“ (язовир), ведно с  прилежаща земя – 7852 кв.м., с местонахождение – с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, извън регулация,  съгласно АОС №2368 /07.08.2018 г., вп. под № 3669, том 14, акт №  162 на 17.08.2018 г. в СВ гр. Дупница,  чрез публичен търг с тайно наддаване
4.    Общински съвет Кочериново определя начална тръжна цена за годишен наем в размер на 395 лв без ДДС.
5.    Общински съвет Кочериново определя следните условия за отдаване под наем на посочения в т.3 обект.    
5.1.    В търга могат да участват лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на язовирната стена“ по смисъла на Закона за водите – физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на водоема и на съоръженията към него, ако има такива. Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и насъоръженията към тях, както и контрол на техническото им състояние  „Хидроспециалист“ е лице, което притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, със специалност Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, при придобиването на която в учебния план са изучавани  предмети и са придобити умения, свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на язовири и язовирни стени и на съоръженията към тях.
5.2.    Критерий за оценка на офертите е най-висока предложена годишна цена, която е не по-ниска от началната тръжна  цена.
5.3.    Спечелилият участник  се задължава да извърши следните  дейности в имота:        
5.3.1.    След подписване на договор за избор на оператор същият се задължава съгласно чл. 50 , ал.3, т.1 от Закона за водите   да се снабди с разрешително за ползване        на воден обект, което се издава от съответния орган съгласно разпоредбите на чл.52 от закона за водите;     
5.3.2.    Операторът се задължава да спазва изискванията на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на водоема и съоръженията към него (ако е приложимо), както и на контрол за техническото им състояние приета с ПМС № 12/28.01.2020 г., Обн. В ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., както и Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ, бр. 97 от 02.11.2004 г.
5.3.3.    Операторът се задължава да спазва нормативните актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и екологосъобразното и рационалното му използване.
5.3.4.    Операторът се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните и контролните органи свързани с обезопасяването и сигурността на водоема.
5.3.5.    Да осигури свободен достъп до вода за поливни нужди на гражданите;
6.    Общински съвет – Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да проведе публичния търг и да сключи договор със спечелилия кандидат.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 май 2022 година


      
Относно: Именуване на улица разделяща кварталите 88 и 89 по плана на гр. Кочериново

На основание чл. 21 ал.1 т.18 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 38

1. ОбС – Кочериново именува улица Д-р „Петър Василев” в гр. Кочериново разделяща кварталите 88 и 89 по плана на гр. Кочериново, започваща от  улица „Антон Иванов” и завършва до улица „Жельо Демиревски” гр. Кочерново;
2. ОбС – Кочериново именува улица-тупик „Васил Гогев“ в гр. Кочериново започваща от новоименуваната улица Д-р „Петър Василев“.
3. Кмета на община Кочериново да възложи на служителите от отдел  „Кадастър и регулация”, да изготвят съответната номерация на именуваните улица по т.1 и т.2 от настоящото решение.

Решението подлежи на обнародване в ДВ

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 10 гласа:,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/Препис – Извлечение
от Протокол № 4
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 май 2022 година


      
Относно: Молби на граждани

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с ФО № 1/16.01.2020 г. на Министерство на финансите и относно Указания по съставяне и изпълнение на бюджетите на общините, във връзка с постъпили молби за отпускане на еднократна финансова помощ с източник на финансиране имуществени данъци, такси, неданъчни и други общински приходи,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 39

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
    
1.Със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново  отказва еднократна помощ на Райна Петрова Гьорева, гр. Кочериново.
2.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отказва  еднократна помощ на Петър Георгиев Гьорев, гр. Кочериново.
3. Със „ЗА” 7 гласа, „ПРОТИВ” 3 гласа, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас,
ОбС – Кочериново  отказва  еднократна помощ на Незабравка Николова Герова, гр. Кочериново.
4. Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”няма,
ОбС – Кочериново  отказва  еднократна помощ на Бисер Генчов Годев, с. Боровец.
5.Със„ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
 ОбС – Кочериново  отпуска 300 лева  еднократна помощ на Сталин Иванов Боянски, гр. Кочериново.
6. Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 1000 лева  еднократна помощ на 12 клас от СУ „Христо Ботев”, гр. Кочериново.
7. Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 500 лева  еднократна помощ на Ангел Николов Александров, с. Бараково.
8. Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 500 лева  еднократна помощ на Иван Златков Спасов, гр. Кочериново

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново