www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 02.11.2021 г с Протокол № 12

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на заседание на ОбС на 02.11.2021 г с Протокол № 12

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 ноември 2021 година

Относно: Приемане на проектобюджета за 2022 година в частта му за местни дейности и на актуализираната бюджетна прогноза за 2023-2024 година на община Кочериново, област Кюстендил, II-ри етап.

На основание чл. 21, ал.1 т.6 и т.12,  чл.27, ал. 2,4 и 5 от ЗМСМА; чл. 67, ал.   6 и чл. 69, ал.1, т.1 и 2 и ал. 2 ; чл.83, ал.2  от ЗПФ/Закона за публичните финанси/, както  и т. 2.2.3 от Решение № 64 на МС/Министерски съвет/  от 22.01.2021 година ; Решение № 963 на МС от 2020 година за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023, одобрена с Решение № 778 на МС от 2020 година, Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 81

1. ОбС гр. Кочериново приема   Средносрочна бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за  местни дейности за периода 2022-2024 година   на община Кочериново, област Кюстендил, в частта му за местна дейност.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 7 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 4 гласа: С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков/Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 ноември 2021 година

Относно: Изменение и допълнение на  Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси,  чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, както и във връзка с чл. 283, ал. 9, ал. 10, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование, при спазване на разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 82

Общински съвет – гр. Кочериново изменя и допълва Наредба за определянето и администри-рането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново както следва:
§ 1.  Чл. 33 се изменя както следва:
    Чл. 33  Оказваните административни услуги, тяхното наименование, вид, срок и размер на таксите за тях се определя съгласно Приложение №1 – „Наименование на администра-тивните услуги и размер на таксите„
§ 2. Приложение №1 – „Наименование на административните услуги и размер на таксите” се изменя както следва - /съгласно приложено Приложение №1/
§ 3. В Чл. 21, ал. 2 на раздел III  се добавя т. 2  със следният текст  :
    т. 2 „ Всяко дете в задължителна предучилищна възраст, записано в целодневна или  полудневна форма на организация в детска градина или училище.
§ 4.  Ал. 5  към чл. 21  се изменя и допълва както следва : Не се заплаща такса :
    т.1 „За децата, чийто родители са І или ІІ група инвалиди, децата на неизвестни родители, сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг и деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение №5 от Наредба №19 от 2000 г. за експертизата на инвалидността при децата до 16 годишна възраст.
    т. 2 „  За деца в задължителна предучилищна възраст на родители редовни студенти, деца настанени в приемни семейства  и деца със специални образователни потребности.
§ 5. Създава се нова ал. 9  към чл. 21, раздел III, със следния текст:  „ Облекченията за децата, подлежащи  на  задължителна предучилищна подготовка  се заплащат със средства от държавния бюджет “.
§ 6. Чл. 2, ал. 1, т.4 се отменя
§ 7. Р А З Д Е Л   ІV - Такси за добив на кариерни материали, включително Чл. 27, чл. 28 и чл. 29 се отменят.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: Е. Бозовайска, Г. Ценев, Д. Миланова, Г. Ванева, Е. Лукарска – Ангелова, Р. Калайджийски, К. Везенков, С. Горов,  Е. Радков, С. Кирилов, В. Давидков,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 ноември 2021 година

Относно: Одобряване на изменение в структурата на общинската администрация.

На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.27, ал. 4 от ЗМСМА,  и във връзка с чл. 44, ал.1, т. 17 от ЗМСМА, Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 83

Общински съвет - Кочериново одобрява следните промени в структурата на общинската администрация на община Кочериново.
1.    В Приложение №1 - Обща численост и структура по длъжности за делегираните от държавата дейности:
1.1.    Длъжността „Главен експерт” с код 264.9. Експертно ниво 5, от три става два броя.
1.2.    Въвежда се нова длъжност с наименование  „Инспектор”, с код 295.11. Експертно ниво 7 – 1 бр.
1.3.    „Младши експерт” от 2 броя става 1 брой;
1.4.    „Старши експерт от 5,5 става 6,5 бр.
2.    В Приложение № 2 - Обща численост и структура на длъжностите по звена и по функции 
за делегираните от държавата дейности /дирекция Специализирана администрация/
2.1.    Въвежда се нова длъжност с наименование Инспектор „Местни данъци и такси”,с код 295.11. Експертно ниво 7 – 1 бр.
2.2.    Закрива се длъжността с наименование Главен експерт „Управление на горски територии общинска собственост” с код 264.9. Експертно ниво 5
3.    В Приложение № 2 - Обща численост и структура на длъжностите по звена и по функции  за делегираните от държавата дейности /дирекция Обща администрация/:
-    длъжността Младши експерт „Човешки ресурси”, код 290.11. Експертно ниво 7,  се изменя на Старши експерт „Човешки ресурси”, код 283.10. Експертно ниво 6
4.    В Приложение №3 - Местни дейности, в т.1 - Дофинансиране:
 -  Длъжността Младши специалист се закрива, а се въвежда длъжността Младши експерт.
5.    Кметът на община Кочериново да отрази направените промени в длъжностното разписание и в Устройствения правилник.           

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” нямаа/Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 ноември 2021 година

Относно: Приемане на Анализ на потребностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново.  

На основание чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, Писмо изх. № ОА-08-00-21/05.10.2021 г. на Областна администрация гр. Кюстендил,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 84

1.    Общински съвет гр. Кочериново приема Анализ на потребностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 11 гласа,  „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 ноември 2021 година

Относно: Право на прокарване на „Подземна оптична кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни /интернет/” по пътища – общинска публична собственост извън урбанизираните територии на населените места в землищата на с. Стоб, с. Пороминово и гр.  Кочериново /землище на с. Бараково/.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 85

Отлага приемането на решение за учредяване право на прокарване на „Подземна оптична кабелна линия за пренос и резпределение на цифрови данни /интернет/” по пътища – общинска публична собственост извън урбанизираните територии на населените места през: имоти с идентификатори 69261.92.78 и 69261.86.220 по КККР на с. Стоб, имоти с идентификатори 57830.15.81 и 57830.26.86 по КККР на с. Пороминово и имот с идентификатор 02748.93.924 по КККР на с. Бараково, общ. Кочериново, до предоставяне на документи и информация установяващи:
-    Заявителя „ВЕГА 83” ООД, мрежов оператор ли е или е оператор на електронна съобщителна мрежа, по смисъла на §1, т. 3 и т. 4 от ДР на ЗЕСМФИ.
-    Дълбочината, на която ще бъде изградена  физическата инфраструктура /полагани полиетиленова тръба РЕ Ф25 и в който ще се положат още два броя полиетиленови тръби РЕ Ф25/ в която ще се положи оптична кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни /интернет/, за установяване на евентуално засягане на съществуващите сервитутни права на трети лица каквито се ЧЕЗ, ВЕЦ „Стоби” ЕООД гр. Благоевград, ВиК и други, доколкото след изграждането на оптична кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни /интернет/ в полза на собственика на същата възникват сервитутни права и без договор между заявителя и съответния мрежов оператор в чиято полза има вече възникнали сервитутни права, би вазникнал вещноправен спор.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 ноември 2021 година

Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план на техническата инфраструктура от първостепенно общинско значение за обект „Общински път IV клас в местностите „Чапрашлжко” и „Ачкала” в землището на с. Бараково, община Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 7, във връзка с ал. 1 от ЗОС, Решение № 41 от Протокол № 5 от 05.05.2020 г.  на ОбС – Кочериново за допускане изработването на ПУП-ПП и Решение точка № 1 от Протокол № 3/15.07.2021 г. на ОбЕСУТ при община Кочериново, Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 86

Одобрява ПУП-Парцеларен план на техническата инфраструктура от първостепенно общинско значение за обект „Общински път IV клас в местностите „Чапрашлжко“ и „Ачкала“ в землището на с. Бараково, общ. Кочериново“, през имоти с идентификатори 02748.1.173, 02748.4.75, 02748.4.87, 02748.4.531, 02748.9.1, 02748.9.2, 02748.9.3, 02748.9.10, 02748.9.14, 02748.9.15, 02748.9.16, 02748.9.18, 02748.9.19, 02748.9.20, 02748.9.21, 02748.9.22, 02748.9.23, 02748.9.24, 02748.9.25, 02748.9.82, 02748.9.83, 02748.9.84, 02748.9.85, 02748.9.86, 02748.9.88, 02748.9.89, 02748.9.91, 02748.9.92, 02748.9.94, 02748.9.96, 02748.9.98, 02748.9.100, 02748.9.102, 02748.9.104, 02748.9.141, 02748.9.145, 02748.9.150, 02748.9.158, 02748.9.195, 02748.9.633, 02748.9.652, 02748.16.1, 02748.16.4, 02748.16.5, 02748.16.6, 02748.16.10 и 02748.16.13 по КККР в землището на с. Бараково.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 6 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 5/Препис – Извлечение
от Протокол № 12
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 02 ноември 2021 година

Относно: Искане Рег. инд. и дата РД-01-34-24/13.10.2021 г. от жители на с. Пороминово за промяна на името на улица „Васил Априлов” в с. Пороминово на улица „Георги Начев – комитата”  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 87

Отлага приемането на решение за промяна на името на улица „Васил Априлов” в с. Пороминово на улица „Георги Начев – комитата”, до прилагане на подписка за промяна името на улицата, в която да бъде изразено писмено съгласието за промяна на повече от половината от живеещите на улица „Васил Априлов”.

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                        Елена Бозовайска

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново