www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

  • ПДФ

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, Решение № 25 от Протокол № 4 от 09.01.2024г. на Общински съвет- Кочериново, във вр. с чл.8, ал.1, чл.35, ал.1, ал.6 от Закона за общинска собственост, чл. 31, ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кочериново, чл. 23, ал.1, т.1  от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кочериново  обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от премахването на потенциално опасни дървета, общинска собственост, на територията на Община Кочериново. Началната тръжна цена е 11 090,00 лв. /единадесет хиляди и деветдесет лева/, въз основа на предварително определени и маркирани, с общинска марка, опасни дървета, изчислена по сортиментна таблица и ведомост 227 м3 стояща маса с клони в т.ч. едра строителна дървесина-прогнозно количество 108 м3 , обли за занаятчийска преработка –прогнозно количество 50 м3 и дърва за огрев- прогнозно количество 69 м3 - съгласно влязло в сила Решение № 25 от Протокол № 4 от 09.01.2024 г. на Общински съвет- гр. Кочериново. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от датата на публикуване на обявата, от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация- гр. Кочериново. Депозитът за участие в търга е в размер на 1 109,00 лв. /хиляда сто и девет лева/. Тръжната документация може да бъде закупена в стая №2 на общинска администрация, срещу сумата от 100,00 лв. /сто лева/. Огледът на обектите може да става всеки работен ден от 10:00 часа до 12:00 часа, до крайния срок за подаване на предложенията в Община Кочериново.  Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за Административно обслужване (ЦАО) партер, общинска администрация гр. Кочериново до 17:00 часа на петнадесетия ден от датата на публикацията на Обявата за провеждане на публичния търг. При подаване на едно писмено предложение /оферта/ за участие, срокът за подаване на оферти се удължава със седем дни. За допълнителна информация тел: 07053/31-99

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново