www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  §12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към закона за изменение и допълване на Закона за водите, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.18, ал.1, ал.2 и 3 от НПУРОИ, чл.20, чл.21 от Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията и Решение № 37 от Протокол № 4 от 03 май 2022 година на Общински съвет Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на Поземлен имот с идентификатор № 02748.1.684 по КККР на с. Бараково, „Водоем с обем 16000 куб. м. (язовир), ведно с прилежаща земя 7852 кв. м.  с местонахождение с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил, извън регулация, собственост на община Кочериново съгласно АОС2368/07.08.2018 г. В търга могат да участват само лица отговарящи на изискванията  за „оператор на язовирна стена“ по смисъла на Закона за водите – физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване дейностите за стопанисване, поддръжка и експлоатация на водоема и съоръженията към него, ако има такива. Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на техническото им състояние “Хидроспециалист“ е лице, което притежава образователно – квалификационна степен „магистър“, със специалност Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, при придобиването на която в учебния план са изучавани предмети и са придобити умения свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на язовири и язовирни стени и на съоръжения към тях. Началната тръжна цена е 395 лв. (Триста деветдесет и пет лева) без ДДС, наем за една година. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация – град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 250 лева (Двеста лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО)  находящ се на партера на общинска администрация  гр. Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия  ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново