www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13  от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1 от НПУРОИ, Решение № 67 от Протокол № 10 от 07 септември 2021 година на ОбС Кочериново и Заповед №ОС-06-35/18.10.2021 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанска година 2021-2022, общо имоти в землищата на с.Цървище, с.Фролош, с.Стоб и гр.Кочериново, община Кочериново с обща площ   251352 кв.м с начин на трайно ползване пасища. В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Началната тръжна цена е 2520,82 лв. годишен наем, Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00  часа в сградата на Община Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 300 лв. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в ЦАО на община Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

 

Обява

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.13  от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1 от НПУРОИ, Решение № 68 от Протокол № 10 от 07 септември 2021 година на ОбС Кочериново и Заповед №ОС-06-34/18.10.2021 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанска година 2021-2022, общо имоти в землищата на с. Фролош и с. Цървище, община Кочериново с обща площ   86452 кв.м с начин на трайно ползване Пасища. В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Началната тръжна цена е 864,52 лв. годишен наем, Търгът ще се проведе на двадесет и първия ден от дата на публикуване на обявата от 12.00  часа в сградата на Община Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 100 лв. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв.  Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в ЦАО на община Кочериново до 17.00 часа на двадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

 

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5, ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.27, ал.1, ал.2 от НПУРОИ, Решение № 56 от Протокол № 8 от 06 юли 2021 година на Общински съвет Кочериново и Заповед № ОС-06-32/30.08.2021 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет стопански години (2021-2031) общо на имоти в землището на гр.Кочериново, общ. Кочериново с обща площ  91741 кв.м, с начин на трайно ползване  „Овощна градина” Началната тръжна цена е 4587,05 лв. наем за една стопанска година, Търгът ще се проведе на четиринадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00  часа в сградата на Община Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 500  лв. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. Оглед на имотите може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в ЦАО на община Кочериново до 17.00 часа на тринадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

 

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС,  Решение № 45 от Протокол № 6 от 05 май 2021 година на Общински съвет Кочериново и Заповед №ОС-06-30/23.06.2021 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на открита площ в с. Стоб, община Кочериново за поставяне на преместваеми обекти – „Вендинг машини и други преместваеми обекти за търговия и услуги” с обща площ 5 м² (Пет квадратни метра) намиращ се в имот с индетификатор №69261.501.26 по КККР на с. Стоб, община Кочериново. Търгът ще се проведе на шестнадесетия ден от датата на публикуване на обявата от 10.00 часа в административната сграда на Община Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 50 лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в ЦАО на община Кочериново до 17.00 часа на петнадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.1,ал.4 от ЗФВС,чл.12, чл.13, чл.14 от „Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти-собственост на община Кочериново”, Решение №44 от Протокол № 6 от 05 май 2021 г на Общински съвет Кочериново и Заповед № ОС-06-29/10.06.2021 година на кмета на Община Кочериново обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот спортен комплекс – Стадион, с площ 14000 кв.м., част от имот 1435, находящ се в УПИ IX, кв.38 по плана на град Кочериново, собственост на община Кочериново съгласно АПОС №8 от 20.10.1997 година. В конкурса могат да участват юридически лица и сдружения с нестопанска цел, които отговарят на следните условия: Осъществяват общественополезна дейност, свързана с развитието на системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност; Не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; Не се намират в ликвидация; Нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към Държавата и Общините, освен ако не са отсрочени или разсрочени; В чиито управителни органи членуват лица, които не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако са били реабилитирани; изискването се отнася и за управителите и изпълнителните директори на юридически лица; Нямат изискуеми задължения към Община Кочериново; Са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта най-малко една година преди датата на кандидатстване –  за кандидатите, които са спортни организации или други организации в областта на спорта. Са представили: - програма за управление на спортния обект, която предвижда средства за заплащане на наема за срока на договора; - план за ползване на спортния обект за първите 5 години от срока на договора за наем и актуализиран план за останалия срок; - доказателства за възможностите за развитие на спортната дейност и за постигнатите спортни резултати. Началната конкурсна наемна цена е в размер на 100 лв. (Сто лева) без ДДС месечно. Конкурсът ще се проведе на шестнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.00 часа в сградата на общинска администрация – град Кочериново. Конкурсната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 (петдесет) лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Депозита за участие в конкурса е в размер на 200 лв. (Двеста лева). Предложения за участие в конкурса се подават в Информационен център (Партер) на общинска администрация до 17.00 часа на петнадесетия ден от датата на публикацията. За допълнителна информация тел: 07053/29-24

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново