www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публични търгове и публично оповестени конкурси

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1, ал.2, чл.49 от НПУРОИ, чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС, Решение № 75 от Протокол № 8 от 17 юли  2023 година на Общински съвет Кочериново и Заповед № ОС-06-22/16.08.2023 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на недвижим имот УПИ II-52, кв. 36 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново с площ 3805 м² (Три хиляди осемстотин и пет кв. м.) с отреждане по регулация „За комплекс за социални грижи” застроен с масивна сграда, състояща се от три тела:  двуетажно със ЗП площ 278 м², едноетажно със ЗП 175 м² и едноетажно със ЗП 280 м² година, който имот е собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 3157 от 26.06.2023 година.Началната тръжна цена е 103300 лв. (Сто и три хиляди и триста лева) без ДДС. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер 11000 лв. (Единадесет хиляди лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО) находящ се на партера на общинска администрация  Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1, ал.2, чл.49 от НПУРОИ , чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС, Решение № 85 от Протокол № 6 от 06 юни 2023 г на Общински съвет Кочериново и Заповед № ОС-06-17/01.08.2023 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на земеделска земя поземлен имот с идентификатор 55539.151.46 в землището на с. Пастра, община Рила с площ 332 м² ( Триста тридесет и два кв. м.), начин на трайно ползване „Широколистна гора“ собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 3135 от 14.04.2023 година. Началната тръжна цена е 921 лв. (Деветстотин двадесет и един лева). Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация град Кочериново Депозита за участие в търга е в размер на 100 лв. (Сто лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО) находящ се на партера на общинска администрация  Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1, ал.2, чл.49 от НПУРОИ, чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС, Решение № 70 от Протокол № 7 от 04 юли 2023 година на Общински съвет Кочериново и Заповед № ОС-06-19/01.08.2023 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на недвижим имот, а именно: УПИ XI-47, кв. 8 по плана на с. Фролош, община Кочериново с площ 865 м² (Осемстотин шестдесет и пет кв. м.) с отреждане „За жилищно строителство”, собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 3137 от 02.05.2023 година. Началната тръжна цена е 7520 лв. (Седем хиляди петстотин и двадесет лева) без ДДС. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 800 лв. (Осемстотин лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО) находящ се на партера на общинска администрация  Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1, ал.2, чл.49 от НПУРОИ, чл.35, ал.1, ал.6 от ЗОС, Решение № 46 от Протокол № 7 от 07 юли  2022 година, Решение № 71 от Протокол № 7 от 04 юли  2023 година на Общински съвет Кочериново и Заповед № ОС-06-18/01.08.2023 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба  на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно: УПИ IV-303, кв. 29 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново с площ 1556 м² (Хиляда петстотин петдесет и шест кв. м.) с отреждане по регулация за „За индивидуално жилищно” ведно с построените в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 97 м², година на построяване 1941г. и едноетажна масивна сграда със застроена площ 407 м², година на построяване 1941г., собственост на община Кочериново съгласно АЧОС № 2357 от 27.07.2018 година. Началната тръжна цена е 104800 лв. (Сто и четири хиляди и осемстотин лева) без ДДС. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от дата на публикуване на обявата от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация  град Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 12000 лв. (Дванадесет хиляди лева). Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от Сто лева. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в Център за Административно Обслужване (ЦАО) находящ се на партера на общинска администрация  Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

ОБЯВА

  • ПДФ

О Б Я В А

Община Кочериново на основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС,  Решение № 69 от Протокол № 7 от 04 юли 2023 година на Общински съвет Кочериново и Заповед № ОС-06-20/01.08.2023 година на кмета на Община Кочериново обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години за поставяне на преместваеми обекти  „Вендинг машини и други преместваеми обекти за търговия и услуги” с обща площ 10 м² (Десет квадратни метра) на открита площ намираща се в поземлен имот с № 1436 по кадастралния и регулационен план на гр. Кочериново (Парка), община Кочериново, съгласно приложена схема. Началната тръжна цена е 24 лв. (Двадесет и четири лева) с ДДС. Търгът ще се проведе на петнадесетия ден от датата на публикуване на обявата от 11.00 часа в административната сграда на Община Кочериново. Депозита за участие в търга е в размер на 50 лева. Тръжната документация може да се закупи в стая № 5 на общинска администрация срещу сумата от 50 лв. Оглед на имота може да става всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа до крайния срок за поддаване на предложенията в община Кочериново. Предложенията за участие в търга се подават в ЦАО на община Кочериново до 17.00 часа на четиринадесетия ден от датата на публикацията.

За допълнителна информация тел: 07053/29-24

 

 

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново