www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Публична Покана - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ гр. Кочериново

  • ПДФ

BG - гр. Кочериново
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дом за стари хора гара Кочериново, гр.Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил.  Тел.: 07053/2077, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 07053/ 2330

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ob-kocherinovo.bg/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Предмет на процедурата: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ гр. Кочериново», по следните обособени позиции: Позиция І – „Доставка на месо и месни хранителни продукти”; Позиция ІІ – „Доставка на пакетирани хранителни продукти”; Позиция ІІІ – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”; Позиция ІV –  „Доставка на хранителни продукти от краве мляко”; Позиция V –   „Доставка на хляб”; Позиция VІ – „Доставка на плодове и зеленчуци”; Позиция VІІ – „Доставка на кокоши яйца”; Позиция VІІІ – „Доставка на мляко”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
15000000
Описание:
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Приблизителната стойност за изпълнение на поръчката е до 69 600 лв. (словом: шестдесет и девет хиляди и шестотин лева) с вкл. ДДС. Без ДДС обема на поръчката е 58 000 лв. (словом: петдесет и осем хиляди лева), за една календарна година, считано от влизане в сила на договор с определените изпълнители, по обособени позиции, както следва: За Позиция І – до 17 190 лв. без ДДС; За Позиция ІІ – до 10 209 лв. без ДДС; За Позиция ІІІ – до 1 591 лв. без ДДС; За Позиция ІV – до  4 758 лв. без ДДС; За Позиция V – до 9 595  лв. без ДДС; За Позиция VІ – до 7 362 лв. без ДДС; За Позиция VІІ – до 1 500 лв. без ДДС; За Позиция VІІІ – до 5 795  лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
58 000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Дом за стари хора гр.Кочериново /гара Кочериново/, Община Кочериново, област Кюстендил.
NUTS:
BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Изисквания към възможностите на кандидата:
1. Юридически: 1.1.Данни за лицето, което прави предложението. 1.2. Документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР /заверено. от участника копие/. При участие на  обединение – документ, подписан. от лицата в обединението. 1.3. Документ. за регистрация по ДДС – ако е участникът е регистриран.  1.4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /приложение №4/ и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП /приложение №5/.
2. Икономически изисквания: Годишен финансов отчет: баланс и отчет за приходите и разходите за последните три приключени финансови години /2009г., 2010г. и 2011г./ - заверени копия. Минимални изисквания: положителен финансов резултат за последните две приключени финансови години /2010г. и 2011г./, доказан с документите по тази точка. Минимален оборот от доставка на хранителни продукти: 30 000 лв. без ДДС за последната финансова година.
3. Технически изисквания: 3.1.За доказване на техническите възможности и квалификацията на участника, участникът следва да представи: Доказателства за сключени договори за доставка на хранителни продукти, изпълнени през последната година (2011г.). Участникът следва да представи копие от договорите придружени със справка за тях, които следва да се отнасят за доставка на хранителни продукти от съответните позиции, като това следва изрично да бъде посочено в справката. Минимални изисквания: наличие на минимум един договор за доставки на хранителни продукти от съответната позиция, срока на действие на които да включва 2011 г. 3.2. Доказателства  за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка. Следва да се представи списък с превозните средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на настоящата поръчка, към списъка следва да са приложени: Документ за собственост /талон/ и/или договор за наем /лизинг/ на транспортно средство, което отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни - заверени копия. В случай на представен договор за наем срокът на действие на последния трябва да обхваща целия период на изпълнение на поръчката. Удостоверение за регистрация на транспортното средство, съгласно чл.12 от Закон за храните, издадено от съответните компетентни органи: РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ - заверено копие. 3.3. Доказателства за регистрация на обект за производство или търговия с хранителни продукти, като участникът следва да представи копие от Удостоверение за регистрация на обект за производство или търговия с хранителни продукти, включително от животински произход, съгласно чл.12 от Закон за храните издадено от РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ.
4. Опис на съдържащата се документация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
02.11./2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по пълния предмет на поръчката. В офертното предложение, участниците следва да предложат цена (без включен ДДС), формирана като окончателна, твърда цена. Същата е валидна и се отнася за целия период на договора. Ценовата оферта /приложение №1 / се поставя в здрав непрозрачен плик /плик №1/. Плик №1 се поставя в здрав непрозрачен плик  /плик №2/, в който са поставени всички останали документи от описа. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособена/и позиция/и  за коя/и се отнася.  Офертата се представя от Участника или от Упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в ДСХ гр.Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил, стая № 17 до 16.30 часа на 02.11.2012г. Оферти, постъпили след крайния час и дата, не се разглеждат.
2. Всеки кандидат може да участва само за една или едновременно за няколко обособени позиции. Участниците в процедурата следва да направят предложения по една/ няколко или всички обособени позиции от предмета на поръчката, съгласно приложените списъци с асортименти към  тази покана.
3. Плащането ще се извършва по реда и при условията на проекта на договор /приложение №2/. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
4. Срок за валидност на предложенията – 60 дни, считано от датата на отваряне на предложението.

5. Публичната покана и образците на документи, свързани с поръчката са публикувани на посочения интернет адрес в профила на купувача - http://www.ob-kocherinovo.bg/.

6. Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника.
7. Доставяните хранителни продукти следва да отговарят на нормативните изисквания на наредбите по чл.4 от Закона за храните и Техническата спецификация на поръчката /приложение №3/.
8. Посочените количествата в ценовите предложения от документацията могат да се завишават или намаляват в зависимост от броя на настанените стари хора в ДСХ. Посочените количества в ценовите оферти са приблизителни и необвързващи за Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
02.11/2012

Документи свързани с публичната покана:

1. Публична покана - изтеглете документа от ТУК!

2. Ценова оферта Приложение 1 - изтеглете документа от ТУК!

3. Договор Приложение 2 - изтеглете документа от ТУК!

4. Техническо задание Приложение 3 - изтеглете документа от ТУК!

5. Декларация 47, ал. 1 Приложение 4 - изтеглете документа от ТУК!

6. Декларация 47, ал. 5 Приложение 5 - изтеглете документа от ТУК!

Във връзка с направени запитвания относно указания за популване на ценовата оферта даваме следните уточнения.
Публикувано е: Посочената единична цена трябва да е крайна - с включен ДДС , транспортни и други разходи по доставките.
Да се чете :Посочената единична цена трябва е крайна - без ДДС с включени  транспортни и други разходи по доставките.

Последно променен на Вторник, 10 Февруари 2015 21:39

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново