www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности

  • ПДФ

Община Кочериново
Проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”
BG051PO002/12/2.2-07


Проектът се осъществява с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма “Административен  капацитет”,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския  социален фонд

    За повече прозрачност и достъпност, за Вас, граждани и гости на града, Община Кочериново започна реализацията на  проект: „Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”
    Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Продължителност: 12 месеца
Стойност на проекта: 89 899.70 лева
    Общата цел на проекта е свързана с повишаване капацитета на служителите и ефективността на работата на администрацията на Община Кочериново и тя е в унисон с основната цел на процедурата по Приоритетна ос II: «Управление на човешките ресурси» на Оперативната програма «Административен капацитет», която е насочена към подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество.
    Общата цел на проекта съответства на очакванията на гражданите и бизнеса за модерно и отговарящо на изискванията им административно обслужване. Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез реализацията на три специфични цели:
    1) Повишаване капацитета на служителите на администрацията на Община Кочериново, чрез подобряване на тяхната професионална квалификация.
    2) Повишаване ефективността на работата на служителите на администрацията на Община Кочериново за работа с граждани със специални потребности, чрез придобиване на нови умения и компетентности.
    3) Повишаване на личната ефективност на служителите от Община Кочериново,чрез повишаване на уменията за работа в екип и сътрудничество.
    И трите специфични цели кореспондират пряко с европейските принципи за добро управление– елемент на Лисабонската стратегия, и съдържат като основен компонент идеята, че формирането и осъществяването на политики, насочени към по-висок икономически растеж, заетост, социално сближаване и т.н. е трудно без наличието на ефективна и компетентна администрация с адекватен административен капацитет.
    Развитието и укрепването на професионалните компетентности чрез обучение ще повиши мотивацията  на  служителите  в  общинска  администрация  и  ще допринесе  за  по-ефективно и по-ефикасно изпълняване на служебните  им  задължения, с което  проектът  съответства на общата цел  на  Оперативна
Програма „Административен капацитет”: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”.
    Проектът включва дейности, подбрани съгласно идентифицираните потребности на целевите групи от специализирано обучение. В рамките на проекта се предвиждат  специализирани обучения от каталога на ИПА за 2013 г. като отделни поддейности са тематично обособени в направления, разпознати от служителите в общинската администрация като важни за придобиване на умения за изпълнение на работата им.  Освен това ще се реализират обучения за работа с граждани със специфични потребности и  обучения в ключови компетентности.
    Пред вид липсата на бюджетно финансиране за специализирано обучение на служителите от общинската администрация Кочериново, предвидените в проекта обучения  ще допринесат за повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
 
Екип на проекта

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново