www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Защитени територии

  • ПДФ

Природна забележителност „Стобски пирамиди”

През 1964 г. Стобските пирамиди са обявени за природна забележителност.Те са едни от най-популярните сред туристите скални пирамиди. Стобските пирамиди се намират над село Стоб, в Цареввръшкия дял на Югозападна Рила. Средната височина на пирамидите е между 7 и 10 метра, някои отделни пирамиди достигат до височина 12 метра. Стобските пирамиди са с разнообразна форма, но повечето са конусовидни и завършват с каменна шапка, наподобявайки гъби.

Натура 2000

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ

Натура 2000 е един от най-важните инструменти на Европейския съюз за опазване на природата и постигане на устойчиво развитие. Екологичната мрежа въвежда опазването на природата във всички сфери на социалния и икономическия живот и поставя за цел съхраняването на взаимоотношенията между човека и обкръжаващата го среда.
РЕГИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР за Централна и Източна Европа – България формулира модел за обществено участие в управлението на Натура 2000 и пилотно изпробване в три защитени зони. Сформиране на работна група с представители на държавни институции, неправителствени организации (НПО), местни власти и сдружения на земеделски производители.
Предложените модели практики за обществено участие в управлението ще бъдат пилотно тествани в три защитени зони (ЗЗ): Западен Балкан, Западни Родопи и Кочериново.

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ - Изтеглете файла от ТУК!

На територията на Община Кочериново попадат три защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000

Защитена зона „Кочериново”

Защитена зона „Кочериново” е от международно значение за опазването на гнездящия тук световно застрашен ливаден дърдавец /Crex crex/ и едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за белия щъркел /Ciconia ciconia/, които гнездят тук в значителни количества. Белият щъркел гнезди в селищата по периферията на мястото и се храни във влажните ливади.

Защитена зона „Бобошево”

Защитена зона „Бобошево” е от международно значение за опазването световно застрашения ливаден дърдавец /Crex crex/, който гнезди тук в значителна численост. ЗЗ „Бобошево” обхваща главно влажни ливади и пасища в Югозападна България южно от град Бобошево. В ганиците му попадат източните склонове на Влахина планина и рида Пиянец над река Струма.

На територията на мястото се срещат няколко типа местообитания, от които с най-голямо значение за Националната екологична мрежа са влажните ливади и пасища по склоновете на Влахина планина.

Защитена зона „Скрино”

Защитена зона „Скрино” е от значение за опазване разпространението на местообитание 91HO–Панонски гори с Quercus pubescens.
Разредени, ксерофитни дъбови гори, доминирани от Quercus pubescens, върху много сухи (често с южно изложение) места със скелетни плитки почви на варовикова основа, която се разкрива като различни по големина скални блокове.. В зоната вероятно е сегашната северна граница на разпространение на вида Testudo graeca в Западна България (жизнени популации с много ниска плътност).

Последно променен на Сряда, 14 Януари 2015 11:03

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново