www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО, И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • ПДФ

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО,  И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ /Изм. Р-е №7, Прот.№ 2/07.02.2020 г., Доп. Р-е №  83, Прот. № 13/20.11.2020 г./

ГЛАВА  ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Чл.2. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./ Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация„/ЗМСМА/”, действащото законодателство, Европейската харта за местно самоуправление  и разпоредбите на този правилник.
Чл.3.  Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с Общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.
Чл.4. /Изм. Р-е №128, Прот.№15/1.11.2013 г./ Общинския съвет заседава основно в залата на общината, а при определени случаи може да заседава в други зали и салони, както в гр.Кочериново, така и в други населени места.
Чл.5. /Изм. Р-е №128, Прот.№15/1.11.2013 г./ /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./  Общинският съвет заседава всеки първи вторник на месеца от 10.00ч, с изключения на празничните дни, когато той се събира в следващия работен ден. Продължителността на заседанията е до 6 часа. При  необходимост Общинския съвет след гласуване, може да реши да продължи времето на  заседанията, но с не повече от два часа.
Чл.5а /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г. - нов/ В своята дейност Общинският съвет спазва следните принципи: законност, колегиалност, демократичност, самостоятелност по отношение на други органи при вземане на решения, гарантиране и закрила на интересите  на населението на Община Кочериново, публичност и и гражданска отговорност и почтеност.
ГЛАВА  ВТОРА
КОНСТИТУИРАНЕ
Чл.6. /1/  /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от Областния управител и се провежда в 14 дневен срок от обявяване на резултатите от изборите. Същото се открива и ръководи от най-възрастния от присъстващите общински съветници до избирането на Председател на Общинския съвет. Под председателството на най- възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.
/2/ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Преди началото на първото заседание общинските съветници, Кметът на Община Кочериново и кметовете на кметствата полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове. Клетвените листове  се съхраняват в архива на общинския съвет.
/3/ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г. - нов/ Когато общински съветник или кмет e възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет
Чл.7. /1/. /Изм. Р-е №128, Прот.№15/1.11.2013 г./ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.
/2/ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател.
/3/ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г. - нов/ За произвеждането на тайно гласуване за избор на Председател на общинския съвет се избира комисия от 3 души, която утвърждава образец на  плик и бюлетина за провеждане на избора, в коятоса записани по азбучен ред имената на издигнатите кандидати, като срещу всяко от тях има квадратче, в което се отбелязва избраният кандидат.
/4/ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г. - нов/ Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с отбелязване в квадратчето на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.
/5/ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г. - нов/ Гласът е действителен, ако в плика е намерена бюлетина с отбелязване само на 1 кандидат в квадратчето срещу името, със син химикал и знак „Х” или „V”.
/6/ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г. - нов/ Недействителни са бюлетините, когато:
    1. са намерени в избирателната кутия без плик;
    2. в избирателния плик е поставена бюлетина без отбелязано име или с отбелязване на повече от едно име;
    3. върху тях са дописани думи и знаци, непозволяващи да се уточни избрания кандидат;
    4. не са по установения образец.
/7/ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г. - нов/ За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
/8/ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г. - нов/ Ако при първото гласуване нито един от кандидатите не получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря ,като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

Чл.7а /1/ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г. - нов/Председателят на общинския съвет може да бъде предсрочно освободен:
    1. при подаване на оставка;
    2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца;
    3. при смърт;
    4. при поставяне под запрещение;
    5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
/2/ В случаите по ал. 1, т. 1 прекратяването на пълномощията се извършва, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет, а по т. 3, т. 4 и т. 5 от момента на настъпване на събитието.
/3/ В случаите по ал. 1, т. 2, решението на общинския съвет се взема по реда за избор на председател на съвета.
/4/ При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на съвета, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание. В случаите по ал. 1, т. 3 и т. 4 нов избор се провежда на първото заседание след настъпване на някое от събитията.
Чл.8 /1/ /Нов. Р-е №128, Прот.№15/1.11.2013 г./ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Общинският съвет избира от състава на общинските съветници заместник председател по предложение на съветници.
/2/ Заместник – председателят на Общинският съвет се избира и освобождава с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.
/3/ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Заместник- председателят  може да бъде предсрочно освободен  по реда на чл. 7а, ал. 1, по реда на чл.7а, ал.2.
Чл.8а /Нов. Р-е №128, Прот.№15/1.11.2013 г./ /Отм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./


ГЛАВА ТРЕТА
ФУНКЦИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.9. Общинският съвет се състои от  11 / единадесет/ общински съветници.
Чл.10. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Общинският съвет, освен правомощията по чл.21 от ЗМСМА:
1. /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./ Определя цялостната политика за изграждането и развитието на общината като административно-териториална единица в следните направления: общинска собственост; данъци и такси; общинска администрация; здравеопазване; образование; култура; социални услуги; благоустрояване и комунални дейности; спорт, отдих и туризъм; безопасност на движението;  опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Кочериново; създаване на условия за развитие на местната икономика.
2.Определя условията за изграждане на  инфраструктурата в общината.
3.Приема собствен бюджет и го разпределя по параграфи. Той е неразделна част от бюджета на общинската администрация.
4.Може да образува местни фондове, чиято дейност е свързана със задоволяване на потребностите на населението.
5.Приема структура на Общинския съвет.
6.Общинският съвет може да избере обществен посредник.
7. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Общинският съвет изпълнява и други функции и задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не представляват изпълнителна дейност
8/Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ В изпълнение на своите функции Общинският съвет приема правилници, наредби,  инструкции, решения, декларации и обръщения.


ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА
РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Чл.11. Освен правомощията  определени в чл.23, ал.4, т.1,2,3,4 и чл.25 от ЗМСМА, председателя на Общинския съвет:
1.Съобщава и разпределя материалите и другите предложения в Общинския съвет  между неговите комисии, според  тяхната компетентност.
2.Осигурява необходимите условия за дейността на комисиите в Общинския съвет.
3./Отм. Р-е №34, Прот. № 4/02.03.2018 г./
4.Удостоверява с подписа си протоколи от заседанията на Общинския съвет  заедно с протоколиста.
5.Удостоверява с подписа си текста на взетите решения,  приетите наредби, инструкции и други документи за тяхното публикуване.
6. /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./ Организира, координира и контролира съхранението на  работната документация на  Общинския съвет, на присъствените  книги и други документи.
7. /Нова с Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./ Организира, координира и контролира подготовката и окомплектоването на материалите за заседанията на общинския съвет и тяхната доставка по електронен път до общинските съветници.
8. /Нова с Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./ Организира, координира и контролира своевременното качване на публичната информация на официалната интернет страница на общината и следи за нейната пълнота и достъпност до гражданите.
9. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./  /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./ Следи за спазване на този правилник в това число и за присъствието на членовете на Общинския съвет в работата на комисиите и заседанията на Общинския съвет.
10. /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./ Председателя на Общинския съвет  изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението чрез поставяне на обявления на таблото на общината, не по-късно от 14 дни преди заседанието.
Чл.12. /Изм. Р-е №128, Прот.№15/1.11.2013 г./ Общинският съвет определя размера на възнаграждението на  Председателя на Общински съвет – Кочериново според времетраенето на неговата заетост, като за пълен работен ден  не надвишава  85% от основната месечна заплата на Кмета на Община Кочериново. При намалено работно време се изчислява пропорционално на заетостта.
Чл.13  /1/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези,които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение. Той може да ползва законоустановения платен годишен отпуск, за което е длъжен да уведоми предварително общинския съвет.
/2/. Председателят на Общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.
Чл.13а /Нов. Р-е №128, Прот.№15/1.11.2013 г./  /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ /1/ Заместник – председателят на Общинският съвет:
1.    Подпомага председателя при упражняването на неговите функции и правомощия.
2.    Изпълнява отделни функции и правомощия на председателя, когато той му възложи това.
3.    Председателства заседанието на съвета при предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му.
/2/ /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Заместник – председателят може да свиква заседание на общинския съвет при предсрочно прекратяване на правомощията на председателя.
/3/ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Заместник – председателят получава възнаграждение за работата си в Общинския съвет по  решение на   ОбС .


ГЛАВА ПЕТА
КОМИСИИ  ПРИ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Чл.14. Постоянните комисии се конструират и функционират при условията на чл.48, чл.49 и чл.50 от ЗМСМА.  
Чл.15./1/.Постоянните комисии при Общинския съвет са:
1.Комисия по общински финанси, данъци и такси, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2. Комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
3. Комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
4. Комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм.
5. Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
6. /Нов. Р-е №28, Прот.№3/06.03.2012г./ /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./ Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
/2/./Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Общинския съвет може да извършва промени във вида, броя и съставите на постоянните комисии по предложение на общински съветник.
Чл.16./1/. /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./ Всеки съветник може да бъде избиран най-много в състава  на три постоянни комисии. Всеки съветник следва да бъде член на поне една постоянна комисия.
/2/.Всеки съветник може да бъде избран като председател само на една постоянна комисия.
Чл.17./1/.Временните комисии се образуват  по  конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
/2/.Временните комисии се образуват по предложение на председателя на Общинския съвет, кмета на общината или най-малко 1/3 от съветниците.
/3/. С решението за образуване на временни комисии се определят числеността,състава,задачите и срока на дейност.При изключение срока на дейност може да бъде удължен след изтичане на първоначалния определен срок.
Чл.18./1/.Всяка комисия се състои от председател и двама членове. Председателят организира работата на комисията .
/2/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Ръководството и членовете на  постоянните и  временните  комисии се избират от състава на общинските съветници с явно гласуване по предложение на общински съветник.


ГЛАВА  ШЕСТА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Чл.19./1/. Статутът за правата и задълженията на общинският съветник са регламентирани в чл.30 до чл.37 включително от ЗМСМА.
/2/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Най-малко трима  общински съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация. Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник, като всеки общински съветник може да напусне групата в която членува с писмено заявление до нейния ръководител и председателя на общинския съвет.
/3/. Всеки общински съветник може да участвува само в една партийна група.
/4/. Всяка партийна група избира от състава си ръководител на групата.
/5/. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете й, подписани от всички общински съветници от състава на групата.
/6/. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.
Чл.20. /1/ /Изм. Р-е №131, Прот.№9/6.7.2012 г./ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии, считано от деня на полагане на клетва.
/2/. /Изм. 07.02.2014 г. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не  може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници, като за участието си в работата в съответната комисия, ОбС може да приеме решение за получаване на допълнително възнаграждение, чиито размер ОбС определи по реда на горното изречение.
/3/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./  При отсъствие от редовно заседание на ОбС не получава възнаграждение, освен в случай, че за общинския съветник е налице уважителна причина за отсъствието му, за която последният е представил съответния документ. При отсъствие от извънредно заседание на ОбС, общинския съветник получава 50% от полагаемото му се месечно възнаграждение, освен в случай, че за общинския съветник е налице уважителна причина за отсъствието му, за която последният е представил съответния документ.
/4/. /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./ При отсъствие от работата на комисиите общинските съветници получават 50% от полагаемото им се месечно възнаграждение, освен в случай, че за общинския съветник е налице уважителна причина за отсъствието му, за която последният е представил съответния документ.
/5/.Общинският съветник има право на командировки, с разрешението на председателя на ОбС.
/6/.Общински съветник, на когото се налага да напусне заседание, преди да е завършило или закъснее за заседание, уведомява председателя на ОбС или председателя на съответната комисия.
Чл.21.Ако общински съветник не участва в три поредни заседания на Общинския съвет или в общо пет заседания на Общинския съвет през годината без уважителни причини, по предложение на председателя, Общинския съвет приема решение за прекратяване на неговите пълномощия.


ГЛАВА  СЕДМА
ОБСЛУЖВАЩО  ЗВЕНО
Чл. 22./1/. В оперативно техническата си дейност  Общинският съвет се обслужва изцяло от общинската администрация.
/2/.В структурата на Общинската администрация се създава звено, което подпомага и  осигурява работата на Общинския съвет.
3/ /Нов. Р-е №128, Прот.№15/1.11.2013 г./ В длъжностната характеристика на определеното по предложение и със съгласието на Председателя на общинския съвет длъжностно лице от общинската администрация се записват следните задължения:
1. Осигурява залата и техническата й подготовка за провеждане на заседания;
2. Осъществява регистрация на съветниците за участие в заседанията и издава съответни документи след приключването на заседанието;
3. Следи за спазването на реда по време на заседание и на определения от Председателя ред за заемане на места в залата;
4. Води протокола на заседанията на съвета и комисиите;
5. Извършва преброяванията за проверка на кворума;
6. Отчита времето за изказвания на общинските съветници;
7. При тайно гласуване организира технически гласуването;
8. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./  Да информира гражданите на община Кочериново за всички проекти на актове,когато законът изисква това и  актове, приети от Общинския съвет, по начин, определен от Председателя на общинския съвет, съобразен с изискванията на ЗМСМА и настоящия Правилник .
9. Изпълнява други функции във връзка със заседанията и дейността на Общинския съвет , възложени от Председателя.
Чл. 23. Специалистите от общинската администрация:
- Представят при поискване, съгласувано с кмета на общината, необходимите справки и документи на съветниците, комисиите и председателя на Общинския съвет.


ГЛАВА  ОСМА
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Чл.24. Бюджетът на Общинския съвет включва всички административни и стопански разходи,издръжката на председателя, комисиите , общинските съветници и обществения посредник.
Чл.25./1/.Бюджетът на Общинския съвет се предлага от неговия председател и се приема с бюджета на общината за съответната година.
/2/. /Изм. Р-е №128, Прот.№15/1.11.2013 г./ Отчета по бюджета се приема от Общинския съвет по доклад на председателя два пъти годишно


ГЛАВА  ДЕВЕТА
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Чл.26. /1/ Заседанията на Общинския  съвет се свикват при условията на чл.23, ал.4 от ЗМСМА, поне веднъж на два месеца.
/2/ ./Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./  Общинският съвет провежда редовните си заседания в деня, часа и за време, определени в чл.5 от този правилник.
/3/. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./  Общинският съвет е длъжен да проведе заседание поне веднъж на два месеца.
/4/. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./  Заседанията на общинския съвет са открити и  по решение на общинския съвет могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване директно по електронните медии.
/5/. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./  По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.
/6/. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./  Предложение за закрито заседание могат да правят общински съветник или кметът на общината. Решение за закрито заседание се взима с мнозинство повече от 1/2 от присъстващите общински съветници.
/7/. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./  Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.
/8/. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Решенията, взети на закрито заседание,  се обявяват публично.
          чл.26а.  / Нов Р-е № 83, Прот. № 13/20.11.2020 г./
/1/. При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
/2/.   За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.
/3/.  В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
/4/ . Председателят на общинския съвет, свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито.
/5/. Обстоятелствата по ал. I и 3 се отразяват в протокола от заседанието.
/6/. Неприсъственото решение се взема от всички общински съветници на една и съща дата посочена с получените материали, като за целта се изготвя образец на формуляр за неприсъствено гласуване с проектите за решения, като общинският съветник отбелязва, начина на гласуване. Формуляра за неприсъствено решение се връща на председателя на Общинския в три дневен срок от вземането на самото решение. Общински съветник не върнал формуляра в три дневен срок от датата определена за вземане решения, не се включва в кворума за определяне на гласуването. Изготвя се протокол от заседанието, като не се провеждат дискусии.
/7/. При провеждане на неприсъствено извънредно заседание, при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени извънредни заседания на Общински съвет, и е невъзможно заседанията да бъдат проведени чрез видеоконференция, уведомяването на общинските съветници, се извършва по електронен път, с покани в срока по чл.27а, ал.2 и ал.5, изпратени на служебните електронни пощи. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проект за дневния ред на заседанието с всички постъпили материали по него в електронен вид. Неприсъственото решение се взима по реда на ал.6.
       Чл.27. /1/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Общинските съветници се известяват по телефона  /мобилна връзка или имейл/ не по-късно от 7 дни преди провеждането на редовно заседанието на Общинския съвет за деня, часа и мястото на провеждането му. Проектът за дневен ред за редовно заседание на Общинския съвет трябва да е изготвен най- малко 7 дни преди датата на заседанието, а материалите за заседанието не по-късно от 5 дни преди заседанието. Всеки общински съветник е длъжен да получи материалите си  за съответното заседание не по-късно от  3 дни преди предстоящото заседание  от канцеларията / техническия сътрудник/ на ОбС.По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските съветници и в деня, предхождащ деня на провеждане на съответното заседание.
              /2/.Точките по проекта за дневен ред трябва да бъдат конкретно формулирани.
              /3/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Устни предложения по дневния ред могат да се правят при обсъждането му само  ако се отнасят за отпадане на точки или включване на спешно възникнали и нетърпящи отлагане въпроси. Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет, прието с обикновено мнозинство.
               /4/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ При определяне на дневния ред на всяко заседание на Общинския съвет се включва отделна точка /изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани/ като се определя време  не  повече от 20 минути за едно заседание и не повече от 3 минути за едно изказване.
               /5/. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Председателят разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея, постъпили до края на работният ден, предхождащ деня на провеждане на заседанието, и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.
Чл.27а  /1/ /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./ При натрупване на голям брой материали и докладни записки за разглеждане или необходимост от вземане на решение в определен срок, председателят на Общински съвет може да свика извънредно заседание извън определеният в чл.5 график. Заседанието се провежда в работен ден, след 17.00 ч.
  /2/. /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./ Общинските съветници се известяват по телефона /мобилна връзка/ не по-късно от 3 дни преди провеждането на извънредно заседание на Общинския съвет за деня, часа и мястото на провеждането му. Всеки общински съветник може да получи материалите си не по-късно от деня, предхождащ предстоящото извънредно заседание от канцеларията / техническия сътрудник/ на ОбС. Материалите за извънредното заседание, трябва да бъдат изготвени не по-късно от деня предхождащ деня на съответното извънредно заседание.
 /3/.Точките по проекта за дневен ред за извънредното заседание трябва да бъдат конкретно формулирани.
/4/.Устни предложения по дневния ред на извънредното заседание могат да се правят при обсъждането му само  ако се отнасят за отпадане на точки или включване на спешно възникнали и нетърпящи отлагане въпроси, невключени в дневния ред на извънредното заседание.
/5/. Уведомяването за датата на заседанието на кметове, кметски наместници и служителят, подпомагащ работата на ОбС, се извършва от председателя на Общински съвет или техническия сътрудник по начина, както за редовно заседание, не по-късно от 3 дни от датата, предхождаща провеждането на извънредното заседание.
/6/. За извънредните заседания важат всички разпоредби на настоящия правилник, които не противоречат на разпоредбите на настоящия чл.27а.
Чл.28. /1/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Заседанията на Общинският съвет се откриват от председателя. При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник- председателя на съвета, а в случай и на отсъствие на последния от избран от членовете на съвета общински съветник..
/2/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ След проверка на кворума, определен с чл.27, ал.2 от ЗМСМА
/3/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ След като са налице всички необходими условия за започване на работа.
/4/. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ По всяко време в процеса на провеждане на заседанието по искане на общински съветник за проверка на кворума, председателстващият заседанието е длъжен да извърши проверка на кворума.
/5/. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Проверката на кворума се извършва чрез поименно прочитане на имената на общинските съветници от председателстващият заседанието.
/6/. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Председателят прекъсва временно заседанието, когато в залата няма необходимия кворум. Ако до 30 мин. не се събере необходимият кворум, председателят прекратява заседанието.
         Чл.29. /1/.Заседанията на Общинския съвет се закриват по предложение на председателстващия и след изчерпване на дневния ред.
            /2/.Заседанията на Общинския съвет се закриват и по предложение на съветниците след гласуване.
            /3/. /Отм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./
            /4/./Отм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./
          Чл.30. /1/.Дневният  ред на заседанието на Общинския съвет се обсъжда и гласува  непосредствено след откриването.
/2/.Приемането му се извършва от съветниците текст по текст.
/3/ /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.
Чл.31. /1/.В хода на обсъжданията председателстващият дава думата на изказващите се по реда  на заявките.
/2/.Съветник не може да се изказва без да му е дадена думата от председателстващия. Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна заявка.
Чл.32. /1/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Отделният оратор може да се изказва по един път по точка от дневния ред, като продължителността на изказването не може да превишава три минути,освен ако Общинския съвет не реши друго
/2/. Ако ораторът превишава определеното време, председателстващият го предупреждава и  му отнема думата.
/3/. Ако  ораторът се отклонява от обсъждания въпрос, председателстващият го предупреждава и му отнема думата.
/4/.Съветникът не може да говори по  същество по един и същи въпрос повече от един път.
Чл.33. /1/.Съветникът има право на реплика по съществото на приключилото изказване.
/2/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване се прави веднага след изказването и не може да трае  повече от две минути.
/3/.По едно и също изказване могат да се правят най-много  две реплики.
/4/.Не се допуска реплика на реплика.
/5/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ След направените реплики съветникът има право на отговор /дуплика/ която не може да трае повече от една минута.
Чл.34. /1/.Съветникът има право на лично обяснение до една минута когато:
- В изказването е засегнат поименно
- Иска да обясни мотивите за своя отрицателен вот при явно гласуване по време на същото заседание.
/2/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Думата за обяснение на отрицателен вот или положителен вот се дава най-много на двама съветници които при обсъждане на въпроса не са изразили становище непосредствено след конкретното гласуване на въпроса по същество.
Чл.35. /1/.По процедурни въпроси думата се дава незабавно.
/2/.Процедурни са всички въпроси, които водят до промяна в начина на протичането на  заседанието, определен с приетия дневен ред.
/3/.Процедурните въпроси се излагат за не повече от 2 минути без да се засяга същността на главния въпрос.
Чл.36. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ В случаите на ал.2 от  предходния член преди гласуване на процедурното предложение думата се дава на един съветник,който не е съгласен с направеното предложение. Същият може да се изкаже в рамките на 2 минути.
Чл.37. /1/Кметът на общината,зам.кметът на  общината и кметовете на кметствата се съобразяват с общите правила за работа на Общинския съвет.
/2/./Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.
          /3/./Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.
          /4/./Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Изказванията на кмета на общината и кметовете на кметства не може да надвишава 3 минути, освен ако общинският съвет не реши друго .
Чл.38. /1/. Гражданите имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет.
/2/. Председателят на Общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.
/3/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./ Гражданите  могат да се изказват на заседанията на Общинския съвет,  да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет,кмета или Общинската администрация, представляващи обществен интерес след депозиране на писмено заявления за това в деловодството на общинския съвет до деня, предхождащ деня, в който се провежда съответното заседание. Питанията, изказванията, становищата и предложенията могат да бъдат с времетраене до три минути, освен ако общинският съвет не реши друго.
4/ /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./Председателят разглежда по реда на постъпването им в деловодството на общината исканията по предходната алинея,  постъпили до края на работния ден, предхождащ деня на провеждане на заседанието, и включва в проекта за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.На питанията на гражданите се отговаря устно, а по решение на общинския съвет и в писмен вид.По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание. Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.
/5/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./Присъстващите на заседанието на общинския съвет са длъжни да спазват установения ред.
/6/. /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./Извън общинските съветници, останалите присъстващи на заседанието на общинския съвет, които смущават провеждането на заседания, явяват се в нетрезво състояние,нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от залата.
Чл.39. /1/. Председателстващият може да  разрешава почивка до 60 минути в рамките на едно заседание.
           /2/. Групите на политическите сили, представени в Общинския съвет могат да искат в рамките на  едно заседание три почивки до 10 минути,което не може да  бъде отказано.
          Чл.40. При възникване на  ненормална обстановка за работа на  заседанията на Общинския съвет, председателстващият прекъсва заседанието до отстраняване на причините.
Чл.41. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ След като председателстващия установи, че няма повече желаещи да се изкажат по конкретният въпрос, обявява разискванията за приключили и се преминава към гласуване.
Чл.42. /1/. Решенията на Общинския съвет се вземат при условията определени с чл.27, ал.3 от ЗМСМА, като начинът на гласуване се определя от съветниците.
           /2/. Решенията на Общинския съвет по чл.21, ал.1, т.1, 2, 3,6, 7,8, 9, 10, 16, 17, 20 и по чл.21 а, ал.3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.
           /3/. Решенията на Общинския съвет по чл.21, ал.1, т.6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
            /4/. Решенията, наредбите и инструкциите се обявяват на населението в 14 дневен срок от  приемането им.
Чл.43./1/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Гласуването е лично.Гласува се “за”, “против”, “въздържали се” като след преминаване към гласуване не се допускат изказвания..
          /2/.Явното гласуване се извършва чрез вдигане на ръка.
          /3/.Най-малко една десета от общия брой на съветниците могат да предложат поименно гласуване. Предложението се гласува без разисквания. Поименното гласуване става като лицето водещо протокола прочита имената на съветниците, които отговарят съответно”за”, “против”, “въздържал се”.
          /4/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Тайното гласуване се извършва с бюлетини,като начина се определя от Общинския съвет,според конкретния случай. Най-малко една десета от общия брой на съветниците могат да предложат тайно гласуване. Предложението се гласува без разисквания.
Чл.44./1/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Резултатът от гласуване се обявява от  председателстващият.
         /2/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Когато резултатът от гласуването бъде оспорен, то се повтаря. Резултатът от повторното гласуване  е окончателен
Чл.45./1/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ За всяко заседание се води пълен протокол от сътрудника на Общинския съвет, а при негово отсъствие от служител от Общинската администрация, посочен от секретаря на общината. Протоколът се изготвя от  протоколиста в четиридневен срок от провеждане на заседанието на Общинския съвет. Общинските съветници имат право в седемдневен срок от провеждане на заседанието да прегледат протокола и поискат поправки в него в писмен вид до председателя на Общинския съвет. При спор въпроса се решава  от  Общинския съвет на следващото заседание.
        /2/.Протоколът се подписва от председателя и протоколиста.
        /3/.Протоколите се подреждат в  специална книга и се съхраняват.Срокът за съхранение се определя според изисквания на  нормативните документи.
        /4/.Препис от протокола може да иска всеки съветник, кмета на общината, заместник-кметовете и кметовете на кметства. Други лица могат да получат препис само след  разрешение, дадено от председателя на Общинския съвет въз основа на писмена молба.
Чл.46.Питания:
         /1/.Общинските съветници имат право да отправят до кмета на общината, зам.кмета на общината и кметовете на кметства, питания, които имат актуален характер.
         /2/.Въпросите трябва да са формулирани кратко и ясно и да съдържат само необходимата информация,достатъчна за изясняване на проблема.
         /3/.т.1.Питанията се  предават на председателя на Общинския съвет в писмена форма.Председателя съобщава за постъпилите питания на първото заседание след тяхното подаване.
         т.2.Питания към кмета на общината могат да се отправят и устно на самото заседание.
         т.3.Председателят на Общинския съвет своевременно уведомява кмета на общината и зам.кмета на общината за кого е питането.
         /4/.Отговора на питането се снема от дневния ред, когато общинския съветник, който го е направил, отсъства.
         /5/.Общинският съветник може, до получаване на отговора, да оттегли своите питания с писмено искане. Председателят информира за това Общинския съвет на следващото заседание и уведомява кмета на общината и зам.кметовете на общината за питането.
        /6/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ След пристъпване към разглеждане на питането, вносителят може да го изложи в рамките на една минута.
        /7/.т.1.Кметът, зам.кметовете на общината и кметовете на кметства дават лично устен отговор на питането.
         т.2.Този, към когото е питането, може да заяви, че не е в състояние да отговори в момента, като задължително посочва причините за това. Отговора на питането се отлага за следващото заседание.
         т.3. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ След устно и писмено питане, общинският съветник, който го е направил, има право да зададе не повече от два въпроса за уточняване на всеки от които питаният следва да отговори в рамките на 1 минута или пък приложи разпоредбите на горната т.2 от настоящата алинея 7.
         т.4.По отговора на питането могат да се провеждат разисквания след гласуване от Общинския съвет.
         т.5.Последен има право на реплика общинският съветник направил питането, в което заявява дали е доволен от отговора в рамките на една минута.
        /8/.т.1.Когато се получи писмен отговор на питането, председателят съобщава за това на следващото заседание на Общинския съвет на съветника, който го е направил.
         т.2.Кметът на общината или зам. – кмета,  до който е направено питането, могат да не присъстват на заседанието, когато отговорът е даден в писмен вид.
         т.3.Когато вносителят на питането прецени, че не е необходимо отправеното питане да се разгледа на същото заседание, същото се  отнася по общия ред на следващото заседание.

ГЛАВА ДЕСЕТА
ЗАСЕДАНИЯ  НА КОМИСИИТЕ

Чл.47. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Комисиите се свикват на заседания от техния председател или от председателя по искане на най-малко  една трета от членовете и не по-късно от 2 дни преди деня на провеждане на заседанието й. По неотложни въпроси комисията може да бъде свикана и без спазване на формалностите, описани в предходното изречение, до деня,предхождащ заседанието на Общинския съвет. Уведомяването за заседанието на комисията може да бъде направено  и по телефон, включително мобилен, факс или електронна поща.
Чл.48. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Заседанията на комисиите са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от техните членове. Присъствието на членовете на комисията в проведеното заседание на комисията се удостоверява  с присъствен лист, който в 3 дневен срок от провеждане на заседанието се представя на председателя на Общинския съвет.
Чл.49. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ /1/ По предложение на председателя комисията  определя дневния ред и продължителността на заседанието си. При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от комисията, вносителят или негов представител могат да присъстват на заседанието. Председателят на комисията ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите.
/2/ Решенията на комисиите се вземат с обикновено мнозинство, повече от половината от общия брой на присъстващи членове на комисията, при явно гласуване.
/3/ За заседанията на комисиите се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.
/4/Комисиите  разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет.
/5/След окончателното приключване на заседанията на съответната комисия по съответните преписки,  разпределени й от  председателя на ОбС, съответната комисия до края на  деня, следващ деня,  в който окончателно са приключили заседанията по съответните преписки, представя на председателя на ОбС протокола от заседанията си с приетите Становища по разпределените и преписки.
/6/ Становища и други актове на съответната комисия следва да бъдат представени на председателя на общинския съвет не по късно от 5 дни преди провеждане на съответното заседание на общинския съвет.
/7/ При важни и неотложни за решаване въпроси срокът  по горната алинея 6 може да не бъде спазен.
/8/Становището на постоянна комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.50. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Заседанията на комисиите са открити, освен ако комисиите не решат друго. На заседанията на комисиите по тяхно искане могат да присъстват привлечени служители на Община Кочериново. Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината  могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

Чл.50а /Нов Р-е №  83, Прот. № 13/20.11.2020 г./
/1/. При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична
обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, постоянните комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията от този Правилник за свикване, кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
/2/. За заседанията по . I се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към
протокола от заседанието.
/3/. В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от
разстояние чрез видеоконференция, Постоянните комисии могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
/4/. Неприсъственото решение се взема от всички член на съответната Постоянна комисия на една и съща дата посочена с получените материали, като за целта се изготвя образец на формуляр за неприсъствено гласуване с проектите за решения, като общинският съветник отбелязва, начина на гласуване. Формуляра за неприсъствено решение се връща на председателя на Постоянната комисия, респективно Председателя на съвместното заседание на постоянните комисии, в три дневен срок от вземането на самото решение. Общински съветник не върнал формуляра в три дневен срок от датата определена за вземането на решения, не се включва в кворума за определяне на гласуването. Изготвя се протокол от заседанието, като не се провеждат дискусии.

Чл.51./1/.Комисиите могат да провеждат съвместни заседания,които се ръководят от един от председателите по споразумение.
/2/.При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно  решение по обсъждания въпрос и внася доклад в Общинския съвет.
 
Чл.52. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ /1/. Становището на комисията по разпределените й преписки се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на комисията или от определен от него член.
/2/.В становището се отразяват различните становища по проблема и мнозинството с което е взето решението

Чл.53. Комисиите  работят между  заседанията на Общинския съвет.

Чл.54. /1/.Постоянните комисии могат да образуват работни групи.
/2/. /Изм. Р-е №128, Прот.№15/1.11.2013 г./ В работата си постоянните комисии могат да привличат експерти и консултанти с решение на Общинския съвет.
/3/ /Нов. Р-е №128, Прот.№15/1.11.2013 г./ Експертите и консултантите по ал.1 в зависимост от обема на извършената работа получават възнаграждение ,определено с решение на Общинския съвет, което се изплаща въз основа на договор, подписан от Кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет.

Чл.55. На заседанията на комисиите се води протокол,който се подписва от председателя на комисията, а в негово отсъствие от двамата членове.


ГЛАВА  ЕДИНАДЕСЕТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ВНАСЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ, РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТЯХ

Чл.56. Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и  инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на Областния управител, Районният прокурор и на кмета на общината в 7 дневен срок. Всички актове на Общинския съвет се довеждат до знанието на  населението чрез средствата за масово осведомяване или чрез интернет.

Чл.57. /1/.Право на инициатива за внасяне на наредби,решения,инструкции и внасяне на доклади пред Общинския съвет имат общинските съветници, кмета на общината и кметовете на кметства.
/2/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./  В предложението по ал.1, вносителят включва следните части:
- Мотиви за внасяне на предложението
    - Фактическо и правно основание
    - Очаквани последици от прилагането му
    - Проекто- решение.
/3/ /Нов. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Предложението по ал.1 се внася в Общинския съвет, където се регистрира.
/4/. /Нов Реш.100, Прот 15/6.10.2017 г./ След като лицето регистрира предложението си по ал.1, същото е длъжно да извърши всички необходими процедури, за да може по предложението  да се приеме решение на съответната комисия, и решение на Общинския съвет.
/5/. /Нов Реш.100, Прот 15/6.10.2017 г./ След извършване на всички необходими процедури, лицето направило предложението представя на Председателя на Общинския съвет всички документи, от извършените процедури.

Чл.58. /1/. /Отм. /Нов Реш.100, Прот 15/6.10.2017 г./. /1/ Председателят в тридневен срок от постъпването на предложенията по чл.57, ал.5 от настоящият Правилник ги разпределя между постоянните комисии съобразно тяхната компетентност като определя постоянната комисия, която ще бъде водеща за съответния случай. При необходимост, Председателя може за включва в дневният ред за съответното заседание предложения, без същите да саразглеждани откомисия.
/2/.Водещата комисия организира и координира обсъждането на внесения материал, следи за спазването на сроковете, изготвя основен доклад и проект за решение.
/3/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

Чл.59./1/.В своите доклади комисиите се  произнасят по законосъобразността, целесъобразността и финансовото осигуряване на проекта.

Чл.60./1/. /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./ /1/.След приключване на обсъждането на предложените проекти за решения в комисиите председателят на съответната комисия представя на председателя на ОбС протокола от заседанията и мотивирано становище в срока определен в чл.49, ал.6 и 7 от този правилник, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Председателят на Общински  съвет включва точката в дневния ред на предстоящото заседание в случай, че е спазен срока за представяне на документи от съответната комисия определен в определен в чл.49, ал.6 и 7 от този правилник. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.
/2/ /Изм. Реш.100, Прот 15/6.10.2017 г./ Становището на съответната комисия се предоставя на общинските съветници  заедно с направеното /процедирано/ предложение от предлагащия останалите материали за съответното заседание на ОбС в определените  в този правилник срокове за предоставяне на материали. При необходимост от приемане на неотложни решения материалите могат да бъдат представени и в деня на заседанието на ОбС, до откриването му.
/3/ Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.
/4/ /Изм. Реш.100, Прот 15/6.10.2017 г./По внесен за разглеждане в Общинския съвет, проект за правилник, програма, наредба и инструкция и за изменението, допълнението или отмяната им, Общинския съвет приема Решения, при спазване на разпоредбите на Закона за нормативните актове, Административно процесуалният кодекс, настоящия Правилник и останалата нормативна уредба на Република България.
/5/ /Изм. Реш.100, Прот 15/6.10.2017 г./ При необходимост по решение на ОбС направените предложения могат да бъдат върнати на направилите предложенията и/или на Постоянните комисии, за обсъждане на допълнително постъпилите предложения, включително и по повод извършени процедури.
/6/Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред, без да са спазени сроковете за включването им в дневният ред, определени в този правилник.
/7/.Ако комисията не разгледа в едномесечен срок определен материал,същият   се включва  в дневния ред на  първата сесия след изтичане на срока. По изключение Председателят на ОбС, може да включи в дневния ред на дадена сесия материали, без последните да се разпределяни на съответната комисия.
/8/.Постоянните комисии следят за изпълнение на решенията,  взети по техни предложения.

ГЛАВА  ДВАНАДЕСЕТА
НОРМИ И ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЕ

Чл.61.Общинският съветник по време на заседание няма право:
- Да прекъсва изказващите се.                     
- Да отправя лични нападки,оскърбления,думи или заплахи против когото и да било.
- Да разгласява данни, отнасящи се до личния живот на гражданите.
- Да има непристойно поведение и да извършва действия нарушаващи реда на заседанието.

Чл.62.По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните дисциплинарни норми.
- Напомняне
- Забележка
- Отнемане на думата
- Отстраняване от заседателната зала до гласуването

Чл.63. Дисциплинарните норми се прилагат от председателстващият и спрямо съветник,който се отклони от предмета на разискванията или нарушава реда на заседанието.

Чл.64. /1/.Забележката се отправя от председателстващия спрямо съветник, на когото вече е направено напомняне на същото заседание,но продължава да нарушава реда.
/2/.Забележка се прави и на съветник,който се е обърнал към друг съветник или гост на заседанието с оскърбителни думи или заплахи.

Чл.65. Председателстващият отнема думата на съветник,който:
- След налагане на “напомняне” или “забележка”, продължава да нарушава реда.
- След  изтичане на времето за изказване продължава изложението си без това да му е разрешено и въпреки напомнянето на председателстващия

Чл.66. Председателстващият може да отстрани до гласуването съветник, който:
- Възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин
- Призовава към насилие
- Оскърбява Общинският съвет

Чл.67. Възражение против наложена санкция може да се прави от името на съответната група или на съветника, което се гласува от Общинския съвет по реда на процедурните предложения.


ГЛАВА  ТРИНАДЕСЕТА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Параграф 1 - /изр.1 Изм.Реш.№62, Прот.8/3.6.2016 г. изр.2 Изм.Реш №101, Прот 12/7.10.2016 г./ Настоящият Правилник може да се променя от Общинския съвет по предложение на всеки един общински съветник. Поправките се утвърждават с решение на повече от половината от присъстващите общински съветници
Параграф 2 – Настоящият  Правилник е приет с решение № 18, Протокол № 6 от 30.12.2011 год. и отменя Правилника за работа на Общински съвет – Кочериново, приет с Решение № 2, Протокол № 2  от  26.11.2007 година.

Актуализации:
- 06.03.2012г.
- 06.07.2012 г
- 01.11.2013 г.
-Последно променен на Сряда, 09 Юли 2014 14:09
- /Изм. Р-е №35, Прот.№5/1.4.2016 г./
- /Изм.Реш.№62, Прот.8/3.6.2016 г./
- /Изм. Реш. № 34, Прот. 4/02.03.2018 г./
- /Изм. Р-е №7, Прот.№2/07.02.2020 г./
- /Доп. Р-е №  83, Прот. № 13/20.11.2020 г./


Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 17 Януари 2024 19:43

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново