www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ

  • ПДФ
Във връзка с Писмо с вх. № РД-01-33-104/26.07.2022 г. и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Общинска администрация Кочериново

У В Е Д О М Я В А:

всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване в поземлени имоти с идентификатори 49360.71.1 и 49360.69.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мурсалево, община Кочериново област Кюстендил и изграждане на автоматизирана система за защита от градушки, слани, птици и насекоми заедно с опорна конструкция на площ 100 дка в поземлен имот с идентификатор 23323.27.44 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил” с възложител „Мурсалево Проджект“ ООД.
Подробна информация за Приложение № 2 за горецитираното инвестиционно предложение може да получите в стая № 1 на Общинска администрация гр. Кочериново всеки работен ден от понеделник до петък от 08.30 до 17.00 часа в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.07.2022 г.
Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Община Кочериново.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново