www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Протокол от заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание при ОбС гр. Кочериново

  • ПДФ
ПРОТОКОЛ
от заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание при ОбС гр. Кочериново
Днес 27.03.2024 г., бе проведено заседание на ПК ЗОКВ във връзка с разпределени от председателя на ОбС – Кочериново до ПК докладни записки на г-н  Кмета на Община Кочериново 
дневен ред за провеждане на заседание на ПК ЗОКВ. 
Председателят на комисията констатира, че на заседанието присъстват всички членове, а именно: Председател: г-жа Даниела Миланова  и членове:  1. г-н Димитър Вретенарски  2. г-жа Галина Ванева .
 Председателят на Постоянната комисия констатира, че е налице необходимия кворум за провеждане на заседанието, както и, че са спазени формалностите за свикването му съгласно чл.47 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, Община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация, поради което в 18.00 часа откри заседанието.
 Председателят предложи за протоколист на заседанието да бъде избран г-жа Галина Ванева . Поради липса на други предложения, след проведено гласуване с 3 гласа „ЗА“ , ПК ЗОКВ
 РЕШИ:
 Протоколист на днешното заседание на комисията да бъде г-жа Галина Ванева .
 Г-жа Миланова: Колеги преминаваме към гласуване на предварително обявеният дневен ред.
          
По т.1 от дневния ред имате ли предложения или становища? Няма.  
Който е съгласен т.1 от дневния ред да бъде Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта / 2021-2030/ на  община Кочериново за  2024 година, моля да гласува
 с 3 – „ЗА”; „ПРОТИВ” – 0,  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 ,  т.1. от дневния ред е приета
 По т.2 от дневния ред имате ли предложения или становища? Няма.  
Който е съгласен т.2. от дневния ред да бъде : Приемане на Програма за закрила на детето за  2024 година, моля да гласува
 с 3 – „ЗА”; „ПРОТИВ” – 0 и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 ,  т.2 от дневния ред е приета.
По т.3 от дневния ред имате ли предложения или становища? Няма.  
Който е съгласен т.3 от дневния ред да бъде „Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.“, моля да гласува
 с 3 – „ЗА”; „ПРОТИВ” – 0 и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 ,  т.4 от дневния ред е приета.
 Колеги, преминаваме към разглеждане на т. 1  от приетия дневен ред.
Г-жа Миланова запозна комисията със съдържанието на постъпилата докладната записка от кмета на община Кочериново г-н Станислав Горов, относно:  Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта / 2021-2030/ на  община Кочериново за  2024 година
Г-жа Миланова : Давам думата за разисквания, мнения предложения.
Всеки от членовете на ПК изрази мнение, че е съгласен с изложената информация и напълно подкрепят така предложения план за изпълнение на Националната стратегия за младежта / 2021- 2030/ на община Кочериново за 2024 година. 
 Г-жа Миланова: След като няма други изказвания и предложения, прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. 
 След проведено гласуване с 3 – „ЗА” , 0 -ПРОТИВ” и 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” ПКЗОКВ приема Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта / 2021-2030/ на  община Кочериново за  2024 година
Колеги, преминаваме към разглеждане на т. 2  от приетия дневен ред.
Г-жа Миланова запозна комисията със съдържанието на  докладната записка на г-н  Кмета на община Кочериново
Г-жа Миланова : Давам думата за разисквания, мнения предложения. Членовете на комисията изразиха положително мнение и подкрепиха Докладната записка с № РД-01-03-37/15.03.2024 г.
         След проведено гласуване с 3 – „ЗА”; 0 – „ПРОТИВ” и 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,  ЗКОВ споделяйки изцяло мотивите в гореописаната Докладна записка на г-н Кмета на Община Кочериново, предлага на ОбС  – Кочериново да приеме Програмата за закрила на детето за  2024 година.
Решение:
Общински съвет – Кочериново приема Програмата за закрила на детето за  2024 година. 
Г-жа Миланова -  Колеги преминаваме към т.3 от дневния ред „Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.“
 Няма такива.
 В 18.35 ч. закривам заседанието на Постоянната комисия по ЗОКВ, поради изчерпване на дневния ред.
Председател на ЗОКВ :....................
Гр. Кочериново   Даниела Миланова 
 Членове: 1. Димитър Вретенарски ............................
      2. Галина Ванева - протоколист.................

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново