www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Протокол от заседание на Постоянната комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм при ОбС гр. Кочериново

  • ПДФ
ПРОТОКОЛ
от заседание на Постоянната комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм при ОбС гр. Кочериново
Днес 25.03.2024 г., бе проведено заседание на ПКТСПООРЧПСОТ във връзка с разпределени от председателя на ОбС – Кочериново до ПК докладни записки на г-н  Кмета на Община Кочериново и Информация от Началника на РСПБЗН. 
На 22.03.2024 г. на интернет страницата на Община Кочериново е публикуван
дневен ред за провеждане на заседание на ПКТСПООРЧПСОТ. 
Председателят на комисията констатира, че на заседанието присъстват всички членове, а именно: Председател: г-жа Галина Ванева и членове:  1. г-н Георги Ценев 2. г-н Александър Димитров.
Председателят на Постоянната комисия констатира, че е налице необходимия кворум за провеждане на заседанието, както и, че са спазени формалностите за свикването му съгласно чл.47 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, Община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация, поради което в 18.00 часа откри заседанието.
Председателят предложи за протоколист на заседанието да бъде избран г-н Александър Димитров. Поради липса на други предложения, след проведено гласуване с 3 гласа „ЗА“ , ПКТСПООРЧПСОТ
РЕШИ:
Протоколист на днешното заседание на комисията да бъде г-н Александър Димитров.
Г-жа Ванева: Колеги преминаваме към гласуване на предварително обявеният дневен ред.
          
По т.1 от дневния ред имате ли предложения или становища? Няма.  
Който е съгласен т.1 от дневния ред да бъде „Отчет за дейността на РСПБЗН – Рила през 2023 г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Кочериново, моля да гласува
с 3 – „ЗА”; „ПРОТИВ” – 0,  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 ,  т.1. от дневния ред е приета
По т.2 от дневния ред имате ли предложения или становища? Няма.  
Който е съгласен т.2. от дневния ред да бъде „Актуализиране състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, моля да гласува
с 3 – „ЗА”; „ПРОТИВ” – 0 и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 ,  т.2 от дневния ред е приета.
По т.3 от дневния ред имате ли предложения или становища? Няма.  
Който е съгласен т.3 от дневния ред да бъде „Актуализиране състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, моля да гласува
с 3 – „ЗА”; „ПРОТИВ” – 0 и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 ,  т.3 от дневния ред е приета.
По т.4 от дневния ред имате ли предложения или становища? Няма.  
Който е съгласен т.4 от дневния ред да бъде „Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.“, моля да гласува
с 3 – „ЗА”; „ПРОТИВ” – 0 и  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 ,  т.4 от дневния ред е приета.
Колеги, преминаваме към разглеждане на т. 1  от приетия дневен ред.
Г-жа Ванева запозна комисията със съдържанието на постъпилата информация от началника на РСПБЗН - Рила,  която е обявена на интернет страницата на Община Кочериново.
Г-жа Ванева : Давам думата за разисквания, мнения предложения.
Всеки от членовете на ПК изрази мнение, че е съгласен с изложената информация и напълно подкрепят предложените мерки за подобряване на пожарната безопасност в обектите през настоящата 2024 г.
Г-жа Ванева: След като няма други изказвания и предложения, прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. 
След проведено гласуване с 3 – „ЗА” , 0 -ПРОТИВ” и 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” ПКТСПООРЧПСОТ приема Отчета за дейността на  РСПБЗН – Рила през 2023 г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Кочериново. 
Колеги, преминаваме към разглеждане на т. 2  от приетия дневен ред.
Г-жа Ванева запозна комисията със съдържанието на  докладната записка на г-н   Кмета на община Кочериново,  която е обявена на интернет страницата на Община Кочериново.
Г-жа Ванева : Давам думата за разисквания, мнения предложения.
Г-н Димитров и г-н Ценев споделиха, че подкрепят мотивите на Кмета в Докладна записка с № РД-01-03-32/08.03.2024 г.
         След проведено гласуване с 3 – „ЗА”; 0 – „ПРОТИВ” и 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,  ПКТСПООРЧПСОТ споделяйки изцяло мотивите в гореописаната Докладна записка на г-н Кмета на Община Кочериново, предлага на ОбС  – Кочериново на основание  чл. 21 , ал. 1 , т. 1 от ЗМСМА да приеме следното
Решение:
Общински съвет – Кочериново актуализира състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, както следва:.
Председател: Станислав Горов – Кмет на Община Кочериново 
Секретар: Любка Йорданова – Старши експерт “ОМП и ПБЗН“ в община Кочериново
Членове: 
1. Гл. инспектор Иван Кавлачки – Началник РУ гр. Рила
2. Гл. инспектор Стефан Тахтаджийски – Началник РС“ПБЗН“ гр. Рила
3. Инспектор Ивайло Максимов – Инспектор ПБЗН – гр. Рила
4. Галина Ванева – общински съветник, председател на Постоянна комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм към Общински съвет. 
На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.
Колеги, преминаваме към разглеждане на т. 3  от приетия дневен ред.
Г-жа Ванева запозна комисията със съдържанието на  докладната записка на г-н   Кмета на община Кочериново,  която е обявена на интернет страницата на Община Кочериново.
Г-жа Ванева : Давам думата за разисквания, мнения предложения.
Членовете на ПК изразиха мнение, че подкрепят мотивите на Кмета в Докладна записка с № РД-01-03-31/08.03.2024 г.
         След проведено гласуване с 3 – „ЗА”; 0 – „ПРОТИВ” и 0 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”,  ПКТСПООРЧПСОТ споделяйки изцяло мотивите в гореописаната Докладна записка на г-н Кмета на Община Кочериново, предлага на ОбС  – Кочериново на основание  чл. 21 , ал. 1 , т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл.167в от Закона за движение по пътищата, да приеме следното
Решение:
Общински съвет – Кочериново актуализира състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, както следва:.
Председател: Станислав Горов – Кмет на Община Кочериново 
Зам. председател: Невена Манова – Заместник кмет
Членове: 
1. Александър Димитров – общински съветник, член на Постоянна комисия по труд и социална политика, опазване на обществения ред и човешките права, спорт, отдих и туризъм към Общински съвет. 
2. Екатерина Баханова-Лазарова – Главен архитект
3. Стефан Стоянов – Старши специалист „Кадастър и легулация“
4. Данаил Ингелизов – Полицейски инспектор при РУ гр. Рила
5. Инсп. ИвайлоМаксимов – Инспектор ПБЗН при РСПБЗН гр. Рила
6. Румен Рафаилов – представител на Областно пътно управление Кюстендил
7. Лалка Илиева – старши експерт по приобщаващо образование в РУО - Кюстендил  
Общински съвет гр. Кочериново дава съгласие при необходимост, със Заповед на кмета на община Кочериново, към състава да бъдат привличани външни експерти.
На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.
 
Г-жа Ванева -  Колеги преминаваме към т.4 от дневния ред „Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.“
Няма такива.
В 18.30 ч. закривам заседанието на Постоянната комисия по ТСПООРЧЛСОТ, поради изчерпване на дневния ред.
Председател на ПКТСПООРЧПСОТ:....................
Гр.Кочериново        Галина Ванева
Членове: 1. Г. Ценев............................
     2. А. Димитров- протоколист.................

Последно променен на Вторник, 26 Март 2024 15:23

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново