www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

  • ПДФ

АДБФП № BG16M1OP002-2.010-0047-С01
На 08.09.2022 г. Община Кочериново проведе начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по повод реализацията на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.“ съфинасирана, чрез Европески фонд за регионално развитие,процедура № BG16M1OP002-2.010, „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“.
На събитето бяха представени параметрите на договора за безвъзмездна финасова помощ, хода на дейностите, общите цели и очакваните резултати от осъществяването на инвестицията с евросредства.
Основната цел на проекта е изпълнение на дейности и мерки по рекултивация на общинското депо за неопасни битови отпадъци неотговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъц, както и изпълнение на задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното решение на съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.
Проектното предложение включва три дейности: Подготовка и изпълнение на проекта, Техническа рекултивация на общинско депо и Организация и управление, информация и комуникация и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки.
За успешното изпълнение на дейностите са сключени договори с изпълнители след проведени процедури по ЗОП.
Общата стойност на проекта е в размер на 4 240 239.07 лв., от които 3 604203,20 лв. европейско финансиране, чрез Европейски фонд за регионално развитие на Европейски съюз, а 636 035,87 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Официалната церемония „Първа копка” се състоя в местността „Махалата” в землището на с. Бараково, в района до общинското депо за неопасни отпадъци. Началото на строителните дейности по техническа, а в последствие и биологична рекултивация даде кметът на община Кочериново – Иван Минков, с пожелание за бързо и безпроблемно извършване, на всички заложени дейности по проект: „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“.

Пълният текст на прессъобщението може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 21 Септември 2022 09:26

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново