www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Докладни записки - 29.01.2024г.

  • ПДФ

1. Докладна записка относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет.
2. Докладна записка относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост в община Кочериново за периода 2024-2027г.
3. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2024г.
4. Докладна записка относно: Предоставяне и актуализиране на ползването на пасища
5. Докладна записка относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПП - за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - ел. кабел 20 kV от съществуващ Ж.Р. стълб на ВЕЛ „Рилска река “ до нов мачтов трафопост в поземлен имот с идентификатор #57830.26.49, местността „Лаго” по КК на с. Пороминово, община Кочериново.
6. Докладна записка относно: Приемане на бюджета на община Кочериново за 2024г.
7. Докладна записка относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Кочериново
8. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Кочериново с проектно предложение "Постигане на енергийно ефективна система за улично осветление в община Кочериново"
9. Докладна записка относно: Изработване ПУП-ПП - „Външно електрозахранване на : Жилищна сграда, гараж, басейн, навес и барбекю, поземлен имот №02748.115.37, с. Бараково, общ. Кочериново

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново