www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 29.12.2021 г. от 17:00 часа в Пленарната зала на Читалището в град Кочериново.

  • ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 29.12.2021 г. от 17:00 часа в  Пленарната зала на Читалището в град Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Актуализация на инвестиционна програма на община Кочериново за 2021 година.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.2. Одобрение на Споразумение за сътрудничество между Община Дупница, Община Рила, Община Кочериново и Община Бобошево.  
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.  
1.3. Приемане на План за интегрирано развитие на община Кочериново за периода 2021-2027 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.4. Продажба на поземлен имот № 686 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 380 кв. м. /триста и осемдесет кв. м/, който имот е актуван съгласно Акт № 2946 от 25.10.2021 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Продажба на недвижим имот УПИ XII-672, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 297 кв. м. /двеста деветдесет и седем кв. м./, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 2945 от 25.10.2021 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2022 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.7. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.
Докладва: Председател на Общински съвет Кочериново
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

23.12.2021 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Елена Бозовайска

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново