www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.08.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново.

  • ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.08.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Отмяна на Решение № 56 от Протокол № 8 от 05.07.2022 г. на ОбС Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.2. Отмяна на §3 от Решение № 54 от Протокол № 8 от 05.07.2022 г. на ОбС Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.3. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 02748.24.190 по КККР на с. Бараково, общ. Кочериново, местност „Полето”, от „Нива” в „За производствени дейности”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 02748.24.259 по КККР на с. Бараково, общ. Кочериново, местност „Полето”, от „Нива” в „За производствени дейности”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Одобряване на изменение в структурата на общинската администрация.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.6. Потвърждаване статута на СУ „Христо Ботев” град Кочериново като средищно училище за учебната 2022/2023 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.7. Утвърждаване съществуването на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици в паралелка в СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


26.07.2022 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново