www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.12.2021 г. от 10:00 часа в Пленарната зала на Читалището в град Кочериново

  • ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.12.2021 г. от 10:00 часа в  Пленарната зала на Читалището в град Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет през първото полугодие на 2021 г.  
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.   
1.2. Отдаване под наем на обособено помещение /лекарски кабинет, манипулационна, сервизно помещение и чакалня/ с обща площ 45.30 кв. м., намиращи се на първи етаж в сградата на „Здравен дом”, построена в УПИ I – 544, кв. 11 по плана на гр. Кочериново, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС № 791/10.06.2008 година.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Нива” в землището на с. Бураново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Отдаване под наем на земеделска земя, представляваща „Нива” в землището на с. Бураново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Отдаване под наем на обособено помещение /лекарски кабинет, манипулационна и ½ част от чакалня/ с обща площ 35.30 кв. м., намиращи се на втори етаж в сградата на „Здравен дом”, построена в УПИ I – 544, кв. 11 по плана на гр. Кочериново, собственост на община Кочериново съгл. АЧОС № 791/10.06.2008 година.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.8. Отдаване под наем на УПИ XX-1370, кв. 88 по плана на гр. Кочериново, с площ 9113 кв. м. – Стадион.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.9. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ на трасе за „Външно ел. захранване с кабели Ср. Н – 20 kV за нов БКТП 1600kVAʹʹ  20/0,4 kV в поземлен имот с идентификатор 39116.151.19 в м. „НАД ПЪТЯ ДАБО”, землище на гр. Кочериново, общ. Кочериново”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.10. Освобождаване от такса битови отпадъци на СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.   
1.11. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2021 г.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

30.11.2021 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Елена Бозовайска

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново