www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.03.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново.

  • ПДФ
На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.03.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Одобряване на изменение в структурата на общинската администрация.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.3. Продажба чрез публичен търг на недвижим имот УПИ V, кв. 11 по плана на с. Боровец, общ. Кочериново с площ от 640 кв. м. /шестстотин и четиридесет кв.м./, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 93 от 14.12.2000 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, чест от улица, с площ 15,00 кв. м., придаваем към УПИ VII-28, кв. 6 представляващ 15/679 ид.ч. от същия имот по плана на кв. Левски, гр. Кочериново, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Отдаване под наем на помещение с обща площ 30.00 кв. м., находящо се на трети етажна Кметство с. Мурсалево, УПИ IV-665, кв. 62 по плана на с. Мурсалево, община Кочериново, представляващо публична общинска собсственост съгласно АОС № 89/27.11.2000 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Продажба на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ II-231, кв. 15 по плана на с. Боровец, общ. Кочериново с площ от 884 кв. м. /осемстотин осемдесет и четири кв.м/ с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 95 от 14.12.2000 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот с идентификатор 02748.9.198 в землището на с. Бараково, общ. Кочериново, местност „Ачкала” с площ от 3853 кв. м. /три хиляди осемстотин петдесет и три кв. м./, начин на трайно ползване – Деградирала орна земя, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 3052 от 23.09.2022 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.8. Продажба чрез пубрличен търг на недвижим имот УПИ III-228, кв. 13а по плана на с. Боровец, общ. Кочериново с площ от 732 кв.м /седемстотин тридесет и два кв..м./, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 99 от 18.12.2000 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.9. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 57830.31.28 по КККР на с. Пороминово, общ. Кочериново, местност „Бачо” от „Ливада” в „За жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.10.Допълване на Решение № 11 от 07.02.2023 година.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.11. Именуване на улица за достъп до УПИ I-26073, УПИ II-26073, УПИ III-26073, УПИ VI-26073, УПИ VII-26073 и УПИ VIII-26073 по КВС на с. Пороминово, община Кочериново (имот с идентификатор 57830.26.73 по КККР на с. Пороминово).
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.12. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.13. Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Кочериново за периода 2021 – 2025 г., в т.ч. Програма за управление на отпадъците на община Кочериново за периода 2021-2028 г.
Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.14. Използване на финансови средства за възлагане за определяне на морфологичния състав на отпадъците.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.15. Продажба на недвижим ивмот УПИ XXVI, кв. 88 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново с площ от 900 кв.м. /деветстотин кв. м./, с отреждане „За жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 3126 от 01.02.2023 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.16. Продажба на недвижим имот УПИ XXVII, кв. 88 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново с площ от 778 кв. м. /седемстотин седемдесет и осем кв. м./, с отреждане „За жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 3127 от 01.02.2023 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.17. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 39116.144.446 с площ 10537 кв.м. по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Пради Бука”, за изграждане на обект: „Селскостопански сгради за отглеждане на животни” без промяна предназначението на земеделската земя по Наредба № 19 от 25.10.2012 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.18. Индексация на строителни дейности по Договор № 98-00-86/28.04.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „Балканика Биогаз“ във връзка с изпълнение на проект: “Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и постъпило в деловодството на Община Благоевград писмо с Вх. № 69-00-1119/23.11.2022 г. на ДЗЗД „Балканика Биогаз“ и писмо с Вх. № 69-00-1228/20.12.2022 г. на ДЗЗД „Балканика Биогаз“
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, проекти и програми.
1.19. Дейността на РСПБЗН – Рила през 2022 г. и състоянието на пожарната безопасност на територията на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


28.02.2023 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Елена Бозовайска

Последно променен на Понеделник, 06 Март 2023 07:30

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново